Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завданняВИМОГИ

ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ (ІНДЗ)

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – вид позааудиторної індивідуальної роботи студентів науково-дослідного характеру, що виконується на основі самостійного вивчення частини програмового матеріалу або його систематизації та узагальнення, для практичного застосування. ІНДЗ – є завершеною теоретичною або практичною роботою і може охоплювати одну, декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

ІНДЗ – це окремий обов’язковий змістовий модуль, який виконується самостійно й оцінюється як частка навчального курсу з урахуванням у загальній оцінці за курс. ІНДЗ містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає чинником залучення студента до науково-дослідної діяльності, яка може бути продовжена в результаті виконання курсової, дипломної, магістерської роботи, підготовки наукових доповідей, написання науковий статей тощо.

Мета ІНДЗ – самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу, розвиток навичок самостійної роботи.

ІНДЗ подається у друкованому (всі аркуші в одному “файлі”) та електронному (на електронну адресу kaniv15@ukr.net) варіантах. Назва файлу – прізвище автора. Наприклад, Іванчук.doc

ІНДЗ здається на перевірку не пізніше як за 2 тижні до початку сесії.

При виконанні ІНДЗ слід дотримуватись таких вимог:

1) Обсяг роботи має бути в межах 13 – 15 сторінок комп’ютерного набору, не враховуючи списку літератури та додатків;

2) Шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5 см, абзац – 1,25 см; лівий, правий, верхній, нижній берег – відступ 2 см, вирівнювання по ширині;

3) Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх порядкового номера в списку і сторінок через кому в прямокутних дужках. Наприклад, [5, с. 123], або на декілька підряд сторінок [7, с. 34 – 37]. Якщо на декілька джерела, то цифри номеру йдуть через крапку з комою. Наприклад, [2, с. 15; 5, с. 20] Посилання здійснюються на наукові статті, монографії тощо. Рекомендується не використовувати посилання на інтернет-публікації (наприклад, інтернет-статті).

 

Робота повинна мати такі структурні елементи:

1) Зміст. Має містити позначення сторінок таких структурних елементів: вступ, основна частина (3 питання), висновки, список використаної літератури;

2) Вступ.(1 – 2 стор.) Має містити актуальність теми, постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яка є темою даного ІНДЗ; об’єкт і предмет дослідження; формулювання мети ІНДЗ; формулювання завдань для досягнення мети ІНДЗ; структуру роботи;3) Основна частина. (3 – 4 розділи) Розкриває наукове дослідження і відповідає обраній темі, вступу й висновкам ІНДЗ. Усі розділи повинні бути логічно пов’язані між собою і відповідати досягненню мети дослідження.

4) Висновки. (1 – 2 стор.) Мають містити результати, отримані при проведенні дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження.

5) Список літератури. Повинен містити опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно дотримуватися вимог державного стандарту. Кожен бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи повинні мати порядкову нумерацію. Список літератури має складатись з не менш як 5 джерел, при цьому рекомендується використовувати переважно нову літературу (2005 – 2015 рр.)

Таким чином, якщо у вступі чітко сформульовані завдання та обґрунтовано вибір ключових питань, в основній частині глибоко і всебічно розкриті поставлені питання, а висновки зроблені грамотно і лаконічно, то ІНДЗ буде свідчити, що його автор має глибокі знання з теми.

 

ЗАХИСТ ІНДЗ

Захист ІНДЗ відбувається у вигляді презентації. Тривалість презентацїі – 5-7 хвилин. Презентація повинна містити: файл презентації (Power Point) та роздрукований текст доповіді, які слід відправити на електронну адресу kaniv15@ukr.net. Завдання студента під час захисту — показати розуміння теми дослідження. У ньому треба обґрунтувати вибір теми, назвати основні питання, які розглядалися у завданні, показати, як були вирішені завдання, поставлені у дослідженні, які висновки з проблеми були зроблені.

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання

Оцінка за ІНДЗ залежить від якості його виконання, ступеня самостійності, мови і логіки викладу, оформлення роботи, виступу студента на захисті, відповідей на запитання по темі роботи.

Захист і оцінка ІНДЗ — це підбиття підсумків самостійної роботи студента.

ІНДЗ оцінюється за такими критеріями:

· зміст (відповідність тексту ІНДЗ заявленій темі, повнота розкриття теми, логічність і послідовність викладення матеріалу, обґрунтованість висновків) – 5 балів

· самостійність виконання, власні судження, власний внесок (власний аналіз джерел дослідження, висновки, пропозиції, порівняння тощо) – 5 балів

· презентація (ступінь відображення теми дослідження, оформлення) – 3 бали

· захист (вміння обґрунтовано довести висновки дослідження, чіткі відповіді на додаткові питання по темі дослідження) – 3 бали

· культура оформлення бібліографії та посилань у тексті (відповідність посилань, ступінь новизни використаних джерел) – 2 бали

· технічне оформлення дослідження (якість оформлення, відповідність до технічних вимог щодо оформлення ІНДЗ – дотримання відповідних берегів, вирівнювання, міжрядкового інтервалу тощо) – 2 бали

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...