Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна інформаціяВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ
«ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТУ»

Загальна інформація

До публікації в журналі приймаються статті наукового характеру після ретельної наукової експертизи з актуальних проблем електрифікованого транспорту, які раніше ніде не друкувались.

Для публікації відбираються статті, які представляють науковий інтерес і є новим ступенем в розробці цієї проблеми. Статті публіцистичного плану не приймаються.

Рішення про можливість публікації статті приймається тільки за наявності позитивних рецензій та ухвалюється редакційною колегією.

Проблематика статей в журналі підлягає наступній рубрикації: електропостачання; електромагнітна сумісність; електрорухомий склад; енергозбереження; автоматизація і діагностика; новини виробників.

Матеріали, які за рішенням редколегії призначені у рубрику новини виробників, носять інформативний та рекламний характер і не вважаються фаховими публікаціями.

Наукові статті повинні відповідати встановленим вимогам і мати такі обов’язкові елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми;

– формулювання цілей статті (постановка задачі);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Наукова стаття перед публікацією надається автором на рецензію науковцю зі ступенем доктора технічних наук за відповідною спеціалізацією (зовнішня рецензія). Повторно матеріали рецензуються членами редакційної колегії, закріпленими за відповідною рубрикою журналу (внутрішня рецензія).

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису.

Загальний об’єм статті до 1,0 друкованого листа (від 4 до 12-14 сторінок формату А4).

Стаття набирається в текстовому редакторі Word версії 7 та вище і зберігається з розширенням *.doc. Поля: зліва та права – по 22,5 мм, зверху – 18 мм, знизу – 30 мм.

Статті приймаються до друку трьома мовами: українською, російською, англійською.

Стаття повинна бути оформлена з чітким виділенням структурних частин:

1) індекс УДК;

2) повний список авторів з вказівкою скороченої назви організації у дужках;

3) повна назва організації, повна адреса, контактні дані (телефони, e-mail);

4) назва статті;

5) основний текст статті з назвами структурних частин, наприклад: Вступ, Постановка задачі, Рішення задачі, ..., Висновки;6) список використаних джерел двома мовами;

7) ключові слова;

8) текст структурованої анотації.

Елементи 2, 3, 4, 7, 8 повинні бути перекладені на дві інші мови.

Рекомендується застосовувати шрифт Times New Roman 12 кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом. Назви структурних частин статті слід подавати напівжирним шрифтом.

Не допускається в тексті статті наявність спеціальних символів розмітки (наприклад «примусове перенесення», «м’який абзац», варіанти перекладу слів) за винятком символу «безрозривний пробіл» між числовими значеннями та розмірністю – 15 мА, та між ініціалами і прізвищем – Іванов О. Р.

Крапки після назви структурних частин статті не ставити.

Рисунки та ілюстрації (фото) повинні бути єдиними об’єктами. Рекомендується застосування растрових форматів з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Для простих ілюстрацій допускається застосування вбудованого редактора Word за умови обов’язкового об’єднання усіх елементів в один з положенням графічного об’єкту «у тексті». Ширина ілюстрації при макетуванні обмежується до 8 см. В якості винятку допускаються більші ілюстрації (до 16 см) за умови повного їх заповнення за шириною.

Назви рисунків набираються окремо, під рисунками. До підрисункового напису входить слово Рис., порядковий номер, назва рисунку, розшифровка позицій (за наявності). На кожен рисунок у тексті повинне бути посилання, яке розташовується перед ним. Кількість рисунків у статті – не більше 7.

Таблиці обмежуються шириною 8 см. При заповненні слід користуватись шрифтом 10 кеглю. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер та назву і розташовуватись після посилання не неї у тексті статті.

Формули повинні бути набрані у редакторі MathType з розмірами звичайного символу – 11, великого індексу – 10, малого індексу – 9. Величини у формулах, які позначають змінні набираються курсивом; індекси, які є скороченнями слів – прямим, одиниці розмірності – прямим. Одиниці розмірності можна набирати окремо від формул, чи у формулах, з обов’язковою вставкою символу проміжку (Ctrl+Shift+Space).

Формули можуть мати нумерацію, яка подається справа від формули у дужках без необхідності її вирівнювання за правою границею тексту.

Ключові слова подають у вигляді окремих слів та словосполучень (до 12), розділених комами.

Структурована анотація подається обсягом до 250 слів, не менше як у 14 рядках. Повинна бути структурованою за логікою опису результатів у статті та має містити наступні елементи: вступ, цілі та завдання роботи, постановка проблеми, методика, основний матеріал статті, результати та їх обговорення, наукова новизна, практичне значення, висновки та рекомендації. Анотація не повинна повторювати назву статті.

Список використаних джерел подається мовою статті з транслітерацією та перекладом англійською мовою. Списки необхідно розташувати у таблицю з двома стовпчиками за прикладом.

 

 

1. Вольдек А. И. Электрические машины: учеб. для студ. высш. техн. учебн. заведений / А. И. Вольдек. – Л.: Энергия, 1978. – 832 с. 2. Устенко О. В. Бездротова інформаційно-діагностична мережа поїзда / О. В. Устенко, В. В. Бондаренко, Д. І. Скуріхін // Залізничний транспорт України. – 2011. – Вип. 3. – С. 12-14. 3. ... 1. Voldek A. I. Elektricheskie mashyny [Electrical machines]. Lvov, Energiya Publ., 1978. 832 p. 2. Ustenko O. V., Bondarenko V. V., Skurikin D. I. Bezdtrotova informatsiino-diagnostychna merezha poizda [Wireless information and diagnostic network of the train]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2011, issue 3, pp. 12-14. 3. ...

У випадку, якщо стаття подається англійською мовою і список джерел містить тільки іноземні видання, транслітерація та переклад не вимагаються.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...