Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Конституція України. Введена в дію Законом України від 28.06.1996 pОсновний

 

1. Конституція України. Введена в дію Законом України від 28.06.1996 p. № 254/96-ВР, із змін. // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

2. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 p. № 2657-ХІІ, із змін. та допов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 p. № 1977-ХІІ, із змін. та допов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

4. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-ХП, із змін. та допов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

5. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 p. № 1060-ХП, із змін. та допов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua .

6. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 p. №2984-111, із змін. та допов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

7. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 p. № 644. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

8. Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво : Наказ М-ва економіки та з питань європейської інтеграції України від 25.09.2001 p. №218/446. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

9. Про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у вищих навчальних закладах: Рішення М-ва освіти і науки України від 23.05.2002 p. № 5/4-5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

10.Про функціонування державної мови у науковій сфері : Постанова Вищої атестаційної комісії України від 12.03.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

11. ДСТУ. ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

12.Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.Л. Чорненький та ін. – К. : Професіонал, 2006. – 208 с.

13.Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – К.: В.Д. «Професіонал», 2007. – 208 с.

14. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / І.М. Грищенко, О.М. Григоренко, В.О. Борисейко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 186 с.

15. Методы исследований и организация экспериментов / под ред. К.П. Власова. – Х. : Гуманитарный Центр, 2002. – 143 с.

16.Наринян А.Р. Основы научных исследований: учеб. пособие / А.Р. Наринян, В.А. Поздеев.– К. : Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 132 с.17.Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. пособие для вузов / [В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.]; под ред. В.В. Федосеева. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 180 с.

Додатковий

 

18. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 25.06.1993 p. № 3322-ХП, із змін. та допов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

19. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України від 13.07.1999 p. № 916-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

20. Про Комплексну програму заходів щодо залучення обдарованої учнівської молоді до наукових досліджень та розвитку Малої академії наук України : Наказ М-ва освіти і науки України від 12.09.2003 p. № 619. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

21. Про порядок визначення наукових об’єктів : Наказ М-ва освіти і науки України від 18.02.2003 p. № 80. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

22. Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: затв. Наказом М-ва освіти і науки України від 07.08.2002 p. № 450. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.

23. Про наукові основи сталого розвитку України : Постанова Президії Нац. академії наук України від 15.04.1998 p. № 110. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

24. Крушельницька О.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – К. : Кондор, 2009. – 206 с.

25. Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко. – 2-ге вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. – 144 с.

26. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова. – К. : Слово, 2003. – 240 с.

Додаток А

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...