Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми практичних занять. Вимоги по курсу «УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ» для студентівВимоги по курсу «УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ» для студентів

Курсу денного відділення , 2015/2016 навчальний рік

http://vk.com/ukrainian_ethnology -Українська етнологія (новини, завдання, плани практичних, тести, підручники – все для успішного опанування дисципліни)

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1. Предмет та завдання етнології України, її методико-теоретичний потенціал;

2. Основні джерела з курсу: історичні, археологічні, фольклорні, етнографічні.

3. Основні етапи еволюції розвитку етнології в України в ХІХ-ХХІ ст.

4. Досягнення істориків, етнологів, фольклористів у вивченні основних проблем курсу.

5. Історію народознавчих дисциплін в Україні в контексті загального розвитку етнологічної науки;

6. Основні етапи розвитку української етнічності та її регіональні варіанти;

7. Основні теорії та етапи етногенезу та етнічної історії українців;

8. Стан наукової розробки проблеми історико-етнографічного районування;

9. Субетнічні та етнографічно-регіональні групи українців;

10. Етнічний склад населення України (формування та розвиток народів і етнічних груп, виразні характеристики їх культурно-побутових традицій);

11. Міжетнічні зв’язки в історичній динаміці.

 

вміти:

- здійснювати історичний та етнологічний аналіз явищ та процесів;

- застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми і сучасні технічні засоби вивчення дослідницького матеріалу;

- постійно поповнювати свої знання, розширювати світогляд;

- самостійно працювати з археологічними, етнографічними, фольклорними, історичними джерелами та літературою;

- застосовувати здобуті знання, навички та вміння в практичній діяльності;

- застосовувати здобуті знання, навички та вміння для реконструкції окремих елементів та обрядів традиційної культури;

- використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі фундаментальних розділів етнології для дослідження етнічних явищ та процесів;

- ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово.

теми практичних занять

Змістовий модуль І. «Етнологія України: загальна характеристика, джерела, історія етнологічної думки»

Заняття 1. «Етнологія України: предмет, завдання, основні категорії та понятійний апарат». (2 години) 3 бали

1. Предмет, об’єкт та завдання української етнології.

2. Складові етнографічної науки. Співвідношення понять: народознавство/етнографія/етнологія.

3.Основні категорії та поняття етнології.

4. Концепції етносу в науці.

Заняття 2. «Джерельна база української етнології: особливості та проблеми класифікації, методика і методологія етнологічних досліджень ». (4 години) 6 балів1.Особливість джерельної бази етнології.

2.Джерела з етнології України (письмові джерела праукраїнського періоду; записки мандрівників; військово-топографічні описи; статистичні матеріали; фольклор; народне образотворче мистецтво; музейні зібрання).

3. Польові дослідження, їх місце у формуванні джерельної бази .

а) етнографічні експедиції та їх різновиди;

б) типи науково-дослідницьких програм;

б) види та прийоми роботи етнографа;

в) обробка та зберігання польових матеріалів;

4. Методологія етнографічної науки:

а) порівняльно-історичний;

б) типологічний (класифікації, періодизації, картографування);

в) структурно-функціональний аналіз;

г) метод залишків;

д) методи комплексного, компонентного та комбінаторного аналізу.

 

Заняття 3. «Формування української етнографії як науки та її розвиток у ХІХ - на початку ХХ ст.» (2 години) 3 бали

1. Проблеми періодизації розвитку української етнографії у науковій літературі.

2.Етнографічні відомості у творах середньовічних авторів (літописи, записки мандрівників, перші історіографи України).

3. Накопичення та осмислення етнографічних матеріалів в XVIII ст.

4. Становлення української етнографії як окремої наукової дисципліни в ХІХ ст.

5. Інфраструктура наукових досліджень у ХІХ – на початку ХХ ст. (товариства, комісії тощо).

6. Видатні постаті етнографії (І.Франко, М. Костомаров, П. Чубинський, М. Сумцов, В. Шухевич, Ф. Вовк, Д. Яворницький, А. Скальковський, М. Грушевський, П.Єфіменко, інші)

Заняття 4. «Розвиток української етнології у ХХ – ХХІ ст.». (2 години) 3 бали

1. Етнографічні розробки 1920-х рр. Комісії ВУАН. Музеї.

2.Українська етнографія у СРСР (20 - 80-ті рр. ХХ ст.).

3. Сучасний етап розвитку української етнології: школи, центри, методи, проблематика.

4. Розвиток етнології в Одеському національному університеті: напрямки досліджень.

Змістовий модуль 2. «Українська етнічність в часі та просторі, етнічний склад населення та міжетнічні зв¢язки»

Заняття 5. «Історико-етнографічне районування України» (2 години). 3 бали

1.Проблеми історико-етнографічного районування України. Поняття про «історико-етнографічний район/область» у наукової літературі.

2.Умови створення історико-етнографічних регіонів.

3. Основні етапи регіоналізації України.

4.Історико-етнографічні райони України:

а) Середня Наддніпрянщина;

б) Поділля;

в) Полісся та Волинь;

г) Карпати;

д) Слобожанщина;

е) Південь (Степова) Україна.

Заняття 6. «Субетнічні та етнографічні групи українського народу» (2 години). 3 бали

1. Субетнічні та етнографічні групи: питання визначення.

2. Субетнічні групи українського народу Поліського прикордоння. (поліщуки, тутейши, литвини).

3. Субетнічні групи українців Карпат (бойки, лемки, гуцули). Русини.

4. Українці у Світі: етнічні групи українців у різних країнах.

 

Заняття 7. «Етнічна виразність матеріальної культури українців в історичній ретроспективі» (2 години). 3 бали

1. Господарські традиції українців: історія та історико-етнографічне різноманіття.

2. Садиба та житло України: проблеми еволюції та типології.

3. Традиційний комплекс харчування українців.

4. Народний одяг та його знакові функції.

Заняття 8. «Духовна та соціонормативна культура українців: традиції та сучасність» (2 години). 3 бали

Український народний світогляд.

Сімейна обрядовість українців (родини, весілля та поховання).

Календарний цикл обрядовості.

Сім’я та сімейні стосунки.

Суспільно-територіальні громади України.

Звичаєве право та його складові.

 

Заняття 9. «Етнічний склад населення України: формування та класифікації». (2 години) 3 бали

1.Народи та етнічні групи України: проблеми типології.

2.Основні етапи формування етнічного складу населення України.

3. Географічне розміщення етнічних груп в Україні.

Заняття 10. «Етнічна історія та традиційно-побутова культура народів України». (4 години) 6 балів

1. Росіяні.

2.Білоруси.

3.Поляки.

4.Словаки.

5. Чехі.

6.Болгари.

7. Албанці.

8. Молдавани.

9.Румуни.

10.Євреї.

11.Греки.

12.Цигани.

13.Угорці.

14. Гагаузи.

15. Татари.

16. Кримські татари.

17. Кримчаки.

18.Караїми.

19.Німці.

20. Малочисельні дисперсні групи.

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...