Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до оформлення індивідуальних завданьІндивідуальне завдання має бути надруковане (шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5), мати титульний аркуш, викладені за відповідними пунктами роботи матеріали, перелік використаної при виконанні завдання літератури. Варіант індивідуального завдання повинен збігатись з номером студенту у списку академічної групи.

Титульний аркуш повинен мати такі реквізити:

- назва міністерства;

- назва університету;

- назва кафедри;

- назва об’єкту контролю (індивідуальне завдання);

- назва дисципліни;

- номер варіанту індивідуального завдання;

- прізвище, ініціали студента, факультет, курс, номер академічної групи;

- прізвище, ініціали викладача, якому надається індивідуальне завдання для перевірки.

Індивідуальне завдання оформлюється у вигляді письмової роботи, загальним обсягом 15-20 друкованих сторінок. Структура індивідуального завдання включає такі частини:

вступ (визначається предмет дослідження, мета проведення дослідження, актуальність даної теми та коло питань, що розглядатимуться у процесі дослідження проблеми);

основна частина, яка може включати до себе декілька розділів, в яких викладається теоретичний та фактичний матеріал з проблеми, що розглядається, а також проводиться аналіз можливих шляхів вирішення поставленої проблеми;

висновки (згідно з викладеним в основній частині матеріалом та цілей, що поставлені у вступі наводяться висновки з проблеми, що досліджується); у кінці роботи студент повинен навести список літератури, яка була використана у процесі написання дослідження, навести адреси інтернет-сторінок, з яких було взято матеріал;

Студент повинен активно користуватися навчальною, монографічної та періодичної літературою, чинним законодавством та іншими нормативними документами.

 

Приклад індивідуального завдання з дисципліни „Міжнародна економіка”

„Аналіз сучасних зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами Європейського Союзу (загальна характеристика, а також аналіз за конкретними видами або групами товарів (на вибір)”.

1. Зібрати матеріал щодо основної структури українського експорту та імпорту до країн Європейського Союзу.

2. Проаналізувати характер динаміки зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС.

3. Виявити проблеми, що зашкоджують розвитку зовнішньої торгівлі України, а також отриманню додаткового прибутку та проникненню на нові ринки збуту.

4. Визначити, як впливає розширення ЄС на Схід на зовнішню торгівлю з Україною

5. Запропонувати шляхи вирішення виявлених проблем.

Для успішного виконання індивідуальної роботи у даному випадку студент повинен:1. Вміти збирати та сортирувати цифровий матеріал;

2. Виявляти основні тенденції, які характеризують стан, динаміку та основні показники зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС;

3. Виявляти фактори, що оказують домінуючий вплив на формування тенденцій у зовнішній торгівлі України: наявність ресурсів, цінова політика, угоди о спрощенні митних процедур та вільній торгівлі з окремими країнами, антидемпінгові розслідування;

4. Пропонувати, базуючись на аналізі, ефективні та можливі шляхи покращення ситуації щодо торгівлі України на окремих товарних ринках або з окремими країнами.

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ:

1. Класичні та сучасні теорії міжнародної торгівлі. Переваги та недоліки. Приклади використання в сучасних умовах.

2. Сучасна специфіка укладання зовнішньоекономічних контрактів.

3. Міжнародні умови поставок INCOTERMS. Порівняльна характеристика різних редакцій.

4. Динаміка і географічна структура міжнародної торгівлі.

5. Зміни в товарній структурі міжнародної торгівлі та фактори, що їх обумовлюють.

6. Зовнішня торгівля України товарами: сучасний стан, структура, проблеми, перспективи.

7. Зовнішня торгівля України послугами: сучасний стан, структура, проблеми, перспективи.

8. Торгівельна політика розвинутих країн.

9. Проблеми та особливості формування торгівельної політики країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою.

10. Торгівельна політика України: проблема вибору.

11. Світова організація торгівлі, як міжнародний регулятор світової торгівлі. Проблеми вступу України до СОТ.

12. Динаміка міжнародного руху капіталу і чинники, що його обумовлюють.

13. Порівняльна характеристика прямих зарубіжних інвестицій по країнах та регіонах світу.

14. Портфельні зарубіжні інвестиції та їх роль у міжнародних економічних відносинах.

15. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну.

16. Аналіз сучасного стану міжнародного кредитування.

17. Банківський кредит: характеристика, основні форми та економічне значення. Проблеми функціонування банківського кредиту в Україні.

18. Комерційний (фірмовий) кредит: способи надання та механізм функціонування.

19. Лізинг, факторинг та форфейтинг як форми кредитування. Світова практика.

20. Проблеми та перспективи розвитку лізингу, факторингу та форфейтингу в Україні.

21. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи їх подолання. Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України.

22. Світовий банк: функціональна структура і кредитна політика. Аналіз діяльності структурних підрозділів групи Світового банку.

23. Регіональна банки розвитку та їх роль в економічній трансформації країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.

24. Міжнародний позичковий капітал України: роль та економічні наслідки використання.

25. Динаміка і основні напрямки сучасної світової міграції робочої сили.

26. Державне регулювання міграційних процесів в країнах європейського Союзу, США, країнах Центральної та Східної Європи (на вибір).

27. Роль Міжнародної організації праці (МОП) в регулювання світових міграційних потоків.

28. Проблеми оптимізації міграційних процесів в Україні.

29. Демпінг та антидемпінгові заходи в міжнародній торгівлі. Аналіз антидемпінгових санкцій, що використані по відношенню до України.

30. Зарубіжні інвестиції в Україні: країни-інвестори, структура та особливості інвестування української економіки на сучасному етапі.

Критерії оцінювання індивідуального завдання-20 балів за якісне виконання.

Оцінка складається з 2-х складових: 10 балів за оформлення та зміст роботи, якщо вони відповідають заявленим вимогам, 10 балів за безпосередній захист роботи із демонстрацією презентації.

Оцінювання виконання аналітичного-дослідницького завдання здійснюється за наступними критеріями:

Критерії Максимальна кількість балів
Дотримання вимог до оформлення завдання
Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним
Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)
Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію
Обґрунтованість зроблених висновків
Всього

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...