Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯМіністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету

Фінансів та міжнародної торгівлі

 

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

З навчальної дисципліни

«МАКРОЕКОНОМІКА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 0305 "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6.030503 "МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА",

6.030505 "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ"

6.030508 "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", 6.030509 "ОБЛІК І АУДИТ"

Укладач викладач Куценко Т.М.

Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедри

економічної теорії та

міжнародної економіки

 

Протокол від р. №

Харків

ЗАГАЛІНІ ПОЛОЖЕННЯ

Макроекономіка є складовою частиною економічної теорії, яка вивчає економічні процеси, що відбуваються на рівні народного господарства в цілому, та має за мету надати студентам базові теоретичні знання і практичні навички з питань механізму функціонування економічної системи в умовах ринкових відносин.

До основних категорій, які вивчає макроекономіка, належать: сукупний попит та сукупна пропозиція, інфляція, сукупні видатки і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Курс "Макроекономіка" є важливим у процесі підготовки фахівців з усіх економічних спеціальностей та розрахована на комплексне вивчення, а саме: вивчення теоретичного курсу на лекціях, відпрацювання теоретичного матеріалу а також самостійне вивчення матеріалу.

Виконання індивідуального завдання ставить за мету поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок роботи з підручниками, законодавчими та нормативними актами, періодичною літературою. Результатом індивідуальної роботи мають бути нові знання та навички. Студенти повинні показати своє вміння використовувати положення макроекономічної теорії в практичній діяльності. Крім основної рекомендованої літератури, студент може використовувати додаткову літературу та інші джерела.

Індивідуальне завдання для студентів денної форми навчання передбачає знання основних макроекономічних категорій, механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин і повинне відбивати сучасний рівень макроекономічного аналізу економічних процесів. Самостійний теоретичний підхід до виконання роботи вимагає не тільки ретельного вивчення літератури з даної теми, але й критичного аналізу різних точок зору з питань, які розглядаються. Студенти повинні переконливо та аргументовано показати своє бачення проблеми. Теоретичні положення та висновки повинні бути пов’язані з існуючою практикою функціонування національної економіки. Студенти мають використовувати статистичний матеріал з офіційних джерел.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Індивідуальне завдання виконується студентом протягом семестру, оформлюється на аркушах А – 4 в друкованій або рукописній формі з вказівкою використаної літератури.

Складові індивідуального завдання: титульна сторінка (Додаток А), зміст (Додаток Б), вступ, виклад основного матеріалу теми, висновки, список використаної літератури, словник економічних понять та термінів (для студентів заочного відділення – розв’язання практичного завдання). Для студентів заочного факультету розподіл варіантів здійснюється в алфавітному порядку (Додаток В).

Вступ повинен бути стислим (не більше 1 – 2 сторінок). У ньому необхідно обґрунтувати вибір теми, її актуальність, теоретичне та практичне значення, розкрити мету дослідження, основні завдання. Слід визначити, які питання залишаються дискусійними, які вчені займаються дослідженням цих проблем, ступінь їх розробки в економічній літературі.

В основному розділі (8 – 10 сторінок) необхідно висвітлити ключові питання теми, провести порівняльний аналіз існуючих точок зору, теоретично та практично обґрунтувати свою думку з обраної теми, показати взаємозв’язки і розвиток економічних процесів та явищ, зробити висновки та теоретичні узагальнення.

Висновки до індивідуального завдання передбачають узагальнений підсумок з усіх базових питань теми. Висновки мають бути стислими і зрозумілими. Доцільно також показати, яким чином було реалізовано мету та виконані завдання, які було поставлено на початку дослідження. Необхідно звернути увагу на охайне оформлення індивідуального завдання. До списку літератури треба включати ті джерела, які були використані в ході написання роботи ( не менше ніж 5 джерел).

Словник економічних термінів та понять складається з назв та визначень базових економічних законів, категорій і термінів, які було використано в роботі. Вони подаються в алфавітному порядку без нумерації.

Обсяг роботи 10 – 15 сторінок форматом А 4, шрифт – кг 14, множник – 1,5, поля – верхнє та нижнє – 15 мм, ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Текст роботи друкується з одного боку стандартного аркуша. Номер сторінки проставляється в правому верхньому куті. Перша сторінка не нумерується, потім йде наскрізна нумерація. Індивідуальне навчальне завдання повинне бути виконане до 1.04.2011.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...