Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ1. Методи макроекономіки.

― Місце макроекономіки в системі економічних наук.

― Метод макроекономіки.

― Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу.

― Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей.

― Запаси і потоки як два види кількісних змінних.

2. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу.

― Платіжний баланс.

― Рахунок поточних операцій та його складові.

― Рахунок капітальних операцій та його зміст.

― Сутність та роль автономної статті “Помилки та упущення”.

― Резервні активи як регулятивна стаття платіжного балансу.

― Модель платіжного балансу.

3. Система національних рахунків.

― Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.

― Методологічні принципи побудови системи національних рахунків та їх відмінності від системи балансу народного господарства.

― Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки.

4. Економічний цикл: сутність, причини.

― Циклічність, як форма економічного розвитку.

― Сутність та структура економічного циклу.

― Види економічних циклів. Теорія хвиль М. Д. Кондратьєва.

― Причини циклічних коливань. Індикатори циклічних коливань.

5. Валюта і валютні курси.

― Валюта й види валютних курсів.

― Номінальний та реальний валютний курс.

― Паритет купівельної спроможності.

― Попит і пропозиція як чинники валютного курсу.

― Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом.

6. Функція споживання та функція заощадження.

― Функція споживання, її графік.

― Споживання як функція після податкового доходу.

― Середня та гранична схильність до споживання та заощадження.

― Автономне споживання та чинники, які на нього впливають.

― Функція заощадження , її графік.

7. Одночасна рівновага на товарному та грошовому ринках у моделі „ІS-LМ”.

― Модель IS – LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках.

― Обґрунтування кривої IS та її рівняння.

― Обґрунтування кривої LM та її рівняння.

― Модель IS – LM як аналітичний засіб макроекономічної політики.

8. Об'єкти та суб'єкти макроекономіки.

― Об’єкт та предмет макроекономіки.

― Економічна система як об’єкт макроекономіки.

― Суб’єкти змішаної економіки.

― Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки.

― Позитивна та нормативна функції макроекономіки.

― Макроекономіка та економічна політика.9. Сутність та цілі грошово-кредитної політики.

― Грошово-кредитне регулювання економіки.

― Монетаристська теорія як теоретична база монетарної політики.

― Передатний механізм монетарної політики.

― Основні методи та цілі монетарної політики.

― Вплив монетарної політики на економіку: політика дорогих та дешевих грошей, антиінфляційна функція.

10. Глобалізація як нова парадигма розвитку економіки.

― Сутність та ознаки глобалізації.

― Етапи глобалізації економіки.

― Наслідки фінансової глобалізації.

11. Трансформація макроекономічної рівноваги під впливом процесів глобалізації.

― Сутність макроекономічної рівноваги.

― Критерії та параметри макроекономічної рівноваги в глобальному середовищі.

― Вплив процесів глобалізації на макроекономічні рівновагу.

12. Роль грошово-кредитних важелів у стабілізації економіки країн транзитивної економіки.

― Засоби грошово-кредитної політики.

― Порівняльна характеристика ефективності операцій на відкритому ринку та позик центрального банку.

― Особливості застосування засобів грошово-кредитної політики в умовах глобалізації.

13. Стратегічні цілі та критерії ефективності грошово-кредитної політики.

― Стратегічні цілі грошово-кредитної політики.

― Протиріччя стратегічних цілей.

― Вибір тактичних цілей.

― Вироблення концепції грошово-кредитної політики.

14. Рецесійний та інфляційний розриви, їх графічна і математична інтерпретація.

― Економічна рівновага у довгостроковому періоді.

― Рецесійний та інфляційний розриви.

15. Основні теорії причин безробіття та методи боротьби з ним.

― Відмінності окремих теорій у розуміння механізму функціонування ринку праці.

― Сутність короткострокової кривої Філіпса.

― Сутність довгострокової кривої Філіпса та висновки, які випливають з неї для державного регулювання зайнятості.

― Державні програми сприяння зайнятості.

16. Банківська система. Мультиплікативне розширення банківських депозитів.

― Структура банківської системи України.

― Основні функції комерційних банків.

― Банківські резерви. Банківський механізм розширення грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора.

― Грошова пропозиція з урахуванням депозитних та готівкових грошей.

― Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція.

17. Методи розрахунку ВВП.

― Сутність ВВП та ВНП.

― Основні методи обчислення ВВП.

― Виключення при обчисленні ВВП.

― Номінальний та реальний ВВП.

― Інфлювання та дефлювання ВВП.

18. Інфляція: сутність, причини.

― Інфляція та її причини.

― Види інфляції.

― Соціально-економічні наслідки інфляції.

― Дефляція та стагфляція.

― Методи боротьби з інфляцією.

19. Сукупний попит і сукупна пропозиція в моделі АD-АS.

― Сутність сукупного попиту та пропозиції.

― Сукупний попит – сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги.

― Довгострокова та короткострокова рівновага.

― Збурення сукупного попиту та механізм відновлення рівноваги.

― Збурення сукупної пропозиції та механізм відновлення рівноваги.

20. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення.

― Крива Лоренца як графічна модель фактичного розподілу доходів.

― Чинники, що викликають нерівність у доходах.

― Бідність та прожитковий мінімум.

― Роль та основні елементи політики соціального захисту населення: соціальні гарантії, соціальна допомога, соціальне страхування.

21. Сутність та типи фіскальної політики.

― Дискреційна фіскальна політика.

― Стимулювальна та стримуюча фіскальна політика.

― Автоматична фіскальна політика.

― Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори.

― Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва.

― Ефект гальмування автоматичної фіскальної політики та необхідність її доповнення дискреційною політикою.

― Фіскальна політика з урахуванням пропозиції.

22. Модель економічної рівноваги за методом „витрати - випуск”.

― Сукупні видатки і рівноважний ВВП.

― Визначення рівноважного ВВП на основі методу “видатки – випуск”.

― Фактичні та заплановані видатки.

― Модель “кейнсіанський хрест”.

23. Модель економічної рівноваги за методом „вилучення - ін’єкції”.

― Визначення рівноважного ВВП за методом “вилучення – ін’єкції”.

― Система вилучень та ін’єкцій в економічному кругообігу.

― “Заощадження – інвестиції” як спрощена модель економічної рівноваги.

― Заплановані та незаплановані інвестиції.

― Ринок позичкового капіталу та його роль в забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

24. Економічне зростання: сутність, типи, способи вимірювання.

― Сутність та типи економічного зростання.

― Фактори економічного зростання.

― Неокласична модель економічного зростання.

― Проблеми економічного зростання в Україні.

25. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

― Теорії міжнародної торгівлі.

― Інструменти зовнішньоторговельної політики.

― Протекціонізм та фритредерство.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...