Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як співвідносяться оптові і роздрібні ціни?ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

 

для студентів денної форми навчання

 

з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА»

 

спеціальності 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні

ПЦК економічних дисциплін

та спеціальності 5.03050901

Протокол № ___від ____ 2012 р.

Голова ПЦК _____ Т.Г.Матвєєва

 

 

КРІТЕРІЇ

оцінки рівня знань і практичних умінь

для перевірки відповідей студентів з екзамену

з дисципліни «Економіка,організація та планування виробництва»

 

Оцінка «5»

1.В теоретичній частині повинно бути 9-10 правильних та повних відповідей на тестові завдання.

2.У практичній частині вірно розв’язані задачі,обґрунтовані показники і зроблені висновки.

 

Оцінка «4»

1.В теоретичній частині повинно бути не менше 7-8 правильних відповідей на тестові завдання.

2.У практичній частині вірно розв’язані задачі,але розкриті змінні,які входять у формули і не зроблені висновки.

 

Оцінка «3»

1.В теоретичній частині повинно бути не менше 4-6 правильних відповідей на тестові завдання.

2.У практичній частині задачі розв’язані згідно з правильним алгоритмом,але є несуттєві помилки,відсутні відповідні формули,висновки.

 

Оцінка «2»

1.В практичній або в теоретичній частині менш 4-х правильних відповідей на тестові завдання і є суттєві помилки. Немає відповіді на половину завдань з білету.

 

Акуратні виправлення і закреслення не є підставою для зниження оцінки.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 1 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Тарифна сітка визначає:

а) умови преміювання;

б) годинні тарифні ставки;

в) розряд робітників;

г) тарифні коефіцієнти.

2. Професія – це:

а) різновид трудової діяльності у межах кваліфікації;

б) вид трудової діяльності,здійснення якої потребує певних теоретичних знань та практичних навичок;в) різновид трудової діяльності у межах спеціальності.

3. До допоміжних і обслуговуючих цехів відносять:

а) ремонтні, механо - ремонтні, енергоремонтні;

б) механічної обробки, ковальсько-пресові;

в) складальні, санітарно-гігієнічні;

г) відповіді «а» і «в» вірні.

4. Показниками руху робочої сили на підприємстві не є такі коефіцієнти:

а) оборот робочої сили по прийому;

б) завантаження робочої сили в часі;

в) оборот робочої сили по звільненню;

г) плинності персоналу.

5. Об’єктами калькулювання на підприємстві виступають:

а) кожен вид продукції, що випускається;

б) видатки майбутніх періодів;

в) загальний обсяг виробництва продукції;

г) роботи і послуги, виконані для сторонніх організацій.

6. Оборотні кошти – це:

а) кошти,авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва;

б) вартість окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу;

в) сума коштів, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку.

7. Назвіть методи розрахунку нормативів оборотних коштів:

а) експериментальний, комп’ютерних моделей;

б) аналітичний, коефіцієнтний, метод прямого рахунку;

в) відповіді «б» вірна.

8. Назвіть нематеріальні ресурси, які мають правовий захист:

а) "ноу-хау";

б) товарні знаки;

в) промислові знаки;

г) гудвіл;

д) раціоналізаторські пропозиції;

е) програмне забезпечення.

9. Інтервал часу, за який сходять із лінії вироби,що йдуть один за одним, - це:

а) такт потокової лінії;

б) ритм лінії;

в) темп потокової лінії.

10. Інвестування - це:

а) вкладання коштів у поточні витрати;

б) виробничі капітальні вкладення;

в) процес вкладання капіталу.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Мале підприємство "Сяйво" у звітному році очікувало реалізувати товарної продукції на су­му 1500 тис. грн. при наявності оборотних коштів на 300 тис. грн. 3 переходом на ринкові умови господарювання підприємство зробило реструктуризацію виробництва, що дозволило скоротити тривалість одного обороту оборотних коштів на 27 днів. Визначити кількість оборотів оборотних коштів і заплановану тривалість одного обороту, а також суму можливої економії.

 

2.2.Визначити виробіток на одного працівника у плановому році і його зростання у процентах відносно базового року, якщо річний виробіток у базовому періоді становив 16 тис. грн./чол. За планом річний обсяг випуску продукції дорівнював 5,7 млн. грн., а середньорічна чисельність персоналу зросте відносно базового показника (272 чол.) на 12%.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 2 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. До групи Б промисловості віднесено такі галузі:

а) які виготовляють предмет праці народного споживання;

б) які виготовляють засоби праці;

в) які виготовляють предмети праці.

2. Тарифна система не включає:

а) тарифно – кваліфікаційний довідник;

б) схеми посадових окладів;

в) розцінки за одиницю роботи;

г) тарифні ставки.

3. У ринковій економіці держава повинна займатися:

а) розподілом грошовихприбутків у суспільстві;

б) визначити, що і скільки потрібно зробити з наявнихресурсів;

в) робити допомогу конкретному споживачу з обмеженими прибутками, визначаючи засоби їхнього раціонального використання.

4. Номенклатура - це:

а) перелік назв окремих видів продукції;

б) різновидність виробів у межах даного асортименту;

в) прогноз потреби у продукції підприємства,який складається на підставі досліджень змін ринкових елементів у часі.

г) підтверджує рівень конкурентоспроможностіпродукції.

5. Які витрати входять до складу невиробничих:

а) на рекламу;

б) на тару і упаковку;

в) на утримання дитячихзакладів;

г) транспортні.

6. Цінаце:

а) норма обміну товару нагроші;

б) грошове вираження витрат підприємства на виробництво і збут продукції;

в) грошове вираження суми витрат виробництва, прибутку і непрямих податків.

7. Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріальних ресурсів:

а) скорочення періоду поставки;

б) наближення постачальників до споживачів;

в) розвиток прямих господарських зв'язків;

г) зміцнення дисципліни поставок;

д) всі відповіді верни.

8. Особливістю нематеріальних ресурсів є:

а) визначеність майбутніх розмірів доходів;

б) економічна користь протягом невеликого періоду;

в) відсутність матеріальної основи здобування доходів;

г) не підлягають амортизації.

9. Поняття «продуктивності праці» означає::

а) витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

б) витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;

в) кількість виробленої продукції за одиницю робочого часу;

г) правильні відповіді «б» і «в».

10. Додаткова заробітна плата визначається у співвідношенні до:

а) операційних витрат підприємства;

б) основної заробітної плати;

в) премій;

г) собівартості виробництва.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. На виробничому підприємстві переважає відрядно-преміальна оплата праці. Робітник-відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 176 людино-годин і виготовив 485 деталей. Норма часу навиготовлення однієї деталі становить 0,4 людино-годин, а розцінка - 29,2 коп. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам нараховується в наступних розмірах: за виконання виробничої норми - 10%, за кожний відсоток перевиконання норми - 1,5% відрядного заробітку. Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника-відрядника замісяць.

 

2.2. Розрахувати показникируху робочої силина підприємстві, якщо в середньому щодня для виконання виробничого процесупотрібно 9 чол. Річна виробнича програмамалого підпри-ємства передбачає випуск 120 тис. шт. виробів при нормі часу на один - 0,12 год. Крім того відомо, що 1 чол. покликаний в армію, 1 чол. вийшов на пенсію, 2 чол. звільнились за власним бажанням через часті понаднормові роботи, 2 чол. звільнені через порушення трудової дисципліни (прогули). Номінальнийчас роботи одного робітника 202 дня, реальний(ефективний) - 1850 год.

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 3 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. На рівень продуктивності праці чинять вплив:

а) фондоозброєність;

б) виробіток на одного працівника;

в) трудомісткість;

г) прибуток.

2. До об’єктів промислової власності належать:

а) фірмові найменування, винаходи;

б) «ноу-хау»;

в) мікросхеми,комп’ютерні програми;

г) права виробників фонограм.

3. Оптова ціна підприємства складається з:

а) собівартості виробу;

б) прибутку;

в) ПДВ;

г) акцизного збору (на підакцизні товари);

д) торгової надбавки;

е) постачальницько-збутової націнки.

4. Конкурентоспроможна продукція – це:

а) здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції,що має попит;

б) способи встановлення кількості матеріальних ресурсів,потрібних для виготовлення якісної продукції;

в) сукупність її властивостей, що відображає міру задоволення конкретної потреби споживачів проти наявної на ринку аналогічної продукції;

5. До оборотних засобів не належать:

а) сировина і основні матеріали;

б) тара і паливо;

в) запасні частини для ремонту;

г) витрати на проектування і підготовку до випуску продукції;

д) верстати;

е) відвантажена не оплачена продукція;

є) грошові засоби;

ж) транспортні засоби підприємства.

6. Незавершене виробництво — це:

а) незакінчена обробкою продукція на складі;

б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні у цеху;

в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових деталей, транспортується.

7. Прискорення оборотності оборотних засобів сприяє:

а) удосконаленню структури оборотних засобів;

б) зменшенню суми нормованих оборотних засобів для такого самого обсягу продукції;

в) збільшенню випуску продукції при такій самій сумі нормованих оборотних засобів;

г) підвищення фондовіддачі.

8. Функції ціни:

а) планово-облікова;

б) соціальна;

в) розподільча;

г) регулювальна;

д) стимулююча.

9. Якіз перелічених елементів не входять до виробничої собівартість:

а) сировина и основні матеріали;

б) заробітна плата основних виробничих робітників;

в) амортизаційні відрахування;

г) витрати на підготовку кадрів;

д) витрати на збут.

10. Тканини відносять до продукції групи:

а) А;

б) Б;

в) А чи Б залежно від фактичного використання.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Визначити заробітну плату робітника п'ятого розряду за відрядно-прогресивною системою оплати праці, якщо протягом місяця робітник виробив 600 виробів.Запропоноване виробниче завдання виконано на 105%. Погодинна тарифна ставка робітника п'ятого розряду становить 106 коп. Встановлений розмір премії: 15% за виконання плану, 1,5% за кожний відсоток перевиконання плану.

 

2.2. Визначити, як зміниться продуктивність праці, якщо у звітному році обсяг товарної продукції, (ТПб.- 9500 тис.грн.)на підприємстві, чисельності працівників 3 тис. чол. У плановому періоді обсяг товарної продукції зросте на 20%, а економія трудових витрат становитиме 300 чол.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 4 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. До основних систем заробітної плати не належить:

а) відрядно - преміальна;

б) погодинна проста;

в) непряма відрядна;

г) непряма погодинна.

2. Яка з характеристик не належить до ринкової економіки:

а) конкуренція;

б) централізоване планування;

в) приватна власність;

г) свобода підприємницького вибору.

3. Основною виробничою одиницею підприємства є:

а) відділ;

б) дільниця;

в) автоматична лінія;

г) робоче місце;

д) цех.

4. Бізнес – план підприємства - це:

а) письмовий документ,який описує підприємство,його цілі та шляхи їхнього досягнення;

б) стандартизована імітаційна модель для розробки технічно – економічних обґрунтувань і проведення аналізу доцільності інвестиційних проектів;

в) документ,який містить систему ув’язаних у часі й просторі та узгодження із метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту (угоди).

5. Конкурентоспроможна продукція – це:

а) здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції,що має попит;

б) способи встановлення кількості матеріальних ресурсів,потрібних для виготовлення якісної продукції;

в) сукупність її властивостей, що відображає міру задоволення конкретної потреби споживачів проти наявної на ринку аналогічної продукції;

6. Прибутокце:

а) залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному і оборотному капіталі;

б) сума будь - яких витрат підприємства у грошовій,матеріальній або нематеріальній формах,що здійснюється як компенсація вартості товарів;

в) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

7. За якою формулою розраховується період обороту НОЗ:

8. Фондовіддача — це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

9. Амортизація — це:

а) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП;

б) процент річних відрахувань від балансової вартості;

в) матеріальний знос основних фондів, внаслідок чого вони перестають задовольняє поставлені до них вимоги;

г) поступове погашення вартості основних фондів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції.

10. Продуктивність праці характеризується:

а) обсягом випущеної продукції;

б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку на одного працюючого;

в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого;

г) жодна з відповідей неправильна;

д) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. На підприємстві "Зоря" обсяг реалізованої продукції в минулому році склав 350 тис. грн. У планованому році передбачається збільшення обсягу випуску продукції на 30% при скороченні тривалості обороту на 5 днів. У звітному році вартість нормованих оборотних коштів склала 36 тис. грн. Визначити зміну коефіцієнта оборотності і можливу суму економії оборо­тних коштів на підприємстві.

 

2.2. Визначити показники руху робочої сили на підприємстві, якщо за рік прийнято 32 чол., звільнено 27 чол., в т.ч. 21 за власним бажанням. В плановому році на виробничій дільниці явочна кількість робочих в добу складає 160 чол., номінальний фонд робочого часу -260 дн., кількість робочих днів в періоді по плановому балансу робочого часу одного робочого-

234 дн.

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 5 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Професія — це:

а) вид трудової діяльності;

б) різновид трудової діяльності у межах спеціальностей;

в) різновид трудової діяльності у межах кваліфікації.

2. Об'єктом винаходу може бути:

а) продукт;

б) конструкція виробу;

в) технологія виготовлення;

г) модернізація діючого устаткування.

3. Заробітна плата — це:

а) новостворена кожним робітником вартість у грошовій формі, що виділяється державою для їх особистого споживання;

б) сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із суспільних фондів споживання;

в) абсолютна сума грошових засобів, отриманих працівниками пропорційно до кількості і якості їхньої праці;

г) грошова винагорода, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу.

4. Виникнення нематеріальних ресурсів зумовлено:

а) значними трудовими затратами;

б) рідкісністю ресурсів;

в) збільшення індивідуальних витрат на виробництво;

г) удосконалення старих знань.

5. Норми праці мають бути:

а) незмінними,

б) постійно змінюватися;

в) переглядатися в міру впровадження організаційно-технічних заходів, що сприяють підвищенню продуктивності живої праці.

6. Особливістю нематеріальних ресурсів є:

а) визначеність майбутніх розмірів доходів;

б) економічно користь протягом невеликого періоду;

в) відсутність матеріальної основи здобування доходів;

г) не підлягають амортизації.

7. Які показники характеризують оборотність оборотних засобів:

а) коефіцієнт використання матеріалу;

б) коефіцієнт оборотності;

в) питома матеріаломісткість;

г) період обороту;

д) сума реалізованої продукції на 1 грн. оборотних засобів;

е) відносна матеріаломісткість.

8. Фондомісткість – це відношення:

а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

г) обсягу випуску продукції до середньоспискової чисельності робітників.

9. До елементів фонду обігу належить:

а) вартість готової продукції у дорозі до замовника;

б) отриманий кредит для закупівлі матеріалів;

в) вартість поверненої за рекламаціями продукції;

г) вартість штрафних санкцій за порушення норм екологічної безпеки.

10. Асортимент продукції підприємства – це:

а) склад і співвідношення виробів у загальному обсязі продукції;

б) перелік видів продукції, що виробляються;

в) різновиди виробів у межах номенклатури продукції;

г) правильні відповіді «б» і «в».

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Планова трудомісткість складання мобільної радіостанції 0,8 нормо-год. При річній програмі 500 тис. шт. Підприємство працює в одну зміну при п'ятиденному робочому тижні. Середній процент виконання норм виробітку 112%, процент цілоденних витрат часу 13% при тривалості зміни 7,9 год. На рік припадає 111 вихідних та святкових днів. Розрахувати необхідну чисельність робітників.

 

2.2. Робітник - погодинник 111 розряду відпрацював за місяць 23 робочих дні. Годинна тарифна ставка I розряду 1,00 грн./год; тарифний коефіцієнт III розряду 1,2. Середня тривалість робочої зміни 8 год. За відсутність простоїв робітнику виплачена премія в розмірі 15% місячного тарифного заробітку. обчислити місячний заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 6 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від:

а) додаткової заробітної плати:

б) сум основної та додаткової заробітної плати;

в) заводських витрат;

г) цехових витрат;

д) тарифної заробітної плати.

2. Спосіб нарахування амортизації належить до методів:

а) економічних;

б) групових;

в) правових;

г) адміністративних.

3. До допоміжних і обслуговуючих цехів відносять:

а) ремонтні, механо - ремонтні, енергоремонтні;

б) механічної обробки, ковальсько-пресові;

в) складальні, санітарно-гігієнічні;

г) відповіді «а» і «в» вірні..

4. Бізнес план підприємства розробляється - для:

а) приватизації підприємства;

б) перемоги над конкурентами;

в) залучення інвесторів;

г) всі відповіді правильні.

5. Трудові ресурси в економіці - це:

а) усі особи працездатного віку;

б) сукупність осіб працездатного віку, а також підлітки та пенсіонери, які працюють;

в) будь яка чисельність людей,працюючих в народному господарстві;

г) сукупність постійних працівників,що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності.;

6. Прогресивна норма витрат матеріальних ресурсів — це:

а) максимально допустимі витрати матеріалів на одиницю продукції;

б) мінімально допустимі витрати матеріалів на одиницю продукції;

в) середні витрати матеріалів на одиницю продукції.

7. Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріальних ресурсів:

а) скорочення періоду поставки;

б) наближення постачальників до споживачів;

в) розвиток прямих господарських зв'язків;

г) зміцнення дисципліни поставок;

д) всі відповіді вірні.

8. Як співвідносяться оптові і роздрібні ціни?:

а) оптові включають в роздрібні;

б) роздрібні ціни включають в оптові;

в) вони рівні за розміром;

г) ніяк.

9. Нормування праці необхідне для:

а) оптимальної організації заробітної плати;

б) визначення потреби у різних видах обладнання;

в) скорочення витрат матеріальних ресурсів на підприємстві;

г) забезпечення чіткої організації виробничого процесу;

д) планування чисельності працюючих.

10. Для яких підприємств характерний предметний принцип організації виробництва:

а) консервний комбінат;

б) швейна фабрика;

в) металургійний комбінат;

г) фарфоровий завод;

д) хлібозавод;

е) кондитерська фабрика.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Розрахувати залишкову вартість верстата, якщо відомо, що його початкова вартість 50 тис. грн., відновна - 44 тис. грн. Верстат експлуатується 4 роки при використанні податкового методу нарахування амортизації

 

2.2. Визначити списочну та явочну чисельність працівників підприємства, якщо об'єм виробниц­тва підприємства за рік склав 30 млн. грн. На протязі року відроблено всього 4736 тис. чол-год. Тривалість робочої зміни 8 год., номінальний фонд робочого часу 260 дн. Витрати робочого часу через цілоденні простої склали 26 дн.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 7 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Вкажіть нематеріальні ресурси, які б об'єктами промислової власності:

а) "ноу-хау";

б) гудвіл;

в) товарні знаки;

г) промислові зразки;

д) сировина, матеріали.

2. Товарна продукція не включає:

а) готову для реалізації продукцію;

б) роботи та послуги промислового характеру, виконані для інших підприємств;

в) запчастини та напівфабрикати для реалізації на сторону;

г) готову продукцію,напівфабрикати, що виготовляються для власних потреб.

3. До основних цехів підприємства належать:

а) ремонтно-механічні;

б) ливарні;

в) транспортні;

г) складальні;

д) інструментальні;

е) санітарно-гігієнічні.

4. Показник,що характеризує затрати робочого часу на одиницю продукції - це:

а) виробіток;

б) інтенсивність;

в) трудомісткість;

г) ефективність.

5. Які витрати потрібно додати до виробничої собівартості продукції, щоб отримати повну собівартість:

а) загальнозаводські;

б) на сировину, матеріали, паливо;

в) цехові;

г) позавиробничі;

д) на утримання й експлуатацію обладнання;

е) майбутніх періодів.

6. Заробітна плата — це:

а) сукупність матеріальних благ, отриманих із суспільних фондів споживання;

б) створена та виражена в грошовій формі споживча вартість;

в) винагорода,яку за трудовим договором власник чи уповноважений ним орган виплачує працівникові за кількість та якість виконаної роботи;
г) сума виробничих витрат з формування фонду оплати праці.

7. За якою формулою розраховується період обороту НОЗ:

8. Витрати на 1 грн. товарної продукції визначаються як відношення:

а) прибутку до собівартості продукції;

б) собівартості продукції до її вартості в оптових (гуртових) цінах промисловості;

в) собівартості продукції до її вартості в оптових (гуртових) цінах підприємства.

9. Собівартість - це:

а) грошова форма витрат на підготовку виробництва;

б) грошова форма витрат на існування підприємства;

в) грошова форма витрат на виготовлення і збут продукції;

г) грошова форма всіх витрат підприємства.

10. Функціями цін є:

а) обліково - вимірювальна;

б) розподільча;

в) стимулююча;
г) усі перелічені функції.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має працювати 20 робітників четвертого розряду. Тарифна ставка I розряду 71,8 коп. Річний фонд робочого часу од­ного робітника складає 1815 год. Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху підприємства. Тарифний коефіцієнт IV розряду 1,33.

 

2.2. На підприємстві є 40 токарних верстатів з потужністю двигунів 2,5 кВт; 20 фрезерних верстатів потужністю 5 кВт; 45 свердлильних - 2 кВт. Підприємство працює у дві зміни при шестиденному робочому тижні.Кількість вихідних і святкових - 60 днів на рік, кількість передсвяткових, що не збігаються з вихідними і суботами, - 6 днів на рік. Процент виробничих витрат на ремонт обладнання - 3,6% номінального фонду часу, фактично спожита за рік електроенергія - 930500 кВт*год/рік. Визначити коефіцієнт інтенсивного, екстенсивного та інтегрального використання обладнання цеху.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 8 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. У оптову ціну підприємства включають:

а) собівартість і прибуток;

б) торгову надбавку;

в) ПДВ і акцизний збір;

г) все перелічене вище.

2. Валовий прибуток підприємства - це:

а) частина виручки, що залишається після відшкодування витрат на виробничу та комерційну діяльність підприємства;

б) різниця між чистою виручкою від реалізації продукції та виробничою собівартістю;

в) різниця між загальним доходом підприємства та податком з продаж;

г) сума будь яких витрат, що здійснюються як компенсація товарів.

3. Ефективний фонд робочого часу обладнання визначається шляхом віднімання::

а) від календарного фонду часу кількості вихідних і святкових днів;

б) від режимного фонду часу кількості внутрішньо змінних простоїв обладнання з технологічних і організаційних причин;

в) від режимного фонду часу кількості днів простою в технічних обслуговуваннях і ремонтах;

г) від режимного фонду часу кількості днів простою обладнання з технічних обслуговуваннях і ремонтах з врахуванням відсотка витрат робочого часу .

4. Продуктивність праці характеризується:

а) обсягом випущеної продукції,

б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку на одного працюючого;

в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого;

г) жодна з відповідей неправильна,

д) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу.

5. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути:

а) продукт;

б) конструкція виробу;

в) технологія виготовлення;

г) модернізація діючого устаткування.

6. Прогресивна норма витрат матеріальних ресурсівце:

а) максимально допустимі витрати матеріалів на одиницю продукції;

б) мінімально допустимі витрати матеріалів на одиницю продукції;

в) середні витрати матеріалів на одиницю продукції.

7. Ціна - це:

а) грошовий вартості товару чи послуги;

б) побажання підприємця;

в) відображення споживчої користі товару чи послуг у конкретних ринкових умовах;

г) відповіді «а» і «б» доповнюють одна одну.

8. Витрати на 1 грн. товарної продукції визначаються як відношення:

а) прибутку до собівартості продукції;

б) собівартості продукції до її вартості в оптових (гуртових) цінах промисловості;

в) собівартості продукції до її вартості в оптових (гуртових) цінах підприємства.

9. Основна заробітна плата не включає такий елемент:

а) оплату праці за розцінками;

б) оплату праці за окладами;

в) виплату гонорарів;

г) персональну надбавку за високу якість роботи.

10. За яким критерієм основні підрозділи цехової виробничої структури поділяються на основні, допоміжні,обслуговуючі та побічні цехи?:

а) за характером діяльності;

б) за виробничим профілем підприємства;

в) за обсягом виробництва;

г) за формою спеціалізації.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Начальнику відділу виробничого підприємства встановлено посадовий оклад у межах 380-430 грн. на місяць. Протягом розрахункового місяця він відпрацював 21 робочий день із 23 за графіком. План поставок продукції підприємство виконало повністю, за що передбачається премія начальнику відділу у розмірі 37,5% від посадового окладу. За виконання планового завдання по експорту продукції встановлено премію в розмірі 25% від посадового окладу. Окрім того, за досягнення в підвищенні ефективності виробництва звичайно нараховується премія в розмірі 30% від посадового окладу. Проте в розрахунковому періоді за окремі недоліки в організації праці на підприємстві розмір цієї премії знижено на 20%. Розрахувати загальний заробіток начальника відділу підприємства за місяць.

 

2.2. Протягом звітного року акціонерне товариство "К1П" виробило і реалізувало товарної проду­кції на 900 тис. грн. Середньорічна вартість оборотних коштів склала 180 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізації планується збільшити на 14%. Крім того, розроблені організаційно-технічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва дозволять скоротити тривалість обороту оборотних коштів на 12 днів. На основі приведених даних роз­рахувати показники оборотності оборотних коштів АТ "КІП", а також можливу суму економії оборотних коштів завдяки зазначеним організаційно-технічним заходам.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 9 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Внутрішньозаводський оборот:

а) кількість продукції підприємства,яка використовується середині нього для подальшої переробки;

б) кількість продукції підприємства, що реалізована за межі підприємства;

в) вартість готової продукції, що реалізована робітником підприємства за внутрішніми цінами підприємства;

г) вартість продукції,переданої із одного цеху в інший.

2. Яка з характеристик не належить до ринкової економіки:

а) конкуренція;

б) централізоване планування;

в) приватна власність;

г) свобода підприємницького вибору.

3. Які цехи виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб у середині самого підприємства і може бути реалізована замовником?:

а) основні,

б) допоміжні;

в) обслуговуючі;

г) побічні.

4. Універсальними показниками виробничої програми в системі оцінки обсягів виробництва та реалізації продукції є:

а) натуральні;

б) умовно-натуральні;

в) трудова;

г) вартісні..

5. Спеціальністьце:

а) вид трудової діяльності;

б) вид трудової діяльності,здійснення якої потребує практичних навичок;

в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії.

6. Ручні виробничі процеси передбачають:

а) працю виробника який виконує допоміжні операції;

б) здійснення робітником зусиль,які є основним джерелом енергії;

в) процеси,які здійснюються під наглядом робітника;

г) здійснення робітником зусиль за допомогою машин та механізмів.

7. У оптову ціну підприємства включають:

а) собівартість і прибуток;

б) торгову надбавку;

в) ПДВ і акцизний збір;

г) все перелічене вище.

8. Наукова організація праці забезпечує:

а) підвищення кваліфікації працівників;

б) краще використання матеріалів, палива, техніки;

в) підвищення енергоозброєності;

г) зростання продуктивності праці.

9. Витрати класифікуються на:

а) прямі і непрямі;

б) постійні і змінні;

в) пропорційні та непропорційні;

г) на усі ці види за різними ознаками.

10. Рентабельність - це:

а) абсолютний показник ефективності;

б) відносний показник ефективності;

в) показник платоспроможності;

г) показник фінансової стабільності.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Визначити показники використання основних фондів, якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становила 53 млн. грн. У березні введено основних фондів на 3,2 млн. грн., а в третьому кварталі на 21 млн. грн. У липні виведено основних фондів на 7,5 млн. грн., а в четвертому кварталі на 9 млн. грн. Запланований обсяг випуску продукції становить 180 млн. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу - 4060 чол.

 

2.2. Погодинник VI розряду відпрацював за місяць 184 год. Годинна тарифна ставка робітника VI розряду 2,06грн. За діючим на підприємстві положенням за виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 8%, а за кожен процент перевиконання завдання - 1,5% заробітку робітника по тарифу. Завдання виконано на 106%. Визначити заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 10 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Витрати - це:

а) зменшення активів;

б) збільшення обов’язків;

в) зменшення власного капіталу (за винятком його розподілу між власниками);

г) усе перелічене вище.

2. Чиста продукція - це:

а) новостворена підприємством вартість;

б) продукція,що виготовлена тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього підприємства;

в) продукція,що виготовлена без виробничої кооперації з інших підприємств;

г) продукція,що виготовлена понад державне замовлення.

3. Оборотні кошти підприємства складаються з:

а) суми оборотних засобів і готової продукції;

б) різниці між оборотними фондами і фондами обігу;

в) суми оборотних засобів і коштів на рахунках підприємства;

г) суми оборотних фондів і фондів обігу підприємства.

4. Банкрут – це юридична особа….:

а) що неспроможна своєчасно задовольнити вимоги кредиторів;

б) що неспроможна своєчасно сплатити податки і зобов’язання перед державою;

в) проти якої порушено справу про банкрутство;

г) боржник, що після арбітражного суду перебуває у процесі ліквідації.

5. Право власності на винахід засвідчується такими документами:

а) патентом;

б) авторським свідоцтвом;

в) ліцензією.

6. Виробничі запаси матеріальних ресурсів поділяються на:

а) підготовчим;

в) страховий;

г) поточний;

е) транспортний;

є) технологічний;

ж) усі відповіді правильні.

7. За сферою економіки та особливостями купівлі – продажу ціни класифікують на:

а) світові і оптові;

б) закупівельні і роздрібні;

в) транспортні тарифи і тарифи на платні послуги;

г) всі перераховані види.

8. Яка з відповідей правильна:

а) собівартість продукції вища від и вартості;

б) вартість продукції вища від її собівартості;

в) собівартість продукції дорівнює її вартості;

г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати вартості продукції.

9. Чистий прибуток поділяється на:

а) фонд соціального страхування;

б) фонд споживання і фонд нагромадження;

в) фонд виплати дивідендів і фонд поповнення оборотних коштів;

г) фонд матеріального стимулювання.

10. До допоміжних і обслуговуючих цехів відносять:

а) ремонтні, механо - ремонтні, енергоремонтні;

б) механічної обробки, ковальсько-пресові;

в) складальні, санітарно-гігієнічні;

г) відповіді «а» і «в» вірні..

 

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Визначити загальну заробітну плату спеціаліста, виходячи з такої інформації. Посадовий оклад спеціаліста дорівнює 260 грн. на місяць. За нормальних умов господарювання спеціалісту нараховується премія, розмір якої становить 32% від посадового окладу. У розрахунковому місяці спеціаліст відпрацював 23 робочих дні, а три дні перебував у відпустці без збереження заробітної плати.

 

2.2. Визначити вартість основних фондів на кінець періоду, якщо відомо, що протягом періоду введено в дію основних фондів на суму 78 тис. грн., а вибуло з експлуатації на суму 56 тис. грн. Фондоозброєність на підприємстві за звітний період склала 13800 грн./чол. при середньообліковій чисельності 230 чіл.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 11 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Вкажіть типи виробництва:

а)одиничний;

б) партіонний,

в) потоковий;

г) серійний;

д) масовий;

е) індивідуальний.

2. Операційні доходи включають:

а) доход від оренди майна;

б) виручку від реалізації;

в) дохід від реалізації оборотних активів;

г) всі відповіді правильні.

3. Виробнича собівартість готової продукції включає:

а) прямі матеріальні витрати;

б) прямі витрати на оплату праці;

в) розподілені загальновиробничі та інші операційні витрати;

г) усі перелічені витрати.

4. Спеціалістами вищої кваліфікації називають працівників:

а) із вищою освітою і незначним практичним досвідом;

б) які перебувають на високих посадах, але не мають спеціальної освіти;

в) які мають середню освіту і великий стаж роботи;

г) з вищою освітою та значним практичним досвідом.

5. Спеціальність — це:

а) вид трудової діяльності;

б) вид трудової діяльності,здійснення якої потребує практичних навичок;

в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії.

6. Середній тарифний розряд розраховується як величина:

а) середня зважена;

б) середня хронологічна;

в) середня арифметична;

г) середня гармонійна.

7. Структура оборотних засобів — це:

а) їх склад за елементами;

б) частка кожного елемента у загальному обсязі оборотних засобів;

в) співвідношення між вартістю оборотних фондів і фондів обігу.

8. Роздрібна ціна складається з:

а) оптової ціни промисловості;

б) постачальницько-збутової націнки;

в) торгової надбавки.

9. Яка з відповідей правильна:

а) структура собівартості продукції однакова в усіх галузях народного господарства;

б) структура собівартості продукції не є однаковою в усіх галузях народного господарства;

в) структура собівартості продукції для певної галузі незмінна за часом.

10. Фондовіддача — це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Планова трудомісткість одного виробу 0,8 нормо-год., річний обсяг виробництва - 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни - 8,1 год. Витрати на цілоденні планові простої 12% при номінальному фонді робочого часу 251 день. Середній процент виконання норм 114%. Визначити планову чисельність робітників-відрядників.

 

2.2. Визначити показники ефективності використання основних фондів, якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року складав 690 тис. грн. У лютому введено основних фондів на суму 60 тис грн., у червні - на 50 тис грн. Обсяг випуску склав 9500 тис. грн. Чисельність персоналу - 704 чіл.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 12 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Прибуток, що надходить в розпорядження підприємства після сплати усіх податків, називають:

а) операційним;

б) валовим;

в) чистим;

г) балансовим

2. Ціна - це:

а) грошовий вираз вартості товарів чи послуг;

б) побажання підприємця;

в) відображення споживчої користі товару чи послуги у конкретних ринкових умовах;

г) відповіді «а» і «в» доповнюють одна одну;

3. Структура персоналу – це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими класифікаційними ознаками,як:

а) категорія персоналу;

б) вік персоналу;

в) освіта та кваліфікація персоналу;

г) усі відповіді правильні.

4. У серійному типі виробництва використовується обладнання:

а) універсальне;

б) універсальне і спеціалізоване;

в) переважно спеціальне;

г) вузькоспеціальне..

5. До витрат не операційної діяльності не включають:

а) собівартість продукції;

б) витрати на збут;

в) витрати на здійснення інвестицій;

г) адміністративні витрати.

6. Мінімальна ціна товару визначається:

а) рівнем витрат підприємства та його прибутком;

б) обліком та аналізом витрат;

в) монопольним статусом фірми;

г) повною собівартістю і прибутком підприємства та величиною економічного ефекту.

7. Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріальних ресурсів:

а) скорочення періоду поставки,

б) наближення постачальників до споживачів;

в) розвиток прямих господарських зв'язків;

г) зміцнення дисципліни поставок;

д) всі відповіді вірні.

8. Тарифна сітка визначає:

а) умови преміювання;

б) годинні тарифні ставки;

в) розряд робітників;

г) тарифні коефіцієнти.

9. Фізичне зношування основних засобів можна визначити як:

а) втрату основними засобами своїх споживчих властивостей;

б) вихід з ладу окремих вузлів у результаті експлуатації основних засобів;

в) втрату основними засобами початкових властивостей у результаті дії зовнішнього середовища;

г) всі відповіді правильні.

10. Фондовіддача — це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів..

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Виробнича потужність об'єднання на початок планового періоду становила 3700 млн. грн. Реконструкція, що завершиться 1 червня, збільшить виробничу потужність на 400 млн. грн. Планується вибуття зношених основних фондів з 01.10, що зменшить потужність на 150 млн. грн. Визначити середньорічну та вихідну виробничу потужність об'єднання.

 

2.2. Місячний оклад економіста фірми 350 грн. Розрахувати суму його заробітної плати за поточний місяць, якщо із 23 робочих днів за графіком він відпрацював 20 днів. Розмір премії із фонду матеріального заохочення в поточному місяці 28% окладу.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 13 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Основними шляхами росту прибутку підприємства є:

а) ріст фондовіддачі;

б) розширення асортименту виробничої програми;

в) ріст продуктивності праці;

г) правильні відповіді «а» і «в».

Як співвідносяться оптові і роздрібні ціни?

а) оптові ціни включають в роздрібні;

б) роздрібні включають в оптові;

в) вони рівні за розміром;

г) ніяк.

3. Різниця між обліковою та явочною чисельністю працівників характеризує:

а) плинність персоналу;

б) структуру персоналу;

в) резерв персоналу, що має використовуватися для заміни тих,що не виходять на роботу з поважних причин;

г) кількість персоналу, звільненого з поважних причин у цьому звітному періоді.

4. Тарифна система не включає:

а) тарифно – кваліфікаційний довідник;

б) схеми посадових окладів;

в) розцінки за одиницю роботи;

г) тарифні ставки.

5. Об'єктом винаходу може бути:

а) продукт;

б) конструкція виробу;

в) технологія виготовлення;

г) модернізація діючого устаткування.

6. Незавершене виробництво — це:

а) незакінчена обробкою продукція на складі;

б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні у цеху;

в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових дета­лей, транспортується.

7. Виробнича потужність поділяється на такі види:

а) прогнозна, поточна. резервна;

б) проектна, поточна, резервна;

в) вихідна, прогнозна, поточна;

г) проектна, вихідна, планова.

8. Від обсягу виробництва залежить:

а) змінні витрати;

б) валові витрати;

в) постійні витрати;

г) середні витрати.

9. Під моральним зношуванням основних засобів слід розуміти:

а) втрату основними засобами споживчих властивостей внаслідок інтенсивного використання;

б) появу на ринках імпортних основних засобів аналогічного призначення;

в) передчасний,до закінчення терміну фізичної служби,вихід з дії обладнання;

г) втрату вартості основними засобами внаслідок появи на ринку більш дешевих або більш продуктивних основних засобів.

10. Процес амортизації основних засобів можна охарактеризувати як:

а) вихід з ладу окремих об’єктів основних засобів підприємства;

б) перенесення вартості основних засобів на вартість новоствореної продукції;

в) відшкодування витрат на ремонт основних засобів з прибутку підприємства;

г) списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основних засобів.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. На малому підприємстві "Ака" у 2000р. обсяг реалізованої продукції склав 6150 тис. грн. при середньорічній вартості оборотних коштів 1100 тис. грн. У 2001р. було заплановано реалізувати продукції на суму 6300 тис. грн. при вартості оборотних коштів 1225 тис. грн., а фактично було реалізовано продукції на 6950 тис. грн. при оборотних коштах на 1300 тис. грн. Визначити коефіцієнти оборотності і тривалість обороту оборотних коштів, зробити висновки щодо динаміки їхньої зміни та відносного вивільнення.

 

2.2. Робітник-погодинник III розряду відпрацював за місяць 23 дні. Годинна тарифна ставка I розряду 1,00 грн., а тарифний коефіцієнт III розряду 1,2. середня тривалість робочого дня 8 год. За відсутність простоїв обладнання робітнику виплачена премія в розмірі 15% місячного тарифного заробітку. Обчислити місячний заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 14 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Прибуток виступає джерелом:

а) оплати праці;

б) оплати поставок товарно - матеріальних цінностей;

в) самофінансування виробничого розвитку;

г) амортизації основних засобів.

2. За рівнем встановлення і регулювання ціни бувають:

а) договірні та вільні;

б) централізовано – фіксовані і регульовані;

в) відповіді «а» і «б» вірні;

г) правильна відповідь не зазначена.

3. Професійний склад персоналу підприємства не залежить від:

а) характеру продукції чи послуг,що надаються підприємством;

б) характеру ринку праці;

в) специфіки сфери діяльності підприємства;

г) рівня технічного розвитку підприємства.

4. Основна заробітна плата не включає такий елемент:

а) оплату праці за розцінками;

б) оплату праці за окладами;

в) виплату гонорарів;

г) персональну надбавку за високу якість роботи;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...