Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як попередити втрати від передчасного морального зносу засобів?а) протикорозійними засобами;

б) проведення капітально ремонту;

в) підвищення інтенсивності використання техніки;

г) модернізація обладнання.

10. Фондовіддача — це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів..

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

 

2.1. Визначити загальну годинну тарифну ставку всіх робітників цеху. Ставка I розряду становить 1,2 грн./год. Тарифний коефіцієнт III розряду - 1,2; а IV - 1,76. В цеху працює 12 робіт­ників Ш розряду та 4 IV розряду.

 

2.2. Розрахувати показники руху основних фондів підприємства за звітний період, якщо відомо, що їхня вартість на початок періоду складав 2460 тис. грн. У травні введено устаткування на 310 тис. грн., а квітні вибуло внаслідок зносу на 470 тис. грн.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 15 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Співвідношення чисельності основних і допоміжних робітників - це :

а) структура персоналу;

б) плинності персоналу;

в) рівня дисципліни;

г) продуктивності праці.

2. Джерелами формування прибутку є:

а) реалізація продукції;

б) реалізація майна;

в) амортизація основних засобів;

г) правильні відповіді «а» і «б».

3. Виробничий процес - це:

а) сукупність взаємопов’язаних дій людей,засобів праці та сил природи, потрібних для виготовлення продукції;

б) процес безпосереднього вироблення основної продукції підприємства;

в) сукупність дій щодо зміни та визначення стану предмета праці;

г) процес виготовлення продукції,яка використовується на самому підприємстві для забезпечення нормального перебігу основних процесів.

4. Додаткова заробітна плата визначається у співвідношенні до:а) операційних витрат підприємства;

б) основної заробітної плати;

в) премій;

г) собівартості виробництва.

5. Калькуляція собівартості продукції складається:

а) у розрізі комплексних статей витрат;

б) за економічними елементами;

в) за статтями витрат;

г) на певний період;

д) на одиницю продукції.

6. Незавершене виробництво — це:

а) незакінчена обробкою продукція на складі;

б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні у цеху;

в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових дета­лей, транспортується.

7. Порадники, посібники, формули, незапатентовані винаходи є об’єктами:

а) "ноу-хау";

б) раціоналізаторських пропозицій;

в) авторських прав;

г) промислової власності.

8. Норма амортизації основних засобів - це:

а) процент втрат ними своєї первісної вартості;

б) щорічний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних засобів;

в) процент щорічного оновлення основних засобів;

г) щорічна частка амортизаційного фонду підприємства, яка використовується для ремонту основних засобів.

9. Основними вважаються виробничі процесі, які:

а) безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції, яка визначає виробничий профіль підприємства;

б) пов’язані з виготовленням продукції, яка виготовляється з найменшими витратами;

в) здійснюються на завершальному етапі виготовлення товарної продукції;

г) пов’язані з виготовленням масової кількості продукції.

10. До допоміжних і обслуговуючих цехів відносять:

а) ремонтні, механо - ремонтні, енергоремонтні;

б) механічної обробки, ковальсько-пресові;

в) складальні, санітарно-гігієнічні;

г) відповіді «а» і «в» вірні..

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Планується відкрити МП, що виготовлятиме туристичні меблі. Нормативна трудомісткість складання стола 3 нормо-год., стільця - 2,5 нормо-год. Квартальний обсяг виробництва стільців 5000 шт., столів - 2000 шт. Підприємство працюватиме у дві зміни при п'ятиденному робочому тижні. Плановий середній процент виконання норм виробітку 115%, передбачені планові цілоденні витрати 43 дні. Кількість вихідних та святкових 110 днів. Розрахувати планову чисельність основних робочих.

 

2.2. Виробничий робітник промислового підприємства працює за відрядно-прогресивною систе­мою оплати праці. Денна тарифна ставка робітника п'ятого розряду становить 8,48 грн. За перевиконання виробничої норми праця робітника оплачується за розцінкою, збільшеною на 50%. Розрахувати загальну суму заробітку робітника п'ятого розряду, який у розрахунковому місяці виконав виробничу норму на 1 18% і відпрацював 23 робочі зміни.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 16 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Поділ промисловості на групи А і Б здійснюється за такими ознаками:

а) важливість галузей у системі народного господарства;

б) виготовлення продукції для сільськогосподарського та промислового споживання;

в) економічне призначення продукції.

2. Показники рентабельності характеризують:

а) ефективність використання ресурсів;

б) швидкість обороту оборотних коштів;

в) незалежність підприємства від довгострокових зобов’язань;

г) платоспроможність підприємства.

3. Основною виробничою одиницею підприємства є:

а) відділ;

б) дільниця,

в) автоматична лінія;

г) робоче місце;

д) цех.

4. Продуктивність праці характеризується:

а) обсягом випущеної продукції;

б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку на одного працюючого;

в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого;

г) жодна з відповідей неправильна;

д) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу.

5. Показниками руху робочої сили на підприємстві не є такі коефіцієнти:

а) обороту робочої сили по прийому;

б) завантаження робочої сили в часі;

в) обороту робочої сили по звільненню;

г) плинності персоналу.

6. Розмір відрядної заробітної плати залежить від:

а) відпрацьованого часу і годинної тарифної ставки;

б) якості продукції її ціни;

в) розцінка за виробництво одиниці продукції і кількості продукції;

г) правильні відповіді «а» і «в».

 

7. Які елементи слід включати до складу оборотних фондів підприємства:

а) залишки тари та запасних частин;

б) витрати майбутніх періодів;

в) залишки готової продукції;

г) незавершене виробництво;

д) запаси сировини, матеріалів, палива;

е) грошові засоби на розрахунковому рахунку.

8. Виробнича собівартість готової продукції включає:

а) прямі матеріальні витрати;

б) прямі витрати на оплату праці;

в) розподілені загальновиробничі та інші операційні витрати;

г) усі перелічень витрати.

9. Технічний паспорт на основні фонди містить дані про::

а) термін експлуатації;

б) час введення в експлуатацію;

в) первісну та відновну вартість;

г) основні техніко – експлуатаційні параметри.

10. Фондомісткість — це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Річний обсяг виробництва виробів – 500 тис. шт., а трудомісткість виробу 0,4 нормо/год. Тривалість робочої зміни – 8 годин при однозмінному режимі роботи підприємства. Внутрішньозмінні втрати часу з вини робітників – 2%, а втрати часу на регламентовані простої – 3%. Відсоток виконання норм виробітку – 104%. Визначити необхідну чисельність робітників - відрядників.

 

2.2. Місячний оклад робітника 1305 грн. Згідно графіка за місяць передбачалось відпрацювати 184 год. Фактично відпрацьовано 22 дні по 8 год., в тому числі 4 год. обладнання простоювало не з вини робітника та час оплачується в розмірі 50% тарифної ставка. За виконання плану нарахована премія в розмірі 15% заробітку. Визначити суму заробітної плати за місяць та преміально-погодинною системою.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 17 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Розмір погодинної заробітної плати залежить від:

а) відпрацьованого часу і годинної тарифної ставки;

б) якості продукції її ціни;

в) розцінка за виробництво одиниці продукції і кількості продукції;

г) правильні відповіді «а» і «в».

2. Персонал підприємства - це:

а) працівники,які мають значний стаж роботи на підприємстві;

б) працівники,які мають високій рівень кваліфікації;

в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навички роботи й перебувають в обліковому складі;

г) промислово-виробничий персонал підприємства.

3. Інноваційний процес - це:

а) комплекс заходів, спрямованих на реалізацію інновацій;

б) нововведення, якого не було раніше;

в) інноваційна діяльність якого – не будь суб’єкта господарювання, спрямована на розробку і реалізацію закінчених наукових досліджень і розробок у формі нового продукту і нових технологій;

г) комплекс заходів, спрямованих на реалізацію інновації, що включають у себе виробництво і використання інформаційного продукту, рекламні заходи, організацію роботи торгових мереж.

4. Як економічна категорія якість продукції - це:

а) властивість виробу виконувати свої функції за умов збереження експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного періоду;

б) сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступень її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення;

в) виробу тривалий час зберігати свою придатність;

г) можливість швидко виявляти й усувати несправності у виробі.

5. До об’єктів промислової власності належать:

а) фірмові найменування, виноходи;

б) «ноу-хау»;

в) мікросхеми,комп’ютерні програми;

г) права виробників фонограм.

6. За рівнем встановлення і регулювання ціни бувають:

а) договірні та вільні;

б) централізовано – фіксовані і регульовані;

в) відповіді «а» і «б» вірні;

г) правильна відповідь не зазначена.

7. Структура оборотних засобів — це:

а) їх склад за елементами;

б) частка кожного елемента у загальному обсязі оборотних засобів;

в) співвідношення між вартістю оборотних фондів і фондів обігу.

8. Фондомісткість — це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

9. Ціна - це:

а) грошовий вираз вартості товарів чи послуг;

б) побажання підприємця;

в) відображення споживчої користі товару чи послуги у конкретних ринкових умовах;

г) відповіді «а» і «в» доповнюють одна одну.

10. Інвестування - це:

а) вкладання коштів у поточні витрати;

б) виробничі капітальні вкладення;

в) процес вкладання капіталу.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

 

2.1. Сердньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році 120 чоловік, обсяг товарної продукції 1280 тис. грн.. У плановому році продуктивність праці підвищиться на 8%, а обсяг виробництва продукції – на 5% . Обчислити чисельність промислово-виробничого персоналу у плановому році.

 

2.2. У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має працювати 20 робітників четвертого розряду. Тарифна ставка I розряду 7,8 грн. Річний фонд робочого часу од­ного робітника складає 1815 год. Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху підприємства.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 18 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Рентабельність основної діяльності розраховується як співвідношення валового прибутку до :

а) операційних витрат;

б) собівартості реалізованої продукції;

в) обсягу реалізованої продукції;

г) виробничої собівартості продукції.

2. Рівень фонду оплати праці визначається відношенням:

а) суми фонду оплати праці до чисельності персоналу;

б) суми фонду оплати праці до собівартості продукції;

в) суми прибутку до суми фонду оплати праці;

г) суми фонду оплати праці до обсягу товарної продукції.

3. Фондоозброєність – це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

г) середньорічної вартості основних засобів до середньоспискової чисельності працівників.

4. Авторське право не поширюється на:

а) твори місцева,науки;

б) неофіційні документи;

в) бази даних;

г) твори народної творчості.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...