Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якій із заходів не може бути віднесений до шляхів скорочення тривалості виробничого циклу?а) удосконалення технології;

в) спеціалізація і кооперування виробництва;

г) організація непотокового виробництва;

д) залучення висококваліфікованого персоналу.

6. Функціями ціни є:

а) облікова-вимірювальна;

б) розподільча;

в) стимулююча;

г) усі перелічені функції.

7. Витрати - це:

а) зменшення активів;

б) зменшення зобов’язань;

в) зменшення власного капіталу;

г) все перелічене вище.

8. Які з наведених форм не відносяться до спеціалізації:

а) виробничо - технічна;

б) стадійна;

в) детальна;

г) предметна.

9. Яка з відповідей правильна:

а) структура собівартості продукції однакова в усіх галузях народного господарства;

б) структура собівартості продукції не є однаковою в усіх галузях народного господарства;

в) структура собівартості продукції для певної галузі незмінна за часом.

10. Постійність виготовлення продукції за умов одиничного типу виробництва:

а) не повторюється;

б) періодично повторюється;

в) постійно випускається;

г) випускається серіями.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Визначити планову кількість основних робітників, якщо технологічна трудомісткість випуску продукції на плановий період становитиме 638 тис. нормо-год. Плановий ефективний фонд робочого часу одного робочого 1840 год., а плановий коефіцієнт виконання норм виробітку 1,02.

 

2.2. Розрахувати місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною та відрядно-прогресивною оплатою праці та дати їх порівняльну оцінку. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,7 год., а погодинна тарифна ставка - 55 коп. За місяць робітником ос­новного виробництва виготовлено 610 од. продукції, з них прийнято контролером ВТК з першого подання 580 од. Планове завдання робітника за місяць 500 виробів. Преміювання здійснюється за наступною формою. 10% при прийнятті контролером ВТК 85-90% виготовленою продукції, 14% - при прийнятті 90-95%, 25% - при прийнятті 95-100%, 30% - при прийнятті більш 100% виготовленої продукції.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 19 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.Дати відповіді на тестові завдання.

1. Поділ промисловості на групи А і Б здійснюється за такими ознаками:

а) важливість галузей у системі народного господарства;

б) виготовлення продукції для сільськогосподарського та промислового споживання;

в) економічне призначення продукції.

2. Виробнича потужність поділяється на такі види:

а) прогнозна,поточна,резервна;

б) проектна,поточна. резервна;

в) вихідна,прогнозна,поточна;

г) проектна, вихідна,планова.

3. До допоміжних і обслуговуючих цехів відносять:

а) ремонтні, механо - ремонтні, енергоремонтні;

б) механічної обробки, ковальсько-пресові;

в) складальні, санітарно-гігієнічні;

г) відповіді «а» і «в» вірні.

4. Валовий прибуток підприємства - це:

а) чиста виручка,що залишається після відшкодування витрат на виробничу та комерційну діяльність підприємства;

б) різниця між чистою виручкою від реалізації продукції та виробничою собівартістю;

в) різниця між загальним доходом підприємства та податком з продаж;

г) суми будь – яких витрат, що здійснюються як компенсація товарів (робіт,послуг).

5. Чистий прибуток - це:

а) різниця між доходами і витратами;

б) різниця між виручкою від реалізації, податковими платежами і виробничою собівартістю продукції;

в) сума прибутку від основної діяльності, від іншої діяльності, від не операційної діяльності;

г) різниця між загальним прибутком і податком з прибутку.

6. Якщо оптові ціни товару враховує транспортні витрати на його доставку покупців. То вона називається:

а) вільна;

б) регульована;

в) ціна – франко;

г)демпінгова.

7. Норма забезпеченості виробничими запасами у днях включає:

а) час на випуск документів;

б) транспортний запас;

в) сезонний запас;

г) підготовчий запас;

д) поточний та страховий запаси;

е) технологічний запас.

8. Право власності на виноходи, корисні моделі та промислові зразки засвідчується:

а) свідоцтвом;

б) ліцензією;

в) патентом;

г) попереджувальним маркуванням.

9. Норми праці мають бути:

а) незмінними;

б) постійно змінюватися;

в) переглядатися в міру впровадження організаційно-технічних заходів, що сприяють підвищенню продуктивності живої праці.

10. Середня заробітна плата визначається відношенням:

а) суми фонду оплати праці до чисельності персоналу;

б) суми фонду оплати праці до собівартості продукції;

в) суми прибутку до суми фонду оплати праці;

г) суми фонду оплати праці до обсягу товарної продукції.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Визначити виробничу потужність заводу мотоциклів за наступними даними: потокова лінія працює 5 днів на тиждень. У році 51 робочий тиждень. Режим роботи -2 зміни, тривалість зміни - 8,2 год. На ремонт обладнання лінії витрачається 6% номінального фонду часу, а такт лінії дорівнює 6 хв.

 

2.2. Начальнику відділу виробничого підприємства встановлено посадовий оклад у межах 380-430 грн. на місяць. Протягом розрахункового місяця він відпрацював 21 робочий день із 23 за графіком. План поставок продукції підприємство виконало повністю, за що передбачається премія начальнику відділу у розмірі 37,5% від посадового окладу. За виконання планового завдання по експорту продукції встановлено премію в розмірі 25% від посадового окладу. Окрім того, за досягнення в підвищенні ефективності виробництва звичайно нараховується премія в розмірі 30% від посадового окладу. Проте в розрахунковому періоді за окремі недоліки в організації праці на підприємстві розмір цієї премії знижено на 20%. Розрахувати загальний заробіток начальника відділу підприємства за місяць.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 20 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Чистий прибуток - це:

а) різниця між доходами і витратами;

б) різниця між виручкою від реалізації,податковим платежами і виробничою собівартістю продукції;

в) сума прибутку від основної діяльності, від іншої діяльності,від не операційної діяльності;

г) різниця між загальним прибутком і податком з прибутку.

2. Витрати промислового підприємства поділяються на прямі і непрямі за:

а) економічним характером витрат;

б) ступенем їх однорідності;

в) способом обчислення на одиницю продукції;

г) реакцією витрат на зміну обсягу виробництва.

3. До активної частини основних засобів належать:

а) будівлі;

б) робочі машини;

в) споруди;

г) плодові дерева.

4. Кошторис витрат на виробництво продукції складається:

а) у розрізі комплексних статей витрат;

б) за економічними елементами;

в) за статтями витрат;

г) на певний період;

д) на одиницю продукції.

5. За сферою економіки та особливостями купівлі – продажу ціни класифікують:

а) світові і оптові;

б) закупівельні і роздрібні;

в) транспортні тарифи і тарифи на платні послуги.

г) всі перераховані види.

6. Яка з наведених відповідей правильна:

а) незавершене виробництво входить до складу оборотних фондів;

б) незавершене виробництво входить до складу фондів обігу;

в) незавершене виробництво входить до складу оборотних засобів.

7. До об’єктів промислової власності належать:

а) фірмові найменування, винаходи;

б) «ноу-хау»;

в) мікросхеми, комп’ютерні програми;

г) права виробників фонограм.

8. Наукова організація праці забезпечує:

а) підвищення кваліфікації працівників;

б) краще використання матеріалів, палива, техніки;

в) підвищення енергоозброєності;

г) зростання продуктивності праці.

9. Свідоцтво забезпечує його власникові:

а) виключне право використовувати винахід на свій розсуд;

б) право дати ліцензію на використання винаходу на підставі угоди;

в) право дати ліцензію на використання знака на підставі угоди;

г) можливість передавати право власності на винахід.

10. До елементів оборотних коштів підприємства не належать:

а) грошові кошти на розрахунковому рахунку підприємства;

б) господарський інвентар;

в) обладнання допоміжного виробництва;

г) витрати на впровадження інноваційних технологій у виробництво.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Розрахувати показники використання основних фондів, якщо відомо, що на початок періоду вартість основних фондів складав 10 млн. грн., на кінець - 12,1 млн. грн. За звітний період випуск продукції склав 25 млн. грн. при чисельності в максимально тривалу зміну 3200 чіл.

 

2.2. Виробнича програма підприємства на плановий період визначена на суму 3680 тис. грн., що на 20% більше, ніж у базовому періоді. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 7360 грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 74 чол. Визначити процент зрос­тання продуктивності праці на підприємстві за плановий період, а також чисельність працюючих у плановому періоді.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 21 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Витрати утворюються в процесі:

а) формування ресурсів;

б) використання ресурсів;

в) відповіді «а» і «б» правильні;

г) правильної відповіді немає

2. Ознакою основних засобів підприємства як економічної категорії є:

а) функціонування у сфері матеріального виробництва;

б) використання у виробничому процесі більше одного року;

в) перенесення своєї вартості на готову продукцію за один виробничий цикл;;

г) зміна своєї натурально-речової форми.

3. До елементів оборотних фондів не належить:

а) запаси сировини,матеріалів,палива;

б) незавершене виробництво;

в) вартість напівфабрикатів власного виготовлення;

г) вартість готової продукції.

4. Показники ефективності оборотних коштів – це показники:

а) корисного ефекту, фондовіддача,фондомісткість;

б) ділової активності,оборотності,абсолютної ліквідності;

в) оборотності,завантаження та рентабельності;

г) росту та рентабельності оборотних коштів.

5. Результатом інноваційних процесів є:

а) прибуток;

б) новинка;

в) соціальний ефект;

г) прогресивні зміни.

6. Особливістю нематеріальних ресурсів є:

а) визначеність майбутніх розмірів доходів;

б) економічна корисність протягом невеликого періоду;

в) відсутність матеріальної основи здобуття доходів;

г) не підлягають амортизації.

 

7. Основними показниками використання матеріальних ресурсів є:

а) коефіцієнт використання матеріалів;

б) загальна матеріаломісткість;

в) коефіцієнт оборотності

г) питома матеріаломісткість;

д) період обороту;

е) відносна матеріаломісткість.

8. Яка з відповідей правильна:

а) собівартість продукції вища від її вартості;

б) вартість продукції вища від її собівартості;

в) собівартість продукції дорівнює її вартості;

г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати вартості продукції.

9. Показник, що характеризує затрати робочого часу на одиницю продукції - це:

а) виробіток;

б) інтенсивність;

в) трудомісткість;

г) ефективність.

10. Виробнича потужність підприємства - це:

а) максимально можливий річний випуск продукції при заданих організаційних – технічних умовах;

б) максимальний випуск продукції за умови використання резервного обладнання;

в) середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення;

г) максимальний випуск продукції на вузьких місцях.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Визначити плинність кадрів на підприємстві та запропонувати заходи щодо її зниження, якщо у звітному періоді на промисловому підприємстві приймало учать в виконанні виробничої програми 320 основних та 190 допоміжних робочих, 37 чол. ІТР, 53 службовця, 44 чол. МОП. 3 поточний період 12 чол. звільнилися за власним бажанням у зв'язку із недоліками в організації виробництва; 3 чол. - у зв'язку з переїздом; 2 чол. - у зв'язку з народженням дитини;24 чол. - було звільнено за порушення трудової дисципліни. Нестача персоналу була частково поповнена за рахунок прийнятого на роботу персоналу - 37 чол.

 

2.2. Годинна тарифна ставка робітника I розряду 1,2 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,33. норма часу на один виріб - 0,5 год. Робітнику необхідно виготовити за місяць 420 виробів. Премія передбачена в розмірі 20% тарифного заробітку. Визначити місячну заробітну плату робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 22 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. Величина відрахування на соціальні заходи обчислюється:

а) у встановлених нормах залежно від величини основної зарплати;

б) у встановлених нормах залежно від величини тарифного заробітку;

в) у встановлених нормах залежно від величини додаткової зарплати;

г) у встановлених нормах залежно від величини на оплату праці.

2. На виробничу структуру основних засобів впливають такі основні фактори:

а) особливості виробничого процесу в часі;

б) співвідношення між новим будівництвом, реконструкцією та іншими формами відтворення основних засобів;

в) виробнича структура підприємства;

г) всі відповіді правильні.

3. Передбачає врахування таких співвідношень планування витрат на оплату праці:

а) темпи росту середньої плати переважають темпи росту продуктивності праці;

б) темпи росту середньої заробітної плати нижчі від темпів росту продуктивності праці;

в) мінімальна заробітна плата більша від середньої заробітної плати;

г) середня заробітна плата більша від мінімальної заробітної плати.

4. Виробнича потужність розраховується на основі:

а) номенклатури, структури і кількості випущеної продукції

б) трудомісткості продукції;

в) діючого фонду часу роботи обладнання;

г) всі відповіді вірні.

5. Нормування праці необхідне для:

а) оптимальної організації заробітної плати;

б) визначення потреби у різних видах обладнання;

в) скорочення витрат матеріальних ресурсів на підприємстві;

г) забезпечення чіткої організації виробничого процесу;

д) планування чисельності працюючих.

6. Одиничний розподіл праці передбачає такі види поділу праці:

а) всередині підприємства;

б) між галузями народного господарства;

в) між галузями промисловості;

г) між підприємствами певної галузі.

7. Які з перелічених елементів входять до складу ненормованих оборотних засобів:

а) запаси тари і палива;

б) витрати майбутніх періодів;

в) готові товари на складі;

г) відвантажена неоплачена продукція та засоби у розрахунках;

д) запаси сировини та матеріалів;

е) грошові засоби.

8. До організаційних типів виробництва не відносять:

а) одиничне;

б) серійне;

в) масове;

г) поточне.

9. Від обсягу виробництва залежить:

а) змінні витрати;

б) валові витрати;

в) постійні витрати;

г) середні витрати.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...