Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які з наведених форм не відносяться до спеціалізації?а) виробничо-технічна;

б) стадійна;

в) детальна;

г) предметна.

 

2. Практична частина.

Розрахувати завдання та зробити висновки (дати оцінку).

2.1. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді 670 тис. грн., чисельність працюючих - 254 чол. Обсяг товарної продукції в плановому році збільшиться на 8,4%. По плану підвищення ефективності виробництва передбачено умовно вивільнити 35 чол. Визначити планові показники виробітку на одного працюючого і ріст продуктивності праці.

 

2.2. Годинна тарифна ставка робітника 1 розряду 1,2 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,33. норма часу на один виріб - 0,5 год. Робітнику необхідно виготовити за місяць 420 виробів. Премія передбачена в розмірі 20% тарифного заробітку. Визначити місячну заробітну плату робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці.

 

 

Викладач ___________ Т.Г. Матвєєва

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Розглянуто та ухвалено на засіданні ПЦК економічних дисциплін та спеціальності 5.03050901 Протокол № ____ від _______ 2012 р. Голова ПЦК Т.Г.Матвєєва _________________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ з дисципліни: «ЕКОНОМІКА,ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА» спеціальність 5. 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Білет № 25 Затверджую Зас. директора з НМР Мирошник В.Г. _______________ “__”______2012 р.  

1. Теоретична частина.

Дати відповіді на тестові завдання.

1. В собівартість продукції включають:

а) витрати на виробництво продукції;

б) витрати на збут продукції;

в) витрати на обслуговування і управління цими процесами;

г) усі відповіді правильні.

2. Якщо вартість основних засобів відображає витрати на їх відтворення у сучасних умовах,то вона називається:

а) первісною;

б) реальною;

в) теперішньою;

г) справедливою.

3. Назвіть показник,який характеризує ефективність використання основних засобів:

а) коефіцієнт змінності;

б) фондомісткість;

в) коефіцієнт вибуття;

г) коефіцієнт оновлення.

4. Тарифна система не включає:

а) тарифно-кваліфікаційний довідник;

в) схеми посадових окладів;

г) розцінка за одиницю роботи;

д) тарифні ставки.

5. Внутрішньозаводський оборот:

а) кількість продукції підприємства,яка використовується середині нього для подальшої переробки;

б) кількість продукції підприємства, що реалізована за межі підприємства;

в) вартість готової продукції, що реалізована робітником підприємства за внутрішніми цінами підприємства;г) вартість продукції,переданої із одного цеху в інший.

6. Професійний склад персоналу підприємства не залежить від:

а) характеру продукції чи послуг,що надаються підприємством;

б) характеру ринку праці;

в) специфіки сфери діяльності підприємства;

г) рівня технічного розвитку підприємства.

7. Виробнича собівартість готової продукції включає:

а) прямі матеріальні витрати;

б) прямі витрати на оплату праці;

в) розподілені загальновиробничі та інші операційні витрати;

г) усі перелічені витрати.

8. Яка з відповідей правильна:

а) структура собівартості продукції однакова в усіх галузях народного господарства;

б) структура собівартості продукції не є однаковою в усіх галузях народного господарства;

в) структура собівартості продукції для певної галузі незмінна за часом.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...