Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна:

1. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: Навчальний посібник / В. В. Кулішов. – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 252 с.

2. Савченко А.Г. Макроекономічна політика: Навчальний посібник / А. Г. Савченко. – Київ: КНЕУ, 2001. – 560 с.

3. Панчишин С. В. Макроекономіка: Навчальний посібник / С. В. Панчишин. – Київ: Либідь, 2001. – 256 с.

Додаткова:

4. Луссе А. Макроэкономика: краткий курс: Учебн. Пособие / А. Луссе. – СПб.: Питер, 2000.

5. Селищев А.С. Макроэкономика. Учебник для вузов / А. С. Селищев. – СПБ.: Питер, 2000.

 

Ресурси:

1. Бібліотека Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, пров. Короленка, 18

E-mail: LS@korolenko.kharkov.com

http://korolenko.kharkov.com

3. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, вул. Кооперативна, 13/2

E-mail: director@library.kharkov.ua

http://www.library.kharkov.ua


Додаток А

Міністерство фінансів України

 

Харківський інститут фінансмів

Українського державного університету

фінансів і міжнародної торгівлі

 

 

Індивідуальне завдання

 

з навчальної дисципліни

„МАКРОЕКОНОМІКА”

 

Перевірив(ла) Виконав(ла)

__________________ _________________

Харків

 

Додаток Б

Зміст

Вступ 2

1. Місце макроекономіки в системі економічних наук. 3

2. Метод макроекономіки. 8

3. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. 13

4. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. 16

5. Запаси і потоки як два види кількісних змінних. 19

Висновки 20

Список використаної літератури 21

Словник основних термінів та понять 22


Додаток В

ВАРІАНТ 1

Основні питання

1. Методи макроекономіки. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу.

2. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля.

 

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

1. До методологічних принципів СНР належить таке положення:

а) видатки на виробництво ВВП = доходу від його реалізації

б) продуктивною є тільки та діяльність, яка виробляє матеріальні блага

в) ринкова економіка є стабільною системою.

2. Який показник не включається до ВВП, розрахованого за сумою видатків:

а) валові інвестиції

б) чистий експорт товарів і послуг

в) заробітна плата

3. Валовий національний дохід – це:

а) ВВП+ЧВП

б) ВВП+сальдо факторних доходівв) ВВП-сальдо факторних доходів

4. Податки на продукти використовуються для обчислення ВВП:

а) ВВП за розподільчим методом

б) ВВП за виробничим методом

в) ЧВП

5. Із наведених визначень правильним є таке:

а) ВВП – це валовий випуск мінус амортизація

б) ЧВП= ВВП – амортизація

в) амортизація є елементом розрахунку ВВП виробничим методом

6. Який зв’язок існує між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження:

а) ГСС+ГСЗ=НД

б) ГСС+ГСЗ=1

в) ГСС-ГСЗ=1

7. Інвестиції – це:

а) витрати на розширене виробництво, накопичення коштів виробництва та збільшення матеріальних запасів

б) частина коштів, що залишається у домогосподарств після здійснення видатків на споживання

в) видатки домогосподарств, спрямовані на задоволення власних потреб

8. В умовах повної зайнятості та економічної рівноваги має місце:

а) інфляційний розрив

б) рецесійний розрив

в) депресивний розрив

9. Ін’єкціями у економіку є:

а) податки

б) експорт

в) заощадження

10. Вилученнями з кругообігу є:

а) державні закупівлі

б) експорт

в) податки

 

Задачі

1. Розрахуйте ВВП за потоком доходів, млрд. грн.:

Особисті споживчі витрати 400

Відрахування на споживання капіталу 36

Проценти 25

Доходи від власності 12

Приватні чисті інвестиції 22

Імпорт 35

Заробітна плата найманих робітників 350

Посередні податки на бізнес 16

Прибуток корпорації 97

Рентні платежі 17

2.Економіка країни перебуває в стані рівноваги і характеризується такими макроекономічними показниками (млрд. євро):

C=200+0.75(Y-T)

I=100+0.1*Y

G=180, XN=5

t=0.3

Визначте: рівноважний ВВП, мультиплікатор державних витрат, мультиплікатор податків.


ВАРІАНТ 2

Основні питання

1. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Основні методологічні принципи СНР та їх відмінності від системи балансу народного господарства.

2. Економічний цикл: сутність, причини. Види економічних циклів. Теорія хвиль М. Д. Кондратьєва.

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

 

1. Маємо такі умови, млн. грн.:ВІ=40, СВ=20, А=15, ДВ=35, ЧЕ=-2, Т=5. Визначить, чому дорівнює ВВП і ЧВП:

а) ВВП=63, ЧВП= 85

б) ВВП=93, ЧВП= 78

в) ВВП=85, ЧВП= 56

2. Найповніше розкриває зміст категорії „ВВП” визначення:

а) ВВП – це вся продукція, створена в країні упродовж року

б) ВВП – це сукупність створених упродовж року засобів виробництва

в) ВВП – це вартість кінцевої продукції, створеної резидентами країни упродовж року

3. Що із перерахованого не можна включити до складу ВВП:

а) вартість нового посібника

б) купівлю у сусіда потриманого автомобіля

в) послуги домогосподарки

4. Предметом макроекономіки є:

а) економічні закони та категорії

б) механізм функціонування економіки

в) механізм функціонування підприємства

5. Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:

а)фактичного стану економіки

б) шляхів подолання спаду виробництва

в) методів державного регулювання економіки

6. Середня схильність до споживання – це:

а) відношення споживання до заощадження

б) відношення споживання до наявного доходу

в) відношення приросту споживання до особистого доходу

7. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вправо внаслідок:

а) зниження відсоткової ставки

б) зростання відсоткової ставки

в) зростання податку на прибуток

г) зниження податку на прибуток

8. Гранична схильність до споживання – це:

а) відношення приросту споживання до приросту наявного доходу

б) відношення приросту споживання до наявного доходу

в) відношення споживання до приросту наявного доходу

9. На інвестиційний попит не впливає:

а) прибутковий податок з громадян

б) ділові очікування

в) податок на прибуток

10. Якщо номінальна відсоткова ставка стабільна, а ціни зростають, то сукупний попит на інвестиції:

а) зменшиться

б) не зміниться

в) збільшиться

 

Задачі

1.За даними таблиці розрахуйте обсяг ВВП, ЧВП, НД, млрд. грн.:

Посередні податки 40

Споживчі витрати 620

Проценти за кредит 65

Чистий експорт товарів і послуг 23

Заробітна плата 205

Державна закупівля товарів і послуг 110

Амортизація 85

Валові приватні інвестиції 340

2.Убазовому році відсоткова ставка за облігаціями дорівнює 15%, ціна облігацій – 100 грн. В аналізованому році ціна облігацій зросла на 20% порівняно з базовим роком. Чому дорівнює відсоткова ставка за облігаціями в аналізованому році?


ВАРІАНТ 3

Основні питання

 

1. Грошовий ринок та грошові агрегати. Грошова пропозиція та попит на гроші. Грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція.

2. Функція споживання та функція заощадження. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та його чинники.

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

 

1. Що з наведеного нижче входить до складу ВВП:

а) купівля вашою родиною державних облігацій на вторинному фондовому ринку

б) купівля вашою родиною автомобіля, який був у використанні

в) купівля вами підручника у місцевому магазині

г) обмін приватизаційного майнового сертифіката на акції фірми

2. Якщо обсяг номінального ВВП і загальний рівень цін пропорційно підвищились, то:

а) реальний ВВП не змінився;

б) реальний ВВП зріс;

в) реальний ВВП зменшився;

г) ця інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВНП?

3. Для визначення вкладу фірми у ВВП, який обчислений як сума до даної вартості, необхідно з ринкової вартості продукції фірми відрахувати:

а) непрямі податки, які фірма сплачує державі;

б) амортизаційні витрати;

в) вартість сировини та енергії, куплений в інших фірмах;

г) прибуток фірми.

4. Валові приватні інвестиції враховуються при розрахунку:

а) ВВП за методом потоку доходів;

б) ВВП за методом потоку витрат;

в) ЧВП за методом потоку витрат;

г) особистого доходу.

5. Заробітна плата враховується при розрахунку:

а) ВВП за методом потоку доходів;

б) ВВП за методом потоку витрат;

в) чистого експорту товарів та послуг;

г) чистих субсидій державним підприємствам.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...