Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якщо при зростанні номінальної заробітної плати реальна заробітна плата скоротиться, тоа) підвищиться рівень життя населення

б) підвищиться рівень цін

в) рівень життя залишився незмінним

 

Задачі

1.У 2003 році номінальний ВВП країни склав 317 млрд. євро, реальний ВВП – 294 млрд. євро. Розрахуйте величину реального ВВП у 2004 році, якщо відомо, що дефлятор ВВП збільшився на 13%, а номінальний ВВП очікується одержати обсягом 335 млрд. євро.

2.Крива попиту на гроші описується рівнянням:

r = -0,0005D + 0,15,

де r— відсоткова ставка; D— загальний попит на гроші.

Пропозиція грошей S становить 200 млн. гр. од. Чому дорівнює рівноважна ставка відсотка?


ВАРІАНТ 6

Основні питання

 

1. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання: монетаристська теорія, теорія адаптивних та раціональних очікувань, теорія економіки пропозиції.

2. Сукупний попит та його відмінність від індивідуального попиту. Крива сукупного попиту. Нецінові фактори сукупного попиту.

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

 

1. Головною причиною безробіття в Україні є:

а) надто низька заробітна плата

б) наслідок глибокої кризи в економіці

в) структурна перебудова виробництва

2. Природне безробіття включає такі види безробіття:

а) циклічне та структурне

б) фрикційне та структурне

в) фрикційне та структурне

3. Фактичний ВВП = потенційному ВВП за наявності лише:

а) фрикційного й циклічного безробіття

б) структурного безробіття

в) структурного й фрикційного безробіття

г) природного безробіття

4. Якщо людина втратила роботу у зв’язку зі зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття:

а) структурне

б) фрикційне

в) природне

г) циклічне

5. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:

а) зростають ціни на енергоресурси

б) збільшуються сукупні видатки в економіці

в) збільшуються середні витрати на виробництво продукції

6. В процесі економічного кругообігу держава виконує наступні функції:

а) купує продукти та ресурси

б) отримує податки

в) сплачує податки

г) отримує трансферти

7. Кейнсіанській теорії відповідає таке положення:

а) зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді

б) зарплата є абсолютно гнучкою

в) неповна зайнятість – це наслідок лише зовнішніх причин

г) повна зайнятість – це норма ринкової економіки

8. У системі макроекономічного регулювання держава виконує функцію:

а) розподільчу

б) перерозподільну

в) стабілізаційну

9. В умовах змішаної економіки закритого типу економічна рівновага визначається за формулою:

а) Y=C+I

б) Y=C+I+G

в) I=Y-C-G

Що стало причиною неспроможності ринкового механізму в управлінні економікою?а) розвиток продуктивних сил, відділення сфери послуг

б) екологічна криза, розвиток НТП

в) розвиток НТП

г) відділення сфери послуг

 

Задачі

1.Розрахуйте ВВП за витратами і ЧВП за таких умов(млн. євро.) Споживчі витрати дорівнюють 160, валові — інвестиції 40, державні видатки — 60, трансферти — 20, експорт — 14, імпорт — 12, амортизація — 38

2.Рівень фактичного безробіття становить 10,5 %, рівень природного безробіття — 6,5 %. Потенційний ВВП — 200 млрд. гр. од.

Розрахуйте фактичний ВВП.


ВАРІАНТ 7

Основні питання

 

1. Роль фінансово-кредитних важелів у стабілізації економіки країн транзитивної економіки.

2. Зайнятість та безробіття. Причини та види безробіття. Визначення „повної зайнятості” та рівня безробіття. Закон Оукена.

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

 

1. Природне безробіття включає такі види безробіття:

а) циклічне та структурне

б) фрикційне та структурне

в) фрикційне та циклічне

2. Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, то:

а) фактичне безробіття більше за природне

б) циклічне безробіття більше фактичного

в) фактичне безробіття менше природного

3. Інфляція викликає в економіці такі наслідки:

а) підвищення інвестиційної активності

б) збільшення попиту на матеріальні активи

в) підвищення реальних доходів

г) зниження реальних доходів

3. Фактичний ВВП = потенційному ВВП за наявності лише:

а) фрикційного й циклічного безробіття

б) структурного безробіття

в) структурного й фрикційного безробіття

г) природного безробіття

4. До яких форм безробіття відносять наступні його прояви:

а) звільнення з роботи у зв’язку з доглядом за дитиною

б) звільнення в період кризи перевиробництва

г) звільнення у зв’язку з початком навчання

5. Завданнями державного регулювання сучасної ринкової економіки є:

а) модифікація ринкового механізму

б) послаблення конкуренції

в) справедливий розподіл доходу

г) контроль за рівнем зайнятості та інфляції

6. За рік номінальний ВВП збільшився в три рази, а ціни – на 200%, внаслідок чого:

а) економічне зростання не спостерігалось

б) приріст ВНП в реальному виразі становив 50%

в) економічне зростання становило 300%

г) спостерігався економічний спад

7. В економіці, яка характеризується повною зайнятістю, високі темпи економічного росту потребують:

а) низької норми збережень та низької норми інвестицій

б) високої норми збережень та низької норми інвестицій

в) високої норми збережень та високої норми інвестицій

г) зниження норми збережень і інвестицій

8. Цільовою функцією моделі Солоу є:

а) зростання обсягів продукту

б) зростання продуктивності праці

в) зростання капіталоозброєності

г) зростання ефективності праці

9. В основі моделі Солоу лежить така передумова:

а) інвестиції = заощадженням

б) амортизація = 0

в) інвестиції = амортизації

г) інвестиції = приросту населення

10. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:

а) сума податкових надходжень скорочується

б) витрати держави зменшуються

в) сума активів держави перевищує розміри її зобов’язань

г) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень

 

Задачі

1.В наступному році номінальний ВВП складатиме 600 млн. грн., а реальний ВВП – 500 млн. грн. обчисліть дефлятор ВВП.

2.Рівень фактичного безробіття становить 10%, рівень природного безробіття — 6 %. Фактичний ВВП— 400 млрд. гр. од.

Розрахуйте втрати ВВПвід циклічного безробіття за законом Оукена (коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5).

 


ВАРІАНТ 8

Основні питання

 

1. Стратегічні цілі та критерії ефективності фінансово-кредитної політики.

2. Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний та інфляційний розриви, їх графічна і математична інтерпретація.

 

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

1. Якщо людина втратила роботу у зв’язку зі зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття:

а) структурне

б) фрикційне

в) природне

г) циклічне

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...