Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок ступеня професійного ризику виробництва№ з/п Нормативи, що підтверджують дію СУОП     Нормативна оцінка Розрахунок сумарного нормативного бала
Ваго­вий коефі­цієнт (В) Норма-тивний бал (Б) Сумар­ний норматив­ний бал (гр3 ´ гр4) (Мmax) Кіль­кість норма-тивів¨ Фак­тичне забез­печення Оціночний бал (гр7/гр6) Сумарний фактич­ний бал (гр8 ´ гр5) (Нгр)
1. Посадові інструкції кері­в­ників та спеціалістів 0,75 1,5
2. Інструкції з охорони праці
3. Інструкції з безпечної експлуатації устат­кування 0,5
4. Посвідчення про пе­ре­вірку знань з пи­тань охорони праці 1,5 0,8 2,4
5. Журнали реєстрації інстру­ктажів з пи­тань охорони праці 0,73 8,7
6. Програми навчання з питань охорони праці
7. Протоколи засідання комі­сії з перевірки знань з питань охо­рони праці
8. Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу
9. Періодичні медичні ог­ля­ди протягом трудової діяльності 0,66 2,6
10. Щорічні медичні огляди для осіб віком до 21 року
11. Особисті картки об­ліку спе­цодягу,спецвзуття та інших 313 0,83 3,3
12. Забезпеченість 313 0,69 10,4
13. Накази на виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці 0,7
14. Щорічні плани по­ліп­шення стану умов та безпеки праці або підтримки існуючого рівня стану охорони праці 0,83
15. Проведення планово-попереджувальних ремонтів 0,55 5,5
16. Проведення випро­бувань 0,8 19,2
17. Проведення техніч­них оглядів 0,5 10,5
18. Відповідність облад­нання вимогам НАОП 0,42 16,8
19. Безпека об’єктів під­вищеної небезпеки

 

20. Відображення вимог безпеки у докумен­тах¨ 0,53 10,6
21. Наявність техноло­гічної документації на робочих місцях 0,6
22. Наявність технічних пас­портів на будівлі та споруди
23. Проведення техніч­них оглядів будівель та споруд
24. Проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель та споруд 0,67 21,4
25. Наявність передбачених нормативно-правовими актами систем припливно-витяжної та місцевої вентиляції 0,71 24,8
26. Наявність протоколів санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища§ 0,75
27. Плани евакуацій
28. Первинні засоби по­жежо­га­сіння 0,83 24,9
29. Автоматичні установ­ки пожежогасіння
30. Системи пожежної сигналізації
31. Відповідність облад­нання та приміщень класу пожежне­без­печної зони згідно з Правилами улаштування електроустановок    
32. Дотримання норм розри­вів та габаритних розмірів, що забез­печують безпеку    
33. Протоколи перевірки ізоляції електромереж
34. Протоколи вимірю­вання опору розтікан-ня струму на основ­них заземлювачах і заземленнях магіс­тралей і устаткування    
35. Протоколи перевірки пов­ного опору петлі «фаза-нуль»
36. Акт опосвідчення стану безпеки електро­установок споживачів    
37. Наявність електрозахисних засобів 0,55 26,4
Усього  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Розділ 3. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...