Главная Обратная связь

Дисциплины:


Утримання інженерного обладнанняСилове і освітлювальне електроустаткування, елект­ропроводка та інші споживачі електроенергії повинні ви­конуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ і Правил технічної експлуатації електробус­та­новок (ПТЕЕ);

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, еле­ктрооблад­нання, вимірювальні прилади, а також за­побіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пус­кові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорю­чих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).

Для загального відключення силових та освітлюваль­них мереж складських приміщень, архівів та інших подібних приміщень необхідно передбачити встановлення апаратів відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

Розподільні електрощити, електродвигуни і пускоре­гулювальні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого елек­трообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть вик­ликати коротке замикання, повинні бути терміново від­ремонтовані або замінені на інші.

Плавкі вставки запобіжників мають бути каліб­ровані із зазначенням номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або електрич­ної лабораторії). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

Електроустаткування і електроапаратуру ущільне­ного, захисного виконання потрібно систематично пе­ревіряти на герметичність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільнювальних прокладок.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоп­риймачі, холодильники та інші електроприлади по­винні вмикатися в мережу тільки через справні штеп­сельні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не дозво­ляється.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних ме­режах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.

Забороняється встановлення електропобутових при­ладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів черговий електромонтер зобов'я­заний знеструмити електрообладнання, електроапарату­ру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов'язкове.

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тіль­ки приладами центрального водяного опалення.

Приміщення вентиляційних установок повинні завж­ди утримуватися в чистоті. У разі виникнення пожежі треба негайно вимкнути вентиляційну систему за відсут­ності її аварійного вимкнення.

Вентиляційні камери, шахти і повітроводи повинні очищатися від горючих предметів та пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та при­стосування їх для інших потреб забороняється.Під час експлуатації побутових кондиціонерів за­бороняється:

- у разі встановлення кондиціонера у віконному отворі використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам;

- кустарно переробляти кондиціонери;

- замінювати триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;

- встановлювати кондиціонери у внутрішніх проти­пожежних перегородках та стінах.

Ліфти та підйомники не допускається використову­вати з метою евакуації.

У разі пожежі ліфти й підйомники повинні опус­катися на перший поверх автоматично, відчинятися й відключатися.

Відпрацьовані ЛЗР таГР, стоки речовин, що у взає­модії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід кальцію та інші), зливати до каналізаційної мережі не допускається. .

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...