Главная Обратная связь

Дисциплины:


Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праціПідприємство отримало повідомлення від інспекції Держгірпром­нагляду про те, що через місяць буде проводитися комплексна перевірка стану умов та охорони праці. Що робити?

З огляду на те, що основною метою такої перевірки є аналіз існуючої на підприємстві системи управління охороною праці та визначення її ефективності, це попередження необхідне для того, щоб дати можливість підприємству проаналізувати дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, провести коригуючі заходи.

Перш за все спеціалісту з охорони праці необхідно переконатися у наявності та правильності ведення необхідної документації: дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію таких об’єктів, статистичних звітів з охорони праці за формою 7-ТНВ, 1-ПВ, 1-УБ (других екземплярів чи копій), Положення про систему управління охороною праці, Інструкцій з охорони праці та журналу їх обліку, актів за формою Н-1 і журналу реєстрації потерпілих від нещасних випадків, планів робіт, актів перевірки стану охорони проці як внутрішнього, так і зовнішнього контролю, приписів з відмітками про виконання заходів, наказів з питань з охорони праці, у тому числі за матеріалами перевірки органів державного нагляду та контролю, матеріалів аналізу, оцінки стану та умов праці, щодо стимулювання дотримання норм охорони праці та ін.

Крім того, у службі механіка повинні бути графіки планово-попереджувальних ремонтів (ППР) виробничого обладнання, затверджені головним Інженером, графіки періодичних випробувань та оглядів об’єктів підвищеної небезпеки, паспорти на них, акти приймання обладнання з ремонту, а в службі енергетика - плани ППР, випробувань, оглядів енергетичного устаткування; графіки обслуговування та ремонту вентиляційних систем і кондиціонерів, освітлювальних пристроїв; протоколи перевірки ізоляції електроустаткування, електропроводки, кабелів; протоколи вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устаткування, перевірки повного опору петлі фаза-нуль, випробуваньта перевірки електрозахисних засобів, акти огляду стану безпеки електроустановок споживачів; паспорти на електроустановки.

Необхідно також перевірити дотримання вимог Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, звернувши особливу увагу на журнал реєстрації працівників, які звернулися до травматологічного пункту, наявність у керівників структурних підрозділів актів за формою Н-1 та наявність в актах оцінок про виконання намічених заходів.

Необхідно звернути увагу і на своєчасність проведення усіх видів навчання та інструктажів з охорони праці, і наявність затвердженого списку працівників певних професій, звільнених від проведення повторних інструктажів з охорони праці та на дотримання періодичності медоглядів працюючих.У структурних виробничих підрозділах рекомендується перевірити наявність:

• схем розміщення технологічного устаткування і відповідність фактичного розміщення устаткування цим схемам;

• на робочих місцях технологічної документації, інструкцій з охорони праці та інструкцій з експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

• журналу реєстрації інструктажтїв з питань охорони праці;

• документації, що підтверджує проведення контролю стану охорони праці;

• журналу чищення повітропроводів вентиляційних систем;

• списків осіб, що підлягають періодичним медоглядам;

• протоколів санітарно-гігієнічних випробувань виробничого середовища;

• журналів обліку та огляду вантажопідйомних механізмів, пристосувань і тари;

• журналів обліку видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

• стендів з охорони праці, плакатів, знаків безпеки, планів евакуації, засобів пожежогасіння;

• сигнальних кольорів на обладнанні та трубопроводах.

Усі вимоги безпеки до устаткування і технологічних процесів перерахувати неможливо. Необхідно пам’ятати основне:

• обладнання повинне відповідати вимогам ССБТ, тобто бути забезпечене засобами колективного захисту, які перекривають доступ у небезпечну зону, захищають від пилу, газів, теплових випромінювань, електромагнітних полів, іонізуючих випромінювань, шуму, вібрації, ультразвуку;

• робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту;

• повинні дотримуватися терміни періодичних оглядів, опосвїдчень, випробувань;

• повинні бути вжиті заходи щодо захисту персоналу від ураження електричним струмом, а також від виникнення статичної електрики під час використання легкозаймистих рідин;

• перепади висот вище 1,3 м повинні бути огороджені;

• під час виконання важких, травмонебезпечних робіт потрібно застосовувати засоби механізації;

• для забезпечення безпеки під час обслуговування обладнання повинні дотримуватися розриви безпеки та габаритні розміри при його розміщенні. Відразу ж після одержання повідомлення про майбутню комплексну перевірку стану умов та охорони праці необхідно провести ретельну внутрішню перевірку дотримання усіх вимог, приділивши особливу увагу безпечній експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів, посудин, що працюють під тиском (чи дотримуються терміни проведення їхнього технічного опосвідчення, оглядів, чи є на них відмітки про їхнє проведення), пам’ятаючи, що:

• повне технічне опосвідчення вантажопідйомних механізмів проводиться не рідше одного разу на 3 роки;

• періодичні огляди ВПМ відповідно до системи планово-попереджувального ремонту (зазвичай один раз у 10 днів);

• опосвідчення лебідок – не рідше одного разу на рік;

• повне опосвідчення кран-штабелерів – не рідше одного разу на 3 роки;

• динамічні випробування вантажопідйомної частини електронаван­тажувачів і автонавантажувачів – не рідше одного разу на рік;

• періодичні огляди елеваторних стелажів – не рідше одного разу на 6 місяців;

• внутрішній огляд посудин, що працюють підтиском, – не рідше одного разу на 2 роки технічним персоналом підприємства;

• огляди переносних ацетиленових генераторів – не рідше одного разу на рік. Якщо під час внутрішньої перевірки виявлено порушення, необхідно, за можливості, максимально усунути виявлені порушення до початку комплексної перевірки.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...