Главная Обратная связь

Дисциплины:


Короткий перелік необхідної документації з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі1. Прийнятий на загальних зборах чи конференції трудового колективу Колективний договір, з урахуванням спільних рекомендацій державних орга­­нів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці» (рекомендації дода­ються).

2. Затверджені керівником підприємства і погоджені з профспіл­ковим комітетом Комплексні заходи (на поточний рік або п'ятирічку) поліпшення стану умов і охорони праці, запобігання виробничого травматизму, профе­сійних захворювань та аварій.

3. Положення про організацію роботи з охорони праці на підпри­єм­стві.

4. Затверджене положення про службу охорони праці підприємства, (установи, на основі Типового положення).

5. Положення про організацію, навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

6. Наказ по підприємству про затвердження осіб які повинні проводити навчання та інструктаж працюючих з питань охорони праці, а також постійно діючої комісії для перевірки знань.

7. Посадові інструкції, що визначають обов'язки та відповідаль­ність посадових осіб усіх рівнів з урахуванням вимог охорони праці.

8. Положення чи наказ про порядок ознайомлення працівника, з яким укладається трудовий договір про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці де він буде працювати небезпечних і шкід­ливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги, компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колек­тивного договору (ст. 6 Закону).

9. Перелік професій і наказ про організацію проведення попе­реднь­ого (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

10. Затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, для вико­на­ння яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці (у відповідності з наказом Держнагляд­охоронпраці від 30.11.93р. №123).

11. Затверджений перелік посадових осіб, які згідно з наказом Держнаг­ляд­охоронпраці від 17.02.99р. №27 до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

12. Положення (згідно з Типовим) про комісію охорони праці підпри­єм­ства, організації, установи, яка приймається на загальних зборах (конфе­рен­ції) трудового колективу.

13. Положення (згідно з Типовим) про роботу уповноважених тру­дових колективів і представників профспілок з питань охорони праці.

14. Пронумеровані, прошнуровані і скреплені печаткою журнали:

· реєстрації вступного інструктажу;· реєстрації первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів;

· реєстрації нещасних випадків і професійних захворювань;

· обліку ознайомлення посадових осіб і спеціалістів з норма­тив­ними актами;

· наказами, розпорядженнями та іншими документами з питань охорони праці.

15. Перспективний і поточний плани роботи з питань поліпшення умов, безпеки і гігієни праці, усунення причин травматизму і профе­сійних захворювань.

16. Щорічні накази по підприємству про призначення осіб, відпо­ві­даль­них за нагляд, технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки (крани, котли, ліфти, компресорні станції, тощо), а також за експлуатацію транспортних засобів, стан пожежної безпеки, нагляд за станом будівель, споруд та ін.

17. Норми і порядок забезпеченн працівників спецодягом, спец­взут­тям та іншими засобами індивідуального захисту, визначення порядку зберігіння, ремонту, прання, хімічного очищення, заміни в разі дострокового зносу тощо і призначення посадових осіб, відповідальних за цю роботу.

18. Порядок забезпечення працюючих миючими та знешкоджую­чими засобами (мило, пасти, креми), молоком, газовоною водою і призначення посадових осіб, відповідальних за цю роботу.

19. Тематичні плани і програми навчання посадових осіб, спеціа­лістів і працівників, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, з питань охорони праці

20. Порядок проведення лабораторних досліджень, паспорти­зації і ате­с­тації робочих місць на їх відповідність діючим Нормам і Правилам охорони праці.

Визначений перелік не слід вважати абсолютно повним і цілком завер­шеним. Власник може затверджувати нормативні акти, що регламен­тують ще й інші питання охорони праці, які випливають із специфіки виробництва та вимог чинного законодавства.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...