Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якщо при зростанні номінальної заробітної плати реальна заробітна плата скоротиться, тоа) підвищиться рівень життя населення

б) підвищиться рівень цін

в) рівень життя залишився незмінним

3. Головною причиною безробіття в Україні є:

а) надто низька заробітна плата

б) наслідок глибокої кризи в економіці

в) структурна перебудова виробництва

4. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили

б) відсутності безробіття

в) відсутності циклічного безробіття

5. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:

а) зростають ціни на енергоресурси

б) збільшуються сукупні видатки в економіці

в) збільшуються середні витрати на виробництво продукції

6. Дефіцит державного бюджету створюється в тих випадках, коли:

а) імпорт перевищує експорт

б) сума видатків держави перевищує суму податкових надходжень

в) експорт перевищує імпорт

г) сума податкових надходжень скорочується

7. До трансфертів не відносіться:

а) стипендії, що сплачуються за рахунок держави

б) субсидії та дотації державного бюджету різним підприємствам

в) проценти по державному боргу

г) державна допомога безробітним

8. Дефіцит державного бюджету виникає в тих випадках, коли:

а) сума активів держави перевищує розміри її зобов’язань

б) сума видатків держави перевищує суму податкових надходжень

в) витрати держави зменшуються

г) сумі податкових надходжень скорочуються

9. Податок на додану вартість – це приклад:

а) акцизу

б) непрямого податку

в) прямого податку

г) податку на прибуток

10. Трансфертні платежі – це:

а) виплати домашнім господарствам, які не обумовлюються наданням з їхньої сторони товарів та послуг

б) тільки виплати державою окремим індивідуумам

в) компонент доходу, який не включено до національного доходу

г) усі відповіді невірні

Задачі

 

1.За прогнозними даними у 2005 році номінальний ВВП країни становитиме 187 млн. євро, індекс цін ВВП (дефлятор ВВП) — 119%. Розрахуйте очікувані темпи зростання ВВП і темпи інфляції у 2005 році, якщо відомо, що у базовому році номінальний ВВП становив 149,86 млн. євро, а індекс цін ВВП — 112%.

2.Якщо валютний курс гривні відносно євро змінився з 5 грн за 1 євро до 6 грн за 1 євро, то ціна гривні:

а) підвищилась з 0,16 до 0,2 євро;

б) знизилась з 0,2 до 0,16 євро;

в) підвищилась з 4 до 5 євро;

г) знизилась з 5 до 4 євро.

 


ВАРІАНТ 9

Основні питання

 

1. Банківська система. Функції комерційних банків, їх зобов’язання та резерви. Мультиплікативне розширення банківських депозитів.

2. Методи обчислення ВВП. Виключення при обчисленні ВВП.

ТестиУ тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

1. Нормативна функція макроекономіки спрямована на обґрунтування:

а) причин спаду виробництва

б) фактичного стану економіки

в) рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку

2. Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком, частково урядом, то економіка:

а) командна

б) ринкова

в) змішана

3. Нормативна макроекономіка стверджує:

а) „за останній час в економіці України спостерігається спад виробництва та високі темпи інфляції”

б) „необхідно розробити комплекс заходів для припинення спаду виробництва і зниження темпів інфляції.”

4. Яке твердження не відноситься до мікроекономіки:

а) уряд здійснює політику лібералізації цін

б) мінімальний рівень заробітної плати в країні складає 237 грн.

в) відсутність дощів викликала в центральних регіонах країни зниження врожайності зернових

5. Економіка є змішаною, коли:

а) товари і послуги виробляються як державним, так і приватним сектором економіки

б) уряд володіє всіма підприємствами

в) є як багаті так і бідні

6. Державний борг – це сума:

а) державних витрат

б) бюджетних дефіцитів

в) бюджетних дефіцитів за винятком бюджетних надлишків

г) бюджетних дефіцитів за винятком бюджетних дефіцитів

7. Державний борг не може призвести до банкротства держави, тому що вона:

а) не обов’язково повинна повертати борг

б) може рефінансувати борг)

в)може збільшувати масу грошей у обороті

г) усі відповіді вірні

8. До яких економічних наслідків може призвести державний борг:

а) скорочення виробничих можливостей національної економіки

б) зниженню життєвого рівня населення

в) перерозподілу національного багатства між членами суспільства

г) збільшення сукупних національних витрат

9. Коли держава кожний рік буде досягати збалансованого бюджету, то такий бюджет:

а) буде згладжувати коливання у рамках економічного циклу

б) буде посилювати коливання у рамках економічного циклу

в) не буде впливати на обсяг виробництва та рівень зайнятості

г) буде стимулювати сукупний попит

10. Одна з реальних проблем державного боргу полягає в тому, що:

а) скорочується нерівність у доходах

б) зростають стимули підвищення ефективності виробництва

в) частина національного продукту відходить за межі країни

г) усі відповіді вірні

Задачі

1.Розрахуйте реальний ВНП країни за три роки млрд. грн.:

 

Рік Номінальний ВВП, млрд. грн. Індекс рівня цін, % Реальний ВВП, млрд. грн.
 
 
 

2.За наведеними даними розрахуйте:

• обсяг валового внутрішнього продукту;

• обсяг національного доходу;

• обсяг ВВПна душу населення, якщо чисельність населення становить 20 млн. чол.

Валові інвестиції 20 млрд. грн.

Чисті інвестиції 5 млрд. грн.

Чисті непрямі податки на бізнес 11 млрд. грн.

Заробітна плата 41 млрд. грн.

Рента 2 млрд. грн.

Чисті відсотки 6 млрд. грн.

Дохід від власності З млрд. грн.

Податок на прибуток корпорацій 7 млрд. грн.

Дивіденди акціонерам 7 млрд. грн.

Нерозподілений прибуток корпорацій 5 млрд. грн.


ВАРІАНТ 10

Основні питання

1. Інфляція: сутність, причини. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Дефляція та стагфляція.

2. Сукупний попит і сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. Порушення рівноваги змінами в сукупному попиті та механізм її відновлення. Ефект Храповика.

Тести

У тестах може бути не тільки одна вірна відповідь

 

1. Головним завданням макроекономіки є забезпечення суспільства знаннями, необхідними для:

а) зростання обсягів виробництва

б) збільшення економічних ресурсів

в) підвищення ефективності економіки

2. Об’єктом макроекономіки є:

а) економічна система

б) продуктивні сили

в) виробничі відносини

3. Предметом макроекономіки є:

а) економічні закони та категорії

б) механізм функціонування економіки

в) механізм функціонування підприємства

4. Економічні системи різняться:

а) структурою виробництва

б) рівнем життя населення

в) формою власності на матеріальні ресурси

5. Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:

а)фактичного стану економіки

б) шляхів подолання спаду виробництва

в) методів державного регулювання економіки

6. Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:

а) М0 + поточні депозити

б) М0 + строкові депозити

в) М0 + розрахункові рахунки

7. Якщо на грошовому ринку збільшилася пропозиція грошей за незмінного попиту, то:

а) зросте процентна ставка

б) знизиться процентна ставка

в) процентна ставка не зміниться

8. Щоб збільшити грошову пропозицію Національний банк повинен:

а) продати державні цінні папери

б) купити державні цінні папери

в) зменшити резервну норму

9. У банку знаходиться депозит величиною 1000 грн., норма обов’язкового резерву – 25%. На яку суму банк зможе видати кредити:

а) 2500 грн.

б) 1000 грн.

в) 750 грн.

10. Національний банк може впливати на грошову пропозицію за допомогою:

а) операцій з державними цінними паперами

б) зміни коефіцієнта готівки

в) зміни норми надлишкових резервів

г) зміни облікової ставки

Задачі

 

1.Країна має такі макроекономічні показники (млн. євро): зарплата становить 156, дохід від індивідуального бізнесу (змішаний дохід) — 48, валовий корпоративний прибуток — 96, неприбуткові податки 37, субсидії 12. Розрахуйте ВВП за доходами.

2.Функція заощадження має вигляд: S = - 0,4 + 0,2Y.

Чому дорівнює гранична схильність до споживання? Накреслити графіки функцій споживання і заощадження.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...