Главная Обратная связь

Дисциплины:


Літературознавство як наука. Комплекс літературознавчих дисциплінЛітературознавство – комплекс наукових дисциплін про сутність та функціонування в суспільстві художньої літератури; система наукового знання про мистецтво слова. Л. вивчає художню літературу, її походження, специфіку та закономірності історичного функціонування, обгрунтовує самоцінність мистецтва слова.
У вітчизняному літературознавстві традиційно виділяють 3 основні, умовно самостійні дисципліни або галузі.

Літературознавство постійно взаємодіє з естетикою, наукою, яка впродовж кількох тисячоліть займається розробкою теоретичних проблем мистецтва.
Методологічною базою для літературознавства є філософія, в річищі якої воно розвивалося впродовж багатьох століть.
Літературознавство має чимало спільного в предметі дослідження з фольклористикою.
З історією – діахронний аспект вивчення літератури, використання термінології. Л створює власну хронологію, користуючись загальноісторичною хронологією.
Історія літератури – вивчає художню словесність діахронно, тобто її існування у часі (від найдавніших часів до сьогодення). Це вивчення насамперед літературного процесу: фіксація творів, літературних подій, творчих постатей, літературних угрупувань, шкіл, напрямків. Ретельно простежуючи всю сукупність художніх творів, їх сприймання читачами і критичні оцінки, історики літератури описують динаміку літературно-мистецького життя, літературних напрямів і течій, виявляють значення творчості письменників, їх окремих творів для читачів епохи, в яку ці твори постали, і для наступних поколінь.
Теорія літератури – узагальнює історико-літературні факти, осмислює закономірності й особливості зародження, розвитку, завмирання художніх явищ, сутність, специфіку художньої літератури як мистецтва слова. Структурно вона поділяється на кілька розділів. Перш за все теорія літератури вивчає сутність, зміст і форму художньої літератури, її специфіку та функції як самостійного виду мистецтва. Далі у сферу впливу теорії літератури входить розуміння специфіки художньої творчості й аналіз конкретних літературних явищ, поділ поезії на роди та жанри. Ще теорія літератури досліджує літературний процес, зміну напрямів, течій, шкіл, особливості стилю окремого письменника й у цілому літератури певної доби. Нарешті, до завдань теорії літератури входить розгляд закономірностей розвитку мови художньої літератури, особливостей віршування.
Літературна критика вивчає літературу синхронно, тобто сучаний літературний процес. Її завдання – усебічний аналіз тих чи інших літературних явищ і оцінка їх мистецької вартості. Ще одна важлива роль – це роль кваліфікованого посередника між письменником і читачем.
У західній науці до Л. відносять ще одну галузь – компаративістику(порівняльне літературознавство). Предмет компаративістики – генетичні, генетико-контактні зв’язки і типологічні збіги (аналогії, сходження) в національних і регіональних літературах. Найвжливішою метою цієї науки є розроблення теоретичних засад і методологічних принципів порівняльного вивчення літератур, а також методики компаративного аналізу літературних текстів.Однак і при такому досить умовному розмежуванні не заперечується органічний взаємозв'язок усіх літературознавчих дисциплін. Так, літературний критик для коректної і переконливої оцінки нового твору мусить знати історію літератури і володіти основними сучасними теоретико-літературознавчими знаннями. Історик літератури, в свою чергу, спирається на літературно-критичні оцінки і теоретичні праці, що з'явилися в часи, коли були написані аналізовані ним твори, виходячи з сучасних йому літературознавчих концепцій та естетичних потреб

Допоміжні літературознавчі дисципліни.:
Бібліографіяхудожньої літератури і літературознавства опрацьовує публікації, які їх стосуються, реєструє, складає списки та покажчики (алфавітні, тематичні, персональні). Веде облік і систематизує рукописні і друковані твори.
Джерелознавство (історіографія) – займається дослідженням історії розвитку та нагромадженням знань з основних літературознавчих дисциплін - теорії літератури, історії літератури й літературної критики. Матеріалом цієї науки є також літературні джерела, присвячені творчості письменників і діяльності учених.
Текстологія – вивчає історію тексту та його варіантів, джерел, датує, атрибутує (визначає авторство), встановлює канонічний текст – основний, вивірений. Відіграє велику роль у підготовці наукових видань художніх текстів.
Перекладознавство – це теорія і практика перекладацької справи, вивчає важливі проблеми адекватності перекладу, його відповідності до образного ладу оригіналу.

2. Мистецтво слова серед інших мистецтв. Специфіка словесної творчості.

Література працює зі словом - головне її відмінність від інших мистецтв. Значення слова було дано ще в Євангеліє - божественне уявлення про суть слова. Слово - основний елемент літератури, зв'язок між матеріальним і духовним. Слово сприймається, як сума тих значень, які дала йому культура. Через слово здійснюється із загальним у світовій культурі. Візуальна культура - та яку можна сприймати наочно. Вербальна культура - більше відповідає потребам людини - слово, робота думки, формування особистості (світ духовних сутностей).Про місце й роль художньої літератури в житті людини й людства замислювалися здавна. Так, Арістотель вважав, що, читаючи високохудожні твори, людина стає кращою, неначе очищує свою душу. Такий вплив мистецтва на людей він назвав катарсисом (грец. очищення). У різні періоди культурного розвитку людства літературі відводили різне місце серед інших видів мистецтва - від ведучого до одного з останніх. Це пояснюється пануванням того чи іншого напряму в літературі, а також ступенем розвитку технічної цивілізації.

Наприклад, античні мислителі, діячі мистецтва Відродження і класицисти були переконані у перевагах скульптури і живопису перед літературою. Леонардо да Вінчі описав і проаналізував випадок, що відображає ренесансну систему цінностей. Коли поет підніс королю Матвію вірш, вихвалятиме день, в який той народився, а живописець - портрет коханої монарха, то цар віддав перевагу картину книзі і заявив поетові: «Дай мені що-небудь, що я міг би бачити і чіпати, а не тільки слухати , і не засуджував мій вибір за те, що я поклав твій твір під лікоть, а твір живопису тримаю обома руками, спрямовуючи на нього свої очі: адже руки самі собою взялися служити більш достойному почуттю, ніж чутки »Таке ж ставлення має бути між наукою живописця і наукою поета, яке існує і між відповідними почуттями, предметами яких вони робляться ». Близька точка зору виражена і в трактаті «Критичні роздуми про поезію і живопису» раннього французького просвітителя ж.б. Дюбо. На його думку, причини менш сильною, ніж у живопису, влада поезії полягають у відсутності наочності у поетичних образів і штучності (умовності) знаків в поезії.

Романтикина перше місце серед всіх видів мистецтв ставили поезію та музику. Показовою в цьому відношенні позиція Ф.В. Шеллінга, який бачив у поезії (літератури), «оскільки вона є созидательница ідей», «сутність якого мистецтва». Символісти вважали музику вищою формою культури.

Проте вже у XVIII столітті в європейській естетиці виникла інша тенденція - висунення на перше місце літератури. Її основи заклав Лессінг, який бачив переваги літератури перед скульптурою і живописом. Згодом цієї тенденції віддали данину Гегель і Бєлінський.

Гегель стверджував, що «у словесного мистецтва у відношенні як його змісту, так і способу викладу незмірно більш широке поле, ніж у всіх інших мистецтв. Будь-який зміст засвоюється і формується поезією, всі предмети духу і природи, події, історії, діяння, вчинки, зовнішні та внутрішні стану », поезія є« загальним мистецтвом ». Слідом за Гегелемпальму першості літературі перед іншими видами мистецтва віддавав і В.Г. Бєлінський. «Поезія є вищий рід мистецтва. Поезія виражається у вільному людському слові, яке є і звук, і картина, і певне, ясно виговорених подання. Тому поезія містить в собі всі елементи інших мистецтв, як би користується раптом і нероздільно всіма засобами, які дані порізно кожному з інших мистецтв ». Причому, позиція Бєлінського є навіть більш літературоцентрістской, ніж у Гегеля: російський критик, на відміну від німецького естетика, не бачить у літературі нічого, що б робило її менш значною, ніж інші види мистецтва.

Іншим виявився підхід Н.Г. Чернишевського. Віддаючи належне можливостям літератури, прихильник «реальної критики» писав при цьому, що, так як, на відміну від усіх інших мистецтв, вона діє на фантазію,

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...