Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичні рекомендації до індивідуального завдання № 1МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО виконання

ІНДИВІДУАЛЬНих завдань

Індивідуальне завдання виконується студентами в рамках навчальної дисципліни, у вільний від занять час, при постійному контакті і співпраці із викладачем.

Метою індивідуальної роботи являється набуття практичного досвіду роботи з економічною інформацію про фінансово-господарську діяльність з використанням елементів методу бухгалтерського обліку, її систематизації та узагальнення для цілей формування фінансової звітності.

Для виконання індивідуального завдання студент повинен:

- володіти знаннями основних положень законодавчих і нормативних документів, які регламентують порядок побудови системи бухгалтерського обліку на підприємствах України;

- вміти застосовувати елементи методу бухгалтерського обліку для збору і обробки економічної інформації;

- мати навички роботи із первинними бухгалтерськими документами та реєстрами аналітичного обліку грошових коштів та розрахункових операцій;

- володіти навиками складання фінансового звіту по формі № 1 «Баланс».

Кожний студент виконує індивідуальне завдання за варіантом, номер якого визначається за порядковим номером його прізвища у списку групи.

Індивідуальні завдання розроблені з дотриманням принципу комплексності, рівнозначні за складністю, мають професійну направленість та вимагають від студентів інтегрованого застосування набутих знань з основних тем курсу дисципліни.

Протягом вивчення курсу дисципліни студенти виконують два індивідуальних завдання: Індивідуальне завдання № 1 (за темами дисципліни Модуля 1 і змістового модуля 1 Модуля 2) та Індивідуальне завдання № 2 (за темами дисципліни змістового модуля 2 Модуля 2).

Студенти, які мають здібності та нахил до творчої роботи, можуть виконувати додаткові індивідуальні завдання по дослідженню проблемних питань побудови системи бухгалтерського обліку чи вдосконалення методів і методології формування економічної інформації для потреб користувачів: аналізу фінансового стану, прогнозування, управління тощо. За результатами проведених досліджень студент повинен підготувати презентацію їх результатів на міжвузівську студентську або будь-яку іншу конференцію чи надати статтю у наукові видання. За виконану роботу студент отримує додаткові бали до поточного оцінювання рівня знань, вмінь та навичок з дисципліни.

 

Методичні рекомендації до індивідуального завдання № 1

Завдання до індивідуального завдання № 1 пронумеровані за номером розділу методичних рекомендацій. Завдання розроблене відповідно до програмного матеріалу, що вивчається студентами у четвертому семестрі. Робота має виконуватись без застосування спеціалізованих бухгалтерських програм та повинна надаватись у встановлений викладачем строк.

Індивідуальна робота виконується в рукописному варіанті в декілька етапів у міру засвоєння окремих тем курсу дисципліни у типових формах первинного обліку, таблицях та відомостях аналітичного обліку за журнально-ордерною формою, затвердженою наказом МФУ від 29.12.2000 р. за № 356.

Перший етап передбачає виконання завдань №№ 4.1.1 і 4.1.2, які вимагають засвоєння матеріалу за темами :

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...