Главная Обратная связь

Дисциплины:


Економічний зміст фінансів комерційних підприємств, установ і організацій та їх функціїІндивідуальне завдання

Тема: Фінанси господарських суб’єктів

 

 

Студентка ІІ-курсу

Групи 3591-1

Облік та аудит

Зубова Яна

Рік

Економічний зміст фінансів комерційних підприємств, установ і організацій та їх функції

Фінанси комерційних організацій і підприємств, будучи основною ланкою фінансової системи, охоплюють процеси створення, розподілу і використання ВВП у вартісному вираженні. Вони функціонують у сфері матеріального виробництва, де в основному створюються сукупний суспільний продукт та національний доход.
Фінансові умови господарювання перетерпіли істотні зміни, які виразилися в лібералізації економіки, зміні форм власності, проведенні широкомасштабної приватизації, зміні умов державного регулювання, введення системи оподаткування комерційних організацій і підприємств. Все це привело до підвищення ролі розподільних відносин. Кінцевою метою підприємницької діяльності стало вилучення прибутку при збереженні власного капіталу.

У ході підприємницької діяльності комерційних організацій і підприємств виникають певні фінансові відносини, пов'язані з організацією виробництва та реалізацією продукції, наданням послуг і виконанням робіт, формуванням власних фінансових ресурсів і залученням зовнішніх джерел фінансування, їх розподілом і використанням.

Матеріальною основою фінансових відносин є гроші. Фінансові відносини - частина грошових відносин і виникають лише при реальному русі грошових коштів, супроводжуються формуванням і використанням власного капіталу, централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів.

Фінанси комерційних підприємств і організацій - це фінансові або грошові відносини, що виникають у ході підприємницької діяльності в процесі формування власного капіталу, цільових фондів грошових коштів, їх розподілу і використання.
За своїм економічним змістом всю сукупність фінансових відносин можна згрупувати за такими напрямками:
1) між засновниками в момент створення підприємства - пов'язані з формуванням власного капіталу і в його складі статутного (акціонерного, складеного) капіталу. Конкретні засоби утворення статутного капіталу залежать від організаційно-правової форми господарювання. У свою чергу статутний капітал є початковим джерелом формування виробничих фондів, придбання нематеріальних активів;
2) між підприємствами та організаціями - пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, виникненням новоствореної вартості. Це фінансові відносини між постачальником і покупцем сировини, матеріалів, готової продукції тощо, відносини з будівельними організаціями при здійсненні інвестиційної діяльності, з транспортними організаціями при перевезенні вантажів, з підприємствами зв'язку, митницею, іноземними фірмами і т.п. Ці відносини є основними, оскільки від їх ефективної організації багато в чому залежить кінцевий фінансовий результат комерційної діяльності;
3) між підприємствами та його підрозділами (філіями, цехами, відділами, бригадами) - з приводу фінансування витрат, розподілу і використання прибутку, оборотних коштів. Ця група відносин впливає на організацію і ритмічність виробництва;
4) між підприємством і його працівниками - при розподілі та використанні доходів, випуск та розміщення акцій і облігацій підприємства, виплати відсотків по облігаціях і дивідендів по акціях, стягнення штрафів і компенсацій за заподіяний матеріальний збиток, утримання податків з фізичних осіб.
Від організації цієї групи відносин залежить ефективність використання трудових ресурсів;
5) між підприємством і вищестоящою організацією, всередині фінансово-промислових груп, всередині холдингу, з спілками та асоціаціями, членом яких є підприємство.Фінансові відносини виникають при формуванні, розподілі та використанні централізованих цільових грошових фондів і резервів, фінансуванні цільових галузевих програм, проведенні маркетингових досліджень, науково-дослідних робіт, проведенні виставок, надання фінансової допомоги на поворотній основі для здійснення інвестиційних проектів і поповнення оборотних коштів. Ця група відносин пов'язана, як правило, з внутрішньогалузевого перерозподілу грошових коштів і спрямована на підтримку і розвиток підприємств;
6) між комерційними організаціями та підприємствами - пов'язані з емісією та розміщенням цінних паперів, взаємним кредитуванням, пайовою участю у створенні спільних підприємств. Від організації цих відносин залежить можливість залучення додаткових джерел фінансування підприємницької діяльності;
7) між підприємствами і фінансовою системою держави - при сплаті податків і здійсненні інших платежів до бюджету, формуванні позабюджетних фондів, надання податкових пільг, застосування штрафних санкцій, фінансуванні з бюджету;
8) між підприємствами і банківською системою - в процесі зберігання грошей в комерційних банках, отримання та погашення позик, сплати відсотків за банківський кредит, купівлі та продажу валюти, надання інших банківських послуг;
9) між підприємствами і страховими компаніями і організаціями - при страхуванні майна, окремих категорій працівників, комерційних і підприємницьких ризиків;
10) між підприємствами та інвестиційними інститутами

В ході розміщення інвестицій, приватизації та ін Кожна з перерахованих груп відносин має свої особливості і. Сферу застосування. Однак всі вони носять двосторонній характер і їх матеріальною основою є рух грошових коштів. Рухом грошових коштів супроводжується формування власного і в його складі статутного капіталу підприємства, починається і завершується кругообіг коштів підприємства, формування та використання грошових фондів і резервів.

Функції фінансів комерційних підприємств і організацій ті ж, що і загальнодержавних фінансів: розподільна і контрольна. Обидві функції тісно взаємопов'язані.
1. За допомогою розподільчої функції відбуваються формування початкового капіталу, що утворюється за рахунок внесків засновників, авансування його у виробництво, відтворення капіталу, створення основних пропорцій при розподілі доходів і фінансових ресурсів, що забезпечують оптимальне поєднання інтересів окремих товаровиробників, господарюючих суб'єктів і держави в цілому. З розподільчою функцією фінансів пов'язане формування грошових фондів комерційних підприємств і організацій за допомогою розподілу і перерозподілу доходів, що надходять. До них відносяться: статутний капітал або статутний фонд, резервний фонд, додатковий капітал, фонд накопичення, фонд споживання, валютний фонд та ін..

Розподільні відносини зачіпають інтереси як суспільства в цілому, так і окремих господарюючих суб'єктів, їх працівників, акціонерів, кредитних і страхових інститутів.
Тому першочергове завдання - їх оптимальна організація. Виконанню цього завдання сприяє контрольна функція фінансів.

При порушенні нормального кругообігу засобів, збільшенні витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг знижуються доходи господарюючого суб'єкта і суспільства в цілому, що свідчить про недоліки у виробничому процесі, недостатньому впливі розподільних відносин на ефективність виробництва. Аналіз фінансових показників дозволяє оцінити підсумки господарської діяльності і при необхідності застосувати заходи фінансового впливу з метою поліпшення фінансових результатів.
2. Об'єктивна основа контрольної функції - вартісної облік витрат на виробництво та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг, процес формування доходів і грошових фондів. Фінанси як розподільні відносини забезпечують джерелами фінансування відтворювальний процес (розподільча функція) і тим самим пов'язують воєдино всі фази відтворювального процесу: виробництво, обмін, споживання. Однак розподілити і використовувати доходів більше, ніж створено в процесі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг і отримано після їх реалізації, неможливо. Розмір одержуваних господарюючим суб'єктом доходів визначає можливості його подальшого розвитку. Від ефективності виробництва, зниження витрат, раціонального використання фінансових ресурсів залежать конкурентоспроможність підприємства, його фінансова стійкість.

Фінансовий контроль за діяльністю господарюючого суб'єкта здійснюють:
- безпосередньо господарюючий суб'єкт шляхом всебічного аналізу фінансових показників, оперативного контролю за ходом виконання фінансових планів, своєчасним надходженням виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), зобов'язань перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, замовниками і споживачами продукції, державою, банками та іншими контрагентами;
-акціонери і власники контрольного пакету акцій шляхом контролю за ефективним вкладенням коштів, отриманням прибутку і виплатою дивідендів;
- податкові органи, які стежать за своєчасністю та повнотою сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету;
- контрольно-ревізійна служба Міністерства фінансів РФ, контролююча фінансово-господарську діяльність підприємств і організацій, що використовують бюджетні кошти;
-комерційні банки при видачі та повернення позик, наданні інших банківських послуг;
- незалежні аудиторські фірми при проведенні аудиторських перевірок.

Позитивний фінансовий результат господарської діяльності комерційних організацій і підприємств свідчить про ефективність застосованих форм і методів управління фінансовими ресурсами, і, навпаки, негативний результат або відсутність його - про недоліки в управлінні фінансовими ресурсами, організації виробництва і можливості банкрутства підприємства.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...