Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЯК НАПИСАТИ КУРСОВУ РОБОТУ1. Загальні вимоги

Курсова робота є початковим науковим доробком студента, зміст якої має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки обраної теми з психології.

Курсова робота повинна відповідати сучасному рівню розвитку психологічної науки, а її тема - бути актуальною для сучасної теоретичної та практичної психології.

Основне завдання автора курсової роботи - продемонструвати рівень своєї теоретичної обізнаності, вміння самостійно працювати з науковою літературою, вести науковий пошук щодо вирішення конкретних наукових завдань психології.

Робота закріплює отриману інформацію у вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в яких студент впорядковує на свій розсуд наукові психологічні факти і доказує наукову цінність або практичну значущість тих чи інших психологічних положень.

При написанні роботи студент повинен обов'язково посилатися на, авторів джерела, з яких запозичені матеріали або ж окремі результати.

Окремий розділ роботи повинен бути присвячений огляду сучасної наукової літератури з питань, що в ньому розглядаються.

В курсовій роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати теоретичний зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. При необхідності в текст включається різноманітний знаковий апарат, що підтверджує результати (таблиці, символи, діаграми, схеми, графіки та ін.), тобто все те, що утворює "мову науки".

Науковий рівень курсової роботи повинен відповідати програмі навчання. Виконання такої роботи повинно вирішувати не стільки наукові проблеми з психології, скільки бути свідченням того, що студент навчився самостійно вести науковий пошук (теоретичний і практичний), бачити професійні проблеми і знати найбільш загальні психологічні методи й ефективні психологічні прийоми їх вирішення.

Слід особливо ретельно віднестись до формулювання теми курсової роботи, що повинна відповідати суті розв'язаного наукового завдання. Тема курсової роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання...”, „Сучасні дослідження”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...” і т. ін., в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми. Тема курсової роботи повинна бути сформульована не занадто широко (наприклад, „Соціальні стереотипи молоді”, „Особистісні особливості учнів середньої школи”) і не занадто вузько (наприклад, „Взаємозв’язок тривожності і низької самооцінки підлітків”, „Домашні тварини З.Фрейда”). Вона повинна піддаватись теоретичному чи емпіричному аналізу і бути цікавою для дослідження.2.Вимоги до структури курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку структуру і містити титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину (декілька розділів), висновки, список використаних джерел та додатки (при необхідності).

3. Вимоги до змісту курсової роботи

Титульний аркуш

Титульний аркуш (табл.1) курсової роботи повинен включати:

• найменування вищого навчального закладу та назву кафедри, де виконана робота;

• прізвище, ім'я та по батькові автора;

• назву роботи;

• прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання;

• місто і рік

3.2. Зміст

Зміст подають на початку роботи. Він містить: найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури. У випадку комп’ютерного набору тексту зміст оформляють у вигляді таблиці з двох стовпчиків, один з яких містить назви розділів, а інший – нумерацію сторінок. При цьому зовнішні межі (рамку) таблиці не відображають. Також можна скористатись функцією Word Вставка/ Посилання/ Зміст і покажчики/ Зміст, якщо кожен заголовок відповідних розділів роботи набрано з урахуванням формату заголовку.

Вступ

Вступ курсової роботи розкриває сутність і стан наукового завдання з психології та його актуальність і значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі повинні бути відображені такі елементи: актуальність теми, мета і завдання дослідження, гіпотеза дослідження, його об’єкт і предмет, теоретичне підґрунтя курсової роботи.

Опис актуальності теми курсового дослідження не повинен бути багатослівним. Він має бути тісно пов'язаним саме з проблемою дослідження. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання, її соціальну, соціально-економічну значущість. При описі актуальності проблеми дослідження важливо показати зв'язок з сучасними програмами дослідження в галузі психології.

Таблиця 1

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини   Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології     Курсова робота з психології ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ У ПІДЛІТКІВ   студентки ІІІ курсу гр. ПП-1-11-4.0д спеціальність 6.030103 – практична психологія Швайко Аліни Олександрівни     Науковий керівник: кандидат психологічних наук Коханова О.П.     Київ – 2013

Метанаукового дослідження – головний елемент структури і надзвичайно важливий методологічний інструмент дослідження. Мета як запланований результат відображає спрямованість дослідження і за змістом відповідає темі роботи. Формулюючи мету не слід вживати слів «Дослідження…», «Вивчення…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Приклади вдало сформульованої мети дослідження: „Теоретично обґрунтувати та експериментально підтвердити вплив стилю виховання в сім’ї на формування самооцінки молодшого школяра”, „З’ясувати роль взаємин між дітьми в сім’ї на формування особистісних якостей”.

Основними методологічними вимогами до виокремлення завдань дослідження є такі:

1. Завдання дослідження відображають проблемні запитання, відповіді на які необхідні для досягнення мети дослідження.

2. Визначення, формулювання і послідовність викладу завдань дослідження мають чітко відповідати його темі, об’єкту, предмету, меті та гіпотезі.

3. Сукупність поставлених у дослідженні завдань повинна бути мінімальною, достатньою для досягнення мети дослідження.

Некоректно завдання дослідження формулювати як план написання роботи: Опрацювати наукову літературу, провести експеримент, статистично опрацювати отримані дані, тощо.

Приклади вдало сформульованих завдань дослідження:

1. Проаналізувати теоретичні підходи до визначення сутності психологічної дезадаптації молодших школярів.

2. Розкрити специфіку взаємин дезадаптованих школярів у колективі однолітків.

3. Виявити вплив взаємин з однолітками на становлення у дітей уявлення про себе.

4. Встановити значущість налагодження у дитини взаємин з однолітками у зниженні психологічної дезадаптації.

Об'єкт та предмет дослідження – визначення аспектів (характеристик) процесу чи явища, що досліджується в роботі. Об’єкт – явище або процес, який обрано для вивчення. Предмет міститься в межах об’єкта. Це певна частина чи аспект об’єкта, який безпосередньо досліджується.

Наприклад: об'єкт дослідження - процес розвитку мислення у молодшому шкільному віці, а предмет дослідження - особливості розвитку творчого мислення учнів початкової школи засобами активних методів навчання.

Після визначення об'єкта та предмета дослідження у вступі формулюється гіпотеза дослідження.

Гіпотеза дослідження з психології - це зроблене на основі аналізу наукових джерел, власних умовисновків та спостережень припущення щодо шляхів розв’язання визначеної наукової проблеми. Іншими словами гіпотеза дослідження є ймовірною відповіддю на основне питання дослідження. Інколи доцільно для коректного формулювання гіпотези сформулювати для себе основне питання роботи, наприклад:

Як?

Як зробити так, щоб знизити шкільну тривожність у молодших школярів?

Як спричинити зріст самооцінки підлітків?

Що? Чому?

Чому люди використовують стереотипи?

Що є причиною виникнення депресивних розладів у підлітків?

Чи?

Чи буде реклама більш ефективною, якщо її розмістити у правому верхньому куті?

Чи відрізняються навчальні мотиви у студентів та старших школярів?

 

Наведемо кілька прикладів добре сформульованої теми дослідження та узгодженої з нею методологічних елементів.

Приклад №1:

Тема: Формування "Я-концепції" майбутнього психолога в умовах вищого навчального закладу.

Об'єкт дослідження: Особистісне становлення студента вищого навчального закладу як майбутнього психолога.

Предмет дослідження: Особливості генезису "Я-концепції" майбутнього психолога в умовах навчально-професійної діяльності.

Мета роботи: Виявлення психолого-педагогічних умов формування позитивної "Я-концепції" студента педагогічного університету як майбутнього психолога.

Гіпотеза: Формування позитивної "Я-концепції" студента як майбутнього психолога залежить від загальних умов організації навчального процесу в університеті, якщо діагностична і психокорекційна робота зі студентами поєднується з оптимізацією взаємин в системі "викладач-студент".

Приклад № 2:

Тема: Психологічні чинники емоційної дезадаптації молодших школярів.

Об’єкт дослідження: емоційна дезадаптація школярів.

Предмет дослідження: індивідуально- та соціально-психологічні чинники емоційної дезадаптації учнів молодшого шкільного віку.

Мета дослідження: виявити вплив індивідуально- психологічних та соціально-психологічних чинників на виникнення і особливості прояву емоційної дезадаптації, а також вивчити можливості її попередження і корекції в молодших школярів.

Гіпотеза дослідження: емоційна дезадаптація в молодшому шкільному віці виникає і розвивається під впливом індивідуально- психологічних та соціально-психологічних чинників, що зумовлюють специфіку її прояву. Вивчивши особливості прояву емоційної дезадаптації і вплив вказаних чинників можна розробити ефективну систему попередження і зниження емоційно дезадаптаційних проявів у дітей.

Теоретична основа дослідження – основні теоретичні положення, які лягли в теоретико-методологічну основу курсової роботи.

Наприклад: положення психологічної науки про закономірності психічного розвитку особистості (Л.С. Виготський, Л.І. Божович, Д.Б. Ельконін, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн та ін.); про значущість спілкування у становленні особистості дитини (О.В. Киричук, М.І. Лісіна, Н.Ю. Максимова та ін.); концепція психології сімейної взаємодії (М.І. Алексєєва, А.Я. Варга, В.В. Столін, Е.Г. Ейдеміллер та ін.), принципи гуманістичної психології (К. Роджерс), системної психотерапії і консультування (В. Сатір, К. Людвіг, Дж. Фрідман, Г. Кобс, А. Шліппе, Й. Швайцер, Р. Шафер), групової психотерапії (І. Ялом).

Основна частина

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ курсової роботи починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

В розділах основної частини подають:

• Огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

• Виклад загальної методики і основних методів досліджень;

• Проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

• Аналіз і узагальнення досліджень;

• Методичні розробки чи рекомендації до впровадження.

В першому розділі окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботу вітчизняних та зарубіжних дослідників, вказуються ті питання, що залишились нерозв'язаними. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі, або на ідеї і висновки, на яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Використовуючи певну наукову думку автора, слід дотримуватись таких способів посилання:

1) В одному з експериментів Ж.Піаже [1] дитина….

2) В одному з експериментів (Ж.Піаже [1]) дитина….

При цьому у квадратних дужках [х] чітко вказуємо номер праці у списку літератури, що містить інформацію про експеримент Ж.Піаже. Використовуючи цитату автора слід окрім номера праці детально вказувати відповідні сторінки, на яких цитата розміщена.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок з джерела, на яке дано посилання в роботі. Наприклад: [15, с. 27] означає посилання на джерело, яке в списку використаної літератури стоїть за № 15, а матеріал – на 27 сторінці.

Приклади наукових посилань:

- Існує низка досліджень, які емпірично вивчали значення та специфіку сімейного виховання для психічного розвитку особистості [3, 43, 65, 85].

- Вчення про роль сиблінг-позиції у розвитку психіки дитини визначено у низці праць психологів (Дж. Брунер, А. Валлон, О.В. Киричук та ін. [2, 4, 16]).

- Б.Г. Ананьєв зазначав, що “статус особистості є заданим складною системою суспільних взаємин, соціальних новоутворень, …” [6, с. 321].

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи вирішення завдань і їх порівняльна оцінка, розробляють загальну методику проведення досліджень. У цьому розділі доцільно вказати етапи проведення емпіричного дослідження. Детальний опис психологічних методик подають якщо:

· Методика авторська чи автором модифікована/ адаптована.

· Методика малопоширена, здебільшого невідома.

В обох випадках в даному розділі подають їх теоретичне обґрунтування та опис, натомість сам текст опитувальника, бланки для відповідей, тощо виносять у додатки.

Якщо робота містить експеримент, то у даному розділі доцільно вказати характеристики досліджуваних, якщо вони в експерименті враховуються наприклад:

- вік,

- стать,

- сиблінг-позиція,

- походження з повної чи неповної сім’ї.

Іноді ці характеристики подають у вигляді порівняльних таблиць:

Таблиця 2

Розподіл досліджуваних за статтю

Стать К-сть учнів в 1-А класі % К-сть учнів в 1-Б класі %
Ч 62,5
Ж 37,5
Разом 100,0 100,0

 

Таблиця 3

Розподіл досліджуваних за віком

Вік досліджуваних (роки) К-сть учнів в 1-А класі % К-сть учнів в 1-Б класі %
6-6,5 15,6
84,4
Разом

 

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень з висвітленням того нового, що вноситься у розробку проблеми. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Іноді третій розділ курсової роботи містить аналіз результатів дослідження, а іноді – якщо це передбачено метою і завданнями, програму профілактичної чи корекційної роботи з повним описом процедури проведення та обґрунтуванням очікуваних результатів.

Слід пам’ятати, що основна частина роботи – це аналіз отриманих у процесі дослідження результатів. Недостатня увага до цієї частини курсової роботи є типовою помилкою більшості робіт. Це може бути зумовлено відсутністю часу внаслідок неоптимальної організації роботи, чи нерозумінням самої суті такої роботи. Натомість, саме організація дослідження, методологічна його розробка й аналіз отриманих даних є основними критеріями успішності виконання курсової роботи.

Аналіз отриманих результатів виконують, по можливості, із застосуванням методів математичного опрацювання результатів. Якщо ж неможливо застосувати методи статистики, виконують змістовний аналіз даних.

В аналітичній частині результати порівнюють з аналогічними літературними даними й аналізують відмінності або негативні результати, оцінюючи, чи вдалося виконати завдання дослідження та досягти поставленої мети і наскільки підтвердилась гіпотеза. Подання результатів емпіричних досліджень у вигляді таблиць, графіків, діаграм, рисунків суттєво посилює аналітичність роботи. При цьому слід дотримуватись загальних правил їх оформлення. Щодо оформлення таблиць, то їх найчастіше використовують для подання цифрового матеріалу. Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Якщо у тексті посилаються на дані таблиці, то в логічно зручному місці в круглих дужках зазначають (табл. х) або записують „…як видно з табл. х”. Нумерація таблиць у тексті курсової роботи може бути наскрізна, проте для зручності їх нумерують у відповідності до розділів курсової. Так у першому розділі будуть розміщені таблиці під номером 1.1, 1.2, …1,х, у другому 2.1, 2.2 і т.д. Назву таблиці друкують симетрично до тексту над таблицею; назву не підкреслюють; крапку в кінці не ставлять.

Таблиця х

Назва таблиці

  Заголовки граф
  Підзаголовки граф Підзаголовки граф  
   
         

Ілюстрації (схеми, креслення, діаграми, графіки, фотографії, рисунки) повинні відповідати тексту, а текст – ілюстраціям.

Підпис ілюстрацій містить чотири основні елементи:

Ø найменування у формі скорочень, наприклад „Рис.1”;

Ø порядковий номер ілюстрації – арабськими цифрами без знаку №;

Ø заголовок ілюстрації;

Ø експлікацію, яка пояснює значення цифр і позначень на ілюстрації.

У діаграмах і графіках, окрім графічного образу, необхідно зазначити ряд допоміжних елементів:

Ø загальний заголовок графіка;

Ø словесне пояснення умовних знаків та окремих елементів

графічного образу;

Ø осі координат, шкала масштабу, числова сітка;

Ø числові дані для доповнення величини показників графіка.

У процесі проведення дослідження та написання курсової роботи слід дотримуватись етичності та конфіденційності як стрижневих принципів психологічних досліджень. Категорично недопустимим є згадування прізвищ досліджуваних під час обговорення результатів чи наведення їх у таблицях із результатами досліджень, а також подання будь-якої інформації, на підставі якої можна було б ідентифікувати досліджуваних (осіб, які приймали участь у дослідженні недопустимо називати піддослідними!).

Висновки

У висновках описуються найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного, використання здобутих результатів.

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкриваються методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдань), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Щодо формулювання основних тез висновків, то тут доцільно використовувати такі фрази:

Завдяки проведеній роботі у напрямі … визначено…

З’ясовано, що…

Розроблено…

Встановлено…

Систематизовано…

Намічено перспективи…

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...