Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЯК ЗАХИСТИТИ КУРСОВУ РОБОТУОстаточний варіант написаної та відповідно оформленої курсової роботи подається на кафедру у визначений термін. Науковий керівник визначає ступінь готовності роботи, відповідність її вимогам і рекомендує допустити до захисту.

У випадку невиконання чи несвоєчасного подання курсової роботи на кафедру студент не допускається до захисту.

Робота не допускається до захисту і не зараховується у разі виявлення плагіату чи фальсифікації результатів дослідження.

Підготовка до захисту роботи полягає у виготовленні засобів для унаочнення основних результатів досліджень (таблиць, схем, діаграм, графіків) і підготування доповіді виступу. Засоби для унаочнення можуть бути оформлені у вигляді плакатів, прозірок для графопроектора чи презентації у програмі Microsoft Power Point. Готуючи плакати, прозірки чи слайди слід врахувати оптимальний розмір використаних шрифтів. Наприклад, для виготовлення прозірок чи слайдів презентації рекомендується жирний шрифт 18-20 кегль.

На плакатах, слайдах чи прозірках можуть бути вказані:

v Назва теми дослідження

v Визначення об’єкта, предмета та мети дослідження

v Головні гіпотези дослідження

v Опис досліджуваної вибірки

v Основні результати дослідження в тезах

v Висновки

Доповідь складається із трьох смислових частин, які відповідають за змістом вступу, основній частині та висновкам курсової роботи. У доповіді висвітлюється актуальність досліджуваної проблеми, формулюється об’єкт, предмет, гіпотези та завдання дослідження. Основна частина, передусім, розкриває суть, методологію й особливості організації та проведення емпіричного дослідження, містить аналіз отриманих результатів із демонстрацією кількісних та якісних показників з метою обґрунтування достовірності тверджень. У висновках наводять основні результати дослідження, визначають теоретичне і практичне значення отриманих результатів та можливі перспективи подальших досліджень.

Під час захисту курсових робіт доцільно зауважувати труднощі і проблеми, які виникали у процесі виконання роботи та, особливо, проведення досліджень. Оскільки курсова робота має навчальний характер, взаємообмін такою інформацією може бути корисним для усіх присутніх студентів.

Захист курсової роботи включає: виступ студента, відповіді на поставлені запитання, виступи присутніх на захисті.

На доповідь під час захисту курсової роботи відводять 7-10 хв.

Культура і літературність мовлення та дотримання регламенту є обов’язковим елементом культури й етики наукових повідомлень.

Оцінка курсової роботи виводиться на підставі підсумування балів, виставлених комісією на захисті курсової роботи. Кожен з оцінюваних аспектів має певну максимально можливу кількість балів, а саме: 

Критерії оцінювання курсової роботи з психології

Критерії оцінювання Рівень відповідності до критерію (бали) Макси-мальна кількість балів за крите-рієм
Критич-ний Серед-ній Висо-кий
Відповідність назви змісту роботи 0-3 4-7 8-10
Обґрунтованість актуальності дослідження 0-1 2-3 4-5
Грамотність визначення об’єкта, предмета і мети дослідження 0-1 2-3 4-5
Грамотність формулювання гіпотез дослідження 0-1 2-3 4-5
Використання нової літератури для аналізу проблеми у теоретичній частині 0-1 2-3 4-5
Дотримання стилістичних норм писемної наукової мови 0-1 2-3 4-5
Змістовна відповідність теоретичної і практичної частини роботи 0-3 4-7 8-10
Адекватність застосованих методів та методик дослідження 0-3 4-7 8-10
Наявність математико-статистичного аналізу даних (чи якісного аналізу відповідно до специфіки роботи) 0-3 4-7 8-10
Наявність психологічної інтерпретації даних 0-3 4-7 8-10
Повнота висновків та рекомендацій за результатами дослідження 0-3 4-7 8-10
Відповідне до вимог оформлення роботи 0-1 2-3 4-5
Аргументованість усного захисту результатів дослідження 0-1 2-3 4-5
Наукова компетентність у відповідях на запитання при захисті результатів дослідження 0-1 2-3 4-5
  Разом:

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...