Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТИПОВИЙ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТ ПРИ ЇЇ ЗДАЧІНазва і мета лабораторної роботи

Вказати назву та мету даної лабораторної роботи, наприклад:

1. Експериментальне дослідження …(вказати конкретно, чого).

2. Отримання: 1) рівнянь подібності (критеріальних рівнянь); 2) емпіричних формул; 3) інше (перерахувати).

3. Порівняння отриманих експериментальних даних з результатами розрахунків (або з відомими літера-

турними даними).

 

2. Задачі лабораторної роботи:

1. Ознайомитись на практиці з … (вказати конкретно, з чим), наприклад: з процесами проходження теплоти через циліндричні труби – конструктивні елементи, поширені в хімічному машинобудуванні.

2. Навчитись правильно вимірювати основні фізичні величини, типові для процесів теплообміну (вказати конкретно, яких).

3. Отримати розрахунковим та експериментальним методами рівняння подібності (у вигляді А= f (В,С,Д); (вказати конкретно).

4. Оцінити достовірність попередніх теплофізичних розрахунків порівняно з результатами, отриманими на експериментальних установках.

5.Визначити похибки технічних вимірювань основних фізичних величин при теплообміні (вказати конкретно, якому).

3. Теоретичні відомості:В цьому розділі необхідно коротко подати основні теоретичні відомості по темі лабораторної роботи згідно з лекційним курсом та рекомендованою літературою, зокрема (вказати конкретно):

1) диференційні рівняння; 2) граничні умови для даної задачі; 3) формули для розрахунків температури (чи інших параметрів); 4) методику знаходження необхідних величин (наприклад, коефіцієнтів тепловіддачі чи інших);

5) інші необхідні відомості.

4. Результати попередніх теоретичних розрахунків:В цьому розділі необхідно описати: 1) послідовність розрахунків, що мають виконуватися перед застосуванням експериментальних даних, наприклад: розрахунки числа Нуссельта, числа Грасгофа, коефіцієнтів теплопровідності, коефіцієнтів тепловіддачі і т.п.; 2) привести результати необхідних теоретичних розрахунків, які мають порівнюватися з експериментальними даними.

Схема експериментальної установки: В цьому розділі необхідно зобразити графічно: 1) схему експериментальної установки з основним її устаткуванням та приладами; 2) конструкцію робочої ділянки установки з вказаними місцями розташування давачів температури (термопар) для вимірювання температури (ксерокопії установки з методички – не допускаються).

 

Методика проведения вимірювань: В цьому розділі необхідно описати: 1) послідовність дій при проведенні даної лабораторної роботи; 2) види вимірювань фізичних величин; 3) перелік, типи і клас точності приладів, що застосовуються для вимірювань, а також інші засоби вимірювань (термометри, термопари і т.п.); 4) методика визначення необхідних для розрахунків величин (наприклад: теплопровідності, довжини і т. п.). 

7. Результати вимірювань основних фізичних величин: В цьому розділі необхідно подати результати вимірювань основних фізичних величин, типових для даної лабораторної роботи. Результати вимірювань записати у вигляді таблиці, приведеної в «Методичних вказівках…».

8. Обробка результатів вимірювань:В цьому розділі необхідно: 1) описати послідовність розрахунків з використанням отриманих експериментальних даних; 2) знайти необхідні теплофізичні характеристики робочих середовищ (води, повітря і т. інш.); 3) визначити необхідні теплофізичні параметри процесу (наприклад: густину теплового потоку, температури, конвективний коефіцієнт тепловіддачі a і т. інш.; 4) отримані результати представити у вигляді таблиці; 5) розрахувати небхідні числа подібності (критерії); 6) побудувати необхідні графічні залежності змінних величин.

 

9. Порівняння експериментальних результатів з даними розрахунків:В цьому розділі необхідно: 1) побудувати необхідні графіки залежностей (розрахованих теоретично та отриманих експериментально); 2) пояснити причини розходження результатів.

10. Розрахунки похибок вимірювань:В цьому розділі необхідно: 1) описати типи похибок, типових для вимірювань, подібних виконаним; 2) оцінити величини випадкових та систематичних похибок в даній роботі з врахуванням можливих причин похибок; 3) визначити довірчий інтервал похибок; 4) виконати розрахунки похибок вимірювань основних фізичних величин в даній роботі.

Висновки по лабораторній роботі:В цьому розділі необхідно (самостійно) зробити висновки по виконаній лабораторній роботі з врахуванням: 1) попередніх теоретичних відомостей; 2) виконаних вимірювань та розрахунків; 3) оцінок похибок вимірювань. УВАГА! Номер розділу ВИСНОВКИ (а також розділів ВСТУП, ЛІТЕРАТУРА –

не ставиться).

Наведена схема змісту звіту може дещо відрізнятись для конкретних лабораторних робіт.

 

Приклад Висновків по роботі:

 

В процесі виконання даної лабораторної роботи вивчено: 1) процес; явище; методики (вказати, які); 2) особливості процесу (вказати конкретно); 3) залежності характеристик процесу (вказати, яких) від інших (вказати).

Встановлено, що: 1) параметри процесу (вказати, які) залежать від: а) в) с) (вказати, як); 2) суттєво на процес впливають: а) в) с); 3) інші параметри: d) e) m) n) (вказати, які) впливають у меншій мірі;

4) залежність параметрів А, В, С від величин D, M, N ілюструють графіки (рисунки 1, 2, 3).

Іншими важливими результатами роботи є (вказати).

Особливостями вивченого процесу є (вказати особливості). Застосування процесу в техніці

Висновки по вимірюванням в роботі (точні, не дуже точні, як їх покращити).

Висновки по розрахунку похибок. Причини похибок (вказати)

Висновки по порівнянню теоретичних та експериментальних даних. Аналіз причин розбіжностей теоретичних та експериментальних даних.

 

 

Викладач: доцент Шаповал А.А.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...