Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фінансова робота на підприємствахФінансова робота - це діяльність з управління фінансами фірми. Вона включає:

• планування і організацію фінансів;

• облік фінансових ресурсів;

• контроль і аналіз ефективності їх використання;

• регулювання доходів і видатків;

• стимулювання кінцевих результатів виробництва.

Виробнича і комерційна діяльність підприємств може забезпечуватися грошовими коштами у формі самофінансування, банківського і комерційного кредитування, залучення акціонерного капіталу, бюджетного фінансування.

Фінансову роботу на підприємствах організовують і проводять спеціальні фінансові служби. Самостійні фінансові служби створюють, як правило, на великих підприємствах.

До їхнього складу можуть входити відділи:

- планові;

- реєстраторські;

- розрахункові.

На малих підприємствах відповідальність за фінансову роботу несе головний бухгалтер.

Фінансовий відділ фірми має право:

• контролювати інші відділи в питаннях, що пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків;

• вимагати від інших відділів матеріали, потрібні для виконання обов'язків;

• вибирати в бухгалтерії, плановому відділі, відділі маркетингу, технічному, капітального будівництва потрібні для роботи документи і матеріали.

Крім того, працівники фінансових відділів мають право вимагати:

- звіти і баланси;

- плани випуску і реалізації продукції;

- плани руху товарно-матеріальних цінностей;

- розрахунки економічної ефективності капітальних вкладень;

- кошториси.

Начальник фінансового відділу або фінансовий директор, або фінансовий менеджер підпорядковуються керівникові фірми або заступникові з економічних питань і несуть відповідальність ось за що:

• збереження власних оборотних засобів підприємства;

• виконання планів реалізації і прибутку;

• забезпечення ресурсами витрат, передбачених фінансовим планом;

• використання коштів за цільовим призначенням;

• дотримання фінансової і кредитної дисципліни.

Завданнями фінансової служби підприємства є:

- фінансування витрат на виробництво, капітальних вкладень та інших витрат;

- виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, працівниками, засновниками;

- пошуки шляхів збільшення грошових надходжень;

- забезпечення збереження та оборотності оборотних засобів;

- контроль за ефективністю використання основних фондів (ОФ);

- організація і вдосконалення форм грошових розрахунків. Функції фінансової служби підприємства:

• фінансово-кредитне планування;

• розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, банками, постачальниками і підрядними організаціями.

Крім того, фінансові служби підвищують ефективність виробництва. З цією метою систематично:• удосконалюють організацію впровадження оборотних засобів і їх оборотності;

• виявляють непотрібні матеріальні цінності;

• вивчають попит зі службою маркетингу;

• вивчають динаміку складу та структури ОФ і показники їх використання;

• розробляють систему фінансових показників;

• здійснюють фінансовий контроль;

• аналізують фінансово-господарську діяльність.

Фінансове управління діяльністю господарства має дві взаємопов'язані сфери:

1) поточна діяльність, що пов'язана з використанням поточних активів;

2) інвестиції.

Управління короткостроковим фінансуванням включає:

• визначення оптимальної величини капіталу;

• управління готівковим оборотом і ринковими цінними паперами;

• визначення розмірів і джерел короткострокових кредитів.

У процесі постачання вирішується питання управління товарними запасами. Що ж до виробництва, то фінансове управління спрямоване:

- на забезпечення фінансовими ресурсами всіх поточних платежів;

- розрахунки з органами страхування, Пенсійним фондом, податковою системою;

- організацію заміщення зношення основних засобів. У процесі реалізації продукції визначають:

• напрями реалізації;

• ціни реалізації;

• можливі дотації;

• договірні відносини;

• форми розрахунків;

• проводиться управління отриманою готівкою. Фінансове управління інвестиціями включає:

- визначення напрямів капітальних вкладень;

- політику дивідендів;

- вибір джерел довгострокового фінансування:

- прибуток;

- довгостроковий кредит;

- лізинг;

- опціони.

Важливе місце в управлінні сучасним підприємством відіграє фінансовий менеджмент - система раціонального управління процесами фінансування господарської діяльності підприємства. Фінансовий менеджмент - невід'ємна частина загальної системи управління підприємством.

За змістом поняття фінансового менеджменту означає процес вироблення скеровуючих дій на рух фінансових ресурсів і капіталу з метою підвищення ефективності їх використання і нарощування.

Основний принцип, яким повинні керуватися фінансові менеджери, - це виключність інтересів фірми. Кінцеві фінансові цілі визначають всю політику взаємодії працівників підприємства. Правова законність операцій забезпечує їхній захист і законність доходів. Тому функціональними обов'язками фінансового менеджера є:

• забезпечення правової законності і захищеності господарських операцій з капіталом і фінансовими ресурсами підприємства;

• налагодження нормальних фінансових взаємовідносин зі всіма учасниками комерційної операції;

• розроблення планів і прогнозів вкладення капіталу та оцінка їх ефективності;

• вибір та обґрунтування кредитної і валютної політики підприємства;

• розроблення та реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення дохідності підприємства і його дочірніх організацій;

• страхування капіталу і фінансових операцій від фінансових ризиків і втрат;

• з'ясування рейтингу підприємства і конкурентів;

• безперервне забезпечення господарської діяльності фінансовими ресурсами і контроль за ефективністю їх використання;

• аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства та клієнтів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...