Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні вказівки до виконання контрольної роботиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт з дисципліни

для студентів ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030510 „Товарознавство і торговельне підприємництво”галузі знань 0501 „Економіка та підприємництво”

 

 

ЛЬВІВ

Видавництво Львівської комерційної академії

 

 

Уклали: доц.Міщук І.П., доц. Шалева О.І., ас. Лозинський В.Т.

 

Рецензенти: доц. Мельник І.М., доц. Рудницький С.І.

 

Відповідальний за випуск: проф. Апопій В.В.

 

 

Рекомендовано до друку кафедрою

комерційної діяльності і підприємництва

 

Протокол № 2 від 22 вересня 2013 р.

 

© Міщук І.П.,

Шалева О.І.,

Лозинський В.Т.


Вступ

Необхідною умовою формування в майбутніх бакалаврів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму є набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу щодо сучасних методів управління матеріальними та супутніми потоками в сучасних умовах шляхом виконання контрольних робіт.

Зрозуміти суть логістики як науки про організацію ефективного управління матеріальними потоками в сферах виробництва та обігу і краще засвоїти інформаційний матеріал допоможуть ці Методичні рекомендації.

Структура Методичних рекомендацій передбачає виклад теоретичних основ методології логістики і практичних завдань, які відображають найбільш актуальні проблеми логістичної діяльності. Практичні завдання передбачають розгляд типових проблем, з якими зустрічається фахівець сфер виробництва та обігу, сформульованих у вигляді окремих основних задач логістики (задача вибору постачальника, задача вибору місця розташування розподільчого складу на полігоні обслуговування, задача вибору варіанта організації матеріального потоку на складі).

Ці методичні вказівки передбачені для виконання розрахункових контрольних робіт з курсу “Логістика” для студентів, які навчаються за програмою підготовки фахівців на ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» галузі знань 0501 „Економіка та підприємництво”.

Загальні вказівки до виконання контрольної роботи

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки фахівців на ОКР „бакалавр” 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» галузі знань 0501 „Економіка та підприємництво” виконують контрольну роботу з дисципліни “Логістика”. Виконання контрольної роботи спрямоване на більш глибоке вивчення курсу, отримання навичок практичного розв’язання завдань цієї дисципліни. У той же час контрольна робота є однією з форм перевірки роботи студентів-заочників над навчальним матеріалом.Контрольна робота виконується студентами після вивчення всіх тем програми даної дисципліни. Контрольна робота складається з двох частин, вона включає одне теоретичне питання і три практичних завдання, що охоплюють різні теми курсу.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути викладені конкретно, грамотно і послідовно. При цьому слід використовувати літературу, рекомендовану у розділі 3.

Розв’язання практичних завдань передбачає проведення студентами розрахунків, складання таблиць, формулювання відповідних висновків.

У процесі вивчення курсу і виконання контрольної роботи студенти можуть отримувати усну або письмову консультацію викладачів кафедри.

При виконанні контрольної роботи умови завдань переписувати не треба. Теоретична частина і практичні розрахунки з відповідними роз’ясненнями ходу розв’язання оформляються в зошиті з пронумерованими сторінками. Контрольна робота виконується акуратно, без скорочень, на цифрові дані та цитати повинні бути зроблені посилання з відповідних літературних джерел. В кінці роботи необхідно вказати перелік використаної літератури, поставити дату виконання і особистий підпис студента.

Виконана робота подається на кафедру комерційної діяльності і підприємництва (каб.720) для перевірки. Залік контрольної роботи студент отримує після співбесіди.

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...