Главная Обратная связь

Дисциплины:


Морфологічна характеристика культурСалати — представники родини айстрових Asteraceae. Культурні форми салату належать до трьох видів: салат посівний — Lactuca sativa L.; ендивій і ескаріол — Cichorium endivia L. var. crispum, var. lativolium L.; салатний цикорій, або вітлуф — Cicho­rium inthybus L. var. foliosum Hegi.

Салат посівний, або латук,найбільш поширений і має чотири різновиди: листковий — L. s. var. secalina Alef.; головчастий — L. s. var. capitata L.; напівголовчастий — L. s. var. acephala Alef.; ромен (римський) — L. s. var. romana Lam. (рис. 1).

Рис. 1. Салат-латук:а — листковий; б — головчастий; в — салат Ромен

Усі різновиди салату посівного характеризуються добре розгалуженою кореневою системою. У верхній час­тині стрижневий корінь потовщений, м'ясистий. Сходи ніжні, ясно-зелені, сім'ядолі дрібні, овальні. Листкова розетка у головчастого і листкового салату переважно лежача, у римського — спрямована догори. Головчастий і римський салати утворюють нещільні головки. У го­ловчастого салату головки округлі, у римського — видовжено-овальні. Розсіченість країв пластинки різна: дріб­но- і великозубчаста, городчаста, може бути і суцільний край. Форма листкової пластинки округла, овальна, зворотно-яйцеподібна, поперечно-овальна. Діаметр розе­ток — 20—35 см. Поверхня листків — сильнозморшкувата, середньо- і слабозморшкувата, гладенька. Здутість тканини листка може бути дрібноямкуватою, пухирчас­тою, сильномішкоподібноскладчастою. Розмір листків — 12—18 см, забарвлення темно-, сіро- і жовтувато-зелене, іноді з фіолетовою пігментацією.

Квітконосне стебло розгалужене, висотою 60—90 см. Суцвіття — кошик. Насіння сріблясто-сіре або темно-ко­ричневе, видовжено-веретеноподібної форми. Довжина насінини — 3—4 мм, маса 1000 шт.— 0,8 г.

Рослина самозапильна, але можливе і перехресне за­пилення при перенесенні пилку комахами.

Салатний цикорій (вітлуф)— С. і. var foliosum — дворічна рослина в культурі, а за своєю біологією — ба­гаторічна (рис. 62). На першому році життя утворює велику розетку листків зворотно-яйцеподібної або видовженої форми, темно-зеленого забарвлення і довгу розетку конічної форми. Діа­метр коренеплоду — 5—6 см. 3 коре­неплодів з непошкодженими верхівковими бруньками взимку і рано навесні виганяють етильовані голов­ки з хрумкими листками. Для вигонки посаджені коре­неплоди зверху засипають зволоженою тирсою або пух­кою землею. Вигонка триває 25—30 днів. Висаджені навесні або залишені в грунті на зиму коренеплоди утво­рюють прямостоячі високі (до 1,5 м) стебла з розгалу­женнями і квітки, зібрані в кошики. Забарвлення квіток блакитне, рідко — біле. Плід — сім'янка дрібна, 2—3 мм завдовжки, ребриста, з ледве помітною коронкою, корич­невого кольору. Маса 1000 насінин — 1—1,2 г. 

Крес-салат— Lepidium sativum L.—належить до ро­дини капустяних — Brassicaceae. Це однорічна рослина, утворює прикореневу розетку сизо-зелених, нерівномірно перисторозсічених листків. Листки перисто- і двоякопе-ристорозсічені, лопатевонадрізані або з суцільним кра­єм, чи овальні із зубчастим краєм. Не використані у фазі добре сформованої розетки рослини утворюють квітко­носне стебло висотою 50—90 см з розгалуженнями. Стеблові листки лінійні, загострені, із суцільним краєм. Квітки дрібні, білі або блідо-фіолетові, рожеві, зібрані в суцвіття у вигляді сильно витягнутого грона. Плід — маленький стручок яйцеподібної форми. Насіння дрібне, яйцеподібної форми, злегка сплюснуте, гладеньке, ясно-коричневе або червонувато-коричневе. Маса 1000 насі­нин — 2—2,5 г. В жарку суху погоду у рослин швидка формуються квітконосні стебла, листки стають дрібни­ми, грубіють. Рослини скоростиглі, придатні для спожи­вання через 3 тижні після появи сходів.

 

Кріп— Anethum graveolens L. або A. hoztorum Alef.— однорічна рослина родини селерових (Аріасеае). Стебло прямостояче, розгалужене, трубчасте, висотою 50—100 см. Листки перисторозсічені на вузенькі частки, в контурі трикутно-яйцеподібні, темно-зелені, черешкові. Корінь стрижневий, тонкий, веретеноподібний. Основне стебло і бічні відгалуження закінчуються великим су­цвіттям — зонтиком. Квітки дрібні, зеленувато-жовті. Плід — двосім'янка, яка розпадається на дві половини. Від сходів до одержання столової зелені минає 40— 60 днів, до масового цвітіння — 60—80, до дозрівання насіння — 90—120 днів. При довгому дні й нестачі воло­ги в грунті рослина швидко починає формувати стебло. При 10—12-годинному світловому дні рослини перебу­вають у фазі розетки і зовсім не формують стебла й не цвітуть.

 

Гірчиця листкова— Brassica juncea L., родини ка­пустяних (Brassicaceae) — однорічна рослина, яка утво­рює прикореневу розетку черешкових листків, різних за формою — від суцільних округлих до кучеряво-перистих. Довжина листків—10—12 см, поверхня злегка вкрита колючими волосками. Забарвлення ясно-зелене. Листки мають гірчичний аромат і пекучий смак. Технічна стиг­лість гірчиці листкової настає через 20—30 днів після появи сходів. При тривалому світловому дні рослини швидко закінчують фазу розетки і переходять в репро­дуктивну, утворюючи стебло й суцвіття. Якщо у фазі розетки рослини не збирають для споживання, то вони формують квітконосне стебло висотою 65—85 см. Стебло розгалужене, без опушення. На розгалужен­нях квітки зібрані в колосоподібні суцвіття. Квітки дріб­ні, золотисто-жовті, перехреснозапильні. Плід — стручок з тонким шилоподібним носиком. Насіння темно-буре або жовте, дрібне, округле. Маса 1000 насінин 1 - 2 г.

 

Шпинат— Spinacia oleraceae L.— належить до роди­ни лободових (Chenopodiaceae) . Однорічна рослина дає сходи швидко після сівби. Сім'ядолі видов­жені, м'ясисті, темно-зелені. Рослина швидко формує прикореневу розетку з 10—12 листків. Листки черешкові з суцільною пластинкою, округлої, видовжено-овальної яйцеподібної форми. Довжина черешків — 5—10 см. Ро­зетка буває лежача, напівпіднята і піднята. Поверхня тканини листків гладенька, хвиляста, сильногофрована. При довгому світловому дні шпинат через 35—45 днів починає формувати квітконоси і втрачає товарний ви­гляд та споживні якості.

Шпинат — рослина дводомна. Чоловічі рослини утво­рюють квітконосне стебло меншої висоти і малооблист­нене, з жовто-зеленими листками. Чоловічі квітки зібра­ні в суцвіття — волоть і продукують велику кількість дрібного пилку. Жіночі рослини утворюють більші квіт­коносні стебла, краще облистнені, з темно-зеленим лис­тям з пігментацією. Квітки розміщені на розгалуженнях квітконоса в пазухах листків групами по 5—7 шт. на коротких квітконіжках.

Плід — сухий однонасінний горішок округлої форми, сірого кольору, здебільшого з гла­денькою поверхнею. Маса 1000 насінин — 6—8 г. Дости­гають плоди за 80—100 днів.

 

Огіркова трава,або бораго — Borago officinalis L.— належить до родини шорстколистих (Boraginaceae). Од­норічна рослина. Спочатку утворює прикореневу розетку великих, овальних, опушених черешкових листків. Край листка дрібнохвилястозубчастий. Згодом виростає товс­те, опушене, сильно розгалужене стебло висотою 30— 60 см. Квітки великі, блакитні або білі з темно-фіолето­вими пиляками, зібрані в розкидисто-волотеві ниткопо­дібні суцвіття. Квітки медоносні. Плід складається з 4 горішків. Горішок темно-коричневий, майже чорний, продовгуватий. Маса 1000 насінин — 8—10 г. Дозрівають плоди недружно і легко обсипаються. Листки мають приємний запах свіжого огірка.

Васильки(городні, пахучі) —Ocimum basilicum L.— однорічна рослина родини ясноткових (Lamiaceae). Ха­рактеризується прямостоячим чотиригранним стеблом висотою 40—60 см з розгалуженнями. Листки розміщую­ться на стеблі почергово, за формою продовгувато-яйце­подібні, різнозубчасті, зелені або з фіолетовою пігмен­тацією. Стебла часто пігментовані. Квітки розміщуються на стеблі кільцями, у верхній частині утворюють гроно­подібне суцвіття, яке сидить у пазухах листків. Квітки білі або рожеві, цвітуть у червні — серпні. Плоди дозрі­вають у серпні — вересні, за будовою це горішки темно-бурого кольору. Маса 1000 насінин - 1 - 1,6 г.

Чабероднорічний, пахучий, або садовий — Satureja esculentum L.— належить до родини ясноткових (Lamia­ceae). Стебло сильно розгалужене, висотою 20—70 см, листки лінійно-ланцетоподібні, загострені, довжиною 1,5—2,5 см. На листках багато крапчастих залоз з ефір­ним маслом. Квітки дрібні, ясно-бузкового, рожевого або майже білого кольору з червоними крапками, зібра­ні в несправжні кільця, які утворюють нещільні витяг­нуті суцвіття. Періоди цвітіння і дозрівання насіння роз­тягнуті. Насіння дрібне, чорно-коричневе. Плід — яйце­подібний тригранний горішок. Маса 1000 насінин — 0,3— 0,5 г. Рослина скоростигла, від сходів до технічної стиг­лості минає 60—80 днів.

Коріандр,або кінза — Goriandrum sativum L.— одно­річна рослина родини селерових. Має стрижневий ко­рінь, прямостояче розгалужене стебло.

Спочатку утво­рюється прикоренева розетка суцільних або трилопате­вих листків. Листки можуть бути із зубчастим краєм і трироздільні. Згодом утворюється трубчасте стебло. Нижні стеблові листки черешкові, перисторозсічені, а верхні.— сидячі й розсічені на вузькі частки. Квітки дрібні, білі або рожеві, зібрані в суцвіття — несправжній зонтик. Квітки перехреснозапильні. Цвіте коріандр у липні — серпні. Плоди — маленькі кулястої форми двосім'янки коричнево-жовтого забарвлення із сильним запахом. Маса 1000 насінин — 6,5 г. Листки мають та­кож сильний неприємний запах. Від сходів до настання споживної придатності на зелень потрібно 30—50 днів.

 

Майоран однорічний садовий, звичайний, або солод­кий французький — Origanum majorana L.— належить до родини ясноткових. Однорічна рослина з прямостоя­чим стеблом висотою 25—50 см. Листки черешкові, про­довгувато-яйцеподібні і лопатчасті з тупою вершиною, дрібні. Суцвіття — повстяно-опушене. Воно складається з 3—5 округлих колосоподібних пучків. Квітки медоносні, дрібні, червонуватого, рожевого або білого кольору, роз­міщені на кінцях розгалужень стебла. Плід складається з чотирьох однонасінних горішків. Горішок дрібний, яс­но-коричневий. Маса 1000 насінин — 0,3 г.

 

Кервель звичайний або садовий— Anthriscus cerefo-Hum L.— однорічна рослина родини селерових. Стебло циліндричне колінчасто-зігнуте, розгалужене, висотою 30—75 см. Листки троякоперисторозсічені з рівним, зуб­частим або кучерявим краєм. Квітки дрібні, білі, на ко­ротких квітконіжках зібрані в суцвіття — зонтик. Цві­тіння розтягнуте. Плід — двосім'янка, при дозріванні розпадається на дві насінини. Сім'янки вузькі, видовже­ні 8—9 мм. Маса 1000 насінин — 2—3 г. Забарвлення чорне. Листки мають приємний запах. При недостатній зволоженості грунту листки швидко грубіють і рослини передчасно переходять до формування стебел і цвітіння. Листки для споживання зрізують через 30—45 днів після появи сходів, до початку цвітіння.

Аніс звичайний — Anisum vulgare Gaerth.— належить до роди­ни селерових. Рослина однорічна з тонким веретенопо­дібним коренем, прямостоячим борозенчастим, зверху розгалуженим опушеним стеблом висотою 50—70 см. Нижні листки довгочерешкові, округло-ниркоподібні, су­цільні або лопатеві, верхні сидячі, перисторозсічені а 3—5 вузькими частинами. Квітки дрібні, п'ятипелюстко­ві, зібрані в складні зонтики, білі. Цвіте в червні — липні. Плоди дозрівають у серпні. Плід — двонасінний, яйце- або грушоподібної форми, зеленувато-сірого за­барвлення з приємним запахом, солодкуватого смаку. Маса 1000 насінин — 2,1—3,5 г. Плоди розпадаються на дві насінини — сухі сім'янки. При тривалому світловому дні, нестачі вологи в грунті рослини швидко переходять до формування стебел, цвітіння, а зеленої маси утво­рюють мало.

Споживають зелене листя. Насіння вико­ристовують для маринування, засолювання овочів, у хлі­бопеченні.

Кмин Carum carvi L., родина Аріасеае—рослина дворічна.

На першому році життя формує прикореневу розетку листків і м'ясистий веретеноподібний або циліндричний корінь. Розеткові листки черешкові, трійчастоперисті. На другому році життя утворює стебло, голе, не опушене, прямостояче, у верхній частині розгалужене, висотою 60 см, округле в перерізі. Листки розміщені по­чергово: у нижній частині стебла — на довгих череш­ках, у верхній — на коротких черешках, розширених біля основи у вигляді піхви. Пластинка листка подвійно- або трійчастоперисторозсічена з лінійно-ланцетними частка­ми. Квітки дрібні, білі або рожеві, зібрані в суцвіття — складний зонтик. Цвіте в травні — червні.

Плід — двосі­м'янка серпоподібної форми, легко розпадається на дві насінини. Діаметр насіння — 2—3 мм, воно коричневого кольору, ароматне. Маса 1000 насінин — 2,4 г.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...