Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Розрахунок кількості насіння і розсади для вирощування овочевих культур 

11.1. Розрахунок кількості насіння

11.2. Розрахунок кількості розсади

Мета: Оволодіти методикою виконання розрахунків потреби господарства в насінні і розсаді.

Завдання.Набути певного вміння визначати:

- норми висіву насіння на одиницю площі і загальну потребу господарства в посівному чи посадковому матеріалі при розсадному та безрозсадному способах вирощування конкретної овочевої культури;

- необхідну кількість розсади для 100%-го забезпечення нею попередньо визначеної площі.

 

Правильне виконання розрахунків потреби господарства в насінні, розсаді, є основою підготовчої роботи кваліфікованого спеціаліста до сезону вирощування овочевої продукції у відкритому і закритому ґрунті. Виконання даної теми допоможе студенту набути необхідні знання для розрахунків оптимальної густоти різних овочевих культур на одиниці площі у взаємозв'язку з родючістю фунтів, кліматичними умовами, наявними в господарстві сільськогосподарськими знаряддями, трудовими ресурсами, хімічними засобами боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами.

 

11.1. Розрахунок кількості насіння

 

Визначити потребу господарства і створити необхідні запаси насіння тієї чи іншої овочевої культури неможливо без уміння розраховувати норми сівби посівного матеріалу.

Нормою висіву (Н)вважають мінімальну кількість насіння у ваговому (кг, г), або кількісному виразі (тис. шт.), яку необхідно висіяти на певну одиницю площі (1 га, парникову раму, 1 м теплиці) для гарантованого забезпечення оптимальної густоти стояння рослин. Існує декілька способів визначення норм висіву. Кожний має певні переваги над іншими, але залежно від якості насіння, строків і схем сівби та інших причин краще використовувати оптимальний варіант розрахунків. Пропонуємо найпоширеніші з них.

Варіант 1.Найпростіше користуватися нормами висіву насіння, наведеними в довіднику. Спеціалісту залишається потурбуватись про відповідність власного насіння вимогам стандарту (табл. 1).

Варіант2. У разі, коли посівний матеріал старанно очищений на відповідних машинах, але якісні показники нижчі стандарту (табл.1), норму висіву розраховують за формулою

 

де Нвн - норма висіву насіння, кг/га;

Нпк - норма висіву стандартного насіння, кг/га;

Чпк - стандартна чистота насіння, %;

Лпк - стандартна лабораторна схожість насіння, %;

Чвн- чистота насіння, %;

Лвн - лабораторна схожість власного насіння, %.

 

Примітка.Дані таблиці придатні для сівби сівалками СОН -4,2; СКОН - 4,2. Сівалки точного висіву вимагають інших методів розрахунків.

Приклад 1.Визначити норму висіву насіння капусти білоголової при безрозсадному способі вирощування. Державна контрольно-насіннєва лабораторія встановила якісні показники насіння: Чвн - 98%; Лвн = 80%.Розв'язок: з таблиці 1 візьмемо якісні показники стандартного насіння капусти білоголової (Чпк = 98%; Лпк = 85%; Нпк =2,2 кг/га). Підставимо ці дані в формулу 1 і виконаємо розрахунки:

 

Розрахована норма висіву насіння капусти білоголової правильна для стандартної ширини міжрядь - 60-70 см. Проте вона не враховує ширини міжрядь і схеми розміщення рослин на площі, від яких суттєво залежить їх густота. Щоб довести це, потрібно розрахувати скільки насіння за попередніми розрахунками (формула 1) витрачається на 1 погонний метр при ширині міжрядь 70 і 90 см.

а) визначаємо сумарну довжину рядків на 1 га при ширині міжряддя 70см

 

де Дрп - сумарна довжина рядків на 1 га, м;

10000 - коефіцієнт, 1 гектар у м2;

1000 - коефіцієнт, 1 м у міліметрах;

700 - ширина міжрядь, мм.

Розрахунки свідчать, що на 1 га при ширині міжрядь 70 см (700 мм) сумарна довжина рядків становить 14285,7м. Розраховуємо скільки насіння з одержаної за формулою однієї гектарної норми (2,33 кг) буде висіяне на 1 погонний метр. Для цього проводимо такий розрахунок:

 

2,33кг/14285,7м = 2330г / 14285,7м = 0,16г / м .

Отже, при ширині міжрядь 70 см на 1 пог. м витрачається 0,16 г насіння, яке забезпечить оптимальну густоту рослин капусти білоголової на гектар.

б) Розглянемо випадок, коли господарству попередньо розраховану норму висіву насіння на 1 га (2,33 кг) потрібно висіяти з шириною міжрядь 90 см.

Визначаємо сумарну довжину рядків на 1 га згідно з формулою 2:

Звідси, уточнена норма висіву насіння (Ну) буде дорівнювати

Ну = Дрп*Нп.ч = 11111,1 м* 0,16 = 1,8кг/га

де Дрп - сумарна довжина рядків на 1 га, м;

Нпм - норма висіву насіння на погонний метр, г.

Отже, збільшення ширини міжряддя з 70 до 90 см зменшує витрати насіння на 1 га на 530 г (2,33кг/га-1,8кг/га = 0,53 кг/га).

Таким чином, доведено, що ширина міжрядь і схеми розміщення рослин на площі суттєво впливають на норми висіву насіння, що зменшує його витрати і майбутні затрати праці на проривання рослин у рядках під час догляду за ними.

Варіант 3.Розглянемо іншу формулу, за якою для розрахунків використовують оптимальну густоту рослин на 1 га, масу 1000 насінин і господарську придатність власного насіння (формула 4):

де Нвн - норма висіву насіння, г/га;

Б - оптимальна густота рослин на 1 га, тис. шт.;

В - маса 1000 насінин, г;

Д - господарська придатність, %;

К - коефіцієнт, що враховує самозрідження рослин під час їх вегетації, становить для насіння дуже крупного і крупного 1,2 - 1,3; середнього -1,3 -1,4 і дрібного та дуже дрібного -1,5 - 2,0. При визначенні норм висіву в закритому грунті коефіцієнт (К) для насіння середнього дорівнює 1,2; дрібного і дуже дрібного - 1,3 - 1,4; крупного і дуже крупного ~ 1,0.

Приклад 1.Розрахувати норму висіву насіння на 1 га ранньостиглого сорту капусти білоголової: господарська придатність насіння - 75 %, маса 1000 насінин -4 г, оптимальна густота рослин на 1 га -55 тис. шт.

Розв'язок:

Для вирощування ранньостиглих і середньостиглих сортів капусти білоголової через розсаду, яка вирощується в культиваційних спорудах, ця формула задовольняє потреби господарства.

Варіант 4.Розглянемо формулу, за якою норма висіву насіння (Нвн) розраховується за іншими показниками, ніж у попередніх випадках: оптимальною площею живлення однієї рослини, польовою схожістю насіння, коефіцієнтом самозріджування посівів під час вегетації (формула 5). Потрібно пам'ятати, що польова схожість приблизно на 15-25% нижча лабораторної, а самозріджування коливається в межах 5-15% від польової схожості насіння. При висаджуванні безгорщечкової розсади останній показник становить 3-5 %.

де П - оптимальна площа живлення однієї рослини, см2;

Д - кількість насіння в одному кілограмі, шт.;

Ч - чистота насіння, %;

Л - лабораторна схожість насіння, %;

Р - польова схожість, %;

К - коефіцієнт самозріджування посіву в період вегетації, %.

Приклад 1.Розрахувати скільки репродукційного насіння цибулі-ріпки потрібно висіяти на 1 га при схемі висіву 50 + 20 см, щоб забезпечити відстань між рослинами в рядку 3 см.

Визначаємо площу живлення однієї рослини:

 

(50 + 20 / 2) * 3 = 105см2

 

З таблиці 1 беремо інші показники:

Ч = 99 %; Д = 35000; Л = 80; Р = 35; К = 10 і підставляємо у формулу - 5, одержуємо:

Отже, для забезпечення оптимальної густоти рослин цибулі-ріпки (954,2 тис. шт./ га) потрібно висіяти 7,85 кг/га насіння.

 

Таблиця 1.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...