Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пояснення до завданняКафедра менеджменту

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни

„Управління бізнесом”

для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

напряму підготовки 6. 030601 „Менеджмент ”

 

(професійне спрямування „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол № 1 від

31 серпня 2011р.

Тернопіль 2012


Обаранчук О. Б. , Камінський Б.А. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання студентів денної форми навчання „Розробка бізнес-плану підприємства” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 6. 030601 „Менеджмент”, (фахове спрямування –„Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”) — Тернопіль: ТНЕУ,“Економічна думка”, 2012. — 16 с.

 

Укладачі:

 

Обаранчук О. Б. викладач кафедри менеджменту

 

Камінський Б.А. к.е.н., доцент кафедри менеджменту

 

 

Рецензенти:

 

Тибінь А.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

декан факультету міжнародного

бізнесу та менеджменту

 

Гуцал І.С д.е.н., професор кафедри фінансів суб’єктів

господарювання та страхування

декан факультету фінансів

.

 

 

Відповідальний за випуск:

 

Брич В.Я. д.е.н., професор

завідувач кафедри менеджменту

 

 

Методичні рекомендації розглянуто і рекомендовано до друку науково-методичною радою факультету міжнародного бізнесу та менеджменту ТНЕУ (протокол №2 від 31.10.2011р.)

 

 

Методичні рекомендації дозволяють студентам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Менеджмент» (фахове спрямування – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») ознайомитись з основними вимогами до оформлення комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Управління бізнесом», технологією його виконання, методикою наукової творчості, порядком захисту.

 


ВСТУП

 

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід роботи підприємств свідчить, що в умовах швидких змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, планування роботи суб'єктів бізнесу набуває все більшого значення. Успіх будь-якої справи, в тому числі і виходу підприємства з новим продуктом чи послугою на ринок, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької справи, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій, а саме це отримання відповідей на питання: як почати свою справу; як ефективно організувати виробництво і просування товару на ринок; коли будуть отримані перші прибутки; як зменшити ризик, як вижити і перемогти в конкурентній боротьбі тощо. Задля отримання відповідей на ці запитання і складається бізнес-план. 

 

1. БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЗМІСТ,

СТИЛЬ НАПИСАННЯ

Бізнес-план - це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи та засоби її реалізації і охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації Ідеї, оцінюються сильні І слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових та матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найважливіші функції.

1) зовнішню ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) - опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект

має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:

1) як інструменту стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для їх досягнення. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх аспектів діяльності підприємства, він сприяє глибшому усвідомленню працівниками особистих завдань, пов'язаних із спільним для них бізнесом;

2) як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу.

Бізнес-план дає змогу розв'язати цілий ряд завдань, основними серед яких є такі: обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку

підприємства; розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед

обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал тощо; V визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів

концентрації фінансових ресурсів; підбір працівників, спроможних реалізувати даний план.

Кожне завдання плану може бути розв'язане лише у взаємозв'язку з іншими.

Зміст та структура бізнес-плану залежить від впливу низки об'єктивних чинників.

На зміст та структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб. Чим масштабнішим є підприємницький проект, чим більше Інвестицій він потребує, тим детальнішими та обгрунтованішими мають бути відповідні розрахунки.

Закономірно, що структура бізнес-плану не може бути однаковою у всіх випадках, але процес формування структури бізнес-планів різних типів має багато спільного. Зокрема, у структурі будь-якого бізнес-плану можна виділити три блоки.

Перший блок - це опис ключових, найважливіших та найзначущих аспектів майбутнього бізнесу; опис того стану бізнесу, якого прагне досягти підприємець.

У другому блоці мають бути кількісно охарактеризовані заходи, які передбачається здійснити, щоб досягти поставлених цілей.

Обов'язковими складовими бізнес-плану тут мають бути: маркетинг-план;

виробничий план;

організаційний план.

Третій блок узагальнює результати розрахунків, зроблених у другому блоці, за допомогою фінансових показників, які, зрештою, і стають найважливішими критеріями оцінки привабливості конкретного підприємницького проекту.

Фінансові показники визначають певні кінцеві результати роботи суб'єктів бізнесу, які залежать від ринкових, виробничих, організаційних та інших аспектів даного бізнесу. До основних фінансових показників можна віднести:

фінансові потреби для створення бізнесу;

обсяги передбачуваного продажу товарів або послуг (в грошових одиницях);

розміри прибутків або збитків; рух готівки тощо.

Загалом до бізнес-плану можуть бути включені наступні розділи

Резюме.

2. Галузь, підприємство та його продукція (послуги):

2.1. Поточна ситуація І тенденції розвитку галузі.

2.2. Опис продукту (послуги) фірми.

2.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

2.4. Концепція поведінки підприємства.

2.5. Інше.

3. Дослідження ринку:

3.1. Загальна характеристика ринку продукту

3.2. Цільовий ринок бізнесу,

3.3. Місцезнаходження фірми.

3.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

3.5. Інше.

4. Маркетинг-план:

4.1. Визначення цілей маркетингової діяльності.

4.2. Розробка маркетингової стратегії (вибір каналів збуту, політики ціноутворення, реклама тощо).

4.3. Розробка бюджету маркетингу,

4.4. Прогноз обсягів продажу товарів, послуг.

4.5. Інше.

5. Виробничий план:

5.1. Характеристика виробничого процесу.

5.2. Машини та устаткування.

5.3. Виробничі та невиробничі приміщення.

5.4. Сировина, матеріали, комплектуючі.

5.5. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

5.6. Інше.

6. Організаційний план:

6.1. Форма організації бізнесу.

6.2. Потреба в персоналі.

6.3. Дані про власників (партнерів, пайовиків, акціонерів) та провідний управлінський персонал.

6.4. Організаційна схема управління.

6.5. Кадрова політика та стратегія.

6.6. Інше.

7. Оцінка ризиків та страхування:

7.1. Визначення типів можливих ризиків.

7.2. Заходи щодо зменшення ризиків, вибір страхової фірми.

7.3. Інше.

8. Фінансовий план:

8.1. План доходів і витрат.

8.2. План грошових надходжень

8.3. Плановий баланс.

Ця структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. До того ж на сьогодні немає юридичних документів, які б регламентували порядок складання бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може бути і не таким детальним. Але тут вказані ті основні розділи, які необхідно включити до бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

Бізнес-план не є сталим документом, він систематично поновлюється, до нього вносяться зміни, обумовлені змінами, що відбуваються всередині підприємства, змінами на ринку, в економіці в цілому тощо.

Слід пам'ятати, що бізнес-план - це своєрідний рекламний документ, на підставі якого можна зробити висновки не лише про бізнес, а й про його власників Тому важливим є як зміст, так і зовнішній вигляд бізнес-плану.

Бізнес-план, як будь-який інший документ, підлягає певним вимогам щодо стилю написання:

1) бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Для більшості невеликих проектів (для реалізації яких потрібно 80-100 тис. грн.), як свідчить практика, обсяги бізнес-планів обмежуються 20-25 сторінками. В інших випадках має бути підготовлений докладніший бізнес-план. В бізнес-плані рекомендується уникати жаргонних виразів, суто технічного опису продукції. операцій, процесів. Слід використовувати загальновідомі терміни; інформацію треба викладати в діловому стилі, але якомога доступніше;

2) бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить або може зацікавити читача. За необхідності додаткова, пояснювальна, первинна інформація може бути винесена в додатки (обсяг додатків не обмежується);

3) бізнес-план повинен ґрунтуватися на реалістичних припущеннях. Прогнози та передбачення (як найбільш вразлива частина бізнес-планування) мають бути обґрунтовані й підкріплені посиланнями на тенденції та пропорції розвитку галузі, на проведені дослідження ринку, на досвід діяльності конкурентів тощо. Довіра до бізнес-плану може бути серйозно підірвана, якщо заплановані в ньому відхилення від середньогалузевих показників не мають достатньо підстав;

4) бізнес-плану протипоказаний зайвий оптимізм. Будь-яке припущення в бізнесі дає "на виході" кілька результатів - від найгіршого до найліпшого. У процесі бізнес-планування треба орієнтуватися на найгірший результат, створюючи в такий спосіб певний запас міцності бізнесу;

5) бізнес-план має бути легким для сприйняття, чітким та лаконічним; таким, щоб у ньому можна було швидко знайти потрібну Інформацію. Отже, у структурі бізнес-плану необхідно виділяти розділи та параграфи;

6) бізнес-план мас забезпечувати охорону комерційної інформації про суб'єкт бізнесу та його діяльність. Для цього потрібно жорстко контролювати сферу його розповсюдження або скласти окремий додаток, який міститиме всю конфіденційну інформацію і буде доступним тільки тим. кому треба таку інформацію знати.

Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план - це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Зміст завдання

Метою самостійної роботи є закріплення у студентів теоретичних знань та надбання практичних навичок рішення організаційно-економічних, фінансових та управлінських знань при написанні бізнес-планупідприємства.

Основою для виконання самостійної роботи є завдання, яке видається викладачем кожному студенту.

У завданні зазначається:

1.Організаційно-правова форма підприємства, яку повинен створити студент.

2.Вид діяльності суб’єкта підприємництва.

3.Вид попиту на товар (послугу) підприємства.

 

Пояснення до завдання.

2.2.1.Організаційно-правова форма підприємства

При виконанні самостійної роботи може бути запропоновано створення таких організаційно-правових форм підприємств:

1) Приватне підприємство.

2) Підприємство, засноване на власності членів трудового колективу (кооператив).

3) Підприємство, засноване на власності об’єднання громадян.

4) Комунальне підприємство.

5) Державне підприємство.

6) Відкрите акціонерне товариство.

7) Закрите акціонерне товариство.

8) Товариство з обмеженою відповідальністю.

2.2.2. Вид діяльності.

Пропонуються такі види діяльності суб’єкта підприємництва:

1. Виробництво.

2. Торгівля.

3. Послуги.

2.2.3. Вид попиту на товар (послугу) підприємства.

При складанні бізнес-плану студент повинен врахувати вид попиту на товар (послугу), який визначився при складанні бізнес-плану.

Пропонуються такі види попиту:

1. Відсутність попиту.

2. Зниження попиту.

3. Коливання попиту.

4. Повний попит.

5. Переважання попиту над пропозицією.

Примітка: Студент, за згодою викладача, може запропонувати розробку оригінального бізнес-плану. Заснованого на власній бізнесовій ідеї. Тоді студент може відійти від показників завдання.

2.3. Порядок розробки бізнес-плану.

В загальному вигляді процес розробки бізнес-плану охоплює такі основні етапи:

1.Аналітичний (дослідницький) який передбачає розробку комерційної ідеї та про ведення дослідження ринку і продукції підприємництва, розробку маркетинг-плану тощо.

2. Розрахунковий, який передбачає детальну розробку окремих розділів бізнес-плану: виробничого, організаційного, оцінювання ризиків тощо.

3. Підсумковий, в якому визначаються фінансові результати роботи підприємства, прямі та операційні (непрямі) витрати, валовий та чистий прибуток, складається баланс підприємства тощо.

4. Написання резюме

Резюме складають наприкінці роботи, коли завершені всі інші розділи плану і отримана повна ясність з усіх основних питань майбутнього плану, хоча розміщується резюме на початку бізнес-плану.

З кожного розділу бізнес-плану вибирають найбільш суттєві та яскраві аспекти майбутнього бізнесу.

Головне завдання резюме – показати, що підприємець добре усвідомлює основні положення бізнес-плану та здатний чітко і логічно їх викласти.

Резюме – це короткий огляд підприємницького проекту. Воно повинно справити найблаготворніше враження на того, хто читає бізнес-план, переконати його в перевагах проекту. Тому даний розділ має бути простим, лаконічним та не містити спеціальних термінів.

Орієнтований перелік ключових аспектів бізнесу, які викладаються в резюме, такий:

- опис концепції бізнесу, його можливостей, котрі забезпечуватимуть переваги на ринку та стратегії їх реалізації;

- відомості про цільовий ринок бізнесу (основні споживачі, особливості їх обслуговування, передбачувані обсяги продажу, частка ринку);

- унікальні характеристики бізнесу, найсуттєвіші конкуренти, переваги підприємства, які мають місце або будуть створені внаслідок реалізації розробленої стратегії;

- відомості про компетенцію й професіоналізм керівника підприємства та членів команди менеджерів;

- основні передбачувані показники фінансової діяльності підприємства (прибутковість, період досягнення беззбитковості, термін повернення інвестицій тощо);

- характеристика загальних потреб у коштах, бажаної форми отримання, порядку та напрямків їх використання, форм повернення інвестору.

Резюме завершується особистою оцінкою підприємцем шансів на успіх його проекту.


Оцінювання комплексного практичного індивідуального

Завдання

КШЗ оцінюється за такими критеріями:

• самостійність виконання;

• логічність і послідовність викладення матеріалу;

• повнота розкриття теми (проблемної ситуації та практичного завдання);

• обгрунтованість висновків;

• використання статистичної інформації та довідкової літератури;

• можлива наявність конкретних пропозицій;

• якість оформлення.

Оцінювання індивідуальних завдань проводять за 100-бальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"):

1. Для одержання оцінки "відмінно" студент повинен:

• укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

• викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов'язано й обґрунтовано;

• уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її й обгрунтувати ухвалене рішення;

• упевнено відповідати на запитання викладача й без зауважень із їх боку;

2. Для одержання оцінки "добре" студент повинен:

• викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно;

• укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

• не утруднятися у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

• уміти обґрунтувати ухвалене рішення;

• добре відповідати на запитання викладача.


3. Для одержання оцінки "задовільно" студент повинен:

• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

• розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції щодо вирішення;

• позитивно відповідати на запитання викладача;

• допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути, власне кажучи, правильні.

4. Оцінку "незадовільно" одержують студенти, відповіді яких можуть
бути оцінені нижче вимог, сформульованих у п. 3.

Оцінка знання матеріалу здійснюється, як за національною шкалою, так і шкалою ЕСТ8. Переведення оцінок за системою КМСОНП здійснюється за схемою, поданою в таблиці 1.

Таблиця 1

Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів

 

 

 

 

За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ЕСТЗ
90-100 Відмінно А (відмінно) - відмінне виконання лише з незначними помилками
85-89 Добре В (дуже добре) - вище середнього рівня з кількома помилками
75-84 С (добре) - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
65-74 Задовільно D (задовільно) - непогано, але зі значною кількістю недоліків
60-64 Е (достатньо) - виконання задовольняє мінімальні критерії
35-59 Незадовільно FХ* (незадовільно з можливістю повторного складання) - потрібно попрацювати перед тим, як перездати модуль
1-34 F(незадовільно з обов'язковим повторним курсом) - необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

* При оцінюванні КПІЗ приділяють увагу також їх якості й самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінка знижується.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту

Комплексне практичне індивідуальне завдання

з дисципліни:

"Управління бізнесом"

Виконав(ла) студент(ка) групи МЗЕД-41 Бігняк К.І.

Перевірив(ла) : к.е.н., доцент Камінський Б.А.

 

ТЕРНОПІЛЬ


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Аалст В. В., Хей К. В. Управление потоками работ. Модели, методы и системы / В.А. Башкин (пер.с англ.), И.А. Ломазова (пер.с англ.). — М. : Физматлит, 2007. — 315с.

2. Адизес И., Вольская Е., Гвоздев С., Наврузов Ю., Облой К. Менеджмент: Стратегии, с которыми побеждают / Алена Мальцева (сост.). — К. : Издательский Дом "Максимум", 2006. — 315с.

3. Азоев Г. Л., Баранчеев В. П., Гунин В. Н., Кибанов А. Я., Ковалева А. М. Управление организацией: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / Государственный ун-т управления {Москва} / А.Г. Поршнев (ред.). — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 736с.

4. Андреев С.Е., Андрианов Р.В., Афанасьев В.Б., Бинецкий А.Э., Варварин А.В.Антикризисное управление: учеб. пособие для студ. Вузов. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 1152с.

5. Аникин Б. А., Тяпухин А. П. Коммерческая логистика: Учебник по спец. "Менеджмент организации" / Государственный ун-т управления; Оренбургский гос. ун-т. — М. : ТК Велби; Проспект, 2006. — 427с.

6. Барчан Г. Ю., Барчан О. Г. Безпека і бізнес: правові та управлінські аспекти: монографія. — К. : Сталь, 2008. — 164c.

7. Бенко Кэтлин, Мак-Фарлан Ф. Уоррен. Управление портфелями проектов. Соответствие проектов стратегическим целям компании / А.Н. Свирид (пер.с англ.). — М.; СПб.; К. : Вильямс, 2007. — 239с.

8. Бізнес-адміністрування: магістерський курс: підручник для студ. вищих навч. закл. / Сумський держ. ун-т ; НАН України; Інститут економіки та прогнозування ; НДІ економіки розвитку Міністерства освіти і науки України та НАН України / Л.Г. Мельник (ред.). — Суми : Університетська книга, 2009. — 896c.

9. Бізнес-довідник для представників малого та середнього бізнесу прикордонних територій (Україна-Польща)=Informator biznesowy dla przedstawicieli malego i sredniego bsznesu z terenow przygranicznych (Ukraina- Polska): українсько-польські ініціативи:створення стійкої платформи для розвитку прикордонних територій / Проект "Центр українсько-польських ініціатив - створення стійкої платформи для розвитку прикордонних територій"; Програма Добросусідства "Польща-Білорусь-Україна", ТАСІС ТКС 2004-2006. — Ужгород : Ліра, 2008. — 140с.

10. Богданов В. В.Управление проектами в Microsoft Project 2007: учебный курс: автоматизированный менеджм ент проектов. — СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов н/Д. : ПИТЕР, 2008. — 592с.

11. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 432с.

12. Васильев Ю. В., Парахина В. Н., Ушвицкий Л. И., Воронцова Г. В., Калюгина С. Н..Теория управления: учебник для студ. вузов по спец. "Государственное и муниципальное управление" / Юрий Викторович... Васильев (ред.). — Изд. 2-е, доп. — М. : Финансы и статистика, 2008. — 608с.

13. Васильченко Г. В., Васильченко С. М., Вербовська Л. С., Гречаник Б. В., Кулик Т. П. Сім кроків до успішного бізнесу: Посібник-довідник з основ управління малим бізнесом . — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. — 240с.

14. Вергун В. А., Кредісов А. І., Березовенко С. М., Голубій І. Є., Мазуренко В. П. Міжнародний бізнес: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Володимир Антонович Вергун (наук.ред.). — К. : ВПЦ "Київський університет", 2007. — 500с.

15. Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент организаций". — М. : Академия, 2007. — 363 с.

16. Віднійчук-Вірван Л. А., Вірван Н. В.Міжнародний бізнес: українська бізнес-енциклопедія. — Чернівці : Наші книги, 2008. — 376с.

17. Голубятніков В. Т., Лазар П. Д., Голубятнікова Н. В., Куцин І.М. Функціональне моделювання процесів бізнес-планування і проектів: навч. посіб. / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України / Володимир Трохимович Голубятніков (заг.ред.). — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — 264с.

18. Денисов В. Т., Грищенко О. В., Слюсарев А. В. Управление адаптивным развитием промышленных предприятий / НАН Украины; Институт экономики промышленности. — Донецк, 2007. — 276c.

19. Іванов Ю. Б., Петросянц К. В. Малий бізнес: управління податками: монографія / Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку; НАН України. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. — 352с.

20. Загорский В. С. Стратегическое управление использованием основного капитала в промышленности: монография / Национальная академия гос. управления при Президенте Украины; Львовский региональный ин-т гос. управления. — Х. : ИД "ИНЖЭК", 2008. — 240с.

21. Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В. Основи управлінського консультування: навч. посіб. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. — 156c.

22. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування: Навч. посіб. для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2005. — 190с.

23. Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практ. пособие — М. : Проспект, 2008. — 333с.

24. Скібіцький О.М., Матвєєв В.В., Скібіцька Л.І. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності. Київ.: Кондор, 2011. – 912с.

25. Федулова Л. І., Федоренко В. Г., Гриньов В. Ф., Сладкевич В. П., Воротін В. Є. Бізнес-менеджмет: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Любов Іванівна Федулова (заг.ред.). — К. : МАУП, 2007. — 632с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...