Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИМіністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Факультет «Транспортні та інформаційні технології»

Кафедра «Транспортні технології»

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

для студентів денної форми навчання

 

Напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

Фахові спрямування:

«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Київ – 2014

 


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Навчальна практика проводиться для студентів IІ-го курсу денної форми навчання факультету “Транспортні та інформаційні технології”. Згідно з навчальним планом на практику відводиться два тижні у строки, встановлені графіком навчального процесу. Практика проводиться на базі навчально-лабораторного комплексу Національного транспортного університету. Організація практики та керівництво нею здійснює кафедра “Транспортні технології”. Керівники практики призначаються наказом по університету і несуть відповідальність за якість проведення практики і дотримання правил охорони праці під час виконання студентами програми практики.

Під час проходження навчальної практики студенти повністю керуються правилами внутрішнього розпорядку, що діють в університеті.

У перший день перебування на практиці всі студенти зобов`язані пройти інструктаж з техніки безпеки, ознайомитись з програмою та змістом занять.

На початку практики керівник видає кожному студенту індивідуальне завдання. Звіт про виконання завдання студент оформлює у вигляді реферату написаного на аркушах паперу формату А4.

Якщо студент запізнився на практику з поважних причин, керівник може призначити додаткові дні роботи. Студенти, які не виконали програму практики, зобов'язані пройти практику повторно в термін, встановлений деканатом.

Підсумки практики керівник підводить в академічній групі в останній робочий день практики. По закінченні практики студенти мають представити звіт про практику.

За результатами щоденної роботи та звіту про практику виставляється диференційований залік.

Структура звіту повинна мати вигляд:

Титульна сторінка (приклад оформлення наведено в даному файлі) – обов’язково має бути печатка підприємства і підпис керівника підприємства.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 НАЗВА РОЗДІЛУ

1.1. Назва пункту

1.1.1. Назва підпункту.

1.1.2. ……

РОЗДІЛ 2 НАЗВА РОЗДІЛУ

1.1. Назва пункту

1.1.1. Назва підпункту

1.1.2. ……

(Розділів може бути декілька)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

1. Звіт виконується на аркушах формату А4 (210х297) українською мовою. Текст повинен бути написано чорнилами чорного кольору або надрукована.

2. В разі комп'ютерного набору використовують шрифти текстового редактора Microsoft Word (Times New Roman, розмір 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5). Обсяг записки повинен складати 10—20 сторінок друкованого тексту. Абзацний відступ повинен становити 1,25 см.

3. Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм.

4. Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. У кінці заголовка пункту ставиться крапка. Підкреслення заголовка і перенесення частини слова в заголовках не допускаються.

Кожну структурну частину звіту («ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ») необхідно починати з нової сторінки.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання звіту можна виправляти зафарбуванням білою фарбою (коректором). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

5. Нумерація сторінок.Номери сторінок проставляються у правому верхньому куті сторінки арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків. Розмір цифр номерів сторінок повинен бути не меншим від розміру шрифту основного тексту роботи. Титульна сторінка входить до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

6. Нумерація розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів. Текст поділяється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти, які нумерують арабськими цифрами, і розділяють крапками.

Між позначеннями підпункту, пункту, підрозділу, розділу та наступним текстом роблять проміжок розміром в 1 пункт. Зміст і список літератури не нумерують.

7. Скорочення. У тексті можуть бути викладені загальноприйняті скорочення, що відповідають нормам української орфографії або установленим стандартам. Повна назва скорочуваного слова (вислову) має бути наведена за першого згадування в тексті із зазначенням після неї в дужках його скорочення (абревіатури). При наступних згадуваннях рекомендовано вживати прийняте скорочення.

8. Формули. Формули розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нище від кожної формули слід залишити один вільний рядок.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією арабськими цифрами в межах реферату. Цю нумерацію зазначають на рівні формули в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. Можлива нумерація формул у межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номеру розділу й порядкового номеру формули, відокремлених крапкою, наприклад: (2.3) – третя формула другого розділу.

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до складу формули, слід наводити безпосередньо під формулою з абзацним відступом у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Перший рядок пояснення починається з абзацу словом «де» без двокрапки.

9. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела.

При написанні звіту студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в тексті.

Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1—3]...».

Якщо в тексті необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

10. Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки і заголовки рядків — з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 пт. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною.

11. Оформлення списку літератури.Список використаних джерел оформлюється на окремій сторінці в порядку появи посилань у тексті.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

1. Прізвище автора, ініціали.

2. Назва літературного джерела.

3. Місце видання.

4. Назва видавництва.

5. Рік видання.

6. Кількість сторінок.

7. Сторінки, на яких міститься використана інформація.

Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».

Наприклад, джерела, що використовуються при виконанні реферату записуються до списку літератури наступним чином:

2. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. — К.:Выща шк., 1986. —447 с.

3. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту.Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2007. – 544с.

 


 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...