Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який процес використовують для безчавунного виробництва сталі ?а) мартенівський ;

б) доменний ;

в) киснево-конвертерний ;

г) електрометалургійний метод прямого відновлення заліза з руд.

48.Кінцева стадія технологічного процесу виробництва алюмінію є :

а) отримання лужним способом глинозему ;

б) електролітичне вилучення алюмінію із глинозему та його рафінування;

в) отримання концентрату глинозему ;

г) флотаційне збагачення глинозему.

49. Якій спосіб виплавки.міді дає вищу якість:

а) пірометалургій;

б) електрометалургій;

в) гідрометалургій;

г) хімікометалургій.

Яка з названих основних стадій технологічного процесу столярно-меблевого виробництва є кінцевою?

а) сушіння деревини і розкроювання на заготовки ;

б)складання деталей і вузлів у вироби;

в) надання деталям остаточної форми і розмірів ;

г) обробка заготовок .

 

Критерії оцінювання знань

Правильна відповідь на питання тесту оцінюється 2-ма балами.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Список літературних джерел

Базова

1.Пономаренко В.С., Сіроштан М.А. ,Бєлявцев М.І., Дудко П.В., Тимонін О.М. Системи технологій: Навч.посібник. – Х.: Око, 2000. – 376 с.

2.Горобець И. А., Михайлов А.Н. Системы технологий. Учебное пособие. – 3 – е изд.,переработ. и доп. – Донецк: Технополис, 2003. – 303с.

3.Збожна О.М. Основи технології. Навчальний посібник. – Вид. 2 – ге, змін. і доп. - Тернопіль. Карт-бланш. 2002, 486 с.

4.Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія / За ред. А.А.Смердова.- К.: Гала, 1998. – 288с.

5.Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автаматизованого виробництва. Навч.посіб. – Львів: Льв.політехніка, 2000.-380с.

6.Боженко Л.І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготовок: Підручник. –Львів: Світ,1996. –368 с.

7.Медвідь М.В., Шабайкович В.А. Теоретичні основи технології машинобудування. –Львів: Вища школа, 1976, - 299с.8.Васильева И.Н. Экономические основы технологического развития: Учеб.пособие для вузов. – М.,1995.

9.Справочник металлиста. В 5-ти т. Т.1 – Т.5. – М.: Машиностроение, 1976 – 1978.

Допоміжна

1.Боженко Л.І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготовок: Підручник. –Львів: Світ,1996. –368 с.

2.Медвідь М.В., Шабайкович В.А. Теоретичні основи технології машинобудування. –Львів: Вища школа, 1976, - 299с.

3.Васильева И.Н. Экономические основы технологического развития: Учеб.пособие для вузов. – М.,1995.

4.Справочник металлиста. В 5-ти т. Т.1 – Т.5. – М.: Машиностроение, 1976 – 1978.

 

Інформаційні ресурси

а) основні джерела (3-5):

· підручники;

· навчальні посібники;

б) додаткові джерела:

· навчально-методичні розробки;

· довідники, словники, енциклопедії;

· нормативні матеріали та інші документи;

· монографії;

· наукові статті;

в) джерела INTERNET тощо.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...