Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Сівозміни овочевих культур 

14.1. Сівозміна і культурозміна

14.2. Розміщення овочевих культур у сіво- та культурозміні у різних агро кліматичних зонах України

14.3. Впровадження й освоєння сіво- та культурозмін.

Мета:Оволодіти методикою складання схем сівозмін овочевих культур для різних агрокліматичних умов

14.1. Сівозміна і культурозміна

- це науково обгрунтоване чергування сільльськогосподарських культур, а в разі потреби і пару в часі й просторі розміщення на полях. Основою сіво- та культурозміни є економічно об­грунтована структура посівних площ, яка визначається спеціалізацією господарства, агрономічне правильним чергуванням культур, ґрунтово-кліматичними й організаційно-господарськими умовами. Наукою і ви­робничою практикою доведено, що лише в сіво- та культурозміні можна найраціональніше поєднувати біологічні вимоги культур з агротехнічни­ми заходами, що дає можливість отримати високі та сталі врожаї з мінімальними затратами праці. У сівозміні всі ланки агрономічного комп­лексу спрямовані на те, щоб постійно забезпечувати високу родючість грунту внесенням органічних і мінеральних добрив, своєчасним і якісним обробітком, боротьбою з бур'янами, шкідниками і хворобами овочевих культур. За даними Київської дослідної станції ЮБ УААН. у середньому за дванадцять років приріст урожаю плодів помідора при впрошуванні у сівозміні становив 66 %, моркви столової — 71, капусти — 47. огірка — 15 % порівняно з беззмінною культурою. При цьому значно підвищуєть­ся ефективність використання добрив. Тому в кожному господарстві за­лежно від спеціалізації, грунтово-кліматичних та економічних умов може бути не одна, а кілька сіво- або культурозмін.

Концентрация и специализация овощеводства приводит к чрезмерному насыщению севооборотов ведущими культурами, что снижает урожай овощей из-за частого возвращения их на прежнее место, так как это способствует накоплению возбудителей болезней и вредных токсических веществ, создает условия для распространения специфических вредителей. Ведущие овощные культуры томат, огурец, лук в некоторых хозяйствах ежегодно занимают около половины площадей, отведенной под овощи, тогда как предельное насыщение севооборотов этими культурами не должно быть более 20—30%. При более высоком насыщении эффективность химических мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями в значительной мере снижается.

В интенсивном овощеводстве особое внимание уделяется рациональному чередованию культур как основе построения севооборотов.

Чтобы избежать накопления в почве вредителей и болезней, срок возвращения на прежнее место овощных культур семейства пасленовых должен быть не менее 3 лет, овощных культур семейства тыквенных, капустной группы, чеснока, моркови- 3-4 года; гороха овощного –5-6 лет.При выборе предшественников и составлении севооборота, растения с хорошо развитой корневой системой надо чередовать с растениями, у которых корневая система размещена в верхних слоях почвы.

В севообороте необходимо чередовать растения с разной усвояемой способностью по отношению к элементам питания в почве, к органическому удобрению и его последействию. Наиболее требовательны к повышенным дозам органических удобрений огурец, средние и поздние сорта капусты, баклажаны, перец, меньше морковь, свекла, томаты, лук. Они эффективнее используют его последействие и размещать их рациональнее на второй год после внесения навоза.

Рослини, що рано сіють (цибуля, моркова, буряк ін.) краще разміщувати після культур, які в минулому році рано звільняють поле ( липень, серпень). Це дає можливість восени максимально очистити поля від бурянів, накопити і зберегти вологу. Рослини сівба чи розсада яких проводиться в поздньовесняні строки, розміщують після пізно збираємих культур.

При створенні сівозміни слід чергувати культури, які не переносять засміченість поля (цибуля, моркова, буряк), с частично очищающими почву от сорной растительности (капуста картофель). Культур, що сприяють засміченню поля огірок, безрассадний помідор, цибуля.

Культури з коротким вегетаційним періодом (редис, цибуля на перо, зеленні) краще висівати к проміжні або маячні. В умовах півдня їх разміщують перед літніми посівами огірка, редьки, моркви, буряка, перед піздньою білоголовою капустою, разсадою. Багаторічні овочеві (хрін, щавель, цибуля-батун ін.) розміщують на вивідних чи запольних полях.

Кожну сівозміну потрібно роздивлятись за втратами та можливостями підтримання рівноваги за вмістом гумусу, створення його позитивного балансу. За вимогами до органічних речовин деякі овочеві культури можливо поділити на 2 групи та науково обґрунтувати оптимальне місце кожної з них при чергуванні у сівозміні.

Культури першої групи, як більш вимогливі до органічних речовин у грунті повинні вирощуватися по пласту багаторічних трав або обороту пласта, за використанням гною, компостів та сидератів.

Культури другої групи отримують кращі умови за вирощуванням по обороту пласта або третьою культурою після роз оранки багаторічних трав, другою чи третьою культурою після внесення гною, гнойно-торфяних компостів чи заорювання сидеральних культур.

Овочеві культури негативно реагують на довгі повторні посіви та посадки.

Характерною особливістю сучасного овочівництва є насичення сівозмін ведучими овочевими культурами, що обмежує можливості використання кращіх попередників і прискорює процеси розкладання органічної речовини грунту. Тому для збагачення грунту органічними речовинами поряд із внесенням гною потрібно вдосконалювати сівозміни за рахунок ущільнення їх посівами проміжних культур кормового та сидерального призначення. Для цього треба використовувати період до сівби чи після збору основної культури сівозміни.

Кращіми проміжними культурами за вмістом сухої речовини та головних елементів живлення, а також за впливом їх на слідуючи культури сівозміни є горох у чистих посівах, а також у суміші з вівсом, а також озиме жито.За літніх строків сівби та настанням приморозків врожайність горохово-вівсяної суміші складає 28-30 т/га у зоні Лісостепу та Південного степу.

Біологічна активність грунту посилюється під дією органічних добрив. Але найбільш благодатні умови для мікробіологічної діяльності позитивної мікрофлори складаються за використанням сидератів. Весняне заорювання зеленої маси здійснюється на глибину 30 см (двоярусним плугом -35%), за приорюванням звичайним плугом приріст врожаю порівняно невеликий -13-15% в порівнянні з контролем –без сидератів.

Основними вимогами до сіво- чи культурозміни є розміщення культур на площі відповідно до їх біологічних особливостей і забезпечення оптимального розміру та конфігурації полів з метою максимальної механізації робіт, пов'язаних з підготовкою ґрунту, сівбою, доглядом за посівами і збиранням урожаю. За­лежно від кількості овочевих культур і виробництва їх продукції визнача­ють середній розмір поля в сівозміні. У господарствах, які спеціалізуються на обмеженій кількості культур (3—4), їх розміщують у 4—6-пільних сівозмі­нах. При групуванні кількох культур в одному полі виходять зі спільних біологічних та агротехнічних особливостей їх. Так, в одному полі часто розміщують столовий буряк, моркву, пастернак, петрушку, а іноді й ци­булю ріпчасту. В полі з огірком вирощують патисон, кабачок, гарбуз. За потреби в овочевих сівозмінах виділяють збірне поле, де вирощують ма-лопоширені та зеленні овочеві культури. Багаторічні овочеві культури розміщують на родючих грунтах поза сіво- чи культурозміною або на припарникових ділянках. Якщо основна культура займає 1,5—2,5 поля (капуста), площі її доповнюють за рахунок інших культур. При цьому стежать за тим, щоб домінувальна культура на одне і те саме поле не повер­талася раніше ніж через 3—4 роки. На полях, де вирощують скоростиглі овочеві культури (редиску, салат, шпинат, капусту ранню тощо), застосо­вують повторні посіви огірка, помідора, капусти пізньостиглих сортів. Крім того, стежать, щоб не розміщувати повторно культури одних бота­нічних родин, які мають однакові спільні хвороби та шкідники.

У польових і кормових сівозмінах овочеві культури найдоцільніше розміщувати після пшениці озимої, яка добре очищає поле від бур'янів, а також після бобових культур, що збагачують ґрунт на азот і дають змогу проводити його паровий обробіток у літньо-осінній період.

Овочеві культури однієї родини не дозволяється вирощувати на тому самому полі раніше ніж через 3—4 роки, а цибулю, часник і капусту через 5—6 років. Якщо в овочеву сівозміну вводять поле з багаторічними травами, то після них краще розміщувати основну культуру — огірок, капусту пізню.

Чергування культур у сіво- чи культурозміні зумовлюється ще й не­однаковим розміщенням у грунті кореневих систем рослин. Унаслідок цьо­го вони неоднаково засвоюють з ґрунту поживні речовини і вологу та зали­шають у ньому різну кількість органічної маси. Деякі культури розвивають велику вегетативну масу, яка пригнічує розвиток бур'янів, інші, навпаки, формують невелику розетку листя і сильно пригнічуються бур'янами. Усе це свідчить про те, що на розвиток наступної культури дуже впливає попе­редник. Так, капуста і помідор залишають після себе багато органічної маси, а огірок і цибуля — мало. Після вирощування моркви, петрушки, цибулі забур'яненість поля завжди більша, ніж після вирощування капусти, помідо­ра, зимової редьки. Такі культури, як багаторічні трави, капуста, буряк столо­вий, використовують багато вологи з ґрунту, а огірок і цибуля — значно менше. Огірок також менше виносить із ґрунту поживних речовин, ніж капу­ста і коренеплоди. Тому після культур, які виносять значну кількість пожив­них речовин, доцільніше розміщувати ті, що потребують менше їх, і навпаки.

Ураження овочевих культур шкідниками і хворобами також залежить від попередника. За даними Київської дослідної станції ІОБ УААН, ура­ження огірка сорту Ніжинський 12 бактеріозом після кукурудзи на силос становило 75 %, гороху — 70, після капусти — 63 %. Тому під час встанов­лення відповідного чергування культур у сіво- чи культурозміні слід вра­ховувати їх біологічні особливості та імунітет до засмічення видовим скла­дом бур'янів і ураження шкідниками й хворобами.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...