Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розміщення овочевих культур у сіво- та культурозмініЗалежно від спеціалізації господарства, кількості виробництва та реалі­зації овочевої продукції і природно-економічних умов зони в овочевих господарствах упроваджують такі сіво- та культурозміни: овочеві, овоче-кормові, овоче-зернові.

Структура посівних площ є основною умовою раціонального чергу­вання культур у сіво- та культурозміні. Розробляючи їх, беруть до уваги насамперед попит на овочеву продукцію на ринку, наявність місця збуту її та ґрунтово-кліматичні умови. Тому в спеціалізованих овочевих госпо­дарствах у різних природно-кліматичних зонах країни сіво- та культу­розміни різняться між собою. Так, у Степу овочеві культури щороку зай-макль понад ЗО % загальної площі. У цій зоні найсприятливіші умови для вирощування теплолюбних культур, тому тут у структурі посівних площ помідор займає 32—35 %, а в Херсонській області — 54,3, тоді як капуста, огірок — 11—18 %. У західних районах країни, навпаки, в струк­турі посівних площ овочевих культур переважають капуста (до ЗО—36 %) й огірок (22—41 %). У приміських господарствах значні площі відводять під зеленні культури. У зонах консервної промисловості — переважають культури, продукцію яких використовують для переробки і консервування.

Спеціальні овочеві та овоче-кормові сіво- і культурозміни застосову­ють переважно в спеціалізованих господарствах овочевого й овоче-молочного напряму. В овочеві сівозміни часто вводять одне поле зернових (для підсівання) та одне або два поля багаторічних трав, що значно змен­шує засміченість їх насінням бур'янів та запобігає поширенню шкідників і хвороб. В овоче-кормових сівозмінах овочеві культури займають пере­важно 2-3 поля, що становить 30-40 % кормових культур.

Спеціальні овочеві сівозміни є двох типів: з насиченням зеленними малопоширеними та ранньостиглими сортами культур і набором культур з тривалим періодом вегетації. Сівозміни першого типу поширені зде­більшого у приміських господарствах на легких за гранулометричним складом ґрунтах, які швидко прогріваються. Сівозміни другого типу розмі­щують на заплавних ґрунтах, торфовищах або поблизу джерел води. Біля переробних пунктів, де є великий попит на певний вид продукції, у сіво-чи культурозміні вони займають одне—три поля овочевими культурами.

Під час розміщення овочевих культур у сіво- чи культурозміні врахо­вують їх біологічні особливості, зону вирощування, попит і місце збуту та строки надходження товарної продукції. Орієнтовні схеми чергування овочевих культур для різних зон України такі.

Степ. 1. 1 — ярі зернові з підсівом люцерни; 2, З — люцерна; 4 — огі­рок, капуста; 5 — помідор; 6 — збірне поле (зелений горошок, зеленні культури та ін.); 7— цибуля, часник.II. 1 — ярі зернові з підсівом люцер­ни; 2, 3 — люцерна; 4 — кавун, диня, кабачок, патисон; 5 — помідор, перець, баклажан; 6— цибуля, столові коренеплоди; 7— збірне поле (зеленні культури, капуста цвітна, кукурудза).

111. 7 — помідор; 2 — капуста; 3 — столові коренеплоди, цибуля; 4 — огірок; 5 — помідор, перець, бак­лажан.

IV. 1; 2 — помідор; 3 — цибуля, часник; 4 — огірок; 5 — збірне поле.

V. І, 2 — люцерна; 3 — помідор, перець, баклажан; 4 — огірок, кабачок; 5 — капуста; б — столові коренеплоди, цибуля; 7— ранні овочі, літні посіви люцерни.

VI. 1— пар; 2 — озима пшениця; 3 — по­мідор; 4 — капуста; 5 — бобові, пшениця, помідор.

VII. 1 — пар чорний 2 — цибуля і коренеплоди столові; 3 — помідор, перець, баклажан; 4 -збірне поле.

VIII.1 — пар; 2 — кавун, диня; 3 — цибуля, коренеплоди; 4 — помідор, перець, баклажан; 5 — збірне поле;

IX. 1 — гарбузові; 2 — пас­льонові; 3 — збірне поле.

Лісостеп. І. І — ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 — ба­гаторічні трави; 3 — капуста, помідор; 4, 5 — огірок; 6 — збірне поле

II. 1 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2, 3 — багаторічні трави 4— огірок; 5 — помідор; 6— цибуля, столові коренеплоди; 7— капуста

III. 1 - сумішки на зелений корм; 2 - огірок; 3 - помідор; 4 - капуста: 5 - збірне поле.

IV. 1 - картопля рання (після неї люцерна); 2, 3 - лю­церна; 4 - озима пшениця; 5 -огірок, помідор; 6 - кукурудза на силос 7 - озима пшениця; 8 - капуста, цибуля, столові коренеплоди.

V. 1 -картопля рання; 2 - цибуля, часник; 3 - столові коренеплоди; 4 - збірне поле.

VI. 1 - капуста; 2 - цибуля, коренеплоди столові; 3 - збірне поле

VII. пар чорний або зайнятий; 2 - цибуля, столові коренеплоди; 3 - огірок, помідор, перець; 4 -бобові культури; 5 - збірне поле;

VIII.І - огірок, кабачок, патисон; 2- цибуля, коренеплоди столові; 3 - пасльо­нові; 4 - збірне поле.

На ґрунтах, які запливають і де овочеві культури починають вирощу­вати пізніше, їх можна чергувати так: 1 - капуста; 2- помідор, огірок, перець, баклажан; 3 - вико-вівсяна сумішка на зелений корм; 4 - капус­та; 5 - огірок; 6-столові коренеплоди або 1 - капуста; 2 - огірок; 3 - збірне поле.

Полісся.У цій зоні в овочеві сівозміни вводять поле багаторічних трав, а на супіщаних ґрунтах - кормовий люпин. Із багаторічних бобових трав сіють конюшину червону і люцерну, а на малогумусних карбонатних ґрун­тах — еспарцет. На Поліссі велику частку в сіво- чи культурозміні займа­ють капуста й огірок, тому овочева сівозміна може мати таке чергування культур:

І. 1- люпин; 2 - огірок; 3 - капуста; 4 - столові коренепло­ди; 5 - люпин; 6 - капуста; 7 - збірне поле.

II. 1 - викосумішка на зелений корм, сіно; 2 - огірок; 3 - помідор; 4 - цибуля, зеленні культу­ри; 5 - капуста; 6 - огірок; 7- коренеплоди.

III. 1 - ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 - багаторічні трави; 3 -огірок; 4 - капуста; 5 -збірне поле.

IV. 1 - ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 - бага­торічні трави; 3 - огірок, кабачок, патисон; 4 - капуста; 5 - цибуля, коренеплоди; 6 - капуста.

V. 1 - зайнятий пар; 2 - капуста; 3 – огірок; 4 - збірне поле.

VI. І - чорний пар; 2 - цибуля, коренеплоди; 3 - огі­рок; 4 - капуста; 5 - збірне поле.

Прикарпаття. В овочевих сівозмінах цього регіону доцільно мати два поля багаторічних трав.

Орієнтовна схема овочевої сівозміни в приміській зоні з максималь­ним насиченням ранніми овочевими культурами може бути такою: 1-ранній огірок, кабачок, патисон; 2 - підзимні посіви буряка столового, моркви, петрушки і кропу; повторно - перець, баклажан, помідор, зеленні ультури; 3-капуста рання і цвітна, повторно - зеленні культури; 4-збірне поле з насиченням повторними культурами.

На заплавних грунтах та осушених торфовищах у сівозміні три поля відводять під багаторічні трави, два-три - під пізні овочеві культури та дин-два - під кормові (ярі на зелений корм, буряки, кукурудза на си­лос).

За обмеженої кількості овочевих культур їх розміщують у польовій лвозміні. Наприклад, у господарствах, які вирощують помідор і зелений горошок для консервних заводів, застосовують таке чергування культур: - горошок зелений; 2- пшениця озима; 3- помідор; 4- ярі зернові. Баштанні культури у польовій сівозміні можуть займати одне поле (після пшениці озимої).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...