Главная Обратная связь

Дисциплины:


Впровадження й освоєння сіво- та культурозмінПісля складання і затвердження схеми чергування культур у сівозміні приступають до розмі­щення полів на площі. Для раціонального використання сільськогоспо­дарської техніки кожне поле сівозміни бажано розмістити так. щоб розмір його був не менше ніж 5-20 га. У малих господарствах потрібно викори-ловувати культурозміни із таким розрахунком, щоб одне поле не було меншим ніж 0,25 га. Поля повинні мати прямокутну форму. Кращим спів­відношенням ширини і довжини с 1:2-4. а у фермерських господарствах – 1-10 га. В умовах зрошення поля нарізають залежно від ширини захвату дощувальних агрегатів. При цьому враховують розміщення доріг і наса­джень полезахисних смуг. У плані переходу до освоєння сівозмін обґрун­товують порядок чергування культур, систему обробітку грунту й удоб­рення, боротьбу з бур'янами, шкідниками та хворобами.

Для правильного розміщення овочевих культур у сіво- та культурозміні під час освоєння встановлюють історію кожного поля за два останніх роки - попередники, забур'яненість, удобрення, глибину і напрям оран­ки, систему обробітку ґрунту, зараженість шкідниками і хворобами. Поля сівозміни без вирощування багаторічних трав траба освоювати зразу (за 2-3 роки), а з багаторічними травами - послідовніше (за 4-5 років). Введення полів у сівозміну починають з основних овочевих культур.

Сіво- та культурозміну вважають освоєною тоді, коли структура посівних площ, чергування культур розроблені й затверджені, перенесені на поля, на яких проводяться всі основні агротехнічні заходи: систематично та у відповідних дозах вносять органічні й мінеральні добрива, ведуть належні системи обробітку ґрунту, боротьбу з бур'янами, шкідниками і хворобами. При цьому особливу увагу звертають на строки та якість ви­конання усіх видів робіт.

Дослідження і виробнича практика передових господарств свідчать про те, що після впровадження науково обґрунтованих сівозмін урожай ово­чевих культур підвищується на 18-25 % і більше. При цьому значно змен­шуються забур'яненість полів та ураження рослин шкідниками і хворо­бами.

Економічна оцінка сівозмін.Розроблені та впроваджені у виробництво сівозміни мають забезпечити максимальні врожаї овочевих культур з мінімальними затратами праці й коштів. Тому під час економічної оцінки насамперед ураховують обсяг і вартість виробленої овочевої продукції та затрати праці на 1 га для кожної культури, продуктивність тракторів І сільськогосподарських машин на виконанні робіт, а також витрати, по­в'язані з перевезенням продукції до місця реалізації або зберігання. Одно­часно проводять і агротехнічну оцінку використання сівозміни: при­датність попередників для вирощування культур, зберігання або підви­щення родючості ґрунту та вирівняність його поверхні, зменшення засмі­ченості орного шару насінням бур'янів, стабільність і розміри врожаю. Враховуючи ці показники, встановлюють, що економічно найвигідніша та сівозміна, яка дає найбільше валової товарної продукції за найменших затрат праці та коштів.ЛІТЕРАТУРА

1. Барабаш О.Ю. Овочівництво. –К.: Вища школа, 1994.-374с.

2.ЛихацькийВ.І.,Бургарт Ю.Є. – Овочівництво.-практикум.-К.: Вища школа,1994.-352с.

3. Технологія вирощування овочів і плодів/ За ред. Акад.. УААН Барабаша О.Ю. К.: Вища школа, 2004.-240с.

4. Барабаш О.Ю., СеменчукП.С. Довідник овочівника. –Львів.:Каменяр,1985.

5. Билык Д.П., Ангел Б.С. Справочник овощевода Степи Украины.Одесса.: Маяк -1988. -301с.

6. Дмитренко П.О., Носко Б.С. Довідник по удобренню сільськогосподарських культур.-К.: Урожай, 1987. -208с.

7. Плешков К.К., Ткаченко Н.М., Шульгина Л.М. Овощеводство открытого и закрытого грунта. –К.: Вища школа,1991.

8. Прогрессивные технологии возделывания, хранения и реализации зеленных культур. –Львов,1989.

9. Насінництво овочевих і баштанних культур./За ред. О.Ю.Барабаша.-К.: Урожай, 1995

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...