Главная Обратная связь

Дисциплины:


Диференціація факторів, які визначають обсяги складської вантажопереробкиГрупа А: фактори, які залежать від умов договору з постачальниками Група Б: фактори, які залежать від умов договору з оптовими покупцями
   
   

4. Ранжування факторів за рівнем впливу на вартість складської вантажопереробки

У процесі виконання попередніх етапів цього завдання було вивчено вплив факторів А1-А6 на обсяги і вартість вантажопереробки на складі. У свою чергу, ці фактори залежать від умов договорів з контрагентами підприємств оптової торгівлі, тобто від планованих і прийнятих комерційних рішень. Як наслідок, підприємець повинен знати, який із цих факторів найбільше впливає на вартість вантажопереробки, і враховувати це під час укладання договору з постачаль­ни­ком або покупцем. - Під час виконання цієї частини завдання необхідно визна­чити, як впли­ватиме на загальну вартість вантажопереробки скорочення потоку на тій чи іншій дільниці на одну і ту ж величину. Отримана інформація дозво­лить підвищити обгрунтованість рішень, які приймаються підприємцем (менед­же­ром торговельного підприємства), оскільки під час укладання догово­рів з постачальниками комерційна служба буде знати, що саме (який з факто­рів) найбільш суттєво зменшує вартість вантажопереробки:

Ø зменшення частки вантажу, який надходить на склад в неробочий час і проходить через приймальну експедицію (фактор А1);

Ø зниження частки вантажу, який необхідно пропустити через дільницю приймання (фактор А2);

Ø зменшення частки вантажу, який надходить у непакетованому вигляді і потребує ручного розвантажування (фактор А5).

Це завдання виконується шляхом почергового зменшення величини фак.­то­рів на 10%, що для запропонованого варіанта завдання контрольної роботи від­по­відає зменшенню однойменних потоків на 500 т/рік (при цьому в межах да­ного завдання передбачено проведення розрахунків для факторів, які залежать від умов договорів з постачальниками, тобто для факторів А1, А2 і А5).

Всі операції з товарами на складах оптової торгівлі з погляду корисності для покупця можна розділити на дві групи:

Ø операції, які не впливають або слабо впливають на рівень логістичного сервісу, що надається покупцям (розвантажування товару з транспортного засобу, який прибув на склад, або – операції в приймальній експедиції, або ж –вхідний контроль якості товарів тощо);

Ø операції, які прямо впливають на рівень логістичного сервісу, що надається покупцям (підбір асортименту за замовленням покупців, організація ЦДТ згідно з замовленням покупця, завантажування транспорту покупця тощо).

Критерієм правильності комерційного рішення щодо першої групи операцій може служити мінімум витрат на внутрішньоскладську вантажо­переробку. Рішення щодо другої групи приймається на основі маркетингового дослідження ринку послуг. Критерієм тут є оптимальне значення рівня сервісу.Приклад розрахунку для фактора А1:

Вхідний матеріальний потік на склад становить 5000 т/рік . Через приймальну експедицію проходить 15 % всіх вантажів (тобто А1=15%). При зменшенні частки вантажів, які проходять через приймальну експедицію, до 5% зменшується обсяг і відповідно- вартість робіт в самій експедиції, а також обсяг і вартість робіт з ввезення вантажів у цю експедицію. Необхідно розрахувати загальне (сумарне) зменшення вартості вантажопереробки, для чого слід заповнити табл.2.3.4. При цьому початкове значення фактора А1=15%, нове – 5%, а потоки, які міняються - № 2 і № 4 (рис.1.3).

Таблиця 1.3.2

Розрахунок впливу окремих факторів на вартість вантажопереробки

Назва фактора Значення фактора, % Номери потоків, які змінюються Зміна загальної вартості вантажопереробки
старе нове Грн/рік %
Фактори, які залежать від умов договору з постачальниками
А1-частка товарів, які постачаються на склад в неробочий час 2,4 - 1300 - 1,8
І т.д.          
І т.д.          

Вхідний потік 5000 т/рік

 

Переміщування в приймальну експедицію

( потік 4 )

 

 

 
 

 


Рис.1.3. Рух матеріальних потоків від дільниці розвантажування до зони зберігання

 

Розрахунки за потоками :

Потік №2 :

Раніше в приймальній експедиції оброблялось - 750 т/рік

Стало оброблятись - 250 т/рік

Вартість робіт на потоці :

До зміни значення фактора А1 : 750 х 2= 1500 грн./рік

Після зміни фактора : 250 х 2= 500 грн./рік

Зміна вартості робіт на потоці : 500 – 1500 = -1000 грн.

Потік № 4 :

Раніше в приймальну експедицію перевозилося - 750 т/рік

Стало перевозитися - 250 т/рік

Вартість робіт на потоку:

До зміни значення фактора А1 : 750 х 0,6 = 450 ум.од/рік

Після зміни : 250 х 0,6 = 150 грн./рік

Зміна вартості робіт на потоку : 150 – 450 = - 300 грн./рік

Загальна зміна вартості вантажопереробки на складі внаслідок зменшення значення фактора А1 : -1000 + (-300) = -1300 грн./рік (економія).

Зміна вартості вантажопереробки в процентах до загального обсягу складатиме: (-1300/70750) х 100% = -1,8%.

Внаслідок виконання завдання в кол.6 таблиці 1.3.2 фактори ранжу­ють­ся за рівнем впливу на вартість внутрішньоскладської вантажопереробки.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...