Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і методОцінка, калькуляція, документація

Бухгалтерський баланс

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Тому виконані завдання надаються викладачу після вивчення даних тем.

Другий етап передбачає виконання завдань №№ 4.1.3 - 4.1.5, які вимагають засвоєння матеріалу за темами :

Інвентаризація. Форми бухгалтерського обліку

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

Тому завдання за №№ 4.1.3 - 4.1.5 виконуються після засвоєння матеріалу за даними темами

Виконані завдання необхідно підшивати у швидкозшивач та надавати викладачу у встановлені ним строки.

Робота має бути сформована у такому порядку:

Етап

1. Журнал реєстрації господарських операцій з кореспонденцією бухгалтерських рахунків.

2. Схематичні бухгалтерські рахунки з підсумками оборотів і визначеними залишками на них на кінець місяця.

3. Оборотно-сальдова відомість складена за залишками на рахунках на початок і кінець поточного місяця та оборотами за місяць.

4. Баланс складений станом на початок і кінець поточного місяця.

Етап.

1. Оформлені прибутковий і видатковий касові ордери, касові звіти, журнал 1 і відомість 1.1.

2. Оформлений звіт про використання коштів виданих під звіт № 8

Орлова В.Ф.

3. Відомість аналітичного обліку розрахунків з вітчизняними покупцями 3.1

4.Відомість аналітичного обліку розрахунків з вітчизняними постачальниками 3.3

5. Відомість аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами 3.2

6. Письмове обґрунтування

Порушення вимог щодо порядку виконання, оформлення і строків надання роботи впливає на оцінювання виконаної роботи.

Завдання

 

Завдання 4.1.1

1. На підставі наведених залишків по рахунках на початок календарного місяця (таблиці 4.1.1, 4.1.3) необхідно:

а) відкрити синтетичні бухгалтерські рахунки (додаток А) та перенести на них залишки на початок поточного місяця за умовою наведеного завдання;

б) перенести залишки по рахунках у оборотно-сальдову відомість (додаток В) в колонку «Сальдо на початок місяця». Письмово обґрунтувати в ній рівність підсумків залишків по дебету і кредиту рахунків

в) скласти вступний баланс станом на 31.01.201_р. (додаток С)

Завдання 4.1.2

1. На підставі господарських операцій за поточний місяць (таблиця 4.1.3) необхідно:

а) скласти журнал реєстрації фінансово-господарських операцій за місяць і кореспонденцію бухгалтерських рахунків на всі господарські операції за зразком наведеним у додатку Б.

б) відобразити кожну фінансово-господарську операцію методом подвійного запису на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку (додаток А);в) підсумувати по рахунках обороти за місяць та визначити залишки на кінець місяця.

г) перенести обороти і залишки по рахунках в оборотно-сальдову відомість за звітний місяць (додаток В ).

д) по залишках на рахунках на кінець звітного місяця скласти

форму фінансової звітності №1 «Баланс» (додаток С).

 

Завдання 4.1.3

1. На підставі залишку готівки у касі на початок місяця і первинних документів з обліку грошових коштів і розрахункових операцій за місяць необхідно:

а) скласти прибуткові і видаткові касові ордери на касові операції (типові форми КО -1, КО-2;

б) скласти касові звіти за кожну дату, за яку відбувався рух готівки у касі (типова форма КО-4) (додаток Д);

Почати нумерувати:

- прибуткові касові ордери з номера 14;

- видаткові касові ордери з номера 26;

- касові звіти з № 8;

- звіти про використання коштів з № 6

б) скласти журнал 1 і відомість 1.1 по касі за поточний місяць (додаток Ж).

в) письмово обґрунтувати суми оборотів і залишок по рахунку у журналі 1 і відомості 1.1 та порівняти їх з оборотами і залишком на синтетичному рахунку «Каса» у додатку А.

Завдання 4.1.4

1. На підставі залишків по аналітичних рахунках до субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», господарських операцій та документів, що підтверджують витрати на відрядження, скласти:

а) звіт № 8 про використання коштів на відрядження виробничим робітником Орловим В.Ф. (типова форма );

б) відомість аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами 3.2 журнально-ордерної форми обліку (додаток З);

в) письмово обґрунтувати суми оборотів і залишків по субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» у відомості 3.2 та порівняти їх з оборотами і залишками на синтетичному рахунку «Розрахунки з підзвітними особами» (додаток А)

 

Завдання 4.1.5

 

1. На підставі залишків по аналітичних рахунках до субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» і господарських операцій за поточний місяць необхідно:

а) скласти відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 3.3 журнально-ордерної форми обліку (додаток З);

б) письмово обґрунтувати суми оборотів і залишку по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»у відомості 3.3 та порівняти їх з оборотами і залишком на синтетичному субрахунку «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (додаток А)

.


Таблиця 4.1.1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...