Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік теоретичних питань1. Поняття і суть логістики.

2. Історія походження терміну.

3. Етапи розвитку логістики як науки.

4. Фактори розвитку логістики.

5. Об’єкти управління в логістиці

6. Поняття потоку як базове поняття логістики.

7. Матеріальні та інформаційні потоки як об’єкти управління в логістиці.

8. Запаси як об’єкти управління в логістиці.

9. Принципи і суть сучасної концепції логістики.

10. Логістична концепція управління.

11. Напрями реалізації концепції логістики під час побудови логістичних формувань.

12. Логістичні операції та логістичні функції як вид логістичної активності

13. Основні види логістичних формувань

14. Логістичний ланцюг та його складові елементи.

15. Логістичні витрати як критерій ефективності логістичних систем: суть, розмірність, класифікація, методи виміру.

16. Логістичні операції та логістичні витрати.

17. Оцінка ефективності логістики

18. Поняття, види логістичних систем, їх основні властивості та елементи.

19. Парадигми логістики. Зміст і напрями застосування теорії економічних компромісів в логістиці.

20. Моделювання в логістиці (суть моделювання логістичних систем, класи­фікація, етапи, умови застосування аналітичних та імітаційних моделей).

21. Системний підхід в логістиці (суть системного підходу, основні принципи та методи його застосування в логістиці).

22. Кібернетичний підхід в логістиці (суть кібернетичного підходу, основні принципи та методи застосування інструментарію економічної кібернетики в логістиці).

23. Методи теорії дослідження операцій в логістиці.

24. Застосування прогностики в логістиці.

25. Сучасні тенденції розвитку логістики. Інтегрована логістика

26. Функції і розвиток логістики у сфері товаропросування. Державне регулювання товаропросування з позицій логістики.

27. Логістична місія підприємства та зовнішнє середовище.

28. Місце логістичного менеджменту на підприємствах (взаємозв’язок логістики і маркетингу, менеджменту, економіки та фінансів)

29. Організаційні форми і функції служби логістики на підприємствах

30. Проблеми управління запасами в сучасних умовах. Види запасів та особливості управління ними.

31. Системи управління запасами, моделі і методи оптимізації їх параметрів

32. Варіанти управління матеріальними потоками в межах внутрішньо­виробничих логістичних систем. Особливості організації матеріальних потоків у «штовхаючих» та «витягуючих» системах.

33. Характеристика і особливості застосування систем МРП, МРП-2 у логістиці.

34. Характеристика і особливості застосування систем «канбан», ОПТ у логістиці.

35. Концепція та інструментарій закупівельної логістики.36. Концепція та основні функції збутової логістики.

37. Проблеми вибору каналів розподілу товарів у логістиці. Умови і напрями гармонізації товаропросування у логістичних каналах.

38. Суть і завдання транспортної логістики.

39. Розвиток системи транспортних коридорів.

40. Технологічний аспект систем доставки товарів (види транспортних систем).

41. Методологія проектування основних рішень у транспортній логістиці. (Вибір способу перевезення товарів, виду транспорту, ефективного перевізника).

42. Показники ефективності використання МТБ і транспортних засобів у системах доставки вантажів.

43. Суть, види, роль складів у логістичних системах.

44. Функції складів, класифікація складів у логістиці.

45. Характеристика і особливості операцій складського технологічного процесу.

46. Основні завдання складської логістики та методи їх реалізації.

47. Поняття, види логістичних інформаційних систем.

48. Побудова логістичної інформаційної системи.

49. Поняття і об’єкти логістичного сервісу, якість логістичного сервісу і номенклатура показників, які характеризують його рівень.

50. Принципи і послідовність формування систем логістичного сервісу

 

 

2. Розрахункові завдання 2.1 – 2.3

 

Завдання виконуються індивідуально, номер варіанта (р) у розрахункових завданнях відповідає останнім двом цифрам у заліковій книжці студента, але, при цьому у завданнях 2.1 і 2.3, значення р при розрахунках приймаються рівними номеру варіанта, поділеного на 100, тоді 0<р<1.

Приклад: нехай останні дві цифри номера залікової книжки студента (р) становлять 67, тоді при розрахунках у цих завданнях р приймається рівним 67/100 = 0,67.

У завданні 2.2значення р при розрахунках приймаються рівними номеру варіанта, тобто в цьому випадку 0<р<100.

Приклад: нехай останні дві цифри номера залікової книжки студента (р) становлять 67, тоді при розрахунках у цьому завданні приймається р = 67.

Завдання 2.1

Необхідно здійснити вибір одного із чотирьох можливих постачальників А, В, С і D товару. Для цього маємо сформовану систему можливих суттєвих критеріїв:

К1 - ціна одиниці товару;

К2 - віддаль до кінцевого виробника;

К3 - транспортна гнучкість поставки;

К4 - якість товару;

К5 - можливість постачання точно у визначений час ("Just-in-time");

К6 - гнучкість стосовно динаміки вимог до постачальника;

К7 - можливість подальшого розвитку товару;

К8 - можливість подальшої переробки (утилізації);

і задану важливість кожного критерію (табл.2.1.1):

 

Таблиця 2.1.1

Система основних критеріїв оцінки постачальників

 

Критерій Важливість, % Послідовність
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8

 

Задано також експертні оцінки кожного з постачальників (табл.2.1.2).

 

Таблиця 2.1.2

Результати експертної оцінки постачальників

 

Постачальник Експертні оцінки
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8
А 5+0,р 6,3 4.2 7+0,р 6,7 4,3 8,1 5,3
B 8,2 8,2 7,5 5,7 7,6
C 6+0,р 4,7 9,3 6+0,р 6,8 7+0,р 6,2
D 8,5 6,4 5+0,р 6,3 4+0,р 8,5

р - номер варіанта за умови, що 0<р<1 , тобто р=в/100

Результати обчислень сформувати у вигляді табл.2.1.3.

Таблиця 2.1.3

Результати розрахунку інтегрального критерію постачальників

 

Крите­рій Важли­вість крите­рію, % Оцінка критеріїв для постачальника
А В С D
Експерт­на Зваже­на Експертна Зважена Експерт­на Зважена Експерт­на Зважена
                   
                   
                   

 

Розрахувати інтегральний критерій та вибрати постачальника. Здійснити аналіз отриманих результатів.

 

Завдання 2.2.

Фірма “Меркурій”, займаючись реалізацією товарів на ринках збуту К1, К2, К3, має постійних постачальників р1, р2, р3 в різних регіонах. Збільшення обсягів продажу змушує фірму вирішити питання щодо будівництва нового розподільчого складу, котрий був би спроможним забезпечити просування товару на нові ринки та безперебійне постачання своїх клієнтів. Координати постачальників та клієнтів фірми наведено у таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1

Вихідні дані для розрахунку координат оптимального місця розташування розподільчого складу

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...