Главная Обратная связь

Дисциплины:


Юридичного факультету 1 страницаПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державної Начальник Інситуту

пенітенціарної служби України кримінально-виконавчої служби

генерал-майор внутрішньої служби

 

__________________І.О.Артеменко______________Є.Ю.Бараш

«___» ___________ 2014 року «___» ___________ 2014 року

Програма

проходження навчальної практики курсантами третього курсу

юридичного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби

в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Державної пенітенціарної служби

України

Київ – 2014

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

 

 

Начальник департаменту по роботі

із персоналом М.В. Кревсун

 

 

Директор департаменту організаційно-

аналітичного, документального та

правового забезпечення С.І. Скоков

 

 

Директор департаменту охорони, нагляду

і безпеки, режиму та контролю за виконанням

судових рішень М.П. Ільтяй

 

 

Начальник департаменту кримінально-

виконавчої інспекції та соціально-психологічної

роботи із засудженими О.Б. Янчук

 

 

Начальник управління

оперативно-розшукової роботи І.О.Оверченко


ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Програма

проходження навчальної практики курсантами третього курсу

юридичного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби

в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Державної пенітенціарної служби

України

1. Загальні положення.

Мета практики.

Навчальна практика курсантів третього курсу юридичного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби (далі – курсантів) є складовою частиною процесу підготовки фахівців для Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС), обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Практика проводиться протягом 24 днів (3 кредити) з метою ознайомлення курсантів з майбутньою спеціальністю у формі їх залучення до роботи із засудженими, спрямованої на їх виправлення та ресоціалізацію, профілактику правопорушень, виконання заходів режимного, профілактичного характеру, соціально-виховних функцій та успішного виконання правоохоронних, правозастосовних та контрольних функцій в діяльності установ виконання покарань (далі - УВП) та слідчих ізоляторів (далі - СІЗО) ДПтС.

 

Завдання практики.

У ході проведення практики керівниками від Інституту та УВП, СІЗО ДПтС глибоко і всебічно вивчаються ділові, моральні й особисті якості курсантів з метою визначення здатності майбутнього спеціаліста виконувати функціональні обов’язки на певній посаді. Результатом навчальної практики є формування необхідних професійних умінь та навичок курсантів для виконання функціональних обов’язків за майбутньою посадою, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та творчого застосування їх у практичній діяльності. 

2. Організація проведення практики.

2.1. Загальні положення.

Відповідальність за організацію і проведення практики, безпосередній контроль за нею покладається на керівництво Інституту та територіальних органів управління ДПтС України, в яких курсанти проходять практику, а навчально-методичне керівництво та забезпечення виконання програми практики – на начальників відповідних кафедр. З метою здійснення контролю за проходженням практики з числа досвідчених викладачів профілюючих кафедр

призначаються керівники практики, які несуть відповідальність за її організацію і якість проведення. Проходження практики здійснюється за індивідуальним планом, розробленим курсантом на основі програми практики під керівництвом керівника практики від Інституту. Індивідуальний план практики затверджується начальником територіального органу управління ДПтС України в якому курсанти проходять практику.

Керівництво навчальною практикою в УВП, СІЗО ДПтС України здійснюється безпосереднім керівником практики, який призначається наказом начальника УВП, СІЗО з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом, курсанти закріплюються за безпосереднім керівником практики, але не більше двох курсантів за одним керівником.

2.2. Права та обов’язки керівників практики від Інституту:

2.2.1. До обов’язків керівників практики від Інституту входить:

- вивчення програми практики та погодження індивідуальних планів курсантів;

- контроль за виконанням програми практики та індивідуальних планів курсантів;

- проведення інструктажу з безпосередніми керівниками практики та керівниками їх підрозділів з питань керівництва роботою курсантів;

- прийняття заходів для усунення недоліків в організації і проведенні практики.

2.2.2. Керівник практики від Інституту має право:

- контролювати роботу та надавати методичну і практичну допомогу безпосереднім керівникам практики з питань керівництва роботою курсантів;

- вносити пропозиції щодо заохочення безпосередніх керівників практики та курсантів.

2.3. На установи виконання покарань та слідчі ізолятори покладається:

- визначення конкретних підрозділів за спеціалізацією курсантів та створення належних умов для проведення практики;

- підбір та призначення наказом безпосередніх керівників практики;

- організація своєчасного оформлення і видачі курсантам на період практики документів на право перебування їх на режимній території згідно з чинним законодавством;

- здійснення постійного контролю за організацією проведення практики, узагальнення та аналіз її результатів, розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення, підведення підсумків практики з відображенням її результатів у відповідних наказах;

- забезпечення виконання програм, індивідуальних планів практики в повному обсязі та контроль за їх реалізацією. Встановлення режиму роботи курсантів;

- представлення курсантів особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі і місця безпосередніх керівників практики та інших працівників підрозділу під час виконання курсантами своїх обов'язків;

- проведення інструктажу з курсантами, ознайомлення їх з оперативною обстановкою, завданнями і функціями УВП, СІЗО їх структурою, внутрішнім розпорядком, правилами техніки безпеки та прийняттям заліків з цих питань;

- проведення виховної роботи з курсантами;

- створення для курсантів необхідних житлово-побутових умов (надання, по можливості, безкоштовного житла, медичного обслуговування тощо), а також забезпечення робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо, надання їм допомоги в успішному виконанні програм практики;

- проведення аналізу роботи курсантів, узагальнення підсумків практики та підготовки матеріалів для управлінь (відділів) ДПтС України;

- надання матеріалів (аналізу, пропозицій) практики начальником управління (відділу) ДПтС до Інституту в тижневий термін після закінчення стажування

- складання та затвердження характеристик на курсантів.

Використовувати курсантів для виконання завдань, не передбачених програмою практики, а також переміщення їх з одного управління (відділу) ДПтС України до іншого без погодження з начальником Інституту забороняється.

2.3.1. На безпосередніх керівників практики покладаються обов’язки:

- ознайомлення курсантів з оперативною обстановкою в установі, характером та особливостями роботи;

- проведення інструктажу щодо порядку дотримання правил безпеки та виконання завдань практики;

- щоденний облік та оцінка роботи курсантів, контроль за виконанням індивідуальних планів практики, внутрішнього розпорядку та веденням щоденників;

- вивчення ділових та особистих якостей курсантів;

- складання характеристик на курсантів та їх затвердження у керівництва установи (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики).

На період проходження практики курсанти підпорядковуються начальнику установи виконання покарань, слідчого ізолятора який на цей період є для них прямим начальником.

2.3.2.Планування роботи курсанта, контроль та керівництво нею:

- безпосередній керівник практики повинен планувати роботу курсанта протягом дня з урахуванням заходів, що передбачаються планом роботи установи;

- при складанні плану роботи курсанта не рекомендується планувати ті заходи, що не відповідають меті та завданням практики;

- курсанти повинні виявляти самостійність при виконанні конкретних завдань практики. Найбільш доцільним варіантом є надання курсанту окремих завдань або доручень, які, як правило, надаються в кінці робочого дня після перевірки виконання заходів, що були заплановані на день;

- ступінь складності завдань та рівень самостійності в роботі курсанта безпосередній керівник визначає особисто і поступово та послідовно ускладнює завдання;

- керівник несе персональну відповідальність за виконання курсантом вимог дисципліни та внутрішнього розпорядку установи;

- оцінку його особистих, морально-вольових та професійних якостей безпосередній керівник повинен відобразити у звіті курсанта, спираючись на такі критерії:

Ø ставлення до виконання запланованих заходів та охайне і систематичне оформлення щоденника;

Ø дотримання вимог службової та виконавчої дисципліни;

Ø вміння встановлювати службові відносини із засудженими відповідно до вимог законів України та інших нормативних актів;

Ø виявлення позитивних рис характеру (справедливість, дотримання слова, щедрість, доброзичливість, чесність, принциповість) або негативних (відчуженість, замкнутість, заздрість, скупість, зневага до інших, хвалькуватість, гординя, схильність до безпідставного кепкування та глузування, причепливість, схильність до пустопорожніх суперечок, дріб’язковість тощо);

Ø виявлення вольових рис (цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, витримка, самовладання, наполегливість, рішучість);

Ø виявлення здібностей до подальшої роботи;

- курсант повинен залучатись до роботи за спеціально для нього складеним графіком роботи, який, як правило, співпадає з графіком роботи безпосереднього керівника;

- робота курсанта повинна організовуватись, як правило, у денний час;

- у випадку своєї відсутності керівник повинен надавати курсанту окремі завдання і обов’язково перевіряти їх виконання;

- безпосередній керівник відповідає за поведінку курсанта як в робочий час, так і під час відпочинку;

- дає курсанту окремі завдання і доручення та постійно контролює хід їх виконання, прищеплює навички та вміння практичної роботи на займаній посаді;

- на початку практики курсант за допомогою керівника готує і проводить заплановані виховні та інші заходи із засудженими, а за умови набуття необхідних навичок готує і проводить їх самостійно;

- ступінь складності завдань та рівень самостійності в роботі курсанта керівник визначає особисто і поступово та послідовно ускладнює завдання;

- відповідно до плану проходження практики та його програми, керівник надає допомогу курсанту у складанні необхідних документів;

- безпосередній керівник може вносити пропозиції керівництву установи про заохочення курсанта або про накладення на нього стягнення за вчинені порушення дисципліни;

- безпосередній керівник здійснює щотижневий контроль за веденням щоденника (систематичністю записів, виконанням програми практики та індивідуального плану, завдань, вказівок та наявність відповідних відміток у щоденнику), про що в щоденнику робляться відповідні записи;

- у звіті про проходження практики курсантом безпосередній керівник повинензазначитисвоїзауваження, висновок про проходження практики та виставити оцінку в характеристиці, яка враховується під час захисту результатів практики.

2.4. Методичні рекомендації для безпосередніх керівників практики:

2.4.1. Ознайомлення курсантів з організацією діяльності установ виконання покарань:

- ознайомити з порядком та умовами відбування покарання в колоніях відповідного виду та рівня безпеки;

- ознайомити з структурними дільницями установи: дільницею карантину, діагностики і розподілу; дільницею ресоціалізації; дільницею посиленого контролю; дільницею соціальної реабілітації / адаптації;

- ознайомити з підставами і порядком прийняття і розміщення засуджених в установі;

- ознайомити з завданнями, структурою та порядком організації діяльності частин та служб установи;

- ознайомити з підставами та порядком зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї колонії та шляхом переведення до виправної колонії іншого рівня безпеки;

- показати особливості розміщення та обладнання житлових та інших приміщень відділень соціально-психологічної служби (далі − відділення СПС) відповідно до Правил внутрішнього розпорядку;

- ознайомити з порядком залучення засуджених до суспільно корисної праці, умовами праці, оплатою праці та виробничими об’єктами установи, де працюють засуджені;

- ознайомити курсанта з організацією загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених;

- ознайомити з формами участі громадськості в процесі виправлення та ресоціалізації засуджених;

- ознайомити курсантів з підставами та порядком звільнення засуджених з установи виконання покарань, процедурою підготовки до звільнення.

2.4.2. Ознайомлення курсантів з організацією діяльності слідчих ізоляторів:

- ознайомити курсантів з функціональним призначенням установ попереднього ув’язнення;

- підставами, порядком прийняття та розміщення осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- особливостями правового статусу осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО, порядком його реалізації;

- ознайомити з порядком та умовами тримання осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- ознайомити з комунально-побутовим забезпеченням та медичним обслуговуванням осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- особливостями реалізації кримінальних процесуальних та кримінально-виконавчих прав та обов'язків;

- ознайомити зі специфікою виконання покарання у виді позбавлення волі щодо засуджених, залишених в СІЗО для роботи з господарського обслуговування, особливостями застосування засобів виправлення та ресоціалізації, режимних вимог та правообмежень.

3. Права і обов’язки курсантів.

З метою успішного проходження навчальної практики курсант зобов’язаний:

3.1.1. Під час підготовки до практики:

- вивчити програму практики;

- під керівництвом керівника практики від Інституту скласти та узгодити індивідуальний план проходження практики.

3.1.2. Після прибуття на місце проходження практики:

- відрекомендуватися начальнику установи та доповісти про завдання практики, подати індивідуальний план проходження практики на затвердження;

- вивчити функції, завдання, які стоять перед установою, розпорядок дня;

- на основі програми практики та індивідуального плану проходження практики скласти план роботи на весь період практики і подати його на затвердження начальнику установи.

3.3.3. У ході практики :

- ретельно та якісно здійснювати кожний із запланованих заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;

- щоденно вести облік проведених заходів;

- бути бездоганним у своїй поведінці, зразком виконавчої дисципліни та зовніш­нього вигляду.

3.2.1. Курсанти зобов’язані:

- виконувати вимоги нормативних документів щодо збереження державної та службової таємниці;

- виконувати передбачені програмою завдання у повному обсязі у встановлені строки;

- дотримуватися розпорядку дня, встановленого за місцем проходження практики, підтримувати дисципліну;

- проявляти організованість, ініціативу, дотримуватися вимог чинного законодавства;

- вивчати накази, інструкції, методичні та аналітичні документи, які регламентують діяльність кримінально-виконавчої системи;

- брати участь у громадському житті колективу. Відвідувати заняття зі службової підготовки;

- вести щоденник, регулярно звітувати безпосередньому керівнику практики про виконану роботу;

- перед закінченням практики погодити зміст виконаної роботи, скласти звіт за встановленою формою.

Курсанти, які допустили порушення чинного законодавства та програми практики, звільняються від подальшого проходження практики та за наказом начальника територіального управління ДПтС України відряджаються до Інституту з повідомленням його керівництва.

2.2. Курсанти мають право:

- ознайомлюватися із службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою практики та індивідуальними планами;

- підписувати від свого імені складені за дорученням безпосереднього керівника практики документи;

- користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному підрозділі;

- вносити пропозиції керівництву підрозділу та Інституту щодо вдосконалення організації і проведення практики, а також діяльності підрозділу.

4. Завдання навчальної практики.

Курсанти, відповідно до програми навчальної практики, повинні складати індивідуальні плани роботи та виконувати передбачені програмою завдання в повному обсязі та у встановлені строки.

4.1 Завдання навчальної практики в установах виконання покарань (виправних центрах, виправних колоніях, виховних колоніях).

При проходженні практики курсанти повинні ознайомитись з:

- місцем розташування, видом УВП, рівнем безпеки, чисельністю та категоріями засуджених, які тримаються в УВП, особливостями відбування покарання, виробництвом установи;

- структурою, чисельністю та функціональним призначенням частин та служб УВП;

- розпорядком дня УВП та умовами роботи працівників;

- підставами та порядком прийняття і розміщення засуджених в УВП;

- структурними дільницями УВП, особливостями тримання та роботи з засудженими в дільницях: карантину діагностики та розподілу, соціальної реабілітації, посиленого контролю, соціальної адаптації, соціальної реабілітації;

- вимогами режиму, організацією охорони та нагляду в УВП;

- порядком розміщення засуджених в житлових приміщеннях, матеріально-побутовим та медико-санітарним забезпеченням, організацією харчування засуджених, організацією роботи лазні, пральні;

- організацією загально освітнього та професійно-технічного навчання;

- порядком залучення засуджених до праці;

- організацією роботи адміністрації УВП щодо прийому з особистих питань засуджених та інших громадян;

- підставами та порядком звільнення засуджених з УВП.

4.1.1. Завдання навчальної практики на посаді начальника відділення соціально-психологічної служби УВП:

Вивчити:

- нормативно-правову базу, якою керується начальник відділення СПС;

- структуру, організацію діяльності та основні завдання відділення СПС;

- обов’язки начальника відділення СПС;

- чисельний, соціально-демографічний, кримінально-правовий та персональний склад засуджених відділення СПС;

- порядок планування роботи начальником відділення СПС та проведення звітних заходів;

- документацію, яку веде начальник відділення СПС;

- права і обов’язки засуджених;

- порядок складання та реалізації індивідуальної програми соціально-психологічної та виховної роботи із засудженим;

- порядок надання засудженим побачень, отримання посилок (передач), бандеролей, телефонних розмов; реалізації права купувати в магазині установи продукти харчування та предмети першої потреби; порядок листування засуджених;

- види, підстави та порядок застосування заходів заохочення та стягнення до засуджених;

- організацію загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених в УВП;

- основні напрямки, форми та методи соціально-виховної роботи із засудженими;

- порядок залучення засуджених до суспільно-корисної праці, умови та оплату праці;

- форми участі громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених;

- порядок створення та діяльності ради колективу засуджених відділення СПС та ради колективу засуджених установи;

- підстави та порядок застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміни не відбутої частини покарання більш м’яким;

- порядок виявлення та постановки на профілактичний облік осіб, схильних до різних протиправних проявів та проведення профілактичної роботи з даною категорією;

- організацію підготовки засуджених до звільнення з УВП, підстави та порядок їх звільнення.

Набути практичних навиків у:

- веденні документації начальника відділення СПС;

- спілкуванні із співробітниками УВП та засудженими; спостереженні за поведінкою засуджених;

- забезпеченні виконання засудженими встановленого в установі розпорядку дня, дотримання режиму відбування покарання;

- здійсненні обходів відділення з метою огляду технічного стану приміщень, виявлення предметів, виробів і речовин, зберігання яких засудженим заборонено, організації робіт з підтримання належних побутових умов у відділенні, дотримання чистоти і порядку у приміщеннях та на прилеглій території, збереження майна відділення;

- проведенні поіменних перевірок наявності засуджених, огляду зовнішнього вигляду;

- складанні індивідуальної програми соціально-психологічної та виховної роботи із засудженими;

- проведенні ознайомчих, виховних та профілактичних бесід із засудженими;

- вивченні особистості засудженого, аналізі ходу виконання індивідуальних програм соціально-психологічної та виховної роботи, оцінці ступіня виправлення засуджених;

- прийомі засуджених з особистих питань, вирішенні їх заяв та скарг, наданні допомоги в захисті їх законних прав та інтересів;

- організації та проведенні серед засуджених просвітницьких, культурно-масових, фізкультурно-оздоровчих та інших заходів, які забезпечують їх корисну зайнятість у вільний час;

- виявленні осіб, що потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, та проведенні з ними індивідуально-профілактичної роботи;

- застосуванні до засуджених заходів заохочення та стягнення;

- підготовці матеріалів та поміщенні (звільненні) засуджених до ДІЗО, переведення до ПКТ, під час відбування стягнення проводити з засудженими індивідуально-виховну та профілактичну роботу;

- виводі засуджених на роботу (знятті з роботи), підведенні підсумків роботи за зміну;

- залученні засуджених до загально освітнього та професійно-технічного навчання;

- складанні матеріалів на засуджених для вирішення питань зміни умов тримання в межах колонії та шляхом їх переведення до виправних колоній іншого рівня безпеки, заміни не відбутої частини покарання більш м’яким, умовно-дострокового звільнення від покарання, застосування амністії або помилування та в інших необхідних випадках;

- підготовці засуджених до звільнення, сприянні вирішенню питань їх побутового та працевлаштування після звільнення, відновленні соціально-корисних зв’язків;

- оформленні наочної інформації у приміщеннях відділення.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок квартального плану роботи відділення СПС;

- зразок індивідуальної програми соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими;

- зразок характеристики на засудженого;

- зразки документів для постановки і зняття засуджених з профілактичного обліку;

- зразок постанови про поміщення засуджених в ДІЗО, ПКТ (ОК);

- зразок постанови про переведення засудженого до іншої дільниці УВП;

- зразок постанови про накладення дисциплінарного стягнення на засудженого;

- зразок постанови про заохочення засудженого;

- зразок протоколу вилучення заборонених предметів у засуджених;

- зразок заяви засудженого на придбання товарів у магазині установи;

- копію розпорядку дня засуджених.

4.1.2. Завдання навчальної практики на посаді інспектора відділу нагляду і безпеки УВП:

Вивчити:

-нормативно-правове регулювання, структуру, порядок організації діяльності та завдання відділу нагляду і безпеки УВП;

- функціональні обов’язки інспектора відділу нагляду і безпеки УВП;

- зміст планування та порядок організації і проведення заходів з охорони та нагляду в УВП;

- документацію, що ведеться у відділі нагляду і безпеки;

- порядок несення служби черговою зміною УВП;

- завдання і обов’язки посадових осіб, які входять до складу чергової зміни, оперативну обстановку в установі, особливості розміщення та залучення до праці засуджених;

- порядок забезпечення перепускного режиму в УВП;

- характеристику об’єктів, які підлягають постійному нагляду, а також категорії осіб, які схильні до правопорушень або перебувають на профілактичних обліках;

- порядок організації та проведення обшуків, технічних оглядів приміщень житлових та виробничих зон;

- підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї;

- способи, прийоми та засоби, які застосовують засуджені для вчинення втечі, зберігання заборонених предметів, а також інших порушень установленого порядку відбування покарання;

- особливості і порядок здійснення контролю за засудженими у дільницях: карантину діагностики та розподілу, ресоціалізації, посиленого контролю, соціальної реабілітації / соціальної адаптації, а також секторах максимального рівнів безпеки

- дисциплінарну практику та проаналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень в УВП.

- організацію взаємодії з частинами та службами установи щодо забезпечення режимних вимог;

- порядок надання короткочасних виїздів засуджених за межі УВП, оформлення необхідних документів;

- порядок поміщення засуджених до ДІЗО, ПКТ, карцерів та ОК, порядок та умови тримання в цих приміщеннях;

- організація внутрішньо-цехового режиму, порядок виведення засуджених на роботу (зйому з роботи) на нагляду за ними.

Набути практичних навиків у:

- організації виконання засудженими режимних вимог на території установи;

- здійсненні контролю за порядком заповнення, ведення та зберігання документації ЧПНУ, працівників відділу нагляду і безпеки, журналів перевірок наявності засуджених, журналів погодинної перевірки засуджених на робочих місцях, а також рапортів про застосування спецзасобів;

- веденні книги результатів несення служби молодшими інспекторами відділу нагляду і безпеки;

- проведенні щоденної перевірки несення служби молодшими інспекторами чергової зміни та членами оперативної групи;

- здійсненні контролю за станом інженерно-технічних засобів охорони;

- оформленні і оновленні списків, стендів та альбомів оперативної інформації про осіб, які перебувають на профілактичному обліку;

- здійсненні контролю за станом пропускного режиму між суміжними жилою та виробничою зонами, ізольованими дільницями, цехами та іншими об`єктами установи;

- здійсненні контролю за дотриманням належних умов і порядку в кімнатах побачень засуджених, встановлених правил проведення телефонних розмов, приймання (видачі) посилок, передач та бандеролей, придбання товарів у ларьку установи;

- здійсненні контролю за навантаженням (розвантаженням) транспорту, його супроводженням до КПП;

- здійсненні взаємодії із членами оперативної групи;

- плануванні і проведенні обшуків засуджених та приміщень, оглядів території УВП;

- здійсненні контролю за дотриманням виробничим персоналом вимог щодо порядку використання заточувального обладнання, клеймування та видачі засудженим інструменту, прийняттям його після закінчення роботи, використанням легкозаймистих речовин і тих, що мають токсичні властивості;

- проведенні індивідуально-виховної та профілактичної роботи із засудженими;

- проведенні із засудженими бесід щодо роз’яснення вимог законодавства, невідворотності відповідальності за скоєння дій, що дезорганізують роботу установи, втеч, опору представникам влади, адміністрації, злочинів проти життя та здоров’я особистості та інших протиправних дій;

- прийомі засуджених з особистих питань, вирішенні скарг і заяв;

- оформленні матеріалів про вчинені засудженими правопорушення.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...