Главная Обратная связь

Дисциплины:


Юридичного факультету 3 страница(звання, прізвище, ініціали)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ

З метою успішного проведення навчальної практики курсант зобов’язаний:

1. Під час підготовки до практики:

- вивчити програму практики;

- під керівництвом керівника практики від Інституту скласти індивідуальний план проходження практики.

2. Після прибуття до місця проходження практики:

- прибути у визначений час до територіального органу управління ДПтС України для зустрічі з керівництвом і проведення інструктажу;

- відрекомендуватися керівнику УВП, СІЗО, в якому безпосередньо буде проходити практику, подати індивідуальний план проходження практики на затвердження;

- на основі програми практики, індивідуального плану проходження практики скласти план роботи на весь період практики і подати його на затвердження керівнику УВП, СІЗО за місцем проходження практики.

3. У ході проходження практики:

- ретельно та якісно здійснювати кожний із запланованих заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення за своєю підлеглістю;

- щоденно вести облік здійснених заходів;

- бути бездоганним у своїй поведінці та зовнішньому вигляді.

4. Для захисту практики комісії від Інституту повинні бути надані документи:

- індивідуальний план проходження практики;

- заповнений щоденник практики;

- звіт про проходження практики;

- характеристика на курсанта від керівника УВП, СІЗО за результатами проходження практики у відповідності до вимог програми практики.

Порядок ведення щоденника:

Усі розділи щоденника практики повинні записуватися кульковою ручкою (синім або чорним чорнилом), розбірливо і акуратно. Помилково записані відомості повинні бути перекреслені і переписані тими посадовими особами, які визначені для заповнення відповідних розділів щоденника. У щоденник забороняється вносити дані, що містять державну або службову таємницю.

Розділ «Індивідуальний план проходження практики» складається курсантом за участю керівника стажування від Інституту і затверджується керівником УВП, СІЗО за місцем проходження практики. В індивідуальний план вносяться заходи, що визначені програмою практики для відповідних посад.

Розділ «План роботи курсанта на час проходження практики» складається курсантом за участю безпосереднього керівника практики від практичного підрозділу на підставі затвердженого індивідуального плану проходження практики і затверджується керівником УВП, СІЗО. Після його затвердження всі помітки в ньому робить тільки безпосередній керівник практики від практичного підрозділу.

Розділ «Нотатки» заповнюється курсантом (ведуться стислі записи, помітки для пам’яті з питань проходження практики тощо).

Розділ «Звіт про проходження практики» складається курсантом по закінченню практики і затверджується начальником профілюючої кафедри Інституту.У розділі виконаної роботи у хронологічному порядку вносяться;

- особисто виконана робота;

- досвід роботи працівників УВП, СІЗО;

- статистичні дані, цікаві з точки зору вивчення навчальних дисциплін;

- висновки та пропозиції щодо поліпшення діяльності УВП, СІЗО.

Звіт про проходження практики повинен містити:

- назву УВП, СІЗО та їх коротку характеристику;

- підсумки виконання програми практики та індивідуального плану (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, практично відпрацьовано);

- висновки щодо передового досвіду в організації службової діяльності в УВП,СІЗО;

- труднощі та недоліки, які виникали в період проходження практики;

- пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації практики.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник _____________________

(установи

________________________________

виконання покарань, слідчого ізолятора)

_____ _________ _________________

(звання, підпис, прізвище, ініціали)

“_____” ________________ 20___ р.

І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й П Л А Н

проходження навчальної практики курсантом третього курсу

юридичного факультету

Інституту кримінально-виконавчої служби

___________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

з “____” _____________ до “____” _____________ 20__ р.

 

№ з/п Заплановані заходи Термін виконання Відмітка про виконання Примітка
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

УЗГОДЖЕНО Курсант____ групи _____ курсу

Керівник практики від Інституту

____________________________ ____________________________

(посада) (прізвище та ініціали)

_________________________________ ___________________________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

«____» _____________________20__р. «____» _____________________20__р.

 


 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________

(посада, звання)

_____________________________

(підпис)

_____________________________

(прізвище керівника УВП, СІЗО)

“___” _____________ 20__ р.

 

ПЛАН РОБОТИ

курсанта на час проходження навчальної практики

 

№ з/п   Заплановані заходи Дата виконання Відмітка про виконання   Примітка
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Курсант______________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

“___” ___________ 20__ р.

НОТАТКИ

“___” ___________ 201__ р. _____________________

(день тижня)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

“___” ___________ 201__ р. _____________________

(день тижня)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

“___” ___________ 201__ р. _____________________

(день тижня)

____________________________________________________________

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...