Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика студента-практикантаДеканат.

Подає у визначені строки до ректорату заяву про базу проведення навчальної практики студентів.

Щороку укладає договори (якщо інше не встановлено укладеними договорами) з органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями, судовими та правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, що є базовими органами для проходження навчальної практики на один календарний рік та за два місяці до початку практики, погоджує з керівниками муніципальних органів, судових та правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій тощо програму та календарні графіки проходження навчальної практики студентами.

Призначає керівниками практики викладачів, які мають досвід роботи у відповідних місцях проходження практики.

Забезпечує муніципальні, судові та правоохоронні органи, підприємства, установи та організації, а також студентів-практикантів програмами навчальної практики.

Здійснює контроль за організацією та проведенням навчальної практики студентів безпосередньо на місцях, а також за виконанням її строків та змістом.

Декан факультету несе відповідальність за організацію та проведення практики.

 

3.2.Керівник навчальної практики від кафедри.

До початку практики відвідує базові місця проведення навчальної практики.

Забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики та т.і.).

Забезпечує високу якість проходження практики студентами та її відповідність навчальному плану та програмі (відповідальність за такий вид роботи несе завідувач кафедрою).

Здійснює контроль за забезпеченням муніципальними, судовими та правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями належних умов для трудової діяльності студентів відповідно до вимог чинного трудового законодавства; контролює проведення із студентами обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

Контролює дотримання студентами-практикантами внутрішнього трудового розпорядку.

Розглядає звіти студентів з практики, дає відгук щодо їх роботи та подає до деканату і до кафедри письмовий звіт про проведення виробничої практики разом із зауваженнями та пропозиціями стосовно удосконалення теоретичної та практичної підготовки студентів.

Здійснює навчально-методичне керівництво практикою.

 

3.2.1 Керівник практикою від кафедри проводить усю роботу разом з керівниками практикою на місцях.

Відповідальність за організацію навчальної практики в муніципальних, судових та правоохоронних органах, на підприємствах, установах, організаціях покладається на відповідних керівників.Загальне керівництво навчальною практикою студентів покладається наказом керівника муніципального, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації на одного з провідних фахівців.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, судові та правоохоронні органи, підприємства, установи та організації, які є базами навчальної практики.

Організовують та проводять навчальну практику студентів відповідно до Положення про навчальну практику студентів юридичного факультету ОДУВС та програми практики.

Надають студентам відповідно до програми місця для проходження практики, забезпечують найбільшу ефективність проходження практики.

Створюють необхідні умови для отримання студентами за період навчальної практики знань зі спеціальності.

Додержуються узгоджених з факультетом календарних графіків проходження практики.

Надають студентам-практикантам можливість використовувати матеріали та літературу, законодавчі та підзаконні акти та процесуальну документацію, яка є на місці проходження навчальної практики.

Всебічно сприяють та здійснюють допомогу щодо підбору матеріалів для написання курсових робіт.

Проводять передбачені обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

Забезпечують та контролюють виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені на місці проходження практики.

Несуть повну відповідальність за нещасні випадки із студентами, які проходять навчальну практику в правоохоронному та іншому органі, на підприємстві, установі, організації.

Керівник навчальною практикою студентів від органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів, здійснює підбір досвідчених юристів, до яких прикріплює студентів-практикантів або безпосередньо самостійно керує їх практикою.

Разом з керівником практики від вузу організовує та контролює роботу студентів відповідно до програми практики та графіку її проходження.

Забезпечує якісне проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

Забезпечує участь студентів у науково-винахідницькій роботі.

Сприяє виконанню студентами їх індивідуальних завдань і обов’язків відповідно до програми навчальної практики.

Контролює дотримання студентами трудової дисципліни та повідомляє на факультет про всі випадки порушення студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку.

Здійснює облік роботи студентів-практикантів.

Організовує спільно з керівником практики від вузу переміщення студентів на робочих місцях з метою отримання більш універсальних практичних знань;

Контролює ведення студентами щоденників навчальної практики, виконання індивідуальних завдань, звітів; складає на студентів-практикантів характеристики, які повинні містити відомості щодо виконання студентом програми практики, індивідуальних завдань, а також відомості про відношення студента до праці та про виконання доручень.

 

4. Обов’язки студента-практиканта

У період проходження навчальної практики студент-практикант зобов’язаний:

- не пізніше, як за 3 дні до початку виробничої практики, отримати від керівника практики

від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою навчальної практики та отримати інші необхідні документи;

- підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативно-правові акти,

матеріали щодо практичної юридичної діяльності (зразки оформлення документації), які знадобляться при проходженні навчальної практики;

- своєчасно (у призначений строк) прибути до органу місцевого самоврядування,

місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу або до підприємства, які визначені для проходження навчальної практики, представитись керівнику практики, отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики.

- якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою навчальної практики та

керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;

- ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи органу, в якому студент

проходить практику, організацією діловодства, обліку, звітності;

- приймати активну участь у житті колективу, в якому студент проходить навчальну практику;

- набути елементарні професійні навики праці на посадах спеціалістів юридичного профілю,

сформувати уміння правильно складати процесуальні та інші документи;

- вести щоденник навчальної практики, відображати в ньому зміст виконаної за кожен день

практики роботи з детальним аналізом і висновками;

- скласти письмовий звіт про виконання програми навчальної практики, належним чином його

оформити і разом з іншими документами представити на кафедру в зазначений строк.

 

5. Зміст навчальної практики

Студент-практикант за час проходження навчальної практики вивчає структуру і організацію органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій; відомчі та інші нормативні документи, якими визначається їх діяльність, форми і методи, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання, функціональні обов’язки співробітників-юристів базових органів. Знайомиться з кримінальними, цивільними, адміністративними справами, іншими матеріалами, які знаходяться в провадженні базового органу. За дорученням керівника практики готує проекти постанов, рішень, планів, відповідей на скарги і заяви громадян та таке інше, а також виконує окремі завдання, пов’язані із застосуванням теоретичних знань або набуттям практичних навиків.

В канцеляріях базових органів студент-практикант вивчає накази та інструкції, які визначають ведення діловодства, знайомиться з номенклатурою справ, правилами документообігу, організацією обліку та контролю вхідної та вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності.

 

При проходженні навчальної практики в місцевих та апеляційних судах студент-практикант:

- вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність судів, організацію їх роботи, функціональні обов’язки суддів;

- вивчає кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи, які знаходяться в провадженні судів, складає проекти ухвал, постанов, рішень;

- приймає участь в судових засіданнях, в процесі чого вивчає діяльність судді, прокурора, захисника та інших учасників процесу;

- складає проекти вироків та інших рішень суду, проекти промов прокурора та захисника, протоколів судових засідань;

- з дозволу керівника навчальної практики приймає участь в прийомі суддею громадян і розгляді їх заяв та скарг.

При проходженні навчальної практики в органах попереднього слідства студент-практикант:

- знайомиться з функціональними обов’язками слідчого;

- вивчає кримінальні справи які, знаходяться в провадженні слідчого, а також із матеріалами, які надходять на розгляд;

- знайомиться з правилами обліку та зберігання речових доказів, правилами провадження і оформлення кримінальних справ;

- приймає участь у проведенні слідчих експериментів;

- виїжджає з слідчим на місця події, приймає участь у виконанні слідчих дій;

- складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування кримінальних справ, обвинувальних висновків;

- знайомиться з науково-технічними засобами і криміналістичною технікою та їх застосуванням при розслідуванні кримінальних справ;

- з дозволу слідчого студент-практикант приймає участь у допитах підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, у виконанні інших слідчих дій; може бути присутнім при доповіді слідчим матеріалів справи прокуророві, а також за дорученням слідчого доповідати прокуророві нескладні справи;

- знайомиться із методами вивчення та узагальнення слідчої практики, складає огляди слідчої практики та різні довідки.

За період проходження навчальної практики в слідчих підрозділах Міністерства внутрішніх справ, студент-практикант разом з вивченням роботи слідчого зобов’язаний ознайомитись з функціями співробітників дізнання, кримінального розшуку, експертно-криміналістичних підрозділів, підрозділів по боротьбі із злочинністю в сфері економіки, охорони громадського порядку, організацією розкриття та профілактики злочинів.

 

 

6. Документи та звітність за підсумками навчальної практики

Після закінчення навчальної практики студент зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:

- письмовий звіт;

- щоденник навчальної практики;

- характеристику з місця проходження практики;

- матеріали практики .

 

6.1. Звіт про навчальну практику

Особливе місце серед підсумкової документації навчальної практики займає звіт про проходження навчальної практики, який має містити наступні відомості:

- строки проходження навчальної практики;

- назва органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу,

підприємства, установи, організації, юридичної служби, в яких студент проходив навчальну практику; їх коротка характеристика та специфіка діяльності;

- які умови були створені керівництвом органу місцевого самоврядування, судового або

правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби для проходження студентом навчальної практики;

- зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження навчальної практики,

послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

- коротка характеристика вивчених студентом кримінальних, цивільних та інших справ,

договорів, претензій, в провадженні і розгляді яких брав участь студент;

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх

результати;

- колізійні питання, які виникли в процесі проходження навчальної практики, в яких

формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

- науково-технічні засоби та криміналістична техніка, яка застосовувалась при виконанні

процесуальних та інших дій;

- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час

проходження навчальної практики;

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності органів місцевого самоврядування,

місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій, на яких студент проходив практику;

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних

дисциплін, підвищення ефективності навчальної практики.

 

6.2. Щоденник навчальної практики

Кожний студент, який направляється до базових структур для проходження навчальної практики, одержує на тій кафедрі, за якою його закріплено, щоденник. За час проходження практики, студент зобов’язаний вести одержаний щоденник, та відображувати в ньому зміст та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме:

- участь студента-практиканта у виконанні процесуальних та інших дій при підготовці

документів;

- зміст спостережень студента за діяльністю органів місцевого самоврядування, місцевих

державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій;

- щоденник підписує керівник навчальної практики базового органу та свій підпис

скріплює печаткою.

 

Характеристика студента-практиканта

Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

- рівень теоретичної підготовки студента;

- відношення студента до виконання практичних обов’язків юриста;

- його бажання оволодіти юридичною професією;

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

- індивідуальні якості студента, та т.і.

Характеристику складає та підписує керівник навчальної практики базового органу, а також затверджується його керівником та скріплюється печаткою.

 

6.4. Матеріали навчальної практики

До матеріалів навчальної практики належать: протоколи допитів, різноманітні постанови, обвинувальні вироки, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки суддів, претензії, звернення, відповіді на них, позовні заяви, договори, різноманітні запити тощо.

Всі ці матеріали складає студент самостійно або вони повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в матеріалах навчальної практики повинен складати не менш як 50 аркушів.

 

6.5. Захист звіту

Студент захищає свій звіт про проходження навчальної практики та її підсумки на засіданні комісії на протязі десяти навчальних , який передбачено календарним графіком проходження навчальної практики. Кращі студентські звіти за підсумками навчальної практики, що повністю відповідають вимогам навчальних програм можуть бути заслухані на студентських науково-практичних конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів .

При оцінюванні роботи студента за час навчальної практики враховуються звіт, характеристика студента за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, а також якість їх оформлення.

Результати захисту звітів за підсумками навчальної практики та висновки профільних комісій оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які передаються в деканат юридичного факультету ОДУВС.

Студенти, які не виконали програму навчальної практики та одержали незадовільну характеристику за місцем проходження практики, або одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження навчальної практики - проходять практику знов в період літніх канікул.

Ті студенти, які не пройшли практику та не захистили звіт до початку нового навчального року, відраховуються із числа студентів юридичного факультету ОДУВС.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...