Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФРАНЦУЗЬКА МОВА, 3 КЛАССфери спилкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Я, моя сім’я і друзі     Відпочинок і дозвілля Людина Природа і навколишнє середовище Свята та традиції     Школа - представляти співрозмовників / третіх осіб; - запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу; - описувати когось / щось; - запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання; - повідомляти про смаки, уподобання; - виражати своє ставлення до когось / чогось; - запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення; - робити пропозицію та реагувати на неї; - запитувати з метою отримання більш детальної інформації; - визначати час; - висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо Son, sa / Son nom est … Ils sont… Tu es de…? Il est de…? Comment ça va? Ça va, et toi? As-tu…, J’aime… Je n’aime pas. Il aime / il n’aime pas. Pourriez-vous …? Oui, bien sûr! . On y va ?… Pardon je ne peux pas. Je suis en train de…. Pourrais-tu m’aider ? Merci. À qui est-ce ? C’est à…. Il est deux heures. Il est trios heures et… Il est cinq heures moins le quart. C’est l’automne. Le matin, à midi, le soir Людина Опис зовнішності Професії. Числа до 100 Щоденні обов’язки Дім, квартира Умеблювання Захоплення Навчальні предмети Свята   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.   C’est, ce sont Il y a Дієслова:vouloir, pouvoir. Іменник: однина, множина, жіночий рід Прикметник: присвійний, вказівний. Прийменник: місця (dans, sur, sous, près de), напрямку (à, chez, en, de), часу (avant, après)   Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.   Наголос у словах і реченнях. - знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям; - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків   Правила ввічливості     - розрізняти і продукувати звуки та звукові відрізки; - уважно стежити за презентованою інформацією; - ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; - активно застосовувати мову, що вивчається -сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо)
Освітня Публічна

  

ІСПАНСЬКА МОВА, 3 КЛАС

Сфери спилкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Освітня Публічна Особистісна Я, моя сім’я і друзі     Відпочинок і дозвілля Людина Природа і навколишнє середовище Свята та традиції   Школа - представляти співрозмовників / третіх осіб; - запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу; - описувати когось / щось; - запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання; - повідомляти про смаки, уподобання; - виражати своє ставлення до когось / чогось; - запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення; - робити пропозицію та реагувати на неї; - запитувати з метою отримання більш детальної інформації; - визначати час; ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? Tiene … Es alta, rubia ... ¿Qué es? Es alumno (a), ucraniano(a). ¿Dónde vive? ¿Cómo es la clase? Me (te, ...) gusta(n), encanta(n). Prefiero... ¿Qué te parece…? Me parece bonito ... Por la mañana /a menudo/a veces me levanto… ¿Qué hora es? ¿A qué hora ...? Te invito… Te felicito con ... Dame, por favor /¿me das …? Aquí lo (la) tienes. Dime (dígame), por favor… Te toca (os toca) ... (Muchas) gracias (por) ... De nada. Vale. Bravo. ¡Qué bien! ¡Qué pena! Es magnífico, fantástico... ¡Oye!¡Vaya!¡Hurra!¡Ojo! ¡Ay! Людина Опис зовнішності Професії. Числа до 100 Щоденні обов’язки Дім, квартира Умеблювання Захоплення Навчальні предмети Свята   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: Presente, Pretérito Perfecto de Indicativo; займенникові дієслова конструкції: ir a + інфінітив, estar + герундій дієслова індивідуального дієвідмінювання в Presente Іменник: рід, число. Прикметник: рід, число. Прийменник: часу, напрямку, місця (a, en, de, sobre, delante (de), detrás (de), debajo (de), entre, cerca (de), lejos (de), junto (a)). Прислівник: часу (hoy, mañana, ahora, después, tarde, temprano); місця (aquí, cerca, lejos). Займенник: особові, присвійні, вказівні (este, esta, esto(a, os, as). Артикль: неозначений, означений Числівники: кількісні (1-100), порядкові (1°-10°). Сполучники: y(e), pero. Питальні слова: ¿Dónde?, ¿A dónde?, ¿De dónde?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Quién(es)?, ¿A quién(es)?, ¿Con quién(es)?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto(s), ¿Cómo? Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.   Наголос у словах і реченнях. - знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям; - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків   Правила ввічливості     - розрізняти і продукувати звуки та звукові відрізки; - уважно стежити за презентованою інформацією; - ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; - активно застосовувати мову, що вивчається -сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо)

Мовленнєва компетенція

На кінець 3-го класу учні:

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
- реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей; - розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні; - розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією; - розуміють основний зміст віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.   - використовують прості речення та фрази для того щоб: - описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварин); - роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; - коментують свої дії та дії інших людей. Обсяг висловлювання – не менше 6 речень.   - ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання, засвоєні в усному мовлення і відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування; - підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру, а також мікродіалогів; Висловлення кожного співрозмовника - не менше 4-х-5-ти реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.   - знають алфавіт та основні звукобуквені зв’язки; - читають вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; - читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається з опорою на ілюстративний матеріал. Обсяг – не менше 150 друкованих знаків.   - пишуть слова, словосполучення, короткі речення; - пишуть адресу; - оформлюють лист, листівку-вітання; - пишуть самостійно або під диктовку до 5 речень.  

НІМЕЦЬКА МОВА, 4 КЛАС

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Місцепроживання Помешкання Відпочинок і дозвілля Природа і навколишнє середовище запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти та описувати їх; описувати зображене на малюнках, фото тощо; характеризувати та оцінювати когось / щось; розповідати про прочитане, почуте, побачене; запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення; висловлювати свої враження, думки, ставлення Ich wohne in … . Es gibt hier … . Gibt es hier …? – Ja,/ Nein, hier gibt es einen/eine/ein ... / keinen/keine/kein … . Wie komme ich zu …? Ich gehe in/auf/zu … Unser Haus ist aus … Wir wohnen in … . Im …/In der … /in meinem ... gibt es/steht/hängt/liegt … Mein Lieblingsbuch / -fernsehprogramm ist … Im Winter feiern wir … . Населені пункти Покупки Види дозвілля Види помешкань Умеблювання Види транспорту Вільний час Улюблені дитячі герої Довкілля Свята Предмети в класній кімнаті Шкільне приладдя   Дієслова у 2-й особі однини і множини. Особові займенники в Akk. Безособовий займенник man (man kann). Безособовий зворот es gibt. Прийменники auf, zu, aus, ohne . Питальне речення з woher?   Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередніх роках навчання     Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: повсякденне життя; умови життя; норми поведінки; соціальні правила поведінки   Правила ввічливості   Вибір та вживання привітань / форм звертання / вигуків.     ефективно використо- вувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях: уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосо- вувати інші компетенції, для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо)    
Публічна Свята та традиції
Освітня Шкільне життя

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...