Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура навчального процесу з фізичної культуриНавчальна програма «Фізична культура. 5–9 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної за-гальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію прин-ципу варіативності, який передбачає планування навчального ма-теріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного за955o4itgjgkrfmkбезпечення навчального про-цесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована ehnbmdsdiewrengfc за модульною системою. Во-на складається з двох інваріантних, або jedkytwkdjобов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і де-кількох варіативних модулів. Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фі-зичної культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми варіативних модулів мають пройти екс-пертизу, отримати гриф Міністерства освіти і науки України та бути оприлюдненими для загального користування. Отже, кіль-кість варіативних модулів з часом має зростати.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчаль-ний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожно-го варіативного модуля. У 5–6 класах учні мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах — 3–5, у 9 класі — 3–4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Так, у 5-му класі з обраними шістьма модулями і 105 годинами фізичної культури на рік на один модуль відво-диться близько 18 навчальних годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості го-дин на вивчення окремих модулів.

Програми варіативних модулів розроблено на п’ять років. Во-ни містять пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, необхід-ного для освоєння модуля.

Перед початком навчального року протоколом шкільного ме-тодичного об’єднання затверджується план-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному кла-сі. У плані-графіку зазначаються варіативні модулі, які опанову-ватимуть учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчен-ня годин. Відлік року вивчення варіативного модуля за цією про-грамою розпочинається з 5-го класу.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність мате-ріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обо-в’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного мето-дичного об’єднання.Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися.

Наприклад, учні вивчають:

у 5 класі — футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчен-ня), легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (1 рік вивчення) та лижну підготовку (1 рік вивчення);

у 6 класі — футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчен-ня), плавання (2 рік вивчення), легку атлетику (2 рік вивчення) та бадмінтон (1 рік вивчення);

у 7 класі — футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (3 рік ви-вчення), плавання (3 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення);

у 8 класі — футбол (4 рік вивчення), настільний теніс (1 рік вивчення), гімнастику (1 рік вивчення) та баскетбол (1 рік вивчен-ня);

у 9 класі — футбол (5 рік вивчення), гімнастику (2 рік ви-вчення) та баскетбол (2 рік вивчення).

За потреби у 6–9 класах у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочи-нається не з 5-го класу, учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...