Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінювання навчальних досягнень 

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динамі-ки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оціню-вання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовують-ся навчальні нормативи, які розроблено для кожного року ви-вчення. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Поря-док їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Кри-терії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культу-ри затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.

Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватись таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на по-гане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підго-товка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначе-ному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показни-ків учителі можуть застосовувати різноманітні системи нараху-вання «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) вико-на(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівня-но з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормати-вами.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями. 

 

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Загальна характеристика здо-рового способу життя. Правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою. Види порушень постави та їх профілактика. Фізичне виховання в Старо-давній Греції. Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами. Правила безпеки на уроках і під час позакласних фізкуль-турних занять.   Учень, учениця: н а в о д и т ь п р и к л а д иособливостей фізичного ви-ховання в Стародавній Греції; п о я с н ю є правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою; х а р а к т е р и з у є здоровий спосіб життя, види порушень постави, поняття фізичного розвитку та фізичної підго-товленості; д о т р и м у є т ь с яправил гігієни та санітарії, техніки безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять; в о л о д і є методами само-контролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами само-контролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;
Загальна фізична підготовка
Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, без предмета, з предметами — м’ячами, гім-настичними палицями, скакал-ками, у парах); вправи для формування постави та запо-бігання плоскостопості; вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом; вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями;стрибки з пово-ротом на 90–180°; метання малого м’яча в ціль; акроба-тичні вправи; подолання сму-ги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; рухливі ігри. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки, загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті та спритності.

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини. Особливості фізичного роз-витку і функціонального ста-ну організму в підлітковому періоді. Олімпійські ігри у Стародав-ній Греції. Засоби розвитку витривалості та методи контролю. Правила поведінки під час занять плаванням у басейнах та водоймищах. Учень, учениця: н а в о д и т ь п р и к л а д ивпливу шкідливих звичок на здоров’я людини; п о я с н ю є значення дотри-мання правил поведінки під час плавання у басейнах та водоймищах; х а р а к т е р и з у єОлім-пійські ігри у Стародавній Греції;особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у підлітково-му віці; засоби і методи конт-ролю витривалості; д о т р и м у є т ь с яправил безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять; в о л о д і є методами само-контролю фізичного стану під час занять вправами, спрямова-ними на розвиток витривалості;
Загальна фізична підготовка
Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, без предмета, з предметами — м’ячами, гім-настичними палицями, ска-калками, у парах); вправи для формування постави та запо-бігання плоскостопості; вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом; вправи для розвитку сприт-ності: багаторазовістрибки з поворотами на 90о, 180о, 360°; метання малого м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; подо-лання смуги перешкод; біг з різних вихідних положень; «човниковий» біг 4×9 м; рух-ливі ігри; вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 700 м; перемінний біг 200–400 метрових відрізків по черзі з прискореною ходь-бою 30–50 м; стрибки зі ска-калкою; рухливі ігри. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті, спритності, витривалості.

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий та протягом року). Форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості. Відродження Олімпійських ігор сучасності. Засоби розвитку сили, гнуч-кості та методи контролю. Ознаки перевтоми та засоби їх попередження. Учень, учениця: п о я с н ю є значення раціо-нального рухового режиму для здоров’я людини; н а з и в а є форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості; х а р а к т е р и з у євідро-дження Олімпійських ігор сучасності, засоби та методи розвитку сили, гнучкості, ознаки перевтоми; в о л о д і є методами контро-лю за розвитком сили, гнуч-кості; засобами самоконтролю за адекватністю фізичних на-вантажень за суб’єктивними відчуттями; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпекина уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять;
Загальна фізична підготовка
Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, в парах, без пред-мета, з предметами — м’яча-ми, гімнастичними палицями, скакалками, набивними м’я-чами — 1 кг, у парах); вправи для формування постави; вправи для розвитку швидко-сті: повторний біг на відріз-ках 15–30 м; прискорення до 15 м із різних вихідних поло-жень зі зміною швидкості і напрямку за сигналом; вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями зі зміною напря-му;стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання малого м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на рівновагу; подолання сму-ги перешкод; «човниковий» біг 4×9 м; рухливі ігри; вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1000 м; перемінний біг 200–400 метрових відрізків зі швид-кістю 2–3,5 м/с і 30–50 м при-скореного бігу зі швидкістю 4–4,5 м/с; стрибки зі скакал-кою; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; згинання та розгинання рук в упорі стоя-чи біля стіни під кутом 45–50°; кидання і ловіння набив-ного м’яча в парах; вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасив-ні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партнера; вправи на розтягування. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті, спритності, витривалості, сили та гнучкості.  

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Правила загартування холо-довими та тепловими проце-дурами. Значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності. Основні цінності олімпізму. Визначні спортивні досягнен-ня олімпійців. Засоби розвитку швидкісно-силових якостей та методи контролю. Допомога при обмороженнях та опіках.   Учень, учениця: н а в о д и т ь п р и к л а д ивизначних спортивних досяг-нень олімпійців; н а з и в а є ознаки обморо-ження, опіків та профілактику їх попередження; п о я с н ю є значення занять фізичною культурою та спор-том для підтримання розумо-вої працездатності,правила загартування холодовими та тепловими процедурами; х а р а к т е р и з у є цінності олімпізму, засоби та методи розвитку швидкісно-силових якостей; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпекина уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять; в о л о д і є методамиконтро-лю за розвитком швидкісно-силових якостей;
Загальна фізична підготовка
Ходьба; біг; стрибки; загаль-норозвивальні вправи (впра-ви в русі, в парах, у трійках, без предмета, з предметами — набивними м’ячами, гімнас-тичними лавами, джгутами); вправи для формування по-стави; вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 15–30 м, прискорення до 20 м з різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри; вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями;стрибки з пово-ротами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; ес-тафети, що складаються із комбінованих вправ, рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1500 м; подолання дистанції до 2000 м у перемінному темпі, стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; пересування в упорі на руках; вправи з ган-телями, гумовими джгутами; вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та па-сивні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партне-ра; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною пали-цею або скакалкою, складе-ною вчетверо; вправи для розвитку швидкіс-но-силових якостей: стрибки на одній та двох ногах у дов-жину та висоту; перестрибу-вання через перешкоди, від-штовхуючись однією та дво-ма ногами; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в па-рах; кидки набивного м’яча (1 кг) різними способами. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, вправи для розвитку швидкості, спритності, витри-валості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Основи раціонального харчу-вання. Олімпійська Україна. Правила самостійних занять та методика складання інди-відуальних програм занять фізичними вправами, скла-дання індивідуальних про-грам. Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтяг-нення). Учень, учениця: п о я с н ю є основираціо-нальногохарчування; правила першої допомоги під час травм; н а з и в а є досягнення ук-раїнських олімпійців на між-народній арені, значення НОКУ для розвитку спорту; х а р а к т е р и з у є правила самостійних занять фізични-ми вправами; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпекина уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять; в о л о д і є методикою скла-дання індивідуальних про-грам занять фізичними впра-вами;
Загальна фізична підготовка
Ходьба; біг; стрибки; загаль-норозвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у гру-пах, із предметами — набив-ними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави; вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 30–60 м; прискорення до 30 м з різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри; вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями;стрибки з пово-ротами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтер-валом по 1-2-3 рази; біг у пе-ремінному темпі до 1700 м; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; вправи з ганте-лями, з подоланням ваги парт-нера, вправи на силових тре-нажерах; вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасив-ні нахили; вправи на розтягу-вання; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, скла-деною вчетверо; вправи для розвитку швидкіс-но-силових якостей: стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибу-вання з присіду; стрибки «в глибину» з наступним ви-стрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування по-стави та запобігання плоско-стопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витри-валості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.  

 

Автор:

О. М. Лакіза — завідувач кафедри фізичного виховання ВСП НУБ і ПУ «Ніжинський агротехнічний інститут», кандидат пе-дагогічних наук.

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

 

Варіативний модуль

 

БАСКЕТБОЛ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України № 1/11-6353 від 30.07.2009 р.)

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...