Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Варіативний модуль «Волейбол» складається з змісту, навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнівВаріативний модуль «Волейбол» складається з змісту, навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнів, навчальних нормативів та переліку обладнання, яке необхідне для вивчення цього модуля.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка волейболістів, техніко-тактична підготовка.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

При навчанні технічних прийомів з волейболу необхідно на кожному уроці використовувати вправи спеціальної фізичної під-готовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору, «човни-ковий біг» 4 9 м, вправи з набивними м’ячами (0,5–1 кг) і т.д., а також дотримуватися методики послідовності навчання передач, прийомів, подач, нападаючих ударів та блокування, використову-ючи підвідні вправи.

З метою профілактики травматизму при вивченні передач двома руками зверху та прийомів м’яча двома руками знизу слід звертати увагу на правильну постановку рук, застосування учнем стійки волейболіста та правильного пересування учнів по волей-больному майданчику.

Під час першого та другого років навчання можна використо-вувати рухливі ігри, які за своїми правилами наближені до гри волейбол — «Малюкбол» («Піонербол»).

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння технічних прийомів з волейболу: передач, при-йомів та подач. При виконанні таких навчальних нормативів, як передачі м’яча двома руками зверху та прийом і передача двома руками знизу, оцінюється виконання цього технічного елементу кожною дитиною окремо. При цьому в пару з учнем може стати вчитель чи дитина, яка займається в секції волейболу у дитячо-юнацькій спортивній школі або учень, який володіє цими навич-ками на високому рівні.


Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Історія розвитку українсь-кого волейболу. Загальна характеристика гри волейбол (розмітка ігрового майданчика, роз-міщення гравців, основні правила гри). Правила техніки безпеки на ігровому майданчику. Санітарно-гігієнічні вимо-ги до спортивного інвен-тарю. Особиста гігієна спортсме-на. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єісторію розвитку українського волейбо-лу; н а з и в а єзагальну характе-ристику гри волейбол, назви лі-ній, розміщення гравців та пра-вила переходу на майданчику; правила техніки безпеки на ігровому майданчику; санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю та вимоги особистої гігієни; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки та правил гри;
Спеціальна фізична підготовка
Стрибкові вправи, спеці-альні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечо-вого пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритності. в и к о н у єстрибкові вправи; спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спи-ни; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритності;
Техніко-тактична підготовка
Стійка волейболіста. Роз-міщення та перехід гравців на ігровому майданчику. Пересування в стійці волей-боліста приставними крока-ми (вправо, вліво, вперед, назад), вибір вихідного положення для виконання передач та прийому м’яча. Передача м’яча двома ру-ками зверху над собою на місці, від стіни, в парах, в колонах, в зустрічних ко-лонах. Прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера. Рухлива гра «Малюкбол». х а р а к т е р и з у єрозміщен-ня гравців на майданчику, пра-вила переходу; в и к о н у єпересування в стійці волейболіста (вправо, вліво, впе-ред, назад), вибір вихідного поло-ження для передач та прийому м’яча; передачі м’яча зверху над собою, від стіни, в парах, в ко-лонах; прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера.  
2 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Місце українського волей-болу на сучасному етапі розвитку європейського спорту. Значення гравців передньої та задньої ліній. Правила техніки безпеки на ігровому майданчику. Учень, учениця: р о з к р и в а ємісце українсь-кого волейболу на сучасному етапі розвитку європейського спорту; о б ґ р у н т о в у єзначення гравців передньої і задньої ліній; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки на ігровому майданчику та правил гри;
Спеціальна фізична підготовка
Стрибкові вправи, спеціаль-ні вправи для розвитку гнуч-кості верхнього плечового пояса, сили верхніх та ниж-ніх кінцівок, черевного пре-са, спини, вправи на розтягу-вання. Вправи для розвитку швид-кості, спритності. в и к о н у єстрибкові вправи; спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кін-цівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, сприт-ності;
Техніко-тактична підготовка
Способи пересування грав-ців по ігровому майданчи-ку, поєднання способів пе-ресування. Передача м’яча двома руками зверху в па-рах, від стіни, в колоні. Прийом м’яча двома рука-ми знизу від стіни, в парах, колонах. Прийом м’яча двома руками знизу після переміщення. Вибір місця для виконання другої передачі. Вибір місця для виконання нижніх подач. Нижня пряма та бокова подача з відстані 4–6 м від сітки та від стіни. Прийом м’яча знизу після виконан-ня нижньої прямої (боко-вої) подачі від стіни. Навчальна гра волейбол за спрощеними правилами, рухлива гра «Малюкбол». в и к о н у єспособи пересуван-ня по волейбольному майданчи-ку; передачі м’яча двома руками зверху; прийом м’яча знизу від стіни, в парах та колонах; прийом м’яча знизу після пере-міщення; вибір місця на виконання другої передачі; вибір місця для виконання ниж-ніх подач; нижню пряму та бокову подачі; прийом м’яча після подачі.
3 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Досягнення українських волейбольних команд на міжнародній арені. Значення спеціальної фі-зичної підготовки волейбо-лістів. Загартовування організму. Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести судді. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єдосягнення українських волейбольних команд; з а с т о с о в у єспеціальні вправи волейболіста; н а з и в а єосновні принципи загартування; склад та обов’язки суддівської бригади; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки на ігровому майданчику;
Спеціальна фізична підготовка
Вправи для розвитку швид-кості, швидкісно-силових якостей, спритності, сили, гнучкості. в и к о н у єстрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, вправи на розтягування, вправи для розвитку швидкості, сприт-ності;
Техніко-тактична підготовка
Пересування різними спо-собами в поєднанні з тех-нічними прийомами в на-паді та захисті. Нижня пряма та бокова подачі із-за лицьової лінії. Кидання набивного м’яча двома руками зверху в па-рах з положення стоячи (0,5–1 кг). Кидання волей-больного м’яча правою та лівою руками в парах. Кидання тенісного м’яча правою та лівою руками в ціль. Верхня пряма подача в стіну з відстані 5–8 м. Верхня пряма подача на партнера. Верхня пряма подача через сітку із скороченої відстані. Прийом м’яча двома рука-ми знизу після верхньої прямої подачі від стіни та в парах. Взаємодія гравців передньої та задньої ліній. Система гри «кутом уперед». Навчальна гра волейбол. в и к о н у єпересування, різни-ми способами, поєднуючи з пе-редачами та прийомами; нижню пряму та бокову подачі; кидання набивного м’яча; кидання волейбольного м’яча правою та лівою руками в парах; кидання тенісного м’яча в ціль; верхнюпряму подачув стіну з відстані 5–8 м та на точність на партнера; верхню пряму подачу через сітку; прийом м’яча двома руками знизу; з а с т о с о в у в а євзаємодію гравців передньої і задньої ліній та систему гри «кутом уперед».

Рік вивчення

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...