Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Варіативний модуль «Легка атлетика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рів-ня загальноосвітньої підготовкиВаріативний модуль «Легка атлетика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рів-ня загальноосвітньої підготовки учнів.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка, легкоатлетичні види (біг, стрибки, метання), навчальні нормативи та перелік облад-нання.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

З метою профілактики травматизму на кожному уроці необ-хідно перевіряти місця проведення занять, дотримуватися вимог методики навчання легкоатлетичних вправ, застосовуючи спе-ціальні бігові, підвідні та спеціально-розвивальні вправи для ви-конання бігу, стрибків і метань.

Під час проведення уроків з легкої атлетики вчитель повинен застосовувати індивідуальний та диференційований підхід до учнів.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння легкоатлетичних вправ.

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Історія розвиткулегкої атлетики. Легкоатлетичні види. Правила техніки безпеки на уроках легкої атлетики. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єісторію розвитку легкої атлетики; н а з и в а євиди легкої атле-тики; правила техніки безпеки; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;  
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеці-альні вправи для метань.   в и к о н у єспеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеці-альні вправи для метань;
Біг
Старт та стартовий розбіг. Біг 30 м, біг 60 м. Прискорення 10–30 м, по-вторний біг 4 30, 2 60 м. Рівномірний біг до 1000 м (без урахування часу).   в и к о н у єстарт, стартовий розбіг, біг 30 м, 60 м, рівномір-ний біг до 1000 м; прискорення 10–30 м, повторний біг 4 30, 2 60 м;
Стрибки
Стрибки в довжину з місця, багатоскоки, стрибки в довжину з розбігу спосо-бом «зігнувши ноги», стриб-ки у висоту з розбігу спо-собом «переступання».   в и к о н у єстрибки в довжину та висоту;
Метання
Метання малого м’яча на дальність з місця, метання в горизонтальну та верти-кальну ціль. в и к о н у єметання малого м’яча на дальність з місця та в горизонтальну та вертикальну ціль.

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Історія розвитку легкої атлетики в Україні. Рухові якості, які розвиваються засобами легкої атлетики: швидкість, витривалість, спритність, гнучкість та швидкісно-силові якості. Правила техніки безпеки. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єісторію роз-витку легкої атлетики в Україні; н а з и в а єфізичні якості, які розвиваються засобами легкої атлетики; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багато-скоки, спеціальні вправи для метань, вправи з на-бивними м’ячами. в и к о н у єспеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань, вправи з набивними м’ячами;
Біг
Біг 30 м, біг 60 м, біг по дистанції, фінішування. Рівномірний біг до 1200 м (без урахування часу). в и к о н у єбіг 30 м, 60 м; рівномірний біг до 1200 м; з а с т о с о в у євиди фінішу-вання;
Стрибки
Стрибки в довжину з міс-ця, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнув-ши ноги», стрибки у висо-ту з розбігу способом «переступання». в и к о н у єстрибки в довжину та висоту;  
Метання
Метання малого м’яча на дальність з трьох кроків, метання в горизонтальну та вертикальну ціль, кидан-ня набивного м’яча (0,5– 1 кг) з різних положень. в и к о н у єметання малого м’яча на дальність з трьох кроків, та метання в горизонтальну та вертикальну ціль, кидання набив-ного м’яча з різних положень.

Рік вивченняЗміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Правила проведення зма-гань зі стрибків, бігу та метання. Правила техніки безпеки на біговій доріжці, в сек-торі для метання та стриб-ковій ямі. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єособливості правил змагань з бігових видів, стрибків та метання; н а з и в а єправила техніки безпеки; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;  
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багато-скоки, спеціальні вправи для метань, вправи з набив-ними м’ячами.   в и к о н у єспеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спе-ціальні вправи для метань, впра-ви з набивними м’ячами;
Біг
Біг 30 м, біг 60 м. Рівномірний біг 1000 м, повільний біг до 1500 м.   в и к о н у єбіг 30 м, 60 м, рів-номірний біг 1000 м, повільний біг до 1500 м;
Стрибки
Стрибки в довжину та висоту: стрибки в довжину з місця, «потрійний стри-бок» з місця, стрибки в дов-жину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу спосо-бом «переступання».   в и к о н у єстрибки в довжину та висоту: стрибки в довжину з місця, «потрійний стрибок» з місця, стрибки в довжину з роз-бігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу спо-собом «переступання»;
Метання
Метання малого м’яча на дальність з розбігу. в и к о н у єметання малого м’яча на дальність з розбігу.  

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Особливості дихання та питний режим при занят-тях легкою атлетикою. Зовнішні ознаки, стадії та біологічне значення втоми. Особливості бігу на корот-кі, середні та довгі дистан-ції. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єособливості дихання та тактику бігу на корот-кі, середні та довгі дистанції; н а з и в а єзовнішні ознаки, ста-дії та біологічне значення втоми; о б ґ р у н т о в у єособливості питного режиму; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багато-скоки, спеціальні вправи для метань. в и к о н у єспеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань;
Біг
Біг 30 м, біг 60 м, біг 100–300 м. Повторний біг 2 200 м. Рівномірний біг 1000 м (дівчата), 1500 м (хлопці). в и к о н у єбіг 30 м, 60 м, 100–300 м, повторний біг 2 200 м, рівномірний біг до 1000 м (дівчата), 1500 м (хлопці);
Стрибки
Стрибки в довжину з міс-ця, стрибки в довжину з розбігу способом «зіг-нувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». в и к о н у єстрибки в довжину та висоту;
Метання
Метання малого м’яча на дальність з розбігу, метан-ня м’ячів різного діаметра на дальність. в и к о н у єметання малого м’яча на дальність з розбігу та м’ячів різного діаметра.

Рік вивчення

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...