Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Варіативний модуль «Туризм» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загаль-ноосвітньої підготовки учнівВаріативний модуль «Туризм» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загаль-ноосвітньої підготовки учнів.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

Туризм є невід’ємною складовою загальнодержавної системи фізичної культури та спорту і спрямований на зміцнення здо-ров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини через залучення її до участі у спортивних походах різної складності та змаганнях з техніки спортивного туризму. Спортивний туризм є важливим засобом сприяння під-вищенню соціальної і трудової активності людей, задоволення їхніх моральних, естетичних і творчих потреб, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Туризм не має обмежень за віком і статтю.

Заняття туризмом, відносно дешевого й ефективного відпо-чинку, робить його соціально доступним та економічно приваб-ливим.

Основним змістом навчання туризму є засвоєння теоретичних і практичних навичок, до яких входять знання з:

— організації походів різного рівня складності;

— спортивного і туристського орієнтування та топографії;

— вивчення технічних прийомів подолання перешкод природ-ного і штучного характеру;

— надання долікарської допомоги і транспортування потер-пілого;

— виживання під час надзвичайних ситуацій та катастроф.

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої і спе-ціальної медичної групи, на уроках працюють за завданням учи-теля з вивчення туристських вузлів, визначення азимутів, топо-графії або надання долікарської допомоги.

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Загальні відомості про ту-ризм та його види. Види природних перешкод. Правила техніки безпеки на уроках з елементами туризму. Учень, учениця: р о з к р и в а єзагальні відо-мості про туризм та його види; р о з п о в і д а єпро гігієну ту-риста, загальні гігієнічні вимоги; н а з и в а євиди природних перешкод; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;
Спеціальна фізична підготовка
Подолання горизонталь-них і вертикальних пере-шкод; подолання смуги перешкод, вправи на лазіння і перелазіння. з д і й с н ю єподолання гори-зонтальних і вертикальних пере-шкод у вигляді смуги перешкод, лабіринтів; в о л о д і єтехнікою виконання вправ на лазіння і перелазіння;
Технічна підготовка
Встановлення намету; в’я-зання туристських вузлів; технічні етапи. в о л о д і єтехнікою встанов-лення намету, технікою в’язання туристських вузлів «простий», «простий провідник»; з д і й с н ю єтехнічне прохо-дження туристських етапів: подо-лання умовних завалів (підлаз), подолання умовного болота по купинах.
2 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Спорядження туриста. Види туристського багаття. Основи орієнтування на місцевості. Правила техніки безпеки під час виконання вправ орієнтування на уроках фізичної культури. Учень, учениця: р о з п і з н а єтуристське спо-рядження; н а з и в а євиди туристського багаття; в о л о д і єосновами орієнту-вання, поняттями «контрольний пункт (КП)», «схема»; д о т р и м у є т ь с яправил тех-ніки безпеки під час виконання вправ орієнтування на місцевості;
Спеціальна фізична підготовка
Подолання смуги перешкод. Естафети з елементами ту-ристської техніки. з д і й с н ю єподолання смуги перешкод з технічними етапами, вивченими раніше; б е р е у ч а с т ьв естафетах з елементами туристської техніки;
Технічна підготовка
Орієнтування за схемою. В’язання туристських вузлів. Технічні етапи. Технічні дії з туристською самостраховкою. п о я с н ю єдії при виконанні вправ орієнтування за схемою; в о л о д і єтехнікою в’язання туристських вузлів «булінь», «ака-демічний»; технікою в’язання самостраховки (петлі «Прусіка»); з д і й с н ю єтехнічне прохо-дження туристських етапів: подолання умовного болота за допомогою жердин, подолання умовного яру за допомогою колоди («бума»).
3 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Правила, закони і традиції туристів. Організація туристського бівуака. Орієнтування у заданому напрямку. Умовні знаки. Фізична підготовка туриста. Учень, учениця: п о я с н ю єправила, закони і традиції туристів, техніку орга-нізації туристського бівуака; поняття «бівуак»; х а р а к т е р и з у єфізичну підготовку туриста; в о л о д і єелементами орієнту-вання у заданому напрямку; н а в о д и т ь п р и к л а д иумовних знаків; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;
Спеціальна фізична підготовка
Старти з різних стартових положень з виконанням технічних елементів спор-тивного туризму. Естафети з використанням туристського обладнання. Біг з елементами туристсь-кої техніки. в и к о н у єприскорення з різ-них стартових положень, вико-нуючи проходження технічних етапів, вивчених раніше; біг з додатковим завданням туристсь-кої техніки та елементами фізичної підготовки; б е р е у ч а с т ьв естафетах з технічним виконанням в’язання самостраховки (петлі «Прусі-ка»);
Технічна підготовка
Орієнтування за схемою у заданому напрямку. В’язання туристських вузлів. Технічні етапи. в и к о н у єдії при виконанні вправ орієнтування за схемою у заданому напрямку; з д і й с н ю єтехнічне прохо-дження туристських етапів: рух по схилах (підйом, траверс, спуск), подолання умовного яру за допомогою «маятника»; володіє:технікою в’язання ту-ристських вузлів: «вісімка», «ткацький».  

Рік вивчення

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...