Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Варіативний модуль «Футбол» є важливою складовою на-вчальної програми з фізичної культури для 5–9 класів загально-освітніх навчальних закладівВаріативний модуль «Футбол» є важливою складовою на-вчальної програми з фізичної культури для 5–9 класів загально-освітніх навчальних закладів. Основний зміст модуля відповідає головним завданням програми, формуючи через навчання фут-болу стійкий інтерес школярів до занять фізичною культурою зокрема та здорового способу життя взагалі.

При цьому навчальний матеріал модуля адаптований до за-нять з учнями різної підготовленості, передбачає загальноосвіт-ню, а не спортивну спрямованість і містить найпростіші елемен-ти техніки та дій у нападі й захисті, теоретичні відомості, а також вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей.

Окрім цього, навчальні нормативи, включені до змісту моду-ля, є орієнтовними, і оцінка за їх виконання не є домінуючою при здійсненні тематичного, семестрового чи річного оцінювання. Во-на допомагає врахувати динаміку особистих результатів кожного учня.

Під час побудови навчального процесу варто використовува-ти різноманітні дидактичні методи, враховуючи вікові та статеві особливості учнів, матеріалу, що вивчається, а також наявні ма-теріальні можливості школи. При вивченні модуля «Футбол» з дівчатами необхідно враховувати особливості будови їхнього ор-ганізму, фізіологічні процеси, які у них відбуваються, тому до-цільно проводити вивчення матеріалу диференційовано, а ігри — окремо з дівчатами та хлопцями.

У процесі навчання футболу в 5–9 класах застосовуються такі групи методів:

— наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо);

— словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, пере-конання, бесіда тощо);

— практичні (метод вправ та його варіанти — початкове ви-вчення прийомів у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).

Під час вивчення елементів техніки та дій у нападі й захисті в учнів формуються певні рухові навички. Тому кожний прийом вивчають відповідно до стадій формування рухової навички. При цьому варто дотримуватися такої послідовності:

— ознайомлення з прийомом;

— вивчення прийому у спрощених умовах;

— вдосконалення прийому в умовах, близьких до ігрових;

— закріплення прийому в грі.

Рік вивчення

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...