Главная Обратная связь

Дисциплины:


в - номер варіанту 0<в<100 

Тариф (Т) для постачальників на перевезення товарів на склад становить 1 грн./т*км, а тарифи для клієнтів на перевезення товарів зі складу становлять: для К1- 0,8 грн./т*км; для К2- 0,5 грн./т*км; для К3 – 0,6 грн./т*км; для К4 – 0,7 грн/т*км ; для К5 – 0,8 грн/т*км.

Постачальники здійснюють завезення товарів з середнім розміром партії поставки відповідно в розмірах: р1-15 т, р2-7,5 т, р3-12,5 т.

Середній розмір партії поставки при реалізації клієнтам відповідно становить : К1 - 6,0т, К2 - 7,5 т, К3 - 5,0 т, К4 - 8,5 т, К5 - 8,0 т.

 

Завдання 2.3. Управління матеріальними потоками на основі поопераційного обліку логістичних витрат

Визначити розмір і вартість переробки матеріального потоку на загальнотоварному складі оптової бази, вантажооборот якого за рік становить 10 тис. тонн, умови діяльності якого відповідають нижченаведеним (табл.2.5.1 і 2.5.2), а також рівень впливу на загальні витрати тих факторів, які визначаються умовами договорів оптового підприємства з постачальниками товарів.

Результати розрахунків під час виконання даного завдання рекомендується оформляти у робочих таблицях № 1 і № 2 (табл. 2.3.3. і 2.3.4).

Таблиця 2.3.1

Фактори, які впливають на розмір загального матеріального потоку на складі

Позна­чення фактора Назва фактора Значення фактора за варіантами
А1 Частка товарів, які надходять на склад в неробочий час і проходять через приймальну експедицію 15 + 0,1*р
А2 Частка товарів, які проходять через дільницю приймання складу 20-0,2*р
А3 Частка товарів, які підлягають комплектуванню на складі 70-0,5*р
А4 Рівень ЦДТ, який відображає частку товарів, які потрапляють на дільницю завантажування з експедиції з відправлення 40+0,3*р
А5 Частка доставлених на склад товарів, які не підлягають механізованому вивантажуванню з транспортного засобу і вимагають ручного вивантажування з укладанням на піддони 60-0,4*р
А6 Частка товарів, які завантажуються в транспортний засіб при відпуску зі складу ручним способом (через непристосованість транспортного засобу покупця до механізованого завантажування) 30+0,2*р
А7 Кратність опрацювання товарів на дільниці зберігання ( в разах) 2,0+ 0,01*р

 

Таблиця 2.3.2

Групи матеріальних потоків на складі і питома собівартість робіт з їх виконання

Назва групи матеріальних потоків Умовне позначен­ня групи Питома вартість робіт на потоках даної групи
Умовне позначення Розмір, грн./т
Внутрішньоскладське переміщування вантажів Рпв S1 0,6
Операції в експедиціях Рек S2 2,0
Операції з товаром в процесі приймання і комплектування Рпр, Ркр S3 5,0
Операції в зоні зберігання Рзб S4 1,0
Ручне завантажування і розвантажування Ррр,Рзр S5 4,0
Механізоване завантажу­вання і розвантажування Рмр,Рзм S6 0,8

 
Таблиця 2.3.3

Робоча таблиця № 1 для проведення розрахунку обсягів операцій і вартості переробки матеріальних потоків на складі

Назва груп матеріальних потоків Група Зна­чен­ня фак­тора,% Розмір ма­теріально­го потоку по даній групі, т/рік Питома вартість робіт на потоці да­ної групи, грн./рік Вартість робіт на потоці даної групи, грн./рік
Вантажі, які розглядаються в процесі внутрішньоскладського переміщування Рпв        
Вантажі, які розглядаються в процесі ручного розвантажування Ррр        
Вантажі, які розглядаються в процесі виконання механізованого розвантажування Рмр        
Вантажі, які розглядаються в процесі ручного завантажування Рзр        
Вантажі, які розглядаються в процесі виконання механізованого завантажування Рзм        
Вантажі, які розглядаються в процесі виконання операцій на дільниці приймання Рпр        
Вантажі, які розглядаються в процесі виконання операцій на дільниці комплектування Ркр        
Вантажі, які розглядаються в процесі виконання операцій в експедиціях Рек        
Вантажі, які розглядаються в процесі виконання операцій в зоні зберігання Рзб        
Загальний внутрішній матеріальний потік Р ХХ   ХХ  

 

Таблиця 2.3.4

Робоча таблиця № 2 для розрахунку впливу окремих факторів на вартість вантажопереробки

 

Назва фактора Значення фактора, % Номери потоків, які змінюються Зміна загальної вартості вантажопереробки
старе нове грн./рік %
Фактори, які залежать від умов договору з постачальниками
           
           
           

3. Рекомендована література

 

Базова:

1. Альбеков А.У. Логистика коммерции / А.У.Альбеков, В.П.Федько, О.А.Митько. – Ростов-н-Дон.: Феникс, 2001.- 512 с.

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник.-3-е изд. / А.М. Гаджинский. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.-375 с.

3. Кальченко А. Г. Логістика : Навч. посібник / Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

4. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. Вид. 2-ге, без змін./ А.Г. Кальченко. - К.: КНЕУ, 2006.- 284 с.

5. Канке А. А. Логистика: Учебник / Канке А.А., Кошевая И.П. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2007. – 384 с.

6. Крикавський Є.В. Логістика: Навч. посібник. / Є.В. Крикавський. – Львів: Національний університет “Львівська Політехніка”, 2000.

7. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є.В. Крикавський. – Львів: Національний університет “Львівська Політехніка”, Інтелект-Захід, 2004.- 416 с.

8. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник / Є.В. Крикавський. - Львів, вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2004.-448 с.

9. Логистика: Учебник / под ред. Б.А. Аникина. изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005.- 368 с.

10. Михайлов О.И. Введение в логистику / О.И.Михайлов.- М.: Изд.дом «Дашков и К», 1999. - 104 с.

11. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. Изд. 2-е. / Ю.М. Неруш. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 389 с.

12. Новиков О.А. Логистика / О.А.Новиков, С.А.Уваров. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-пресса», 1999.- 208 с.

13. Окландер М.А. Логістика: підручник / М.А.Окландер. - К.: Центр учбової літератури, 2008.- 346 с.

14. Основы логистики: Учеб. пособие / Под ред.Л.Б.Миротина и В.И.Сергеева.-М. ИНФРА-М, 1999.- 200 с.

15. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посібник. Вид.2-ге, перероб. та доп. / Ю.В.Пономарьова.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.-328 с.

16. Саркисов С. В. Логистика : Учеб. пособие / Саркисов С.В. - М.: Изд-во «ДЕЛО», 2008.- 368 с.

17. Семененко А.И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов / А.И.Семененко, В.И.Сергеев. - СПб., Издательство «Союз», 2001.- 544 с.

18. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник / В.И.Сергеев.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 608 с.

19. Тридід О.М. Логістика: навч. посібник / О.М.Тридід, Г.М.Азаренкова, С.В.Мішина, І.І.Борисенко. - К.: Знання, 2008. - 566 с.

20. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник /А.Д.Чудаков.- М.: Изд-во РДЛ, 2001.- 480 с.

 

Допоміжна:

21. Аникин Б.А. Коммерческая логистика: Учеб. / Б.А.Аникин, А.П.Тяпухин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.- 432 с.

22. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. Навч. посібник / Л.В.Балабанова, А.М.Германчук.- К.: ВД „Професіонал”, 2004.- 288 с.

23. Бауэрсокс Д.Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Д.Дж.Бауэрсокс, Д.Дж.Клосс. - М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2001.- 640 с.

24. Гордон М.П. Логистика товародвижения / М.П.Гордон, С.Б.Карнаухов.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.- 168 с.

25. Джонсон Дж. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. / Дж.Джонсон, Д.Вуд, Д.Вордлоу, П.Р. Мерфи-мл. - М.: ИД «Вильямс», 2002.- 624 с.

26. Дыбская В.В. Логистика складирования для практиков / В.В.Дыбская.- М.: Альфа-Пресс, 2005.- 208 с.

27. Зеваков А.М. Логистика производственных и товарных запасов: Учебник / А.М.Зеваков, В.В.Петров. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.- 320 с.

28. Исследование операций в экономике: Учеб.пособие / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Три­шин, М.Н.Фридман; Под ред.Н.Ш.Кремера.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997.- 407с.

29. Линдерс М.Р. Управление снабжением и запасами. Логистика. -11-е изд.-Пер. с англ. / М.Р.Линдерс, Х.Е.Фирон. - СПб.: ООО ”Изд-во Полигон”, 1999. - 768 с.

30. Маликов О.Б. Деловая логистика / О.Б.Маликов.- СПб.: Политехника, 2003.- 223 с.

31. Миротин Л.Б. Системный анализ в логистике: Учебник / Л.Б.Миротин, Ы.Э.Ташбаев. – М.: Издательство «Экзамен», 2002.- 480 с.

32. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики : Учебник / Моисеева Н. К. – М.: ИНФРА-М, 2008, - 528 с.

33. Николайчук В. Е. Логистика в сфере распределения / Николайчук В. Е.– СПб.: Питер, 2001.- 160 с.

34. Пурлик В.М. Логистика торгово-посреднической деятельности / В.М.Пурлик.- М.: Высш. шк., 1995.-202 с.

35. Рахалькин А.В. Логистика фирмы / А.В.Рахалькин. - Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1997.- 116 с.

36. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь / А.Н.Родников.–М.: ИНФРА-М, 2000.- 352 с.

37. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике / В.И.Сергеев. - М.: ИИД «Филинъ», 1997. - 772 с.

38. Сковронек Ч. Логистика на предприятии: Учеб. пособие: Пер. с польск. / Ч.Сковронек, З.Сариуш-Вольский. - М.: Финансы и статистика, 2004.- 400 с.

39. Сток Д.Р. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. / Д.Р.Сток, Д.М.Ламберт. - М.: ИНФРА-М, 2005. ХХХІІ, 797 с.

40. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Уотерс Д. - Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.

41. Чухрай Н. М. Логістичне обслуговування: підручник / Чухрай Н. М. - Львів, вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2006.- 292 с.

42. Шонбергер Р. Японские методы управления производством: Сокр.пер. с англ. / Р.Шонбергер. - М.: Экономика, 1988. – 251 с.

43. Шумаев В.А. Логистика товародвижения / В.А.Шумаев - М.: Издат. дом «НОВЫЙ ВЕК», 2001.-194 с.

44. Эддоус М. Методы принятия решений / М.Эддоус, Р.Стэнсфилд. - М: Аудит, ЮНИТИ, 1997.- 590 с

45. Эффективная логистика / Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г.- М.: Издательство «Экзамен», 2002.- 160 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...