Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Основи наукознавстваВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни

«Методологія та організація наукових досліджень»

Для студентів спеціальності

8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

 

 

Полтава 2012

Укладач: Гаркуша С.В.,к.т.н., доц. кафедри інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Рецензенти:

Агеєв Д.В., д.т.н., проф. кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки, доцент

Рогова Н.В., к.т.н., асистент кафедри технології та організації ресторанного господарства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри інформаційної діяльності в економічних системах

«24» вересня 2012 р., протокол № 2

Зав. кафедри , д.е.н., проф. _______М.В.Макарова

 

“УЗГОДЖЕНО”

Декан факультету фінансів і обліку _______________доц. Педченко Н.С.

“24” вересня 2012 р.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Голова навчально-методичної групи з напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»

д.е.н., проф. ___________________М.В. Макарова

«24» вересня 2012 р.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Директор навчального центру

_________________________ доц. Герман Н.В.

«_____» ______________ 2012 р.

 

«СХВАЛЕНО»

Голова науково-методичної ради університету

_____________д.е.н, проф. Рогоза М.Є. «____»__________ 2012 р.

ВСТУП

Навчальна дисципліна„Методологія та організація наукових досліджень” є дисципліною для підготовки магістрів зі спеціальності 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», читається студентам денної форми навчання протягом десятого семестру і завершується ПМК (заліком).

Методика викладання базується на поєднанні лекційних і практичних занять.Практичні заняття передбачають обговорення студентами питань з тем, визначених навчальною програмою, проводяться у формі виконання практичних завдань, а також бесіди, дискусій, рецензування та обговорення рефератів чи доповідей тощо.

Практичні заняття проводяться за темами дисципліни, що потребують розвитку практичних навичок в роботі з науковими документами, спрямовані на розширення, поглиблення й деталізацію теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та під час самостійної роботи і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу.

Основна мета курсу – формування у студентів системи знань, умінь і навичок в області організації і проведення наукових досліджень.Основними завданнями дисципліни є:

- засвоєння понятійного апарату, що застосовується в методології наукових досліджень;

- вивчення структури і методів проведення наукових досліджень, аналізу різноманітних пізнавальних ситуацій;

- вивчення загальнонаукових методів дослідження (спостереження, експерименту, порівняння, аналізу й синтезу, історико-логічного, індуктивного, дедуктивного та ін.);

- отримання практичних навичок з конкретно-наукових методів досліджень (розрахунковo-аналітичні, організаційні, моделюючі, вибірково-статистичні та ін.);

Перший змістовий модуль «Основи наукознавства та методологія наукових досліджень»розкриває у певній мірі основну проблематику курсу у межах тих годин, які на нього відведені. Виходячи з цього, в рамках першого змістового модулю розкриваються поняття про науку, класифікація наук, форми та методи наукового пізнання, накопичення та обробка наукової та технічної інформації.

Другий змістовий модуль «Організація наукових досліджень». Головний акцент робиться на класифікації та організації науково-дослідних робіт, записі та оформленні результатів наукових досліджень, статистичних методах аналізу та обробки експериментальних даних, математичному плануванні експерименту.

У кожному змістовому модулі подано матеріали до практичних занять за окремими темами, що містять проблемно-пошукові питання, тематику рефератів, додаткову літературу, а також тестові завдання та питання для контролю знань.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- цілісне уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання;

- історію створення університетської освіти в Україні та інших країнах світу;

- загальний аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні;

- викладання сутності загальнонаукових і конкретнонаукових методів і принципів дослідження на прикладі документознавства та інформаційної діяльності.

вміти:

- планувати організацію наукового експерименту;

- обробляти результати наукових спостережень та їх оформлення;

- будувати мову та стиль наукового дослідження;

- працювати з науковою літературою, готувати матеріали до друку, у тому числі оформлювати курсові, дипломні, магістерські та інші науково-дослідні праці;

- володіти інформацією про місце відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій у системі вищих навчальних закладів України.

Під час вивчення певних тем дисципліни використовуються різноманітні форми контролю знань: поточний, рубіжний (атестація), ПМК (залік).

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ

Змістовий модуль 1. Основи наукознавства та методологія наукових досліджень

Тема 1. Основи наукознавства

Поняття, зміст і функції науки. Наукознавство та його розвиток. Структура і класифікація науки. Організація науки і підготовка наукових кадрів. Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження. Гіпотези, докази й аксіоматизація у методології наукових досліджень.

Роль науки в сучасному суспільстві, її зв’язок з виробництвом. Поняття про науку як сферу людської діяльності. Зміст науки як системи знань. Суспільна роль науки у практичному використанні нових досягнень. Функції науки – пізнавальна, культурно-виховна, практико-діяльницька. Класифікація наук. Природні, суспільні та технічні науки; науки про мислення. Фундаментальні та прикладні дослідження.

Структура науки як системи знань: наукові закони – їх особливості, сфера дії; факти та дані досліджень, наукові категорії, наукові принципи, наукові теорії.

Основні галузі наук згідно з класифікацією ДАК України. Методологія наукових досліджень. Всезагальний, загальнонаукові та конкретно-наукові методи досліджень.

Наукові ступені та наукові звання в Україні. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння наукових звань.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...