Главная Обратная связь

Дисциплины:


Додаткова література1. Азаров Д. Особливості механізму вчинення злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Юрид. Україна. – 2004. – № 7. – С. 64-68.

2. Азаров Д. Порушення роботи автоматизованих систем – злочин у сфері комп’ютерної інформації // Право України. –2000. – № 12. – С. 69-73.

3. Азаров Д. Про окремі недоліки системи санкцій передбачених за злочини у сфері комп’ютерної інформації // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С. 57-62.

4. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України. – 2002. – № 3. – С. 150-154.

5. Акімов М. Порівняльний аналіз відповідальності за захоплення заручників за кримінальним законодавством деяких країн // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 6. – С. 75-78.

6. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи // Юридичний вісник України. – 6-12 квітня. – 2002. – С. 9.

7. Александров Ю. Зміни й доповнення до законодавства про відповідальність за злочини проти правосуддя // Радянське право. – 1983. – № 7. – С. 41-45.

8. Александров Ю.В. Советский уголовный закон на страже здоровья человека. – К., 1977. – 45 с.

9. Александров Ю.В., Бондаренко Н.А., Матвейчук Я.X, Самилык Г.М., Собко-Нестерук А.М. Практические вопросы квалификации органами внутренних дел преступлений в сфере обслуживания населения: Учеб. пособие. – К.: КВШ МВД СССР, 1984. – 65 с.

10. Алисов Е.А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине. – X.: Консум, 1998. – 142 с.

11. Аналіз практики застосування судами України законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Суддя Верховного Суду України В.Р. Мойсик. – Київ. – 1998. – 40 с.

12. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави. – К.: Редакційно-видавничий центр „Київський університет”, 1997. – 162 с.

13. Андрушко А.В. Старість як фактор безпорадного стану особи. // Держава і право: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 43. – С. 511-517.

14. Андрушко П. Коментар до ст. 148-3 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2001. – 15-21 лютого.

15. Андрушко П. Коментар до статей 148-3, 153-2, 153-3, 155-9, 194-1 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2001. – 1-7 лютого.

16. Андрушко П. Коментар до статті 358 Кримінального кодексу України // Нотаріат для Вас. – 2002. – № 3. – С. 10-15.

17. Андрушко П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (Коментар до статті 148-2 Кримінального кодексу України) // Юридичний вісник України. – 2001. – 15-21 березня.18. Андрушко П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 10. – С. 16-22; № 11. – С. 27-32.

19. Андрушко П.., Данько В. Деякі питання кваліфікації обману покупців // Радянське право. – 1990. – № 5. – С. 24-27, 30.

20. Андрушко П.П. Коментар до ст. 148 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2001 – 1-7 березня.

21. Андрушко П.П. Коментар до статей 205, 233, 234, 235 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 1. – С. 42-73.

22. Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (Стаття 148-8 Кримінального кодексу України) // Юридичний вісник України. – 2001. – 29 березня-4 квітня.

23. Андрушко П.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Кримінально-правова характеристика / П.П. Андрушко, М.Є. Короткевич. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 292 с.

24. Андрушко П.П. Предмет злочинів порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (Стаття 148-8 КК України) // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 100. Правознавство. – 2000. – С. 82-90.

25. Андрущенко М. Об’єкт незаконного заволодіння транспортним засобом: транспортна безпека чи власність? // Право і безпека. –2004. – № 3’2.

26. Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни. – М.: Юр. лит., 1964. – 212 с.

27. Антипенко В. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення) // Право України. – 1999. – № 2. – С. 92-95.

28. Антипов В.И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность: Учебное пособие. – К., 1987. – 88 с.

29. Антонюк Н. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. // Вісник прокуратури. – 2008. – № 1. – С. 77-87.

30. Афанасьєв Р. Захист банківської таємниці. // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 76-82.

31. Бабаніна В.В. Залишення в небезпеці: характеристика об’єкта злочину. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 3. – С. 132-137.

32. Бабаніна В.В. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за залишення в небезпеці. // Адвокат. – 2008. – № 12. – С. 26-30.

33. Бабанли Р.Ш. Проблеми визначення об’єкта злочину „Погроза вбивством” у кримінальному праві. // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С.270-274.

34. Бабий Н.А. Уголовная ответственность за спаивание несовершеннолетних. – Минск, 1986.

35. Багіров С.Р. Злочини проти безпеки руху або експлуатації транспорту: проблеми встановлення причинного зв’язку // Адвокат. – 2004. – № 5.

36. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции, теневой экономики и борьбы с ними: Учеб. пособие. // Одесский гос. морской ун-т. – О.: Латстар, 2001. – 529 с.

37. Бажанов М.И. Ответственность за кражу личного имущества граждан и за разбой по советскому уголовному законодательству. – Харьков, 1957.

38. Бажанов М.И. Уголовная ответственность за преступления против личности. – К., 1977.

39. Байрактарь Д. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення порядку реєстрації випуску цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 5. – С. 94-96.

40. Баліна С.Н., Ущаповський В.Ф. Правові основи приватизації в Україні та їх захист від злочинних посягань: Навч. посібник. / Фонд державного майна України. – К.: Атіка, 1999. – 159 с.

41. Бандурка С.А., Слинько С.В. Наркомафия: уголовно-правовые средства борьбы: Учеб. пособие. – Х.: РИФ „Арсис, ЛТД”, 2001. – 320 с.

42. Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації): Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К.: МАУП, 2002. – 127с.

43. Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації). / Національна академія Служби безпеки України. – К.: Видавництво Національної академії СБУ, 2004. – 122 с.

44. Бантишев О.Ф., Журавльов В.П., Калюжний Р.А., Коваленко В.В., Колосков В.В. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби: Посібник. / Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. / Я.Ю. Кондратьєв (ред.), Б.В. Романюк (ред.). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 451 с.

45. Бантишев О.Ф., Рибачук В.І. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розд. XVII Кримінального кодексу України: Навч. посібник. – К.: Видавничий дім „ІнЮре”, 2003. – 115 с.

46. Бантышев А.Ф. Должностные преступления (вопросы квалификации): Учеб. пособие. / Академия Службы безопасности Украины. – К., 1996. – 45 с.

47. Бантышев А.Ф. Уголовная ответственность за особо опасные преступления против государства (основы квалификации). / Национальная академия Службы безопасности Украины. – К.: Изд-во НА СБУ, 2000. – 135 с.

48. Бантышев А.Ф., Василина М.М., Сушков Р.А. Ответственность за контрабанду: Учеб.-практ. Пособие. / Академия Службы безопасности Украины. – К., 1997. – 119 с.

49. Батуринська О. До питання про потерпілого від порушень вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 8. – С. 85-88.

50. Бауер Л.О., Денисов С.Ф. Визначення безпосереднього об’єкту складу злочину, передбаченого ст. 171 ККУ // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: матеріали X науково-практичної конференції курсантів та слухачів 30 травня 2003 року. – 2003. – С. 148-149.

51. Баулин Ю.В., Орлов П.И., Перепелица А.И., Устименко В.В. Уголовная ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами. – К., 1988. – 78 с.

52. Бауськов Д. Отграничение насильственного похищения человека от захвата заложника // Уголовное право. – 2002. – № 2.

53. Белова О. Деякі аспекти характеристики суб’єктивної сторони злочинів проти сім’ї та неповнолітніх // Право України. – 2005. – № 5. – С. 125.

54. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.

55. Бережний С.Д. Відповідальність за вбивство з корисливих мотивів. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 11. – С. 44-48.

56. Берзін П. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності // Право, підприємництво і господарство. –2003. – № 7. – С. 98-103.

57. Берзін П. Незаконна приватизація державного, комунального майна // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 9. – С. 43-58.

58. Берзін П. Об’єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 2. – С. 87-90.

59. Берлін П.С. Коментар до ст. 248-250 розділу VIII „Злочини проти довкілля” Кримінального кодексу України // Законодавство України. – 2004. – № 9.

60. Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Відповідальність за окремі правопорушення у сфері оподаткування // Право України. – 1996. – № 8. – С. 17-21.

61. Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Відповідальність за приховування прибутків за законодавством України // Право України. – 1996. – № 7. – С. 21-24.

62. Бєлінський О., Філіпов В., Папаїка О., Лісова В. Законодавство України про відповідальність за податкові правопорушення // Право України. – 1995. – № 11 – С. 54-59.

63. Бєлоконєв В. Співвідношення понять „боєприпаси” і „вибухові речовини” у кримінальному праві // Право України. – 1997. – № 2. – С. 27-30.

64. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. – № 5. – С. 34-37.

65. Білєнчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.

66. Білобородько Ю.І., Романов С.Ю Деякі спірні питання кваліфікації зґвалтувань за кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 3, 4 ст. 152 КК України. // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали 11 науково-практичної конференції курсантів та слухачів, 29 травня 2004 р. – 2004. – С. 89-90.

67. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с.

68. Бондарева М. „Відмивання” грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 95-99.

69. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. Вопросы квалификации. – М.: Юрид. лит., 1971. – 168 с.

70. Борисов В. Конституція і кримінально-правова охорона безпечності виробництва // Право України. – 1992. – № 10. – С. 35-37.

71. Борисов В., Емельянов В. Науковий семінар з проблеми боротьби з тероризмом та злочинами терористичної спрямованості // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 4 (15). – С. 207-223.

72. Борисов В., Пащенко О. Щодо родового об’єкта злочинів проти безпеки виробництва // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1.

73. Борисов В.И. Ответственность за нарушение техники безопасности на производстве. – К., 1984.

74. Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ. – Харьков, 1977. – 113 с.

75. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. – Харьков: Консум, 2001. – 160 с.

76. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Харьков: НПКФ „Консул”, 1995. – 104 с.

77. Борисов В.І. Родовий об’єкт злочинів проти безпеки виробництва // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 144-151.

78. Борисов В.І., Кальман О.Г., Корж В.П., Лановенко І.П., Лопушанський Ф.А. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми) / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України / Ф.А. Лопушанський (відп. ред.), В.І. Борисов (відп. ред.). – Х.: Право, 2001. – 264с.

79. Борисов В.Л. Науково-практичний коментар до розділу X „Злочини проти безпеки виробництва” КК України 2001 року // Право і безпека. –2003. – № 2’2.

80. Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. – М.: Юрид. лит., 1977. – 239 с.

81. Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. – М., 1966. – 252 с.

82. Борьба против использования труда детей / Департамент труда США (USDOL) / О.П. Петращук (заг.ред.укр.вид-ня). – К.: Университетское издание „Пульсары”, 2002. – 148 с.

83. Бояр-Созонович Т.С. Международный терроризм: политико-правовые аспекты. К. – Одеса, 1991.

84. Брич Л. Розмір суспільно-небезпечних наслідків ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 429-434.

85. Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 58-62; № 2. – С 68-71.

86. Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов’язкових внесків державі. – Львів, 1998. – 76 с.

87. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. – К.: Атіка, 2000. – 288 с.

88. Бурик М.М. Правові основи національної безпеки України // Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 29 / Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – К., 2005. – С. 82-88.

89. Вакулик О.О. Кримінальна відповідальність за примушування давати показання: історія розвитку норми. // Адвокат. – 2008. – № 12. – С.19-22.

90. Валуйская М.Ю. О сходстве и различии действий соучастников в умышленном убийстве // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 43. – С. 165-169.

91. Василенко В.I. Радянське кримінальне право. – Вип. 3. – К., Вид. Київського університету, 1967. – 52 с.

92. Васильєв А.С., Стрельцов Є.Л. До питання про поняття, ознаки і функції службової особи // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 125-136.

93. Верещак В. Розгляд справ про злочини, пов’язані з пожежами: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. –1996. – № 6. – С. 77-81.

94. Верещак В.М. Питання, що стосуються розгляду справ про фальшивомонетництво // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах: Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 5-12.

95. Вертузаєв М.С., Голубєв В.О., Котляревський О.І., Юрченко О.М.. Безпека комп’ютерних систем. Злочинність у сфері комп’ютерної інформації та її попередження. / Запорізький юридичний ін-т МВС України; Національна академія внутрішніх справ України / О.П. Снігерьов (ред.). – Запоріжжя: Павел, 1998. – 315 с.

96. Вехов В.Б. Компьютерные преступления. – М., 1996.

97. Вітвіцька В.В. Криминологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і физичний розвиток неповнолітніх. Автореф… канд. дис. – Київ, 2002.

98. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М.: Юрид. лит, 1974. – 298 с.

99. Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. – М., 1968. – 171 с.

100. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. – М.: Юрид. лит., 1986. – 222 с.

101. Волженкин Б.В. Квалификация взяточничества. – Л., 1984.

102. Волженкин Б.В., Квашис В.Е. и др. Ответственность за взяточничество. – Ереван, 1988.

103. Волобуєв А., Кондра Ю. Особливості суб’єкта шахрайства з фінансовими ресурсами // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 4. – С. 54-57.

104. Володіна О.О. Вчинення діяння щодо малолітнього як кваліфікаційна ознака викрадення людини // Вісник НУВС. – 2002. – № 19. – С. 42-46.

105. Вусатий Г.О. Об’єктивні ознаки складу злочину за ст. 209 ККУ: проблеми та перспективи вдосконалення // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 2. – С. 51-58.

106. Выхристенко Б.И., Лановенко И.П. Трудовые права молодежи и их охрана. – К., 1979. – 175 с.

107. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства: Наукове видання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2002. – 635 с.

108. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной стреды Украины. – Х.: Основа, 1994. – 639 с.

109. Гавриш С.Б., Грузкова В.Г Экологические преступления: квалификация и методика расследования. – Харьков, 1994.

110. Гаджиев С.Н. Ответственность за преступления, посягающие на личную свободу человека // Право: Теория и Практика. – 2003. – № 7.

111. Галахова А.В. Превышение власти или служебных полномочий. Вопросы уголовно-правовой квалификации. – М., 1978.

112. Галахова А.В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления. – М., 1987.

113. Гальченко Ф. и др. Квалификация хулиганства // Советская юстиция. – 1972. – № 13. – С. 8-9.

114. Ганова Г.О. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 210-215.

115. Гаухман Л., Максимов С., Сауляк С. Об ответственности за захват заложника и похищение человека // Законность. – 1994. – № 10.

116. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО „Центр ЮрИнфоР”, 2001. – 316 с.

117. Гега П. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми, рішення. – К., 1996.

118. Гельфанд И.А. Хозяйственные и должностные преступления в сельском хозяйстве. –К., 1970. – 215 с.

119. Герцензон О.А. Квалификация преступлений. – М., 1947.

120. Гізімчук С. Кримінально-правова характеристика об’єкта злочинного порушення правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 4 (15). – С. 191-198.

121. Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. – К.: Наукова думка, 1987. – 200 с.

122. Голуб С. Об’єктивна сторона складу незаконного полювання і питання його кваліфікації // Право України. – 1998. – № 3. – С. 54-57.

123. Голубєв В. Кібертероризм – загроза національній безпеці та інтересам України // Юридичний журнал. – 2004. – № 1. – С.132-134.

124. Голубєв В. Комп’ютерна злочинність // Юридичний вісник України. – 2002. – № 6.

125. Голубєв В. Правові проблеми боротьби з комп’ютерними злочинами // Закон і бізнес. – 2001. – № 37-38. – С. 41.

126. Горб Н. Наруга над могилою: економіко-правові проблеми. // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 5. –С. 76-78.

127. Горб Н. Термінологічні проблеми застосування статті 297 КК України. // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 4. – С. 109-110.

128. Готін О.М. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., стер. – Луганськ: ЛДУВС, 2006. – 190 с.

129. Гревцова Р. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері оподаткування: досвід України у світовому контексті // Право України. – 2000. – № 11. – С. 95-99.

130. Гревцова Р. Проблеми удосконалення кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на права та законні інтереси суб’єктів оподаткування // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 5. – С. 67-71.

131. Гревцова Р.Ю. Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на права та законні інтереси суб’єктів підприємницької діяльності як платників податків // Реферативний огляд чинного законодавства України. – К.: Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-аналітичний центр юридичної фірми „САЛКОМ”, 2000. – С. 215-232.

132. Грудзур О. Історія розвитку кримінальної відповідальності за хабарництво у праві України та Російської імперії (XVI ст.–поч. XX ст.). // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 21-24.

133. Грудзур О. Посередництво у хабарництві: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С. 136.

134. Гуторова Н. Відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю: історія розвитку і проблеми застосування кримінального законодавства // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 1. – С. 81-84.

135. Гуторова Н. Щодо ефективності застосування майнових покарань за злочини проти державних органів // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 11. – С. 119-121.

136. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 384 с.

137. Гуторова Н.О. Проблеми кримінальної відповідальності за посередню винність при вчиненні злочинів проти державних фінансів // Право України. – 2001. – № 12. – С. 120-124.

138. Гуцалюк М. Координація боротьби з комп’ютерною злочинністю // Право України. – 2002. – № 5. – С. 121-126.

139. Давидович І., Кривобок Ю. Окремі питання кваліфікації посягань на працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 9. – С. 59-69.

140. Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. – М.: Юрид. лит., 1973. – 200 с.

141. Даньшин И.Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву. – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1971. – 192 с.

142. Джунь В. Застосовування ст. 209 КК УРСР // Радянське право. – 1987. – № 10. – С. 42-44.

143. Диденко В. П. Квалификация хищений государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Учебн. пособие. – К., 1992. – 80 с.

144. Дидковская С.П., Фесенко Е.В., Гарницкий С.П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы. – К., 1989. – 157 с.

145. Дідківська Н. Співвідношення різновидів умисного вбивства, передбачених пунктами 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 65-71.

146. Діордіца І. Кримінально-правове розуміння національної безпеки України за Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 року // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 121-124.

147. Дмитриев Д.Н. Понятие и значение обьекта незаконного лишения свободы // Право: теория и практика. – 2005. – № 6.

148. Дмитриев Д.Н. Факторы, детерминирующие незаконное лишение свободы // Право: теория и практика. – 2004. – № 15.

149. Додін Є.В. Адаптація законодавства України про кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення митних правил до міжнародних митних правил, норм та стандартів. // Митна справа. – 2008. – № 1. – С. 3-11.

150. Долгий О. Щодо кримінальних порушень встановленого законом порядку зміни складу структури бюджетів // Право України. – 1998. – № 3. – С. 18-20.

151. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України. – 2002. – № 2. – С. 89-93.

152. Домахин С.А. Ответственность за преступления на автотранспорте: Вопросы квалификации нарушений правил движения работниками автотранспорта / Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – М.: Госюриздат, 1956. – 50 с.

153. Дороніна В., Шапченко С., Яценко С. Практика розгляду судами справ про хуліганство // Радянське право. – 1986. – № 11. – С. 33-36.

154. Дорош Л. Актуальні проблеми захисту ринку цінних паперів в Україні // Вісник Академії правових наук. – 2000. – № 3 (22). – С. 168-176.

155. Дрьомов С. Комп’ютерна інформація як предмет злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 129.

156. Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. – М.: Юрид. лит., 1964. – 159 с.

157. Дудоров О. Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 2. – С. 73-78.

158. Дудоров О. Злочини, пов’язані з банкрутством: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – С. 154-166.

159. Дудоров О. Кваліфікація одержання хабара, поєднаного з вимагательством // Право України. – 1994. – № 5-6. – С. 34-37.

160. Дудоров О. Кримінальний кодекс України 1927 р. про відповідальність за злочини, пов’язані з оподаткуванням // Право України. – 1999. – № 4. – С. 116-120.

161. Дудоров О. Кримінально-правові аспекти валютного регулювання // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 11. – С. 33-38.

162. Дудоров О. Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 7. – С. 93-97; .№ 8. – С. 81-84.

163. Дудоров О. Порнографія і кримінальний закон: питання кваліфікації, проблеми вдосконалення законодавства // Юридичний вісник України. – 2000. – 7-13 грудня.

164. Дудоров О. Суб’єктивна сторона ухилення від сплати податків: питання теорії та судової практики // Юридичний вісник України. – 1998. – 26 лютого-4 березня.

165. Дудоров О. Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 83-87; № 3. – С. 71-74.

166. Дудоров О. Ухилення від сплати податків: момент закінчення злочинів // Закон і бізнес. – 1998. – 18 березня.

167. Дудоров О., Богушко О. Злочини, пов’язані з банкрутством: кримінально-правова характеристика, вдосконалення законодавства // Юридичний вісник України. – 2000. – 20-26 липня (25).

168. Дудоров О., Каменський Д. Відповідальність за неподання податкової декларації і навмисну несплату податків за федеральним законодавством США // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 6. – С. 58-62.

169. Дудоров О.О. Відповідальність за злочини проти довкілля: Науково-практичний коментар розділу VІІІ Особливої частини нового КК України. / Азовський регіональний ін-т управління при Запорізькому держ. ун-ті. – Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2001. – 84 с.

170. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 923 с.

171. Дудоров О.О. Посадові злочини: Методичні вказівки до вивчення глави Особливої частини Кримінального кодексу України для студентів факультету управління із спеціальності 6.0601 – Правознавство / Навчально-наукове об’єднання „Запорізький університет”; Азовський регіональний інститут управління. – Бердянськ, 1997. – 43 с.

172. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти. – К.: Істина, 2006. – 647 с.

173. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М. I. Хавронюка. – К.: Атіка, 2001. – С. 427-532.

174. Дьоменко С. Аналіз суб’єктивних ознак вимагання. // Вісник прокуратури. – 2008. – 3 12. – С. 70-75.

175. Дьоменко С. Поняття вимагання за Кримінальним кодексом України та його відмінність від чинного раніше законодавства // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 6. – С. 71-74.

176. Дьомін Ю., Кравченко О. Про необхідність вдосконалення законодавства щодо порядку переміщення через митний кордон України культурних цінностей // Вісник прокуратури. – 2001. – № 1. – С. 29-31.

177. Емельянов В. Кримінальна відповідальність за злочини терористичної спрямованості проти державних діячів // Право України. – 2000. – № 1. – С. 98-99.

178. Емельянов В. Об’єкт тероризму: його ознаки // Право України. – 1999. – № 11. – С. 104-106.

179. Емельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості. – Х.: Рубікон, 1997. – 160 с.

180. Емельянов В. Щодо кримінально-правового визначення тероризму // Право України. – 1999. – № 8. – С. 83-85.

181. Емельянов В.П. Защита права собственности уголовным законодательством. – Харьков: Рубикон, 1996. – 127 с.

182. Емельянов В.П. Терроризм – как явление и как состав преступления. – Х.: Право, 1999. – 272 с.

183. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). – М.: NОТА ВЕNE, 2000. – 320 с.

184. Єрмак О. Умови звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (порівняльно-правовий аспект) // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 9. – С. 88-91.

185. Женунтій В., Дадерко Л. До питання повторності однорідних злочинів при незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Право України. – 1996. – № 12. – С. 76-77, 82.

186. Жирний Г.Ю., Дацюк Н.В. Деякі питання складу ухилення від сплати податків, інших обов’язкових платежів//Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу Донецького державного університету.–Донецьк, 1998.– С. 60-61.

187. Жук В.Г. Деякі проблемні питання застосування судами законодавства про відповідальність за посадові злочини // Вісник Верховного суду України. – 2000. – № 5. – С. 46-50.

188. Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. – М. 1961.

189. Загородников Н.И. Преступления против здоровья. – М., 1969.

190. Загородников Н.И., Игнатов А.Н. Преступления против личности. – М., 1962.

191. Зарубежное законодательство в борьбе в терроризмом / Отв. редактор И.С. Власов. – М: „Городец-издат”, 2002. –144 с.

192. Застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за окремі посадові злочини // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 1. – С. 30-35.

193. Заторська І. Кримінальна відповідальність за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (історичні аспекти). // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №12. – С. 134-138.

194. Зброя: придбання, зберігання, використання: 3бірка нормативних актів / Уклад.: А.С. Мацко, І.В. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 7-74.

195. Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. – М., 1975.

196. Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України. – 2002. – № 3. – С. 118-120.

197. Зелинський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К., 1998.

198. Зинченко Э.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных работ. – Киев-Донецк: Головное издательство издательского объединения „Вища школа”, 1979. – 148 с.

199. Зубкова В.И., Тяжкова И.М. Ответственность за похищение человека по уголовному законодательству России // Вестник Московського университета. Серия 11. Право. – 1996. – № 2.

200. Іващенко В. Історико-правовий аналіз норм міжнародного права про боротьбу з рабством // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 3. – С. 78-80.

201. Ігнатенко Ю. Окремі питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з неутриманням чи неперерахуванням до бюджету сум прибуткового податку або податку х доходів фізичних осіб // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 6. – С. 33-35.

202. Казан В.А. Уголовная ответственность за торговлю людьми: международно-правовые нормы и законодательство Украины // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 43. – С. 145-151.

203. Казанцева К. Зумовленість кримінально-правової норми, що передбачає відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. // Юридична Україна. – 2009. – № 3. – С. 98-104.

204. Каменський Д. Ухилення від оподаткування нелегальних доходів як злочин за федеральним законодавством США // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 131.

205. Капіца Ю.М. Проблеми правової охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Реферативний огляд чинного законодавства України. – К.: Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-аналітичний центр юридичної фірми „САЛКОМ”, 2000. – С. 175-200.

206. Каплан Ю. Яким бути законодавству про кримінальну відповідальність за розкрадання // Право України. – 1992. – № 4. – С. 45-46.

207. Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взаємовідносини // Право України. – 2002. – № 3. – С. 147-150.

208. Карпец И.И. Международная преступность. – М., 1988.

209. Карпец И.И. Преступление международного характера. – М., 1979.

210. Касаткин Ю.П. Должностные преступления: вопросы квалификации. – М., 1979.

211. Касынюк В.И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств. – Харьков, 1979. – 58 с.

212. Касынюк В.И., Корчева 3.Г. Вопросы квалификация транспортных преступлений: Учебное пособие. – К., 1988. – 72 с.

213. Квасневська Н. Кримінальне законодавство України про злочини проти правосуддя. Історичні аспекти формування. // Вісник прокуратури. – 2009. – № 4. – С.116-123.

214. Кириченко В.Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву. – М., 1959.

215. Киричук О.В. Злочини проти здоров’я у новому КК України // Право України. –2001. – № 7.

216. Клименко В. Забезпечення безпеки засуджених, які брали або беруть участь у кримінальному судочинстві // Юридичний вісник України. – 2000. – 26 жовтня-1 листопада.

217. Клименко В.А., Мельник Н.И. Уголовно-правовая борьба с вымагательством индивидуального имущества граждан: Учебное пособие. – К., 1993. – 92 с.

218. Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовная ответственность за должностные преступления. – К.: Блиц-Ин-форм, 1996. – С. 3-162.

219. Климчук О. Нове у кримінальній відповідальності за диверсію // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 84-86.

220. Кобзаренко П.В. Про об’єктивну сторону злочинних порушень правил при проведенні будівельних робіт // Вісник Київського університету. Серія права. – К., 1971. – Вип. 12. – С. 26-27.

221. Кобзаренко П.В., Володарський В.Л. Логічні аспекти кваліфікації умисних вбивств за обтяжуючих обставин // Вісник Київського університету. Юр. науки. – 1995. – Вип. 33/34. – С. 123-134.

222. Кобзева Е.В., Лопашенко Н.А. Оценочные признаки в уголовном законе: Результаты экспертного опроса // Правоведение. – 2002. – № 2 (241). – С. 90-101.

223. Козаченко О. Кількісні і якісні параметри предмета наркотизму // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 5. – С. 91-93.

224. Козаченко О. Фізичні ознаки предмету наркотизму // Юридический вестник. – 1999. – № 3. – С. 92-94.

225. Козаченко О.В. Питання встановлення ознак предмета наркотизму // Економіка, фінанси, право. – 2001. – № 5.

226. Козіходжаєв Ж. Способи вчинення розкрадань // Право України. – 1992. – № 7. – С. 43-45.

227. Комиссаров В. Захват заложника: стремление к наживе или преступление от безысходности? // Законность. – 1999. – № 3.

228. Кононенко В. Деякі питання судової практики у справах про бандитизм // Право України. – 1996. – № 4. – С. 25-28.

229. Коржанский Н.И. Квалификация хозяйственных преступлений. – Волгоград, 1984.

230. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. – К.: Юрінком, 1996.

231. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Атіка, 2002. – С. 450-491.

232. Коржанський М.Й., Мисливий В.А. Кваліфікація автотранспортних злочинів. – К., 1996. – 76 с.

233. Короткова Л., Вихров О. Підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей // Право України. – 1996. – № 4. – С. 46-48.

234. Корчева 3.Г. Уголовно-правовая охрана природы в УССР. – Х., 1975.

235. Косенко С. Захист новим кримінальним законом неповнолітніх від статевих злочинів // Право України. – 2002. – № 5. – С. 42.

236. Косенко С. Поняття кримінологічної характеристика статевих злочинів щодо неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5 – С. 104-105.

237. Кофанов А.В. Деякі аспекти незаконного обороту зброї // Вісник НУВС. – 1999. – № 5. – С. 47-56.

238. Кочерга В., Фесенко Є. Законопроект, який став законом (до статей 80-3, 80-4 КК) // Право України. – 1998. – № 7. – С. 91-95.

239. Кошелєв Б. Розгляд справ про заподіяння тілесних ушкоджень // Право України. – 1992. – № 3. – С. 15-16.

240. Кравченко О. Окремі проблеми, що постали у судовій практиці при розгляді справ про контрабанду // Право України. – 2000. – № 1. – С. 73-75.

241. Кравченко О. Щодо добровільної відмови від вчинення злочину на стадії замаху по справах про контрабанду // Право України. – 1999. – № 4. – С. 47-48.

242. Кравченко О.О. Кримінально-правові норми про контрабанду потребують реконструкції // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 50-54.

243. Красноголовець С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчих прав та права брати участь у референдумі. Порівняльний аналіз законодавства України та Угорської республіки. // Вісник Прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 69-81.

244. Крижний О. Деякі питання кримінально-правової охорони прав на комерційні (фірмові) найменування. // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 1. – С. 28-32.

245. Кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. // Юридичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 79-83.

246. Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. – СПб. Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. – 262 с.

247. Кругликов Л.Л. О конструировании квалифицированных составов преступлений // Правоведение. – 1989. – № 2. – С. 43-49.

248. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юристъ, 1999.

249. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. – М., 1963.

250. Кузнецов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. – 1999. – № 7. – С. 85-88.

251. Кузнецов В. Комп’ютерна крадіжка: що розуміти під предметом злочину // Право України. – 1999. – № 10. – С. 74-76.

252. Кузнецов В.А. Борьба с преступным приобретением и сбытом имущества. – К.: Наукова думка, 1970. – 160 с.

253. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: порівняльно-правове дослідження. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 131-139.

254. Кузнєцов В.В. Об’єктивна сторона групового порушення громадського порядку за кримінальним законодавством країн колишнього СРСР. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 107-115.

255. Кузьменко Р., Роженко Р. „Круглий стіл” з питань господарсько-правових засобів запобігання економічним злочинам // Право України. – 1996. – № 4. – С. 89-91.

256. Кульбашна О. Співвідношення понять „службовець” і „державний службовець” у законодавстві України // Право України. – 1999. – № 4. – С. 97-100.

257. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. – М., 1984.

258. Куцевич М. Проблемні аспекти об’єктивної сторони складу злочину „Екоцид” за Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 131.

259. Кучанська Л. Кримінальне законодавство про злочини проти моральності // Підприємство, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 124-127.

260. Лаврінчук І. Обставини встановлення правового статусу державного службовця // Право України. – 1999. – № 9. – С. 98-102.

261. Лановенко И.П. Охрана трудовых прав: Теоретические проблемы развития уголовного законодательства Украинской ССР. – К., 1975.

262. Лановенко И.П., Скрипник А.Н., Розовский Б.Г. Безопасность труда в горной промышленности и уголовный закон. – К., 1978.

263. Лановенко И.П., Чангули Г.И. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. – К.: Наукова думка, 1989. – 280 с.

264. Лановенко І.П. Боротьба із злочинами проти трудових прав і безпеки виробництва. – К., 1972. – 215 с.

265. Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину // Право України. – 2001. – № 3. – С. 75-78.

266. Левковський В.Ф. Міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками і дітьми // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. – 2003. – № 7.

267. Леонов Б. Особливості об’єктивної сторони складу злочину „Бездіяльність військової влади” // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 5. – С. 94-97.

268. Леонов Б. Форми бездіяльності військової влади: порівняльний аналіз із законодавством зарубіжних країн // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 2. – С. 91-93.

269. Лизогуб Я. Щодо юридичної узгодженості окремих приписів ст. 143 КК України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 49-53.

270. Лисенко В. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 62-70.

271. Лихова С. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України. – 2002. – № 2. – С. 115-119.

272. Лихова С., Нагнойний Я. Бандитизм: спірні питання кваліфікації // Право України. – 1998. – № 3. – С. 75-76.

273. Лихова С., Топчій В. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ч. 3 ст. 175 ККУ (порівняльно-правовий аналіз законодавства країн-учасниць ЄС). // Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С. 90-96.

274. Лихова С.Я. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадянина та шляхи її вдосконалення // Наукові записки. – К.: Національний університет „Києво-Могилянська академія”, 2000. – Т. 18. Правничі науки. – С. 29-35.

275. Лісовий В. „Комп’ютерні” злочини: питання кваліфікації // Право України. – 2002. – № 2. – С. 86-88.

276. Лобань Д. Механізм та порядок застосування положень ч. 3 ст. 175 КК України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 11 – С. 25-28.

277. Лукомський В.С. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності посадових осіб в умовах розвитку підприємництва // Юридичний вісник України. – 2000. – 19-25 жовтня.

278. Лысов М.Д. Ответственность должностных лиц по советскому уголовному праву. – Казань, 1972.

279. Ляпунова Н. Стійка фінансова неспроможність як ознака приховування банкрутства // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3 (22). – С. 176-181.

280. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. – 2000. – № 11. – С. 88-90.

281. Львов Б., Бенедисюк И. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства // Бизнес. – 1998. – 12 січня.

282. Мазуркевич М., Трусова Т. Порушення правил безпеки руху: Питання кваліфікації // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 5. – С. 47-50.

283. Майоров І. Питання гармонізації кримінального законодавства України з правом збройних конфліктів // Право України. – 1999. – № 2. – С. 79-80.

284. Маляренко В. Деякі питання перевищення влади або посадових повноважень: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 64-68.

285. Маляренко В. Окремі питання відповідальності свідків за дачу завідомо неправдивих показань: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 1996. – № 6. – С. 68-72.

286. Маляренко В. Перевищення влади або службових повноважень // Радянське право. –1986. – № 4. – С. 36-38.

287. Маляренко В., Борисов В. Практика розгляду справ про порушення правил охорони праці і безпеки ведення робіт: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 6. – С. 81-88.

288. Маляренко В.Т. Про кваліфікацію діяння при порушенні кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 39-43.

289. Маляренко В.Т., Мачужак Я.В. Про статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах: Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 20-42.

290. Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві України // Право України. – 1999. – № 3. – С. 71-73.

291. Марін О. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.

292. Марінчак Т. Помилки у кваліфікації злочинів. Монографія.–К.: Атіка, 2004. – 188 с.

293. Марінчак Т. Причини помилок у кваліфікації злочинів і результати соціологічного дослідження // Право України. – 2001. – № 7. – С. 48.

294. Мартиненко І. Охорона пам’яток історії і культури: прокурорський нагляд за дотриманням законодавства // Вісник прокуратури. – 2001. – № 1. – С. 19-28.

295. Мартыненко Н.З. Похищение человека: понятие, анализ состава и проблемы квалификации. – М.: Академия управлення МВД России, 1998.

296. Матвейчук В.К. Квалификация незаконной охоты. – К., 1992.

297. Матвейчук В.К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с преступным загрязнением водных объектов. – К., 1992.

298. Матвійчук Я. Кримінально-правова охорона у сфері безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 126-128.

299. Матышевский П. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К.: Юрінком, 1996.

300. Матышевский П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. – М., 1964.

301. Матышевский П.С. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в Украинской ССР. – К., 1972.

302. Матышевський П.С, Дидковская С.П., Туркевич И.К. Правовые и медицинские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом. – К., 1987. – С. 96-108.

303. Мачужак Я.В. Відповідальність за статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх // Вісник Верховного Суду УКраїни. – 1997. – № 3. – С. 52-60.

304. Мельник М. Відповідальність за хабарництво: історичний аспект // Вісник Академії правових наук України. – № 1. – С. 138-154.

305. Мельник М. Дача хабара: проблемні питання кваліфікації і звільнення від відповідальності // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 4, 5.

306. Мельник М. Корупційні злочини: сутність і поняття // Право України. – 2000. – № 11. – С. 126-130.

307. Мельник М. Хабарництво в сфері підприємництва // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 10. – С. 10-17.

308. Мельник М., Хавронюк М. Вбивства на замовлення – деякі аспекти кримінологічної характеристики та проблеми кваліфікації // Право України. – 1997. – № 7. – С. 45-49.

309. Мельник М., Хавронюк М. Розмежування складів злочинів „зловживання владою або посадовим становищем” та „перевищення влади або посадових повноважень” // Право України. – 1997. – № 2. – С. 31-33.

310. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 256 с.

311. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення (ст. 1764 КК України) // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 6. – С. 32-37.

312. Мельник Н., Хавронюк Н. Уголовная ответственность за нарушения бюджетного законодательства: комментарий и некоторые выводы // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 11. – С. 25-33.

313. Микитчик О.В., Бабаніна В.В. Суб’єктивна сторона залишення в небезпеці. // Адвокат. – 2009. – № 5. – С. 26-30.

314. Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – Киев-Одесса, 1988. – 207 с.

315. Мисливий В., Опалъченко О. Відповідальність за ст. 215-4 КК УРСР // Радянське право. – 1989. – № 10. – С. 53-56.

316. Митрофанов А.А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація. – Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту, 2004. – 132 с.

317. Михайленко П.П., Гельфанд Н.А. Уголовно-правовая охрана сельского хозяйства. – М., 1963. – С. 119-158.

318. Михеєнко М. Щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України // Право України. – 1999. – № 5. – С. 95-99.

319. Михеєнко М.М., Яценко С.С. Відповідальність за образу представників влади і громадськості // Проблеми правознавства. – 1966. – Вип. 4. – С. 72-76.

320. Мінаєв М. Відповідальність за виготовлення, зберігання та збут самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 10. – С. 99-102.

321. Мовчан А.П. Международный правопорядок. – М., 1996.

322. Мойсик В., Андрушко П. Відповідальність за ухилення від сплати податків: законодавство, практика застосування і напрями вдосконалення // Юридичний вісник України. – 1998. – 2-8 квітня; 9-15 квітня.

323. Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1. – С. 34-41.

324. Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Відповідальність за ухилення від сплати податків: Законодавство, практика застосування і напрями вдосконалення // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах: Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 58-79.

325. Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 148-5 КК України) // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 2. – С. 32-37.

326. Мойсик В.Р., Дудоров О.О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства США та України про відповідальність за ухилення від сплати податків // Адвокат. – 1998. – № 2. – С. 12-17.

327. Музика А. Загальна характеристика об’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. – № 5. – С. 67-73.

328. Музика А. Злочини в галузі обігу наркотичних засобів (зауваження до глави XIII проекту КК України) // Право України. – 1996. – № 12. – С. 58-63.

329. Музика А. Особливості суб’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. – № 9. – С. 50-55.

330. Музика А. Про предмет злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. – № 3. – С. 62-66.

331. Музика А., Азаров Д. Коментар до статей Розділу 16 Особливої частини КК України „Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж” // Право, підприємництво і господарство. – 2002. – № 12. – С. 109-114.

332. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998. – 324 с.

333. Мусієнко А. Трансплантація органів та тканин: Проблемні аспекти правового регулювання в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 5. – С. 84-88.

334. Навроцький В. Чи можна вкрасти електроенергію? // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 8.

335. Навроцький В.О. Військові злочини. Особлива частина міжнародного кримінального права: Лекції для студентів юрид. факультету. – Львів, 1997. – С. 4-32.

336. Навроцький В.О. Вступ до Особливої частини кримінального права України: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 32 с.

337. Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 60 с.

338. Навроцький В.О. Злочини проти власності: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 80 с.

339. Навроцький В.О. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – С. 29-43.

340. Навроцький В.О. Злочини проти держави: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 48 с.

341. Навроцький В.О. Злочини проти особи: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 48 с.

342. Навроцький В.О. Злочини проти політичних і трудових прав громадян: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 36 с.

343. Навроцький В.О. Злочини проти порядку управління: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 40 с.

344. Навроцький В.О. Злочини проти правосуддя: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 48 с.

345. Навроцький В.О. Злочини проти природи: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 56 с.

346. Навроцький В.О. Посадові злочини: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 28 с.

347. Навроцький В.О. Проблеми кваліфікації злочинів: Конспект лекцій. – Львів, 1993. – 82 с.

348. Навроцький В.О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації // Вісник НУВС. – 2000. – № 10. –256 с.

349. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 418 с.

350. Нагнойный Я.П., Яценко С.С. Практика расследования преступных посягательств на работников милиции и народных дружинников: Методическое пособие для прокуроров и следователей. – К.: Прокуратура Украинской ССР, 1966. – 50 с.

351. Нагнойный Я.П., Яценко С.С. Расследование преступных посягательств на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников // Расследование преступлений против личности, порядка управления, общественного порядка и общественной безопасности: Учебно-практическое пособие. – К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1975. – С. 92-120.

352. Нагорний І.О. Еволюція антинаркотичного законодавства в Україні // Вісник Національного Університету внутрішніх справ. – 2002. - № 19. – С. 60-64.

353. Наджаров О. Відмежування злочинів, передбачених ст. 212 і ст. 222 КК України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 40-48.

354. Надьон О. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за умови добровільної здачі наркотичних засобів: спірні питання // Право України. – 2001. – № 5. – С. 47-49.

355. Надьон О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.

356. Надьон О.В. Щодо розширення передумов спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12. – С. 78-81.

357. Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством.–Львів, 1974. – 112 с.

358. Налуцишин В. Питання кваліфікації хуліганства за наявності кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 7. – С. 44-52.

359. Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. – М.: Юрид. лит., 1978. – 104 с.

360. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому аспекті: У 2-х кн. – К.: Університет держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – Книга перша. – 1012 с. (ч. І. – С. 1-512; ч. II. – С. 513-1012); Книга друга. – 772 с. (ч. III. – С. 1-486; ч. IV. – С. 487-772).

361. Овчинникова Г.В. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и иную антиобщественную деятельность. – Л., 1981.

362. Озерський І. Девіація психосексуального розвитку як підґрунтя вчинення статевих злочинів // Право України. – 2004. – № 11. – С. 94-97.

363. Окнян В. Відмежування злочинних порушень правил пожежної безпеки від адміністративних правопорушень та суміжних злочинів // Юридичний Вісник України. – 1998. – 30 квітня-6 травня.

364. Омельчук О. Загальна характеристика об’єкта контрабанди // Вісник Львівського університету // Серія юридична. – Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 435-438.

365. Осадчий В. Відмежування заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу від суміжних посягань // Право України. – 1994. – № 3-4. – С. 24-26.

366. Осадчий В. Деякі питання кримінальної відповідальності за зговір про фіксування цін // Все о бухгалтерском учете. – 1996. – № 41.

367. Осадчий В. Зміст правосуддя у злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 2000. – № 11. – С. 110-112.

368. Осадчий В. Мета в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 10. – С. 82-85.

369. Осадчий В. Об’єкт і система злочинів, передбаченим розділом XV ККУ // Право України. – 2004. – № 2. – С. 96-99.

370. Осадчий В. Особливості суб’єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 2001. – № 2. – С. 108-111.

371. Осадчий В. Правоохоронній діяльності – спеціальний кримінально-правовий захист // Право України. – 1996. – № 8. – С. 43.

372. Осадчий В. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 6. – С. 109-112.

373. Осадчий В.И. Мошенничество с финансовыми ресурсами // Все о бухгалтерском учете. – 1996. – № 46.

374. Осадчий В.І. Кримінальна відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 1996. – № 34. – С. 24-25.

375. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.

376. Осадчий В.І. Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності. – К.: Правник-НАВСУ, 1999. – 239 с.

377. Остапенко Л. Визначення поняття „життя” як об’єкта кримінально-правової охорони // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 4. – С. 105-108.

378. Остапенко Л. Проблемні питання кваліфікації умисного вбивства та перевищення меж необхідної оборони // Право, підприємництво і господарство. – 2003. – № 6. – С. 71-74.

379. Павленко Р. Основні форми і види незаконного нарковиробництва // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4.

380. Паламаренко Я. Реалізація законодавства про відповідальність у податковій сфері: деякі проблеми // Право України. –2001. – № 5. – С. 56-58.

381. Панєвін О. Усунути помилки в справах про статеві злочини // Право України. – 1992. – № 10. – С. 28-31.

382. Панов В.П. Международное уголовное право. – М., 1997.

383. Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. – Харьков, 1987. – 188 с.

384. Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. – Харьков, 1977. – 127 с.

385. Панов Н.И., Герасина Л.Н. Правовой и социоисторический анализ феномена коррупции // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 45. – С. 162-171.

386. Папаика А., Филиппов В., Лобач В., Белинский Е. Ответственность должностных лиц предпринимательских структур и частных предпринимателей за преступления, связанные с налогообложением // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 6. – С. 27-31.

387. Пащенко О.О. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення недоторканності державних кордонів України. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 187-193.

388. Перепелица А.И. Новое в уголовном законодательстве об ответственности за хозяйственные преступления (комментарий к действующему законодательству) // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. – Вип. перший. – Харків, 2000. – С. 45-80.

389. Перепелица А.И. Уголовная ответственность за преступления в сфере финансовой деятельности и обращения ценных бумаг (Комментарии к действующему законодательству). – Харьков: Одиссей, 1998. – С. 3-38.

390. Петришин О. Поняття посадової особи державного апарату // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2. – С. 37-45.

391. Пилипчук П., Мельник М. Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого на замовлення // Право України. – 1999. – № 2. – С. 31-35.

392. Пинаев А.А. Основные вопросы квалификации хищений. – Харьков, 1974. – 36 с.

393. Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. – Х., 1975. – 188 с.

394. Пироженко О.С., Альошин Д.П. Ознаки складу бандитизму в рамках інституту співучасті // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності, матеріали Х науково-практичної конференції курсантів та слухачів 30 травня 2003 р. – 2003. – С. 119-120.

395. Пінчук М. Кримінально-правова характеристика незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами // Право України. – 2004. –№ 10. – С. 69-75.

396. Пінчук О. Відповідальність за порушення актів про охорону праці // Охорона праці. – 1997. – № 6.

397. Піщенко Г. Відмежування хуліганства від суміжних злочинів і його адміністративного делікту // Право України. – 1999. – № 3. – С. 50-55.

398. Піщенко Г. Громадський порядок як об’єкт посягання хуліганських дій // Право України. – 1997. – № 8. – С. 61.

399. Піщенко Г. Кваліфікуючі ознаки хуліганства: проблеми та їх вирішення // Право України. – 1997. – № 7. – С. 53-56.

400. Піщенко Г. Правові аспекти та відмінні особливості кримінально караного хуліганства // Право України. – 1997. – № 2. – С. 67-69.

401. Піщенко Г. Чи потрібна стаття про хуліганство в КК України? // Право України. – 2001. – № 2. – С. 91-92.

402. Плугатир М. Родовий об’єкт злочинів, передбачених Розділом XVI Кримінального Кодексу України. – 2009. – № 4. – С. 98-101.

403. Повелицына П.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР. – М.: Юрид. лит., 1981. – 87 с.

404. Погорецький М.А. Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил // Вісник НУВС. – № 22. –2003. – С. 126-131.

405. Політова А.С. Історико-правовий аналіз кримінальної. відповідальності за злочини проти особистої волі людини. – К., 2001. – 189 с.

406. Пономаренко Є. Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за зґвалтування // Право України. – 2006. – № 7. – С. 82.

407. Пономаренко Ю. До питання про можливість зворотної дії кримінального закону в часі при збільшенні мінімального розміру заробітної плати // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 9.

408. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...